Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a kerületi épületállomány épület-, és gépészeti szerkezeteinek leromlott műszaki állapotának megszüntetése, megelőzése és állagának javítása, továbbá a biztonságos közmű ellátás pályázat útján történő támogatása érdekében következőket rendeli el:

1. Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásfenntartó szövetkezeti házakra (a továbbiakban: társasházak).

2. § *  Az Önkormányzat pályázat útján támogatást (a továbbiakban: társasházi pályázat) nyújt a társasházak részére a társasházak osztatlan közös tulajdoni hányadát érintő teherhordó és nem teherhordó épületszerkezetre, épület részekre vonatkozó általános felújítási munkák elvégzése céljából.

2. A társasházi pályázat tartalma, feltételei

3. § (1) *  A pályázati kiírások időpontjáról - a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig - Erzsébetváros Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága dönt az aktuális évi költségvetési rendelet kihirdetését követő ülésén.

(2) A társasházi pályázatot a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A teljes pályázati anyagot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni az elfogadást követő 3 napon belül. A társasházi pályázat lényeges tartalmi elemeit az önkormányzat hivatalos lapjának következő számában meg kell jelentetni.

4. § (1) A nyertes Pályázóval szerződést kell kötni. A pályázó által elnyert támogatás a szerződésben és a jelen rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használható fel.

(2) A pályázatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyertes pályázókról és az általuk elnyert támogatás összegéről vezetett nyilvántartás az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.

5. § (1) *  A 2. §-ban meghatározott felújítási munkákra az egyes társasházaknak nyújtható együttes támogatás összegének mértékét és formáját a pályázati kiírásban kell szabályozni.

(2) *  A 2. §-ban meghatározott felújítási munkák szükségességét az adott naptári év pályázati kiírása(i) szerinti dokumentumokkal lehet igazolni:

a) építésügyi hatóság, építésfelügyelet által kiadott hatósági kötelezés, vagy egyéb hatósági döntésben foglalt kötelezettség

b) közmű szolgáltató által kiadott a közművekre vonatkozó szakvélemény, jegyzőkönyv vagy a szolgáltatás leállításáról szóló dokumentum,

c) a kémények ellenőrzésével megbízott szerv által kiadott a kéményekre és azok tartozékaira (kéményseprő járda, tetőkibúvó, feljáró létra stb.) vonatkozó szakvélemény, vagy a kémény használaton kívül helyezéséről szóló dokumentum,

d) az ágazati kamarák által szakértőként bejegyzett, jogosultsággal rendelkező szakemberek által készített szakvélemény (tartószerkezeti, faanyagvédelmi szakvélemény stb.).

(3) *  A 2. §-ban meghatározott felújítási munka támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályázatokat a kiírásban szereplő határidőn belül el kell bírálni, a hiánypótlás az ügyintézési határidőt megszakítja.

(4) * 

3. Felhatalmazó és záró rendelkezések

6. § *  Felhatalmazást kap a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig, valamint jelen rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban:

a) a társasházi pályázatok kiírására,

b) a társasházi pályázati kiírások részletes tartalmának és elbírálási szempontjainak meghatározására,

c) a társasházi pályázat benyújtásának határidejének és helyének meghatározására,

d) a társasházi pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok (tervek, igazolások, nyilatkozatok) meghatározására,

e) a támogatás formájának megállapítására (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő kamatmentes támogatás és ennek százalékos arányának meghatározására),

f) a támogatás visszafizetési módjának és határidejének megállapítására,

g) a beérkező pályázatok elbírálására,

h) a pályázóknak nyújtandó támogatásról való döntés meghozatalára,

i) szerződésszegés esetén a szerződés egyoldalú felmondására.

7. § (1) Jelen rendelet a 2016. február 19-én lép hatályba, és a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2016. február 18-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére