Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2/2015. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2015. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) bevételi főösszegét 11.697.473 ezer forintban, azaz tizenegymillió-hatszázkilencvenhétezer-négyszázhetvenhárom ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti összegét 1.213.537 ezer forintban, azaz egymillió-kettőszáztizenháromezer-ötszázharminchét ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) kiadási főösszegét 16.863.101 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-nyolcszázhatvanháromezer-egyszázegy ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.321.123 ezer forintban, azaz négymillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhárom ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.321.123 ezer forintban, azaz négymillió-háromszázhuszonegyezer-egyszázhuszonhárom ezer forintban

f) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 47.909 ezer Ft-ban, azaz negyvenhétezer-kilencszázkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2015. (II. 23.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételek főösszege 12.075.998 ezer forint, azaz tizenkettőmillió-hetvenötezer-kilencszázkilencvennyolc ezer forint,

b) a külső hiány összege: az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forint, azaz nulla ezer forint,

c) a költségvetési maradvány igénybevételének összege 1.213.537 ezer forint, azaz egymillió-kettőszáztizenháromezer-ötszázharminchét ezer forint,

d) a finanszírozási bevételek teljesítése 21.607.901 ezer forint, azaz huszonegymillió-hatszázhétezer-kilencszázegy ezer forint,

e) a teljesített költségvetési kiadások főösszege 12.068.021 ezer forint, azaz tizenkettőmillió-hatvannyolcezer-huszonegy ezer forint,

f) a finanszírozási kiadások teljesítése 21.603.649 ezer forint, azaz huszonegymillió-hatszázháromezer-hatszáznegyvenkilenc ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 3. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 14. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, költségvetési szervei 2015. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményei 2015. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázatok tartalmazzák.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmi kimutatását a 15. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 16. számú táblázat, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 18. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradvány kimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatását a 20. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 21. számú táblázat tartalmazza.

10. § E rendelet 2016. május 24-én lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2016. május 23-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére