Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására.

2. Fizetési módok

2. § (1) A beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél változatlanul előnyben kell részesíteni az Áht. 85. §-a szerint a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak nem oldhatók meg, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

3. Készpénzelőleg felvétele

3. § (1) A gazdálkodó készpénzes kifizetései teljesítésére készpénzt vehet fel a házipénztárból.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia. Az elszámolás a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Pénztári és Pénzkezelési Szabályzata, az Önkormányzat Pénztári és Pénzkezelési Szabályzata, illetve az intézményi pénzkezelési szabályzatokban meghatározottak szerint történik.

4. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal készpénzben történő pénzügyi teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint az ellátottak juttatásai és az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésénél.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) testvérvárosi kapcsolatok egyes kiadásai,

b) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

c) kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),

d) kulcsmásolás, zárak beszerzése,

e) behajtási engedélyek kérése,

f) szendvicsek, pogácsák, cukrászati termékek beszerzése,

g) ellátottak juttatásai készpénzben történő kifizetése a Polgármesteri Hivatalnál:

ga) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás,

gb) kárpótlás címen folyósított ellátás,

h) ellátottak juttatásai készpénzben történő kifizetése az Önkormányzatnál:

ha) adósságcsökkentési támogatás,

hb) települési támogatások (ápolási díj, lakáshoz nyújtott, adósságcsökkentéshez nyújtott támogatás, egyéb),

hc) Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás,

hd) eseti támogatások: köztemetés, települési támogatások (temetési költséghez támogatás, gyermekvédelmi, átmeneti vagy tartós létfenntartási, beiskolázási, fűtési, gyógyszer támogatás, egyéb)

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) egyéb, kis összegű kiadások,

k) Polgármester által nyújtandó rendkívüli elismerés kifizetése.

5. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése

5. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése vonatkozásában a következők szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésénél.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),

b) kulcsmásolás, zárak beszerzése,

c) kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szakmai anyag beszerzése,

f) bölcsődei élelmiszer ellátmány beszerzése,

g) utazási költségtérítés, bérlet,

h) egyéb, kis összegű kiadások,

i) pszichológiai szakvizsgálat.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendeletben foglaltakat a rendelet hatályba lépését követően indult beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél kell alkalmazni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2016. június 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére