Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 3/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2016. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételét 14.570.826 ezer forintban, azaz tizennégymillió-ötszázhetvenezer-nyolcszázhuszonhat ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.225.764 ezer forintban, azaz egymillió-kettőszázhuszonötezer-hétszázhatvannégy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadását 19.744.428 ezer forintban, azaz tizenkilencmillió-hétszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 5.556.920 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázötvenhatezer-kilencszázhúsz ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 5.556.920 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázötvenhatezer-kilencszázhúsz ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 52.162 ezer forintban, azaz ötvenkettőezer-egyszázhatvankettő ezer forintban,

g) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

h) bevételi főösszegét 29.353.510 ezer Ft-ban, azaz huszonkilencmillió-háromszázötvenháromezer-ötszáztíz ezer forintban

i) kiadási főösszegét 29.353.510 ezer Ft-ban, azaz huszonkilencmillió-háromszázötvenháromezer-ötszáztíz ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 12.009.077 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-kilencezer-hetvenhét ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összeg teljesítését 8.400.000 ezer forintban, azaz nyolcmillió-négyszázezer ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.225.767 ezer forintban, azaz egymillió-kettőszázhuszonötezer-hétszázhatvanhét ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 46.088 ezer forintban, azaz negyvenhatezer-nyolcvannyolc ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 11.340.570 ezer forintban, azaz tizenegymillió-háromszáznegyvenezer-ötszázhetven ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 4.572.406 ezer forintban, azaz négymillió-ötszázhetvenkettőezer-négyszázhat ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 4.572.406 ezer forintban, azaz négymillió-ötszázhetvenkettőezer-négyszázhat ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 52.162 ezer forintban, azaz ötvenkettőezer-egyszázhatvankettő ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítését 5.200.000 ezer forintban, azaz ötmillió-kettőszázezer ezer Ft-ban

j) bevételek teljesítése főösszegét 26.253.338 ezer forintban, azaz huszonhatmillió-kettőszázötvenháromezer-háromszázharmincnyolc ezer forintban

k) kiadások teljesítése főösszegét 25.165.138 ezer forintban, azaz huszonötmillió-egyszázhatvanötezer-egyszázharmincnyolc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 3. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 12. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2016. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazzák.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi pénzforgalmi kimutatását a 13. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 14. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 15. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 16. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetési maradvány kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi eredménykimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. számú táblázat tartalmazza.

10. § E rendelet 2017. május 17-én lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. május 16-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére