Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetése a (2) bekezdésben megjelölt résztvevőkkel a Tkr. és jelen rendeletben foglaltak szerint történik. Fenti dokumentumok partnerségi véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadhatók el, vagy nem módosíthatók, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

(2) E rendelet személyi hatálya a Tkr. 28. § (2) bekezdésben megjelöltekre terjed ki, különösen (a továbbiakban együtt: Partnerek):

a) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros lakossága,

b) Budapest Főváros VII. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet,

c) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosban működő elismert egyház,

d) településfejlesztéssel és rendezéssel építészeti tervezéssel foglalkozó

- Budapest Főváros VII. kerületi székhelyű építészeti, szakmai szervezet

- Budapest Főváros VII. kerületi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó tervező szervezet,

e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesületek),

f) érdekképviseleti egyesületek.

(3) Az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó tervező szervezetek, egyházak, valamint a környezetvédelmi egyesületek az adott véleményezési eljárásba a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

2. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § (1) A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Partnerek tájékoztatása, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint az aktuálisan véleményezhető tervezeteket.

(2) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a Polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel honlapra, mindezek megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével felhívást tesz közzé a honlapon.

(3) A közzétett tájékoztató alapján - a felhívásban megjelölt időszakon belül - a Partnerek a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala feladatkör szerinti szervezeti egységétől tájékoztatást kaphatnak - akár személyes konzultáció keretében - a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(4) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi táblázatban meghatározottak szerint történik:

Dokumentum Az eljárás fajtája Tájékoztatási kötelezettség
Előzetes tájékoztató eszközei Véleményezés eszközei
Településfejlesztési Koncepció (TK) készítése közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
TK módosítása nincs önkormányzati honlapon
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítése közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
ITS módosítása nincs önkormányzati honlapon
Településrendezési eszközök
(pl. Kerületi Építési Szabályzat - KÉSZ) készítése és módosítása
teljes közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
egyszerűsített nincs közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
tárgyalásos nincs közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
állami főépítészi nincs önkormányzati honlapon
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése és módosítása közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
Településképi rendelet készítése és módosítása közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
helyi lapban,
önkormányzati honlapon,
lakossági fórumon

(5) Településrendezési eszközök tárgyalásos egyeztetési eljárása során a partnerek tájékoztatása nem szükséges a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, valamint akkor, ha a kerületben a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt.

(6) A lakossági fórumot a Polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni.

3. A javaslatok, vélemények közlése, határideje és nyilvántartásának rendje

3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

a) írásos észrevételt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a koncepcio.strategia@erzsebetvaros.hu e-mail címre,

c) lakossági fórumon szóban.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat

a) amennyiben településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése és módosítása miatt van lakossági fórum, a lakossági fórumtól számított 15 napon belül;

b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása miatt van lakossági fórum, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül;

c) ha nincs lakossági fórum, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket, a lakossági fórumon elhangzott észrevételekről készült jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. § (1) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a Polgármester a Főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Bizottság dönt a vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.

(2) A Bizottsági döntést és indokolást a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 10 napon belül.

(3) A Bizottság döntéséről, illetve annak indoklásáról a Főépítészi Iroda a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a véleményező partnert.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § (1) A Polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról a Tkr. 43. § (2) bekezdése szerint. Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat honlapján közzé kell tenni az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében.

(2) A Polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről. Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljáró Bizottsággal.

6. Záró rendelkezések

6. § E rendeletet 2017. június 23-án lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. június 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére