Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke, finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2018. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét 15.422.686 ezer forintban, azaz tizenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-hatszáznyolcvanhat ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 6.300.000 ezer forintban, azaz hatmillió-háromszázezer ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 8.500.000 ezer forintban, azaz nyolcmillió-ötszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.368.816 ezer forintban, azaz egymillió-háromszázhatvannyolcezer-nyolcszáztizenhat ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 23.055.209 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-ötvenötezer-kettőszázkilenc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 7.203.889 ezer forintban, azaz hétmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznyolcvankilenc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 7.203.889 ezer forintban, azaz hétmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznyolcvankilenc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 36.293 ezer forintban, azaz harminchatezer-kettőszázkilencvenhárom ezer forintban,

g) pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 8.500.000 ezer forintban, azaz nyolcmillió-ötszázezer ezer forintban,

h) a bevételi előirányzatok főösszegét 38.795.391 ezer forintban, azaz harmincnyolcmillió-hétszázkilencvenötezer-háromszázkilencvenegy ezer forintban

i) a kiadási előirányzatok főösszegét 38.795.391 ezer forintban, azaz harmincnyolcmillió-hétszázkilencvenötezer-háromszázkilencvenegy ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és a h) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az f) pont alapján meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, a g) pont szerinti pénzeszközök lekötött bankbetétéként való elhelyezése és az i) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú táblázat tartalmazza.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.368.816 ezer Ft, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 6.300.000 ezer Ft, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek visszavonása 2.000.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) *  Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. és 8. számú mellékletében (továbbiakban: költségvetési törvény) megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 477.423.900 Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 68.954.800 Ft,

ac) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 17.559.904 Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ba) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 140.030.881 Ft,

bb) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása 123.922.000 Ft,

bc) gyermekétkeztetés támogatása 185.190.581 Ft,

bd) bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 148.557.900 Ft,

be) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 87.493.799 Ft,

bf) egészségügyi kiegészítő pótlék 2.066.424 Ft,

bg) bölcsődei kiegészítő támogatás 87.923.000 Ft,

bh) személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás támogatása 33.120 Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 21.553.906 Ft,

cb) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 22.600.000 Ft,

d) bérkompenzáció támogatása 6.759.928 Ft,

e) téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása 84.000 Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2018. január 1-jétől a 26. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű. Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 - 1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

g) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

h) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 30-62. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 1-29. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100, Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. számú táblázat 1-29. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 38. sora, a működési bevételek összegét a 48. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 31., 51. és 55. sora, a költségvetési támogatásokat a 30. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 61. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. és 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) Az „5400 Vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal, lakossági szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5119, 5303, 5701, 5707, 5804, 6103, 6105, 6109” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát a 15. számú táblázat, valamint az „5701, 5707, 6106, 6111” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6108, 6110, 6501” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és a „6107” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 17. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. számú táblázat 63. sora szerint határozza meg.

(17) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. számú táblázat 64. sora tartalmazza.

(18) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(19) A (18) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6301 Intézményi felújítások”, a „6303 Önkormányzati felújítások” és a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 18. számú táblázat szerint határozza meg.

5. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6401 Intézményi beruházások”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 19. számú táblázat szerint határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 84.062 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 174.081 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 64.661 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 103.243 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 19.401 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 70.838 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú táblázat szerint.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2018. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú táblázat mutatja be.

(3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2017. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2018. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 27. számú táblázat mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8-10. § * 

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. § * 

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. § * 

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályok

13-16. § * 

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. § * 

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. § * 

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. § * 

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A költségvetési maradvány megállapításakor az Ávr. 149. § (1) bekezdését kell figyelembe venni.

(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell - az érintett előirányzatok módosítása mellett - befizetnie.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,

b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,

d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,

e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.

(8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21-25. § * 

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26-27. § * 

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. § * 

29. § * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2018. február 19-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételi előirányzatai * 

1. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban * 

2. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

3. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadási előirányzatai * 

4. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban * 

5. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2018. évi tervezett előirányzatai * 

6. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Városgazdálkodási feladatok 2018. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
 * 

7. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Lakossági szolgáltatások, pályázatok fenntartási kötelezettségei és vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok 2018. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
 * 

8. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Lakásgazdálkodási és egyéb feladatok
2018. évi tervezett működési kiadási előirányzatai
 * 

9. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2018. évi vagyonhasznosítási feladatok, lakások, helyiségek értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos kiadások
 * 

10. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

11. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

12. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Sport feladatok 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

13. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Turizmussal, lakossági szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

14. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

15. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

16. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2018. évi tervezett előirányzatai
 * 

17. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai * 

18. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai * 

19. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési tartalék előirányzatok * 

20. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat) * 

21. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2018. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok
 * 

22. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató táblázat)

23. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató táblázat)

24. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről * 

25. számú táblázat

CÍMREND
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
 * 

26. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai

27. számú táblázat


  Vissza az oldal tetejére