Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18. § (2) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, a 29. § (1), (2) bekezdései, a 131. § (1) bekezdése által kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1-20. § * 

21. § (1) E rendeletben foglaltakat a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2018. február 20. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2018. február 19-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére