Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 3/2017. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2017. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételét 16.088.211 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-nyolcvannyolcezer-kétszáztizenegy ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 16.900.000 ezer forintban, azaz tizenhatmillió kilencszázezer ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 800.000 ezer forintban, azaz nyolcszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.088.200 ezer forintban, azaz egymillió-nyolcvannyolcezer-kettőszáz ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadását 21.930.322 ezer forintban, azaz huszonegymillió-kilencszázharmincezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 5.843.015 ezer forintban, azaz ötmillió-nyolcszáznegyvenháromezer-tizenöt ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 5.843.015 ezer forintban, azaz ötmillió-nyolcszáznegyvenháromezer-tizenöt ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 46.089 ezer forintban, azaz negyvenhatezer-nyolcvankilenc ezer forintban,

g) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 12.900.000 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-kilencszázezer ezer forintban,

h) bevételi főösszegét 40.719.426 ezer Ft-ban, azaz negyvenmillió-hétszáztizenkilencezer-négyszázhuszonhat ezer forintban

i) kiadási főösszegét 40.719.426 ezer Ft-ban, azaz negyvenmillió-hétszáztizenkilencezer-négyszázhuszonhat ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2017. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 13.783.507 ezer forintban, azaz tizenhárommillió-hétszáznyolcvanháromezer-ötszázhét ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 9.800.000 ezer forintban, azaz kilencmillió-nyolcszázezer ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összeg teljesítését 800.000 ezer forintban, azaz nyolcszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.088.200 ezer forintban, azaz egymillió-nyolcvannyolcezer-kettőszáz ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 36.293 ezer forintban, azaz harminchatezer-kettőszáz kilencvenhárom ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 11.993.097 ezer forintban, azaz tizenegymillió-kilencszázkilencvenháromezer-kilencvenhét ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 5.330.614 ezer forintban, azaz ötmillió-háromszázharmincezer-hatszáztizennégy ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 5.330.614 ezer forintban, azaz ötmillió-háromszázharmincezer-hatszáztizennégy ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 46.088 ezer forintban, azaz negyvenhatezer-nyolcvannyolc ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 12.100.000 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-egyszázezer ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítését 0 forintban, azaz nulla Ft-ban

j) bevételek teljesítése főösszegét 30.838.614 ezer forintban, azaz harmincmillió-nyolcszázharmincnyolcezer-hatszáztizennégy ezer forintban

k) kiadások teljesítése főösszegét 29.469.799 ezer forintban, azaz huszonkilencmillió-négyszázhatvankilencezer-hétszázkilencvenkilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 3. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 12. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2017. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazzák.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi pénzforgalmi kimutatását a 13. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 14. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 15. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 16. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradvány kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. számú táblázat tartalmazza.

10. § E rendelet 2018. május 31-én 18:00 órakor lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2018. május 31-én 17:50 órakor a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

1. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

2. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi összevont mérlege

3. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2017. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

4. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
szociális-egészségügyi intézményeinek 2017. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

5. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

6. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

7. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése

8. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

9. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

10. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése

11. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

12. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi pénzforgalmi kimutatása

13. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása (tájékoztató táblázat)

14. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

15. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása

16. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradvány kimutatása

17. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása

18. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

19. számú táblázat


  Vissza az oldal tetejére