Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetvárosban élő ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  erzsébetvárosi idős polgár: minden 80. életévet betöltött személy, akinek lakóhelye legalább 5 éve igazoltan Erzsébetvárosban van, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

2. erzsébetvárosi ifjú polgár: adott naptári évben született újszülött, akinek a születésekor kiadott személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági igazolványában erzsébetvárosi lakóhely szerepel, és életvitelszerűen a kerületben lakik, továbbá egyik szülője legalább egy éve igazoltan kerületi lakóhellyel rendelkezik.

3. nagykorú erzsébetvárosi polgár: 18. életévét betöltött személy, akinek lakóhelye legalább 1 éve igazoltan Erzsébetvárosban van, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

4. * 

2. § (1) A Polgármester az erzsébetvárosi ifjú polgárát, valamint a 80., 85., 100., 105. és 110. életévét betöltött idős polgárát egyszeri alkalommal, a 90. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgárát évente, nagykorú erzsébetvárosi polgárát (a továbbiakban együtt: Támogatott) egyszeri alkalommal a 4. §-ban meghatározott eljárási rend szerint köszönti, és a 3. §-ban megállapított támogatásban részesíti.

(2) *  A Polgármester

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, Erzsébetvárosban lakóhellyel rendelkező ifjú-, nagykorú-, valamint a 80., 85., 90. és afeletti életévét betöltött polgárát,

b) a 70. és 75. életévét betöltött, Erzsébetvárosban lakóhellyel rendelkező polgárát (a továbbiakban együtt: Köszöntött)

köszöntőlevél megküldésével köszönti.

3. § (1) *  Erzsébetváros Önkormányzata minden erzsébetvárosi ifjú polgárát egyszeri nettó 30.000 Ft támogatásban, valamint 15.000 Ft értékű babaköszöntő ajándékutalványban részesíti.

(2) Erzsébetváros Önkormányzata minden 80., 85. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgárát egyszeri nettó 30.000 Ft támogatásban részesíti.

(3) Erzsébetváros Önkormányzata minden 90. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgárát évente nettó 30.000 Ft támogatásban részesíti.

(4) Erzsébetváros Önkormányzata minden 100. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgárát egyszeri nettó 50.000 Ft, 105. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgárát nettó 75.000 Ft, 110. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgárát 100.000 Ft támogatásban részesíti.

(5) Erzsébetváros Önkormányzata minden nagykorú erzsébetvárosi polgárát egyszeri nettó 30.000 Ft támogatásban részesíti.

(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az erzsébetvárosi idős polgár kizárólag a magasabb összegű pénzbeli támogatásra jogosult.

4. § (1) A pénzbeli támogatással kapcsolatos eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.

(2) Hivatalból az eljárás

a) újszülöttek esetében a születésének nyilvántartásba vételét követő 90 nap leteltét követő 15 napon belül,

b) erzsébetvárosi idős polgárok esetében a 80., 85., 90., illetve az afeletti (beleértve a 100., 105., 110. életévet is) életéve betöltésének hónapját megelőző hónap 15. napjáig,

c) nagykorú erzsébetvárosi polgárok esetében a nagykorúság elérését megelőző hónap 15. napjáig,

a (3) bekezdésben foglalt tartalmú adatlap kiállításával indul.

(3) Az adatlap magában foglalja az érintett személyi kör tekintetében: a nevet, anyja nevét, születési időt, a lakóhelyet, a jogosult kerületi lakóhelyre költözés kezdő időpontját, továbbá újszülött esetén a jogosult szülő nevét és kerületi lakóhelyre költözés kezdő időpontját.

(4) *  A pénzbeli támogatás postai átutalással, a köszöntő levél és a babaköszöntő ajándékutalvány postai kézbesítés útján kerül a Támogatotthoz, de a 100., 105., 110. életévét betöltött erzsébetvárosi idős polgár köszöntése, valamint a babaköszöntő ajándékutalvány kézbesítése személyes átadással is történhet.

(5) A pénzbeli támogatás postai úton történő kifizetéséről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal gondoskodik az adatlapok átvételét követő 30 napon belül.

(6) Az erzsébetvárosi idős polgár jogcímen nyújtott pénzbeli támogatást az erzsébetvárosi idős polgár nevére, kerületi lakóhelyére kell postázni kivéve, ha egészségi állapota miatt ideiglenesen nem tartózkodik otthonában. Ideiglenesnek tekintendő a 30 napnál rövidebb időszak, illetve házi- vagy kezelőorvosa által igazolt ápolási időszak.

(7) *  Az erzsébetvárosi ifjú polgárnak nyújtott pénzbeli támogatás, valamint a babaköszöntő ajándékutalvány átvételére a kerületi lakóhellyel rendelkező, újszülöttel együtt élő törvényes képviselő jogosult.

(8) *  Az át nem vett és visszaérkezett küldemények - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - ismételt, postai úton, személyes átvétel útján, vagy folyószámlára történő utalással történő kézbesítése a küldemény sikertelen postai kézbesítése miatti visszaérkezését követő legfeljebb egy éven belül, kérelemre történik.

(9) *  A babaköszöntő ajándékutalvány ismételt, postai úton vagy személyes átvétel útján történő kézbesítése a jogosultság megállapítását követő 1 éven belül, kérelemre történik.

5. § *  (1) A 18., 70., 75., 80., 85., 90., illetve az afeletti életévet betöltött Köszöntötteknek címzett köszöntőlevél küldésére irányuló eljárás a Köszöntött születésnapját megelőző hónap 15. napjáig, újszülött esetében a születésének nyilvántartásba vételét követő 90 nap letelte utáni nap 15. napjáig indul meg.

(2) A köszöntőlevelet a Köszöntött születésnapja, újszülött esetében a születésének nyilvántartásba vételét követő 90 nap letelte utáni hónap utolsó napja előtt három munkanappal kell postai kézbesítésre előkészíteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2018. szeptember 13-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére