Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (1) felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alapján lehet - az Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (XII. 21.) számú rendelet (a továbbiakban: EÉSZ) keretein belül meghatározott építési tevékenységek feltételeként - járművel kapcsolatos kötelezettséget megváltani, megvalósítani és fenntartani.

(2) *  E rendelet alkalmazásában a várakozási díj a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletében meghatározottak szerint értendő.

(3) *  E rendelet alkalmazásában közcélú parkolóhely a közterületen kívül létesített lakossági parkolási igényeket kiszolgáló, közúti járművel díj ellenében bárki által igénybe vehető parkolásra alkalmas terület.

2. Jármű elhelyezési kötelezettség

2. § (1) *  Az EÉSZ 26. § (5) bekezdésében felsorolt esetekben a parkolóhely telken kívül, másik telken biztosítható, amennyiben annak tulajdonosa hozzájárul, illetve légvonalban mérve 200 méteren belül van, és az ott lévő rendeltetésekhez szükséges parkolóhelyeket meghaladó szabad parkolóhelyként áll rendelkezésre.

(2) A másik telken lévő épületben elhelyezkedő parkolóhelyre vonatkozó használati jogot szerződésben, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető módon kell biztosítani.

3. Parkolóhely-megváltás

3. § (1) Amennyiben a rendeltetéshez tartozó parkoló-, illetve rakodóhely sem saját telken, sem a 2. §-ban részletezetten másik telken nem biztosított, akkor Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros (továbbiakban: a Kerület) Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) egyetértése esetén megváltható.

(2) *  A megváltásról szerződést kell kötni, melyet az építtető kezdeményez írásban benyújtott kérelemmel. A kérelemhez csatolni kell a kialakítást alátámasztó dokumentumokat:

a) helyszínrajzot és

b) valamennyi parkolószinti, földszinti alaprajzot és

c) parkolási mérleget.

4. § *  (1) A parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának összege lakás esetén parkolóhelyenként nettó 3.000.000 forint + Áfa, minden egyéb esetben nettó 4.000.000 forint + Áfa, mely összeg befizetésének igazolása az építés feltétele. (Az általános forgalmi adót a mindenkor érvényes adótörvény szerint kell megállapítani és megfizetni)

(2) *  A megváltás pénzügyi teljesítésének határideje

a) átalakítás és rendeltetésmód megváltoztatása esetén: a szerződés megkötését követő 30 napon belül;

b) új építési tevékenység esetén: az építési engedély véglegessé, jogerőssé válásától számított 60 napon belül.

(2a) *  Az építtetőnek be kell nyújtania az építési engedélyről szóló határozatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül.

(3) *  A szerződés az aláírástól számított 4. § (2) bekezdés a) pontja esetében 30 nap, 4. § (2) bekezdés b) pontja esetében 60 nap elteltével - pénzügyi teljesítés elmaradása esetén - érvénytelenné válik.

(4) A szerződés az aláírástól számított a) pont esetében 30 nap, b) pont esetében 3 év leteltével - pénzügyi teljesítés elmaradása esetén - érvénytelenné válik.

5. § (1) A parkolóhely-megváltásról szóló szerződést az 1. számú melléklet szerint kell megkötni.

(2) A szerződés az építtető, vagy az ingatlantulajdonos és Önkormányzat között jön létre. Az építtető személyében történő jogutódlás kiterjed a megváltásra is.

(3) A parkolóhely megváltási szerződés megkötéséről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.

6. § (1) *  A parkolóhely-megváltási díjak bevételeit a Kerület közigazgatási területén belül a

a) közösségi autóhasználattal,

b) kerékpározással

c) közhasználatú területek minőségének javításával

d) parkoló-, és rakodóhelyekkel

kapcsolatos fejlesztésekre, rendszerek fenntartására, támogatásokra kerül felhasználásra.

(2) A befizetéseket az Önkormányzat elkülönítetten tartja nyilván,

(3) A befizetésekről és azok felhasználásáról a költségvetési rendelet szabályai szerint kell beszámolni.

4. Közcélú parkolóhely

7. § (1) Az EÉSZ 2. § 10. pont szerinti és a 26. § (7) bekezdés szerint kedvezményre jogosító közcélú parkolóhelyek létesítésére és üzemeltetésére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) * 

(3) * 

(4) A hatósági eljárás során a közcélú parkolóhelyekhez kapcsolódó engedmények akkor alkalmazhatóak, ha a tervezett közcélú parkolóhely megfelel jelen rendelet szabályainak és az üzemeltetésre vonatkozó - az Önkormányzattal kötött - szerződést a kérelmező csatolja.

(5) *  A közcélú parkolóhely létesítéséről szóló szerződések megkötéséről a Bizottság dönt.

(6) *  A közcélú parkolóhely létesítéséről és üzemeltetéséről szóló szerződés 15 év határozott időre köthető.

8. § (1) *  A közcélú parkolóhelyre vonatkozó szerződést az építtető és a tulajdonos együttesen kezdeményezi az Önkormányzatnál. A szerződés a tulajdonossal, vagy az építtető és tulajdonos egyetemleges kötelezettségvállalása mellett is megköthető.

(2) *  A kérelemhez csatolni kell a kialakítást alátámasztó dokumentumokat:

a) helyszínrajzot és

b) valamennyi parkolószinti, földszinti alaprajzot és

c) parkolási mérleget és

d) parkolás és garázstechnológiai kialakítást és

e) műszaki leírást és

f) a tervező - a közműszolgáltató tényleges adatain alapuló - nyilatkozatát az elektromos energiaigény biztosításáról.

(3) *  A kérelemben meg kell határozni a közcélú parkolóhelyek számát, ezen belül az elektromos töltővel ellátott parkolóhelyek számát. Legalább egy elektromos töltőhelyet létesíteni kell. Az összes közcélú parkolóhelynek legfeljebb 50%-ában lehet kialakítani elektromos töltővel ellátott parkolóhelyet, ezen belül is legfeljebb 50% lehet az elektromos villámtöltővel ellátott parkolóhely.

(4) * 

(4a) *  Amennyiben a közcélú parkolóhelyre vonatkozó szerződés megszűnése az Önkormányzattal szerződött fél, annak jogutódja, vagy a tulajdonos érdekkörében felmerült okból szűnik meg, avagy szerződésszegése folytán az Önkormányzat a szerződést megszünteti, úgy a szerződött fél, vagy annak jogutódja - a szerződés megszűnését követő 60 napon belül - köteles az Önkormányzat részére a 4. § (1) bekezdésében meghatározott összeg (az épülethez eredetileg, kedvezmények nélkül számított parkolóhelyek figyelembevételével megállapított) kétszeresét megfizetni, amely összeget csökkenteni kell a 9. § (2) bekezdésben foglalt, és korábban teljesített biztosítéki díjjal.

(5) *  A közcélú parkolóhely igénybevételét bármely - a szerződésben meghatározott számú -személygépkocsi részére biztosítani kell, óra díj, napi jegy, heti jegy, havi bérlet ellenében. A heti jegy és a havi bérlet ellenében az időtartam vonatkozásában az adott parkolóhely kizárólagos használata biztosítható. A havi bérletes igénybevétel nem haladhatja meg a közcélú parkolóhelyek 50%-át.

(6) *  Az önkormányzattal kötött szerződés rendelkezhet a közcélú, elérhető parkolóhelyek számának internetes alkalmazásban való megjelenítéséről.

(7) *  A szolgáltatás - karbantartási célú - szüneteltetése nem haladhatja meg negyedévente a 72 órát. Az ezen túlmenően tervezett, vagy egyéb szükséges munkálatok miatti szünetelés abban az esetben lehetséges, ha azt az építtető vagy a tulajdonos bejelenti, valamint hitelt érdemlően bizonyítja az önkormányzatnak.

9. § (1) *  A közcélú parkolóhely igénybevételének - az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó - díja 1 óra időtartamra az adott zónára érvényes várakozási díjjal megegyező összeg. Erzsébetvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek tulajdonában, üzemeltetésében levő személygépjárművek számára a közcélú parkolóhely igénybevételének - az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó - díja egy napra a várakozási díj ötszöröse, egy hétre a várakozási díj tizenötszöröse, egy hónapra a várakozási díj huszonötszöröse.

(2) *  A közcélú parkolóhelyre vonatkozó szerződés megkötésekor, a ténylegesen kialakításra kerülő parkolóhelyenként nettó 100.000 Ft + ÁFA - mely általános forgalmi adó a mindenkor érvényes adótörvény szerint kell megállapítani és megfizetni - egyszeri biztosítéki díj illeti meg az Önkormányzatot.

(3) *  Az erzsébetvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek tulajdonában, üzemeltetésében levő személygépjármű számára biztosítani kell (amennyiben van üres közcélú parkolóhely) a 20.00-08.00 óráig tartó időszakban történő éjszakai kedvezményes parkolást, melynek díja megegyezik a 9. § (1) bekezdés szerinti óránkénti díjjal.

(4) Az önkormányzat külön szerződésben támogatást biztosíthat a közcélú parkolóhelyek működéséhez.

10. § (1) Az elektromos töltőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy az egyidejű működtethetőségük biztosított legyen.

(2) Villámtöltőként a legalább 22,2 kW töltési teljesítményű töltő vehető figyelembe.

(3) A szolgáltatás díja a vállalkozási áramár legfeljebb 1,5-szerese lehet.

(4) * 

5. Rakodóhely

11. § (1) Az EÉSZ-ben előírt rakodóhely megváltható, amennyiben sem telken belül, sem - a rendeltetési egység bejáratától 100 méteren belül - közhasználatú területen megállóhelyként nem áll rendelkezésre.

(2) A rakodóhely megváltását három parkolóhely díjával kell figyelembe venni.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2019. június 1-én lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. március 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez * 

PARKOLÓHELY-MEGVÁLTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), - a továbbiakban: Önkormányzat - képviseli .................................... ............................. polgármester,

másrészről ..............................................................................................................................

(név, cím, képviselő), - a továbbiakban: Építtető/Tulajdonos - között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Építtető/Tulajdonos a ................. helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. kerület ...... ....... ...................................... ................ ...... szám alatt található ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján rendeltetéseket kíván létrehozni.

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodájával történt egyeztetés alapján Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és az Erzsébetvárosi Építési Szabályzatról szóló 25/2018. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: EÉSZ) 26. §-a alapján előírt ....... számú parkolóhely .................. ..................... ....... ......... ....... .......... .................................. okból telken belül nem helyezhető el.

A rendeltetésekhez tartozó parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 22.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) ilyen esetben lehetővé teszi a parkolóhely megváltást.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ........... darab parkolóhely létesítését Építtető/Tulajdonos parkolóhely-megváltási díj megfizetésével teljesíti.

3. A parkolóhely-megváltási díj a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján parkolóhelyenként nettó ......................... Ft, azaz ..................................................... forint + Áfa, összesen ......................................... Ft, azaz ................................................................. (Az általános forgalmi adót a mindenkor érvényes adótörvény szerint kell megállapítani és megfizetni)............................................ forint + Áfa.

Jelen szerződés szerinti parkolóhely-megváltási díjat új építkezés esetén az építési engedély véglegessé, jogerőssé válásától számított 60 napon belül/átalakítás és rendeltetésmód megváltoztatása esetén a szerződés megkötését követő 30 napon belül meg kell fizetni.

4. Építtető/Tulajdonos kötelezettség vállal arra, hogy az építés megkezdésének tényleges időpontjáról az Önkormányzatot külön értesíti.

5. Építtető/Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott egyszeri parkolóhely-megváltási díj teljes összegét az ott írt határidőben az Önkormányzat .......................................-nél vezetett .................................. számú számlájára befizeti és a befizetés megtörténtét hitelt érdemlő igazolással az e-naplóba feltölti, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodájának megküldi.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, az OTÉK, az EÉSZ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7. Felek a jelen szerződést annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, ...............................................

....................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
.......................................................
Építtető/Tulajdonos
Jogilag ellenőrizte:
..................................................
jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:
...................................................
Pénzügyi Iroda vezetője

2. melléklet a 4/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez * 

SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ PARKOLÓHELYEK LÉTESÍTÉSÉRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL

Amely létrejött

egyrészről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Törzskönyvi azonosító száma: 735704

KSH statisztikai számjele: 15735708-8411-321-01

Adóazonosító száma: 15735708-2-42

Képviseli: ................................. polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről:

Cégnév: ...............................................................

Székhely: ............................................................

Cégjegyzékszám: ...............................................

Adószám: ...........................................................

Képviseli: ...........................................................

a továbbiakban Tulajdonos/Építtető

(együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos/Építtető ....... arányú tulajdonát képezi a Budapest VII. kerület belterület ........ helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a ...................... Budapest, .......................... szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). A Tulajdonos/Építtető az Ingatlan területén új építésű építési beruházást kíván megvalósítani, amelynek keretében a ........... épületszinten (a továbbiakban: Teremgarázs) közcélú parkolóhelyeket alakít ki.

2. Felek rögzítik, hogy egyetértenek a városrészben a gyalogos és kerékpáros forgalmak előnyben részesítésében és az ebből származó környezetvédelmi előnyök fontosságában. Jelen szerződés elősegíti, hogy a lakossági parkolási igény egy része felszíni parkolók helyett közterületen kívül, teremgarázsban, mélygarázsban kerüljön kielégítésre, ezáltal az utca kedvezőbb városi használatot kaphat. Az Önkormányzat szándékában áll Budapest VII. kerületében növelni a közterületeken kívüli közcélú parkolásra szolgáló parkolóhelyeket az Ingatlanon megépítésre kerülő épületben kialakításra kerülő teremgarázs, mélygarázs egy részének közcélú parkolóhelyként történő hasznosításával.

3. Felek a fentiek alapján a kölcsönös előnyök elérése érdekében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló 25/2018. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: EÉSZ), Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló 4/2019. (III. 22.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága ......................... számú határozata alapján jelen szerződést kötik egymással.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

4. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) és az EÉSZ előírásai alapján az Ingatlanon ....... darab gépjármű helyezendő el.

Felek jelen szerződéssel megállapodnak abban, hogy az Ingatlanon megvalósítandó építési beruházás Teremgarázsában ....... darab parkolóhely létesítését a Tulajdonos/Építtető az alábbiak szerint teljesíti:

a) Ingatlan saját használatában maradó parkolóhely: ...... darab

b) Közcélú parkolóhely:

ba) elektromos töltő nélküli parkolóhely: ...... darab

bb) elektromos töltővel kialakított parkolóhely: ...... darab

bc) elektromos villámtöltővel kialakított parkolóhely: ...... darab

c) Az EÉSZ és a Rendelet alapján megváltandó parkolóhely: ...... darab.

Parkoló típusa EÉSZ szerint Közcélra átadott parkolók száma elektromos töltő nélkül Közcélra átadott parkolók száma elektromos töltővel Közcélra átadott parkolók száma elektromos villámtöltővel Összesen
Parkolóhelyek darabszáma ... db ... db ... db ... db
Parkolóhely számításban figyelembe vehető számított parkoló érték ... db
kétszeres szorzóval
... db
háromszoros szorzóval
... db
négyszeres szorzóval
... db

5. Az Ingatlanon kialakításra kerülő Teremgarázs közcélú parkolóhelyeit Tulajdonos/Építtető a Rendeletben foglaltaknak megfelelően, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint fogja üzemeltetni közcélú parkolóhelyként az épületre vonatkozó végleges, jogerős használatbavételi, fennmaradási engedélyt követően, de legkésőbb ............................... napjától.

Felek jelen szerződés alkalmazásában az EÉSZ-ben foglalt fogalom meghatározásokat használják, miszerint:

elektromos töltő: a legalább 7 kW teljesítményű, hiteles mérővel ellátott OCPP kompatibilis töltő.

elektromos-villámtöltő: a legalább 22,2 kW teljesítményű egyenáramú, hiteles mérővel ellátott OCPP kompatibilis töltő.

6. Tulajdonos/Építtető jogosult a közcélú parkolóhely üzemeltetésével harmadik személyt megbízni, azonban köteles az üzemeltetővel olyan tartalmú szerződést kötni, amely biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesülését. A megbízásról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni köteles. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tulajdonos/Építtető által megbízott üzemeltető a jelen szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy az okozott kár megtérítéséért a megbízó felel az Önkormányzat felé úgy, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alapján köteles helytállni.

7. Tulajdonos/Építtető köteles a Teremgarázs használatát, az oda való behajtást - a jelen pontban foglalt kivételekkel - minden gépkocsi számára engedélyezni, aki a jelen szerződés V. fejezetében meghatározott parkolási díjat megfizeti. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy gázüzemű, a Teremgarázs bejáratánál kifüggesztett magassági- vagy súlykorlátozást meghaladó-, illetve minden közcélú forgalomra nem alkalmas jármű behajtása a Teremgarázs területére szigorúan tilos.

III. A KÖZCÉLÚ PARKOLÓHELYEK ÜZEMELTETÉSE

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Teremgarázs közcélú parkolóként történő üzemeltetése a Tulajdonos/Építtető feladata és kötelessége, aki(k) teljeskörűen felel(nek) az Önkormányzat felé jelen szerződés betartásáért.

Megállapodnak továbbá abban, hogy az Tulajdonos/Építtető úgy köteles kialakítani a Teremgarázs beléptető rendszerét, hogy a rendszerből kinyerhető kimutatáson beazonosítható legyen, mely használat vonatkozik a közcélú parkolóhelyekre.

Felek megállapodnak abban, hogy a Teremgarázsban való közlekedésre a KRESZ szabályait rendelik alkalmazandónak, és Tulajdonos/Építtető kötelezettsége, hogy erre a használók figyelmét felhívja, valamint az útjelző és irányító táblákat elhelyezze.

9. Tulajdonos/Építtető köteles a Teremgarázst folyamatosan rendeltetésszerű állapotban tartani. E körben köteles a Teremgarázst tisztán tartani, áramellátását biztosítani, az elektromos közmű szolgáltató felé az áramellátás elektromos almérővel mért fogyasztását megfizetni, a be-, és kihajtást biztosító beléptető rendszereket üzemeltetni és karbantartani, a javítási-, és karbantartási munkálatokat elvégezni annak érdekében, hogy az rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas legyen.

A szolgáltatás - karbantartási célú - szüneteltetése nem haladhatja meg negyedévente a 72 órát. Az ezen túlmenően tervezett, vagy egyéb szükséges munkálatok miatti szünetelés abban az esetben lehetséges, ha azt a Tulajdonos/Építtető bejelenti, valamint hitelt érdemlően bizonyítja az Önkormányzatnak. A karbantartás és a szolgáltatás szünetelésének idejéről a Tulajdonos/Építtető köteles előzetesen tájékoztatni a Teremgarázs használóit a bejáratnál, kijáratnál elhelyezett tájékoztatókon annak érdekében, hogy a használók a szolgáltatás szünetelésére megfelelően felkészülhessenek. A szünetelés ideje alatt is biztosítani kell korábban behajtott gépkocsik kihajtását.

IV. A KÖZCÉLÚ PARKOLÓHELYEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK DÍJA

10. A közcélú parkolóhelyek igénybevételét bármely - jelen szerződésben meghatározott korlátozásokkal - személygépkocsi részére biztosítani kell óradíj, napi jegy, heti jegy, havi bérlet ellenében. A heti jegy és a havi bérlet ellenében az időtartam vonatkozásában az adott parkolóhely kizárólagos használata biztosítható. Az igénybevétel - az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó - díja 1 óra időtartamra az adott zónára érvényes várakozási díjjal megegyező összeg.

A várakozási díj a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlési rendelet szerint alakul.

11. Erzsébetvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezők számára a közcélú parkolóhely igénybevételének - az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó - díja egy napra a fentebb körülírt várakozási díj ötszörös, egy hétre a várakozási díj tizenötszörös, egy hónapra pedig a várakozási díj huszonötszörös díjának megfelelő összeg.

Erzsébetvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek személygépjárműve számára biztosítani kell a szabad közcélú parkolóhelyeken 20.00-8.00 óra közötti időszakban az éjszakai kedvezménnyel történő parkolást, mely megegyezik az óránkénti díjjal.

A parkolási díjon felül értendő elektromos töltés szolgáltatásának díja a vállalkozási áramár legfeljebb másfélszerese lehet, mely bevétel nem számít bele a lenti 12. pont szerinti árbevétel összegébe.

12. Jelen szerződésben foglalt díjakat Tulajdonos/Építtető jól látható helyen, a Teremgarázs bejáratánál köteles kifüggeszteni, a Teremgarázs használatára vonatkozó valamennyi szabállyal együtt. A Tulajdonos/Építtető köteles a Teremgarázs bevételeiről elszámolást készíteni, és az üzemeltetés megkezdésétől évente az Önkormányzat felé bemutatni.

V. BIZTOSÍTÉKI DÍJ

13. Jelen szerződés megkötésekor a ténylegesen kialakított parkolóhelyenként nettó 100.000 Ft + ÁFA egyszeri biztosítéki díj illeti meg az Önkormányzatot.

Jelen szerződés II. fejezet 4. pontjában meghatározott ...... darab közcélú parkolóhely után járó biztosítéki díj a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nettó ..................................... Ft, azaz ................................. forint + ÁFA, összesen .................................... Ft, azaz ................................. forint (Az általános forgalmi adót a mindenkor érvényes adótörvény szerint kell megállapítani és megfizetni) + ÁFA.

Felek jelen szerződés aláírásával elismerik a biztosítéki díj teljesítését.

14. Amennyiben a közcélú parkolóhelyre vonatkozó szerződés megszűnése az Önkormányzattal szerződött fél, annak jogutódja, vagy a Tulajdonos/Építtető érdekkörében felmerült okból szűnik meg, avagy a szerződésszegése folytán az Önkormányzat a szerződést megszünteti, úgy a szerződött fél, annak jogutódja - a szerződés megszűnését követő 60 napon belül - köteles az Önkormányzat részére a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott parkolóhely létesítés pénzbeli megváltás összegének (az épülethez eredetileg, kedvezmények nélkül számított parkolóhelyek figyelembevételével megállapított) kétszeresét megfizetni, amely összeget csökkenteni kell a korábban megfizetett biztosítéki díjjal.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15. A jelen szerződéssel kapcsolatos, a Felek közti minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet.

16. Kapcsolattartás:

Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzata,

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Főépítészi Iroda

Kapcsolattartó: ......................................, telefonszám: ............................; email: ............................

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Cégnév: ...........................................................

Kapcsolattartó: ......................................, telefonszám: ............................; email: ............................

Cím: ...................................................

[17. Rendelkezés az internetes alkalmazásban való megjelenítés módjáról, a Rendelet 8. § (6) bekezdése alapján (opcionális, amennyiben erről a Felek rendelkezni kívánnak)]

18. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő és az azzal kapcsolatos közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelnek meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű rövid időn belül (de a vita felmerülésétől számított legfeljebb kilencven napon belül) nem történik meg, a Felek jogvitájukat a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság útján rendezhetik.

19. Jelen szerződés 15 éves határozott időre szól.

20. Jelen szerződés kizárólag írásban, közös akarattal módosítható.

21. Jelen szerződést a Felek elolvasták és kölcsönös értelmezést követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag azzal írják alá, az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, ...............................................

.................................................................
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Képviseli: ...............................................
polgármester
.................................................................
Képviseli: .............................
.............................................
Jogilag ellenőrizte:
..............................................................
Jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:
..............................................................
Pénzügyi Iroda vezetője
Műszaki ellenjegyző:
..............................................................
főépítész