Indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 3/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2018. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételét 15.422.686 ezer forintban, azaz tizenötmillió-négyszázhuszonkétezer-hatszáznyolcvanhat ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 6.300.000 ezer forintban, azaz hatmillió-háromszázezer ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 8.500.000 ezer forintban, azaz nyolcmillió-ötszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.368.816 ezer forintban, azaz egymillió-háromszázhatvannyolcezer-nyolcszáztizenhat ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadását 23.055.209 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-ötvenötezer-kétszázkilenc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 7.203.889 ezer forintban, azaz hétmillió-kétszázháromezer-nyolcszáznyolcvankilenc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 7.203.889 ezer forintban, azaz hétmillió-kétszázháromezer-nyolcszáznyolcvankilenc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 36.293 ezer forintban, azaz harminchatezer-kétszázkilencvenhárom ezer forintban,

g) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

h) bevételi főösszegét 38.795.391 ezer Ft-ban, azaz harmincnyolcmillió-hétszázkilencvenötezer-háromszázkilencvenegy ezer forintban

i) kiadási főösszegét 38.795.391 ezer Ft-ban, azaz harmincnyolcmillió-hétszázkilencvenötezer-háromszázkilencvenegy ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 13.480.017 ezer forintban, azaz tizenhárommillió-négyszáznyolcvanezer-tizenhét ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 6.300.000 ezer forintban, azaz hatmillió-háromszázezer ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összeg teljesítését 3.000.000 ezer forintban, azaz hárommillió ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.368.816 ezer forintban, azaz egymillió-háromszázhatvannyolcezer-nyolcszáztizenhat ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 56.633 ezer forintban, azaz ötvenhatezer-hatszázharminchárom ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 13.674.796 ezer forintban, azaz tizenhárommillió-hatszázhetvennégyezer-hétszázkilencvenhat ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 5.497.798 ezer forintban, azaz ötmillió-négyszázkilencvenhétezer-hétszázkilencvennyolc ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 5.497.798 ezer forintban, azaz ötmillió-négyszázkilencvenhétezer-hétszázkilencvennyolc ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 36.293 ezer forintban, azaz harminchatezer-kétszázkilencvenhárom ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 0 ezer forintban, azaz nulla ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítését 8.500.000 forintban, azaz nyolcmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

j) bevételek teljesítése főösszegét 29.703.264 ezer forintban, azaz huszonkilencmillió-hétszázháromezer-kétszázhatvannégy ezer forintban,

k) kiadások teljesítése főösszegét 27.708.887 ezer forintban, azaz huszonhétmillió-hétszáznyolcezer-nyolcszáznyolcvanhét ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 12. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2018. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi kimutatását a 13. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018 évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 14. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 15. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 16. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési maradvány kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. számú táblázat tartalmazza.

10. § E rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Táblázatjegyzék a 2018. évi beszámolóhoz

1. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

4. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2018. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

5. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2018. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

6. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

7. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

8. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése

9. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

10. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

11. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése

12. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi összevont mérlege

13. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi kimutatása

14. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

15. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

16. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása

17. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési maradvány kimutatása

18. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

19. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása


  Vissza az oldal tetejére