Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és 45. §- ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18. § (2) bekezdése által kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és 23. § (5) bekezdés 11. és 11.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § * 

5-23. § * 

24. § (1) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet szabályait a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén a megállapított jogosultságokra is alkalmazni kell. A megemelt támogatási összeg 2020. február 1-jétől folyósítható. Amennyiben a rendelet módosításának következtében a kérelmező jogosultsága megszűnne, a jogosultság nem szüntethető meg és a támogatást a jogosultág megállapításának időpontjában hatályos szabályok szerint kell folyósítani részére.

25. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a 2020. július 1. napján lép hatályba.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. január 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző


  Vissza az oldal tetejére