Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Karinthy Frigyes-ösztöndíjról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulók részére Karinthy Frigyes-ösztöndíj elnevezéssel (a továbbiakban: ösztöndíj) pénzbeli támogatást nyújt és elismerő oklevelet adományoz. Az ösztöndíj igénylése iránt a 7. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel kérelmet kell benyújtani Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. § (1) A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b) Budapest VII. kerületben működő köznevelési intézmény 5-12. évfolyamos tanulója

c) féléves vagy év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja

ca) 5-8. osztályos tanuló esetén a 4,80-at

cb) 9-12. osztályos tanuló esetén a 4,70-et.

(2) A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás és szorgalom érdemjegyei nem vehetők figyelembe.

(3) Az ösztöndíj igénylése iránti kérelem utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján nyújtható be.

(4) A pénzbeli támogatásra nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyi szociális rendelet) szerinti ösztöndíj-támogatásban részesül.

3. § (1) Az ösztöndíj iránti kérelem benyújtására az Önkormányzat minden évben február 1. napjáig és augusztus 15. napjáig felhívást tesz közzé az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A kérelem benyújtására március 1. napjáig és szeptember 15. napjáig van lehetőség.

(2) A kérelmet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell a félévi vagy év végi eredményt igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát és a tanuló lakcímkártyáját.

(3) Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott kérelmek bírálhatóak el, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felhívás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

4. § A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, a félévi tanulmányi eredmény alapján a tavaszi félévre február-június hónapokra, az év végi tanulmányi eredmény alapján a következő tanév őszi félévére szeptember-január hónapokra. A támogatás mértéke havonta 10 000 Ft

5. § A pénzbeli támogatás folyósítása annak megállapítását követően havonta a tárgyhó 10. napjáig, a tanuló vagy törvényes képviselője részére történik, amelyre a tavaszi félévben első alkalommal március hónapban, az őszi félévben első alkalommal október hónapban kerül sor.

6. § Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósításának elrendelésére a Polgármester jogosult. A Polgármester döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

7. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultság esetén a pénzbeli támogatás mellett a tanuló elismerő oklevélben is részesül, amelyet az ösztöndíj megállapításáról szóló értesítéssel együtt kell a tanuló részére megküldeni. Az intézmények összesített oklevélben részesülnek, amely tartalmazza az intézménybejáró, elismerésben részesülő tanulók nevét és évfolyamát.

(2) Az a tanuló, akinek a tanulmányi eredménye a 2. §-ban meghatározott átlagot eléri és a helyi szociális rendelet szerint jogosult ösztöndíj támogatásra, az e rendelet szerinti pénzbeli támogatásra nem jogosult, azonban a 7. § (1) pontjában körülírt oklevélben részesül. Az oklevélre való jogosultság e tanulók esetében hivatalból kerül megállapításra.

8. § (1) Az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanuló vagy törvényes képviselője írásbeli bejelentési kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal felé, amennyiben lakcíme megváltozik, vagy a tanuló más intézményben folytatja tanulmányait.

(2) Az ösztöndíjra való jogosultság automatikusan megszűnik, ha a 2. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételek megszűnnek vagy a jogosult részére a helyi szociális rendelet 25. §- a szerinti ösztöndíj támogatás kerül megállapításra.

(3) Amennyiben az ösztöndíjról való döntést követően megállapítást nyer, hogy a kérelemben nem a valóságnak megfelelő adatok szerepelnek, a tanuló nem részesülhet ösztöndíjban.

(4) A jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az ösztöndíjra való jogosultság megszűnését követő 15 napon belül a tanuló vagy törvényes képviselője köteles az Önkormányzat részére visszafizetni.

9. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az ösztöndíj anyagi fedezetét a mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. január 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a wvm.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző


  Vissza az oldal tetejére