Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke, finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2020. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét 14.787.431 ezer forintban, azaz tizennégymillió-hétszáznyolcvanhétezer-négyszázharmincegy ezer forintban,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 5.000.000 ezer forintban, azaz ötmillió ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.638.794 ezer forintban, azaz hárommillió-hatszázharmincnyolcezer-hétszázkilencvennégy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 23.349.428 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 6.252.976 ezer forintban, azaz hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.252.976 ezer forintban, azaz hatmillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhetvenhat ezer forintban,

f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 85.588 ezer forintban, azaz nyolcvanötezer-ötszáznyolcvannyolc ezer forintban,

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 162.385 ezer forintban, azaz egyszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban, továbbá

i) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaznulla ezer forintban,

j) a bevételi előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azazharmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban

k) a kiadási előirányzatok főösszegét 35.264.789 ezer forintban, azaz harmincötmillió-kettőszázhatvannégyezer-hétszáznyolcvankilenc ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi előirányzatát, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek és az i) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetési kiadási előirányzatát, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, a g) pont alapján meghatározott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, a h) pont szerinti pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése és a j) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 21. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú táblázat tartalmazza.

(6) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 3.638.794 ezer Ft, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti lekötött bankbetétek megszüntetése 5.000.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 22. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi feladatainak támogatása

2. § (1) *  Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 1.062.301 Ft,

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 622.521.470 Ft,

c) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása

ca) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 626.480.344 Ft,

cb) Gyermekétkeztetés támogatása 174.667.369 Ft,

cc) szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék 121.221.045 Ft,

cd) egészségügyi kiegészítő pótlék 4.278.867 Ft,

d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25.922.500 Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a költségvetési törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2020. január 1-jétől a 26. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.

Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Dob Óvoda és az Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100 - 1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatainak, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységének előirányzatait az 5100 számú címeken rögzíti.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által benyújtott, vagy pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai

szerepelnek.

(2) Az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

g) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

h) 6900 címen az „Okos Város program” előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 32-65. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. számú táblázat 1-31. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,

b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. számú táblázat 1- 31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 40. sora, a működési bevételek összegét a 50. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 53. és 57. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 64. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) Az „5204 Környezetvédelmi feladatok” és „6901 Okos Város Program” címeken tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) Az „5209 Lakossági szolgáltatások” és „5407 Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok” címeken tervezett kiadási előirányzatok részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) Az „5400 Vagyongazdálkodási feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” és „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése” címeken tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) Az „5707 Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5303, 5608, 5701, 5707, 5804, 6105, 6109” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát és a „6802” címen tervezett „Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” előirányzatát a 15. számú táblázat, valamint az „5701, 5707, 6106, 6111” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonként részletezését a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(17) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6110, 6501, 6503” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és a „6107, és 6111” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 17. számú táblázat szerint határozza meg.

(18) Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. számú táblázat 66. sora szerint határozza meg.

(19) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 6. számú táblázat 67. sora tartalmazza.

(20) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(21) A (20) bekezdésben hivatkozott, a 2. § (1) bekezdésében felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § A „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6301 Intézményi felújítások”, a „6303 Önkormányzati felújítások” és a „6901 Okos Város program” „9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 18. számú táblázat szerint határozza meg.

5. § Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal”, a „6401 Intézményi beruházások”, a „6404 Önkormányzati beruházások”, a „6901 Okos Város program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 19. számú táblázat szerint határozza meg.

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az I. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím felhalmozási előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 19.750 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.034.976 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 3.682 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.020.881 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 16.068 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 14.095 ezer Ft.

c) a „7500 A 2020., 2021., 2022. és 2023. évek fejlesztési tartaléka” cím Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó működési előirányzata 72.332 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.194.358 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú táblázat szerint.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2020. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú táblázat mutatja be.

(3) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2019. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2020. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú táblázat tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 27. számú táblázat mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése, gazdálkodása

8-10. § * 

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. § * 

8. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási hatáskörök átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. § * 

9. Előirányzatok felhasználása bizottságokra átruházott hatáskörben, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó szabályok

13-16/A. § * 

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

17. § * 

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

18. § * 

12. A költségvetési szervek kapcsolata

19. § * 

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A költségvetési maradványt az Ávr. 149. § (1) bekezdése alapján az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai szerint kell megállapítani.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a feladatalapú támogatások jogosultságot meghaladó többlete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell - az érintett előirányzatok módosítása mellett - megfizetni.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,

b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,

d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,

e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.

(8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználása tartós elkötelezettséggel nem járhat.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

21-25. § * 

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása

26-27. § * 

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28-29. § * 

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. február 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

Dr. Laza Margit
jegyző

Melléklet az 5/2020. (II. 20) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok jegyzéke
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez
 * 

1. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatai

2. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

3. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi tervezett előirányzatai

4. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatai

5. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

6. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2020. évi tervezett előirányzatai

7. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városgazdálkodási feladatok 2020. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

8. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Környezetvédelmi feladatok és Okos Város Program 2020. évi előirányzatai

9. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Lakossági szolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok 2020. évi tervezett működési kiadási előirányzatai

10. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi vagyonhasznosítási feladatok

11. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2020. évi tervezett előirányzatai

12. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2020. évi tervezett előirányzatai

13. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Sport feladatok 2020. évi tervezett előirányzatai

14. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Helyi és nemzeti ünnepek, lakossági programok és kiadványok 2020. évi tervezett előirányzatai

15. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2020. évi tervezett előirányzatai

16. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. évi tervezett előirányzatai

17. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2020. évi tervezett előirányzatai

18. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai

19. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

20. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési tartalék előirányzatok

21. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

22. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok

23. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató táblázat)

24. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató táblázat)

25. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

26. számú táblázat

Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetéséhez

27. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai


  Vissza az oldal tetejére