Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2/2019. (II. 19.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2019. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően

a) költségvetési bevételek előirányzatát 17.087.945 ezer forintban, azaz tizenhétmillió-nyolcvanhétezer-kilencszáznegyvenöt ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 5.500.000 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázezer ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.994.377 ezer forintban, azaz egymillió-kilencszázkilencvennégyezer-háromszázhetvenhét ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadási előirányzatát 24.525.688 ezer forintban, azaz huszonnégymillió-ötszázhuszonötezer-hatszáznyolcvannyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 7.464.569 ezer forintban, azaz hétmillió-négyszázhatvannégyezer-ötszázhatvankilenc ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 7.464.569 ezer forintban, azaz hétmillió-négyszázhatvannégyezer-ötszázhatvankilenc ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 56.634 ezer forintban, azaz ötvenhatezer-hatszázharmincnégy ezer forintban,

g) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

h) bevételi előirányzat főösszegét 32.046.891 ezer Ft-ban, azaz harminckétmillió-negyvenhatezer-nyolcszázkilencvenegy ezer forintban

i) kiadási előirányzat főösszegét 32.046.891 ezer Ft-ban, azaz harminckétmillió-negyvenhatezer-nyolcszázkilencvenegy ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2019. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:

a) a teljesített költségvetési bevételét 18.012.319 ezer forintban, azaz tizennyolcmillió-tizenkétezer-háromszáztizenkilenc ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összeg teljesítését 12.000.000 ezer forintban, azaz tizenkétmillió ezer forintban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.994.377 ezer forintban, azaz egymillió-kilencszázkilencvennégyezer-háromszázhetvenhét ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 76.797 ezer forintban, azaz hetvenhatezer-hétszázkilencvenhét ezer forintban,

e) a teljesített költségvetési kiadását 16.888.065 ezer forintban, azaz tizenhatmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-hatvanöt ezer forintban,

f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 6.738.509 ezer forintban, azaz hatmillió-hétszázharmincnyolcezer-ötszázkilenc ezer forintban,

fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 6.738.509 ezer forintban, azaz hatmillió-hétszázharmincnyolcezer-ötszázkilenc ezer forintban,

g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 56.634 ezer forintban, azaz ötvenhatezer-hatszázharmincnégy ezer forintban,

h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 0 ezer forintban, azaz nulla ezer Ft-ban,

i) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítését 11.500.000 ezer forintban, azaz tizenegymillió-ötszázezer ezer Ft-ban,

j) bevételek teljesítése főösszegét 38.822.002 ezer forintban, azaz harmincnyolcmillió-nyolcszázhuszonkétezer-kettő ezer forintban,

k) kiadások teljesítése főösszegét 35.183.208 ezer forintban, azaz harmincötmillió-száznyolcvanháromezer-kétszáznyolc ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. számú táblázat tartalmazza.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2019. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8. számú, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázatok tartalmazzák.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. számú táblázat, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. számú táblázat tartalmazza.

8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. számú táblázat tartalmazza.

10. § E rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. június 26-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

Táblázatjegyzék a 2019. évi beszámolóhoz

1. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

2. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

3. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

4. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2019. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai

5. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményeinek 2019. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban

6. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése

7. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

8. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat teljesítése

9. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

10. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat teljesítése

11. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítése

12. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi tervezett előirányzatai és teljesítései

13. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi összevont mérlege

14. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmi kimutatása

15. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása

16. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről

17. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatása

18. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradvány kimutatása

19. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása

20. számú táblázat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása


  Vissza az oldal tetejére