Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-10. § * 

11. § A Rendelet 33. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) a) A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező - növelő és csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakásokra megállapított - lakbér komfortfokozat szerinti mértéke:

Komfort fokozat: Szociális lakbér: Költségelvű lakbér: Piaci alapú lakbér:
Nem távfűtéses
összkomfortos lakás esetén:

280 Ft/m2/hó+ÁFA

320 Ft/m2/hó+ÁFA

Legalább 800 Ft/m2/hó+ÁFA
Komfortos és távfűtéses összkomfort. lakás esetén:
280 Ft/m2/hó+ÁFA

320 Ft/m2/hó+ÁFA

Legalább 800 Ft/m2/hó+ÁFA
Félkomfortos lakás esetén: 182 Ft/m2/hó+ÁFA 208 Ft/m2/hó+ÁFA -
Komfortnélküli lakás esetén: 140 Ft/m2/hó+ÁFA 160 Ft/m2/hó+ÁFA
Szükséglakás esetén: 112 Ft/m2/hó+ÁFA 128 Ft/m2/hó+ÁFA

b) Az a) pontban megállapított lakbér mértéke minden évben felülvizsgálatra kerül.

c) A Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága a bérbeadó megbízottja javaslatára jogosult dönteni a 100%-os önkormányzati tulajdonú - elsősorban műemléki védelem alatt álló - épületben lévő, különösen leromlott állapotú lakások vonatkozásában a szociális vagy költségelven megállapított lakbér mértékének legfeljebb 40%-os mértékben történő csökkentéséről abban az esetben, ha a lakás műszaki állapota, valamint további előnytelen adottságai azt indokolttá teszik. A jelen pontban foglalt bérleti díj csökkentés a (4) és (5) bekezdésben foglalt csökkentő tényezőkkel egyidejűleg nem alkalmazható.”

12-26. § * 

27. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-a 2015. május 1. napján lép hatályba.

(4) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre és a hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. március 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére