Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 28/1992. (X. 1.) számú önkormányzati rendelete

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról * 

1. § *  (1) Budapest Főváros Közgyűlése helyi díjakat alapít az alábbiak szerint:

a) Pro Urbe Budapest,

b) Budapestért,

c) Főváros Szolgálatáért,

d) Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért,

e) Fővárosért Emlékzászló,

f) Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért,

g) Csengery Antal Díj,

h) Papp László Budapest-Sportdíj,

i) Bárczy István Díj,

j) *  Budapest Építészeti Nívódíja, Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret.

(2) Budapest Főváros Közgyűlése egyéb helyi elismerést alapít az alábbiak szerint:

a) Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű.

2. § (1) „Pro Urbe Budapest” díj adományozható a főváros érdekében végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért.

(2) *  Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és - a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti díjazottak kivételével - 500 000 Ft jutalom jár.

(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) *  A kitüntetésből évente legfeljebb 6 db adományozható.

Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.

2/A. § *  (1) „Pro Urbe Budapest” díjra jogosult továbbá

a) az a korábbi főpolgármester-helyettes, aki a megbízatását legalább két teljes ciklusban betöltötte,

b) az a korábbi főjegyző, aki megbízatását legalább nyolc évig betöltötte.

(2) Az (1) bekezdés szerint „Pro Urbe Budapest” díjra

a) a korábbi főpolgármester-helyettes a megbízatása megszűnésével válik jogosulttá, ha a megbízatásának megszűnését követően a Fővárosi Közgyűlésnek nem tagja,

b) a korábbi főpolgármester-helyettes egyéb esetben a Fővárosi Közgyűlésben fennálló tagságának megszűnésével válik jogosulttá,

c) a korábbi főjegyző a megbízatása megszűnésével válik jogosulttá.

3. § (1) A „Budapestért” díj bármely területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgál.

(2) Adományozására egész évben, nemzeti ünnepek, jubileumok alkalmából, fővárosi eseményekhez kapcsolódóan van lehetőség.

(3) *  Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, ruhán, illetőleg egyenruhán viselhető kis díszítmény, valamint az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft jutalom jár.

(4) *  A „Budapestért” díjból évente legfeljebb 26 db adományozható.

(5) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

3/A. § (1) A „Főváros Szolgálatáért” díj adományozható a Főpolgármesteri Hivatalban munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végző köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére.

(2) *  Az elismeréssel oklevél és 200 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Főváros Szolgálatáért” díjból évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadásra november 17-e alkalmából kerül sor.

3/B. § (1) *  A „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozható a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, a foglalkoztatáspolitika területén, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedő, Budapesten kiemelkedő tevékenységet végző személy, illetve szervezet munkájának elismerésére.

(2) Az elismeréssel oklevél és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) *  A „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjból évente legfeljebb 3 db adományozható. Átadásra november 12-e, a Szociális Munka Napja alkalmából kerül sor.

3/C. § *  (1) A „Fővárosért Emlékzászló” díj adományozható a főváros közbiztonsága fenntartásában, annak javításában, illetve rendvédelmének területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a közösségi összetartozás erejét bizonyító rendvédelmi szervezetek részére.

(2) Az elismeréssel oklevél jár.

(3) A szervezet nevére szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A díj a Budapest Főváros zászlója, amelynek hátoldalán középen sortöréssel szerepel a „Budapest Főváros Önkormányzata által adományozott Fővárosért Emlékzászló” szöveg, a kitüntetett rendvédelmi szervezet nevének és az adományozás évének feliratával.

(5) A „Fővárosért Emlékzászló” díjból évente 1 db adományozható. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.

3/D. § *  (1) *  A „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj adományozható a főváros közbiztonsága, rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása érdekében huzamosabb ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy a rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személy teljesítményének, munkájának elismerésére.

(2) *  Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) * 

(5) *  A „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.

(6) *  Méltatlanná válik a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj kitüntetésre az, akit jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltottak. Az emlékérmet az arra érdemtelenné vált személytől a főpolgármester vonja vissza, a Fővárosi Közgyűlés tájékoztatása mellett.

3/E. § *  (1) „Csengery Antal Díj” adományozható azon újságíróknak, médiában dolgozó személyeknek, közösségeknek, akik huzamos időn át kiemelkedő tevékenységükkel a fővárost és a Fővárosi Önkormányzat működését érintő hírekről, információkról magas színvonalú, hiteles, pontos, tárgyilagos és gyors tájékoztatást adtak az írott és elektronikus sajtón keresztül.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A díjból évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

3/F. § *  (1) „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozható azon személyek részére, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a sportban, és eredményükkel hozzájárultak a főváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájukkal, kiemelkedő tevékenységükkel segítették Budapest sportéletének fejlődését.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 200.000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Papp László Budapest-Sportdíj”-ból évente legfeljebb 5 db adományozható, kivéve az Olimpia évét, amikor legfeljebb 10 db adható át. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.

3/G. § *  (1) „Bárczy István Díj” adományozható a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 200.000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Bárczy István Díj”-ból évente legfeljebb 25 db adományozható. Átadására a Pedagógus Nap alkalmából kerül sor.

3/H. § *  (1) A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret adományozható olyan, Budapest közigazgatási területén található, igényesen, magas színvonalon megtervezett és létrejött, új vagy megújított épület, építmény, közterület, belső tér tervezője részére, amely javítja Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenítését, elősegíti az építészeti és környezeti kultúra fejlődését, formálja a városképet, mindezek által ösztönzi a további magas színvonalú, innovatív beruházásokat.

(2) A kiemelkedő építészeti minőségű alkotás Budapest Építészeti Nívódíja elismerésben, a magas építészeti minőségű alkotás Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismerésben részesül.

(3) A Budapest Építészeti Nívódíja elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, oklevél és legfeljebb 2 000 000 forint pénzjutalom jár. A Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismeréssel oklevél és legfeljebb 800 000 forint pénzjutalom jár.

(4) Az oklevél tartalmazza az érintett építészeti alkotás megnevezését, a pályázók által megjelölt tervezők nevét, a kiállítás keltét és az oklevél számát. Az elismerő oklevelet a főpolgármester írja alá.

(5) A Budapest Építészeti Nívódíjából évente legfeljebb kettő, Budapest Építészeti Nívódíja Dicséretből további legfeljebb öt adható. Ha az adott évben Budapest Építészeti Nívódíja nem kerül odaítélésre, akkor legfeljebb hat Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret adható. Az átadásra Budapest napja (november 17-e) alkalmából kerül sor.

4. § *  (1) *  Az 1. §-ban meghatározott díjak adományozására a Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret kivételével javaslatot tehet:

a) Budapest Főváros Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tagja,

b) a Közgyűlés állandó bizottsága, továbbá

c) a „Bárczy István Díj” tekintetében a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői, dolgozói és tanulói.

A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret pályázat útján kerül adományozásra.

(2) A „Főváros Szolgálatáért” díjra javaslatot tehet a főpolgármester és a főjegyző.

4/A. § *  (1) * 

(2) *  A „Pro Urbe Budapest” díj, a „Budapestért” díj, a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a „Fővárosért Emlékzászló” díj, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj, a „Csengery Antal Díj” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt a főpolgármester előterjesztése alapján.

(3) *  A „Bárczy István Díj” adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások Bizottsága előterjesztése alapján.

(4) *  A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret adományozására kiírt pályázat nyilvános, azon az vehet részt,

a) aki az épület megvalósításában felelős tervezőként közreműködött,

b) akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn és

c) aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(5) *  A pályázatra az építészeti alkotás megvalósításában közreműködő felelős tervező önállóan vagy az építtetővel közösen jelentkezhet. A pályázó további tervező személyeket jelölhet meg, akikkel osztozik a pénzjutalmon, valamint akik nevének feltüntetését kéri a plaketten és az oklevélen.

(6) *  Egy építészeti alkotás csak egy pályázatban szerepelhet. Ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat.

(7) *  A pályázatra csak olyan építészeti alkotással lehet jelentkezni, amelyről a pályázat benyújtója nyilatkozik, hogy

a) a használatbavételi engedélye jogerős, és a pályázat meghirdetésének időpontját megelőző három éven belül került kiadásra,

b) az átadás-átvétele megtörtént,

c) szerzői jogi, illetve etikai vita nem áll fönn és

d) korábban Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Építészeti Nívódíjában vagy Budapesti Építész Kamara Nívódíja elismerésben nem részesült.

(8) *  A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás során a Fővárosi Közgyűlés határozza meg.

(9) *  A Budapest Építészeti Nívódíja és Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismerő cím adományozására 8 fős bírálóbizottság tesz javaslatot. A bírálóbizottságba a Budapesti Építész Kamara minden pályázat kiírásakor 4 fő tagot delegál. A Budapesti Építész Kamara által delegált tagokat és a bírálóbizottság többi tagját a Fővárosi Közgyűlés a pályázati kiírás elfogadásával egyidejűleg választja meg.

(10) *  A beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester bírálja el és dönt a Budapest Építészeti Nívódíja és a Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret elismerő cím adományozásáról.

4/B. § *  (1) *  A Fővárosi Önkormányzat által alapított díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet - a pályázat lebonyolítása keretében a Budapesti Építész Kamarával együttműködve - a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(2) A díjakat ünnepélyes keretek között a főpolgármester adja át.

(3) A díjazottak névsorát a Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.

5. § A díjak - a „Főváros Szolgálatáért” díj kivételével - külföldi állampolgárok részére is adományozhatók pénzjutalom nélkül.

5/A. § *  Fővárosi díjak csak élő természetes személyek, illetve létező közösségek részére adományozhatók, kivéve azon személyeket, akik szolgálati kötelezettségük teljesítése során, vagy azzal összefüggésben az életüket veszítették.

6. § A fővárosi díjakkal járó jutalom forrása a Fővárosi Önkormányzat költségvetése. A díjakkal járó jutalom adóköteles. A jutalom fedezetét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell biztosítani.

6/A. § *  (1) Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű adományozható a Főpolgármesteri Hivatalban legalább 10 év jogviszonnyal rendelkező, nyugállományba vonuló köztisztviselő, ügykezelő, fizikai munkatárs részére a kiemelkedő, magas szintű közszolgálati életpálya elismeréséül.

(2) Az elismeréssel oklevél és emléktárgyként aranygyűrű jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét tartalmazza, az oklevelet a főpolgármester és a főjegyző írja alá.

(4) Az aranygyűrű egyedi tervezésű, 14 karátos (585 ‰) aranyból készül, fémjel beütéssel ellátva. A női gyűrű kerek kialakítású, a platni vastagsága 2,5 milliméter, cca. 7,5 g súlyú. A férfi gyűrű téglalap kialakítású, a platni vastagsága 1,7 milliméter cca. 8,0 g súlyú. Mindkét gyűrű középen 1 milliméter magas, női gyűrű esetében 14,0 milliméter, férfi gyűrű esetében 17,9 milliméter széles főváros címer díszítéssel.

(5) A Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrűből évente legfeljebb 35 db adományozható.

(6) * 

(7) A Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrűt évente egy alkalommal ünnepélyes keretek között a főjegyző adja át.

6/B. § *  (1) A Fővárosi Közgyűlés által alapított egyéb elismerés adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Fővárosi Közgyűlés által alapított egyéb elismerés adományozásával járó költségek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetése biztosítja.

6/C. § *  A 2/A. §-t az 51/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelet hatálybalépését megelőzően, de a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 1990. évi általános választását követően főpolgármester-helyettesi, illetve főjegyzői tisztséget betöltött személyekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a 2/A. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti érintettek a „Pro Urbe Budapest” díjra a Fővárosi Közgyűlés 1990. évi megalakulásának harmincadik évfordulójától kezdődően jogosultak.

7. § (1) E rendelet 1992. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik az alábbi jogszabályok:

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 7/1977. rendelete a „Pro Urbe Budapest” kitüntetés alapításáról,

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 1/1978. rendelete a Főváros Társadalmi életében szerzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdekek elismerésére alapított kitüntető díjakról,

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 2/1978. rendelete a társadalmi munka elismeréséről.

(2) Az említett rendeletek alapján a korábban adományozott kitüntetések és díjak továbbra is viselhetők.


  Vissza az oldal tetejére