A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1994. (IX. 14.) sz. önkormányzati rendelete

a „Budapest” név felvételéről és használatáról * 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés az alábbi rendeletet alkotja.

A közigazgatási egység nevének felvétele és használatának köre

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.

(2) *  Gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a

Budapest,

Budapesti,

Buda,

Budai,

Pest,

Pesti,

Pest-Buda,

Pest-Budai,

Budapest Főváros,

Budapest Fővárosi,

Főváros,

Fővárosi

megjelölés, illetve név használata a Fővárosi Önkormányzat engedélyéhez kötött.

(3) *  A „.budapest”, a „.buda” és a „.pest” végződésű, elsődleges doménnevek és ezek alatti másodlagos doménnevek felvételére és használatára a 9. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közigazgatási egység név felvételének és használatának engedélyezése

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és használata iránti kérelmet a főpolgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) tevékenység folytatásának időtartamára,

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

c) egy alkalomra.

3. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját,

d) a használat időtartamát.

(2) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

4. § (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését és székhelyét,

b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását,

c) az engedély érvényességének időtartamát,

d) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat.

(2) * 

5. § *  Az engedély kiadása megtagadható:

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei a Fővárosi Önkormányzat és a főváros lakossága jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné,

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a nevet már valaki jogszerűen használja,

c) ha a kérelmező székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem Budapest közigazgatási területén van,

d) ha korábban engedély nélkül, vagy az engedélyben előírtaktól eltérően használta az 1. § (1) bekezdésében felsorolt, Budapestre utaló elnevezéseket.

6. § (1) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei a Fővárosi Önkormányzat és a főváros lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

7. § (1) A kiadott engedélyekről a Főpolgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

8. § (1) Aki közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha

a) a használat vagy annak módja, célja és körülményei a Fővárosi Önkormányzat vagy a főváros lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,

b) ha a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti.

A Budapestre utaló elsődleges domén nevek felvétele és használata * 

9. § *  (1) Az elsődleges doménnévben a „Budapest”, a „Buda” és a „Pest” név használható (yyyyyy.budapest, yyyyyy.buda, yyyyyy.pest, ahol az yyyyyy karakterek tetszőleges másodlagos doménnevet jelölnek).

(2) *  A Budapestre utaló elsődleges doménnév felvételéhez és használatához a nyilvántartó köteles a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulását kérni.

(3) * 

(4) A Budapestre utaló elsődleges doménnév alatt regisztrált másodlagos doménnevekben nem használhatók olyan szavak, kifejezések vagy egyéb megfogalmazások, amelyek Budapest, a Fővárosi Önkormányzat vagy a főváros lakosságának jó hírét sértik, tekintélyét csorbítják, vagy jogait, jogos érdekeit egyébként sértik vagy veszélyeztetik.

(5) A Budapestre utaló elsődleges doménnév alatt regisztrált másodlagos doménnév alatti weboldalakon nem lehet olyan tartalmat szolgáltatni, amely

a) az irányadó jogszabályok szerint tiltott vagy jogszabálysértést valósít meg;

b) fenyegetéseket, bűncselekmény elkövetésére vonatkozó részletes iránymutatást, felbujtást foglal magában;

c) becsületsértő, illetve amely gyűlöletet kelt a társadalom egyes rétegei, egyes nemzetiségi, vallási, etnikai vagy a társadalom más csoportjai vagy ezek tagjai ellen, vagy rájuk nézve sértő;

d) sérti az emberi jogokat vagy emberi méltóságot, tagadja vagy kisebbíti a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek által vagy ezekkel összefüggésben elkövetett tetteket, vagy szélsőséges ideológiákat népszerűsít;

e) Budapest, a Fővárosi Önkormányzat vagy a főváros lakosságának jó hírét sérti, tekintélyét csorbítja, vagy jogait, jogos érdekeit egyébként sérti vagy veszélyezteti.

(6) * 

(7) A nyilvántartóval kötött szerződésben a (4)-(6) bekezdésében előírtakat rögzíteni kell azzal, hogy a nyilvántartó köteles a (4)-(6) bekezdés szerinti előírásokat a másodlagos doménnév felvételére és használatára vonatkozó saját eljárása és szabályozása során is érvényesíteni.

(8) E § alkalmazása során:

1. elsődleges doménnév: a doménnév utolsó címkéje, az utolsó pont utáni rész;

2. másodlagos doménnév: a doménnévnek az utolsó pont előtti része, amely a Budapestre utaló domén végződés (elsődleges doménnév) alatt kerül regisztrálásra;

3. nyilvántartó: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a Budapestre utaló elsődleges domén végződés kezelését végzi, beleértve a megfelelő adatbázisok vezetését és az azokkal összefüggő, nyilvános lekérdezési szolgáltatások nyújtását, a domain nevek bejegyzését, a domain nevek nyilvántartásának üzemeltetését, a nyilvántartás névszervereinek üzemeltetését és a zónafájlok terjesztését, és aki vagy amely a másodlagos doménnév regisztrációját regisztrátorok útján nyújtja a regisztrációt igénylők részére;

4. regisztrátor: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a nyilvántartóval kötött szerződés alapján másodlagos domain név bejegyzésére irányuló szolgáltatásokat nyújt a regisztrációt igénylőknek.

Záró rendelkezések

10. § * 

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.  *  Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2., 3., 4., 5. § rendelkezései azon intézményekre, társaságokra, vállalatokra, illetve szervezetekre nem vonatkoznak, amelyeket a névviselésre a Fővárosi Önkormányzat, Fővárosi Tanács, illetve annak szerve e rendelet hatálybalépését megelőzően feljogosított.

Jogharmonizációs záradék * 

12. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére