Indokolás

40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet

a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § r) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden fővárosi önkormányzati tulajdonú közúton és egyéb közterületen (a továbbiakban együtt: közterület) megrendezésre kerülő futó sporteseményre (továbbiakban: sportesemény), amelyek részben, vagy egészben ezeket a közterületeket veszik igénybe.

2. § A rendelet hatálya alá tartozó sporteseményeket I., II. és egyéb kategóriába kell sorolni. Az I., II. és egyéb besorolást e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A pályázati eljárás

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet részben vagy egészben igénybe vevő sportesemény - külön jogszabályba foglalt feltételeken túl - abban az esetben kerülhet megrendezésre, ha a sportesemény az éves naptártervben szerepel.

(2) A sportesemény naptártervbe történő felvételéről pályázati eljárás alkalmazásával kell dönteni.

4. § (1) *  A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság az I., II. és egyéb kategóriába sorolt sportesemények naptártervbe kerüléséről évente egy pályázati felhívást hagy jóvá.

(2) *  A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázati felhívást legkésőbb az 5. § (5) bekezdésben meghatározott és az I. kategóriás sporteseményekre vonatkozó benyújtási határidőt megelőző 30 munkanappal teszi közzé.

(3) A pályázati felhívást a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.budapest.hu internetes honlapon kell közzé tenni.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, így különösen:

a) a sportesemény lebonyolításával kapcsolatos követelményeket, előírásokat,

b) a sportesemény szervezőjével szemben támasztott esetleges követelményeket, az alkalmasság igazolásának módját,

c) *  a pályázat elbírálásának - a 2. melléklet szerinti adatlap 3. pontjában szereplő szempontokon kívüli - esetleges szempontjait, és

d) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét.

5. § (1) *  A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervben való szereplése érdekében a pályázati eljárásban részt vesz.

(2) A sportesemény szervezőjének e rendelet, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészíteni.

(3) *  A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervben való szereplésére vonatkozó pályázatát a 2. melléklet szerinti adatlapon nyújtja be.

(4) A pályázathoz csatolni kell a (3) bekezdés szerinti adatlapban szereplő mellékleteket, valamint a pályázati felhívásban meghatározott igazolásokat, dokumentumokat, egyéb mellékleteket.

(5) *  A pályázati felhívás közzétételét követően a sportesemény szervezője a pályázatát - a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - legkésőbb a tárgyévet megelőző év április 20-ig köteles benyújtani. A pályázatok elbírálási határideje - a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a tárgyévet megelőző év június 20.

(6) Hiánypótlási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

(7) A pályázatok elbírálásának szakmai előkészítése a Főpolgármesteri Hivatal feladata.

(8) Csak olyan pályázat nyújtható be, amelyben szereplő sportesemény forgalomkorlátozást igénylő része - a 10. § (2) bekezdésben szereplő sportesemény kivételével - kizárólag a forgalmi csúcsidőn kívül, szombat 15 óra és vasárnap 15 óra közötti időszakban kerül megrendezésre.

(9) *  a) A futó sportesemény szervezője köteles a pályázatában bemutatni, hogy az esemény naptártervbe történő felvétele esetén miként tájékoztatja a fővárosi lakosokat az eseménnyel összefüggésben várható forgalmi korlátozásokról. Ha a szervező e kötelezettségének nem tesz eleget, a pályázatot a 6. § b) pontja alapján érvénytelennek kell tekinteni.

b) Amennyiben a rendezvény a futó sportesemények naptártervébe felkerül, a szervező köteles az esemény előtt 15 nappal tájékoztatni a fővárosi lakosokat a rendezvénnyel összefüggésben várható forgalmi korlátozásokról. Ha a rendezvény és az azt jóváhagyó bizottsági döntés között 15 nap nem telik el, a szervező a bizottsági döntést követően nyomban intézkedik a fővárosi lakosok tájékoztatásáról.

6. § Érvénytelen a pályázat, ha:

a) az 5. § (5) bekezdésében meghatározott határidők lejártát követően nyújtották be,

b) nem felel meg e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak, vagy

c) a szükséges igazolások és nyilatkozatok nem kerültek csatolásra.

7. § (1) *  A pályázatokról a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság, különösen az alábbiak figyelembevételével dönt:

a) a pályázat megfelel-e e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak,

b) a sportesemény szervezője - a vele szemben támasztott követelmények alapján - alkalmas-e a sportesemény lebonyolítására, és

c) e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban szereplő elbírálási szempontok alapján sportszakmai szempontból összességében, melyek a legelőnyösebb pályázatok.

8. § A pályázati eljárásból kizárható az a sportesemény-szervező, aki az általa szervezett, korábbi sportesemény kapcsán nem tartotta be a megrendezéshez szükséges engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltakat, vagy egyéb előírásokat nem tartott be.

9. § (1) *  A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság előterjesztés alapján dönt a sportesemény éves naptártervbe történő bekerüléséről.

(2) *  A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntését annak figyelembevételével hozza meg, hogy csak hétvégenként és csak egy sportesemény kerülhet megrendezésre, kivéve a 10. § (2) bekezdésében foglalt sportesemény naptártervbe kerülését.

(3) A döntésről a pályázókat a Főpolgármesteri Hivatal értesíti.

10. § *  (1) Egy naptári évben legfeljebb három I. kategóriás, hat II. kategóriás és három egyéb kategóriás sportesemény kerülhet be a naptártervbe.

(2) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság - különös méltánylást érdemlő körülmény esetén - az éves naptárterv elfogadását követően utólag is felveheti a sporteseményt a naptártervbe az egyéb kategóriába tartozó események közé a sportesemény szervezőjének a 2. melléklet szerinti adatlap benyújtásával történő soron kívüli pályázata alapján, amennyiben a sportesemény nemzetközi rendezvényhez (világbajnokság, Európa-bajnokság, világkupa), vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kötődik. A sportesemény szervezője köteles a pályázatában megjelölni azt a különös méltánylást érdemlő körülményt, amely indokolttá teszi, hogy a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a sporteseményt utólag felvegye a naptártervbe.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12. § (1) *  A Közterület-hasznosítási Bizottság a 2012. évben megrendezésre kerülő futó sportesemények naptártervbe történő felvételéről a 3-9. §-okban szabályozott pályázati eljárás alkalmazása nélkül dönthet.

(2) *  A 2013. évre szóló naptártervbe történő bekerülésről szóló pályázati felhívás közzétételére a 4. § (2) bekezdésében előírt határidő 2012. évben 30 munkanapnál rövidebb is lehet.

(3) *  A 8. §-ban előírtak első ízben a 2014. évi sportesemények naptártervbe kerüléséről szóló pályázati eljárásban és a 2013. január 1-jét követő sportesemények tekintetében alkalmazandóak.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó futó sportesemények besorolása

1. I. kategória: Jelentős forgalomkorlátozással járó versenyek

(több fővárosi tulajdonú főútvonalat, hidat érintő események)

Ide kell sorolni az összes olyan versenyt, amely több mint két fővárosi tulajdonú főútvonalat - útszakaszt, egy hidat - érint, és több mint 30 perces forgalomkorlátozást igényel a Hungária körút és budai körutak vonalán belül (tehát az Árpád híd-Róbert Károly körút-Hungária körút-Könyves Kálmán krt.-Rákóczi híd-Budafoki út-Október 23. u.-Bocskai út-Karolina út-budai körutak-Árpád fejedelem útja-Lajos u.-Pacsirtamező u. által határolt területen belül, a határoló utakat is beleértve).

2. II. kategória: Kisebb forgalomkorlátozással járó versenyek

(helyi lezárásokat okozó versenyek)

Ide kell sorolni az I. kategóriára vonatkozóan megállapított paramétereket el nem érő, tehát kisebb jelentőségű, rövid idejű, csak helyi korlátozásokat igénylő futó sporteseményeket. Ebbe a kategóriába tartoznak a csak budai, vagy csak pesti alsó rakpartot (a két alsó rakpart - budai és pesti - egyidejűleg nem vehető igénybe), valamint folytatólagosan a Népfürdő utcát is érintő, továbbá a Margitszigeten, a Hajógyári-szigeten, a Népszigeten, a Népligetben és a Városliget területén belül lebonyolított versenyek.

3. Egyéb kategória: Forgalomkorlátozással nem járó versenyek

Ide kell sorolni az I. és II. kategóriába nem tartozó, forgalomkorlátozással és lezárásokkal nem járó futó sporteseményeket.

2. melléklet a 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3. melléklet a 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére