Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó azon ingatlanok esetében, ahol nincs lehetőség a közcsatornára kötésre, az ingatlantulajdonos 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra továbbra is igényelheti a Közszolgáltatótól, hogy a települési folyékonyhulladék-kezelés általa fizetett egységnyi díja az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás helyett kivételesen - a megadott időszakon belül - az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján, a rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint kerüljön megállapításra. Ha az ingatlantulajdonos a díjmegállapításnak e módját 2012. március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin már igényelte, és arra jogosultságot szerzett, az ingatlantulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában a díj 2015. március 1-jéig továbbra is az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján kerül megállapításra.

A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díjmegállapításának e módja az ingatlantulajdonos egyéni igénybejelentése alapján, a 2015. március 1-jéig terjedő időszakra választható. A közszolgáltatás e kivételes módjának igénybevételi feltétele az, hogy azt az ingatlantulajdonos, amennyiben korábban ezen jogosultságával nem élt, a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin 2013. március 11. és 2013. március 29. között a 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra személyesen kérelmezze.”

2. § E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére