Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya:

a) a Budapest főváros közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a fővárosban gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére,

b) *  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybe venni köteles ingatlanhasználókra

terjed ki.

2. § *  A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. kerti biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, beleértve az avarhulladékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és faágat is;

2. *  költségvetési szerv: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott közfeladat ellátására létrehozott jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a hulladékról szóló törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint ingatlanhasználónak minősül;

3. *  közterület-használati hozzájárulás jogosultja: a közterület rendeltetéstől eltérő használatára engedély vagy hozzájárulás birtokában jogosult személy vagy szerv, aki vagy amely a közterületi ingatlan, ingatlanrész használójaként a Ht.-ben meghatározottak szerint ingatlanhasználónak minősül;

4. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a közszolgáltatási szerződés részét képező azon közszolgáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek közszolgáltatóra és a szolgáltatás igénybevevőjére vonatkozó szabályait;

5. *  Koordináló szerv: az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

II. Fejezet

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek

1. A Fővárosi Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

4. § A Fővárosi Önkormányzat - a Ht.-ben meghatározottakon túl - a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében:

a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;

b) *  a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló, vagy vagyonkezelésében lévő közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;

c) a közszolgáltatási szerződés Budapest portálon történő közzétételéről gondoskodik;

d) hulladékgazdálkodási koncepciót készít.

2. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatai * 

5. § (1) *  A Ht. szerinti ingatlanhasználó (a továbbiakban: ingatlanhasználó) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) *  Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és * 

a) *  a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja;

b) *  a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.

(4) *  A (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Koordináló szerv részére megfizette.

(5) *  Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladékát nem komposztálja, akkor azt

a) a házhoz menő kerti biohulladék-gyűjtéssel érintett - e rendelet 2. mellékletében meghatározott - területeken a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákban elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja,

b) a 2. mellékletben nem szereplő területeken elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladékot pedig a Közszolgáltató által üzemeltetett, arra alkalmas hulladékgyűjtő udvarokon átadhatja.

(6) *  Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.

III. Fejezet

A közszolgáltatás

3. A közszolgáltatás tartalma

6. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) * 

b) *  az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

c) *  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, vagy vagyonkezelésében lévő közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

d) *  a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az ingatlanhasználó által e rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

e) *  a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lomhulladékának gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

f) *  a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékának a lomtalanítás alkalmával történő külön gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

g) *  hulladékgyűjtő pontok, hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvarok létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

h) átrakóállomások, valamint a hulladékok hasznosítását és ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére és üzemeltetésére;

i) vegyesen gyűjtött hulladékok energetikai hasznosítására és az energetikai hasznosítás maximális kihasználása mellett fennmaradó hulladékmennyiség előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására;

j) az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti válogatására;

k) hulladékkezelő létesítmények jogszabályban és a környezetvédelmi hatóság engedélyében előírt rekultivációjára és a rekultivációt követő monitoring rendszer üzemeltetésére.

7. § *  A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező és a Közszolgáltató által meghatározottak szerint hulladékgyűjtő udvaron a Közszolgáltató által átvett

a) építési és bontási hulladék,

b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék,

c) elem- és akkumulátor hulladék,

d) gumiabroncs hulladék,

e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék,

f) *  lomhulladék

gyűjtésére és kezelésére.

4. A közszolgáltatási szerződés

8. § *  A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt az annak függelékét képező üzletszabályzattal együtt a Közszolgáltató saját honlapján, a Fővárosi Önkormányzat pedig a Budapest portálon közzéteszi.

9. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;

b) *  a közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltatói alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és a közszolgáltatói alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;

c) *  a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat; a közszolgáltatási tevékenység teljesítésigazolásának szabályait;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;

e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;

f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztetheti;

g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait;

h) *  a közszolgáltatási tájékoztató és a beszámoló tartalmi és formai követelményeit.

10. § *  (1) *  A Közszolgáltató hulladékgyűjtési tevékenysége során kizárólag a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó részére nyújtott hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységének biztosítása érdekében vehet igénybe közszolgáltatói alvállalkozót.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek ellátásáért igénybe vett közszolgáltatói alvállalkozói tevékenység mértéke nem haladhatja meg a hulladékgyűjtési tevékenysége mértékének 25%-át.

5. A Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés során a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek betekintést biztosítani, továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, elemzést szolgáltatni.

(2) *  A közszolgáltatás teljesítését érintő gazdálkodási és fejlesztési információkról a Közszolgáltató a Fővárosi Önkormányzat részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt.) mint a Közszolgáltató tulajdonosa útján nyújt tájékoztatást.

12. § A Fővárosi Önkormányzat:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a Közszolgáltató számára átadja;

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti;

c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli.

12/A. § *  A Fővárosi Önkormányzat teljesítésigazolást állít ki adott időszak tekintetében a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű ellátásáról. Ha a Közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban kifogás merül fel, úgy a kifogással nem érintett feladatrészek tekintetében kerül sor a teljesítésigazolás kiadására, egyidejűleg a teljesítésigazolás során rögzíteni kell a felmerült kifogásokat.

6. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

13. § (1) *  Az ingatlanhasználó bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező vegyes települési hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.

(2) *  A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az ingatlanhasználó bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.

(3) *  Az ingatlanhasználó részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló, a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákok megvásárlási lehetőségét a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, hulladékgyűjtő udvarokban, valamint kereskedelmi partnerei segítségével egyéb helyeken biztosítja.

(4) A Közszolgáltató a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának bejelentését követően az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja, és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését 15 napon belül a szerződéstervezet megküldésével kezdeményezi.

(4a) *  Pontatlanul vagy hiányosan benyújtott bejelentés esetén a Közszolgáltató a bejelentés beérkezését követően a hiányosságok pótlására 30 napon belül felszólítja az ingatlanhasználó bejelentőt.

(5) *  Amennyiben az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására felszólítást küldeni, továbbá a közterület-használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését is kezdeményezni.

(6) *  Ha az ingatlanhasználó természetes személy, lakásszövetkezet, társasház az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, és ennek megfelelő díj számlázására vonatkozó adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére addig az időpontig, ameddig az ingatlan használója a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(7) *  Ha az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett - minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, és ennek megfelelő díj számlázására vonatkozó adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, közterület-használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

14. § (1) *  A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató az általa rendszeresített és közterületen kihelyezett hulladékgyűjtő edények tisztításáról, fertőtlenítéséről szükség szerint, de legalább kéthavonta gondoskodik.

15. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:

a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi;

b) rekultivációs, és jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt egyéb pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja;

c) mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza;

d) *  fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a szolgáltatási díjban fedezett mértékig.

(2) A Közszolgáltató:

a) más önkormányzat megbízásából végzett közszolgáltatási tevékenységét pénzügyi és lehetőség szerint műszaki tekintetben a fővárosban végzett tevékenységétől elkülöníti;

b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszert;

c) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről negyedévente közszolgáltatási tájékoztatót és évente közszolgáltatási beszámolót készít, továbbá a közszolgáltatási tájékoztatót - a tárgyi negyedévet követő 30 napon belül - a közszolgáltatási beszámolót - a számviteli beszámoló tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül - a Fővárosi Önkormányzat részére megküldi. A közszolgáltatási tájékoztató és a beszámoló tartalmi és formai követelményeit a közszolgáltatási szerződés határozza meg;

d) * 

e) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet;

f) *  a közszolgáltatási szerződés részét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot készít, amely tartalmazza legalább a Közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti - jogszabályban nem rendezett - egyéb jogokat és kötelezettségeket, így különösen:

fa) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;

fb) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;

fc) a közszolgáltatás rendjét és annak közzétételi módját;

fd) az ügyfélszolgálat rendjét;

fe) az ügyfél tájékoztatás módját;

ff) * 

fg) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;

fh) a közszolgáltatás felfüggesztésével, szüneteltetésével, korlátozásával kapcsolatos rendet;

fi) a közszolgáltatással kapcsolatos, a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket érintő jogszabályok kompilációját (rendezett gyűjteményét).

16. § *  A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett vagy felajánlott közszolgáltatásra vonatkozó adatokat az ingatlanhasználó tekintetében a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Koordináló szerv részére átadja.

17. § *  (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználónak a Ht.-ben meghatározott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint e rendelet előírásai szerint, a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és annak céljából kezeli, ennek keretében: * 

a) jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni;

b) mint adatkezelő vagy tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;

c) az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;

d) törvényben meghatározottakon túli egyéb személyes adatokat csak célhoz kötötten és az ingatlanhasználó önkéntes hozzájárulásával kezeli.

(2) A Közszolgáltató

a) személyes adatokat csak akkor továbbíthat, valamint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhat össze, ha ahhoz az ingatlanhasználó hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;

b) az ingatlanhasználó személyes adatait addig kezelheti, amíg az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy azt e rendelet alapján igénybe venni köteles;

c) az ingatlanhasználó által önkéntesen megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az ingatlanhasználó nem kéri azok törlését vagy zárolását;

d) az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnését követően az ingatlanhasználó adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli az elektronikus rendszereiből;

e) az adatok törlése helyett zárolja a személyes adatot, ha azt az ingatlanhasználó kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ingatlanhasználó jogos érdekeit;

f) a zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(3) A Közszolgáltató az adatkezelési nyilatkozatban felhívja az ingatlanhasználó figyelmét

a) az adatkezelés során alkalmazott jogszabályi előírásokra;

b) az adatkezelés céljára;

c) a kezelt adatok körére;

d) az adatkezelés időtartamára;

e) az adatkezelő elérhetőségeire;

f) az ingatlanhasználó ügyfél jogaira és azok érvényesítésének lehetőségeire.

7. Az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei * 

18. § *  (1) *  Az ingatlanhasználó a Fővárosi Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást - ha az ingatlanhasználó kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg - az e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja.

(2) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a Fővárosi Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény átvételének időpontjától kezdődően veszi igénybe.

19. § (1) *  Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet. A közszolgáltatási díjak beszedéséről és számlázásáról - a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően - a Koordináló szerv önállóan, vagy megbízottja útján gondoskodik.

(2) *  Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik.

20. § *  (1) Ha a természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, a kötelezetté válást követő 15 napon belül bejelentést tesz a Közszolgáltatónak a 3. melléklet szerinti tartalommal.

(2) Ha a nem természetes személy ingatlanhasználó, vagy az egyéni vállalkozó ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, a kötelezetté válást követő 15 napon belül bejelentést tesz a Közszolgáltatónak a 4. melléklet szerinti tartalommal.

(3) A közszolgáltatást már igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számának az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén a változást követő 15 napon belül a 3. melléklet szerinti tartalommal.

(4) A közszolgáltatást már igénybe vevő nem természetes személy, valamint egyéni vállalkozó ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az ingatlanon várhatóan keletkező vegyes települési hulladék mennyiségére kiható változása esetén a változást követő 15 napon belül a 4. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a Közszolgáltatóval egyedi szerződést köt a közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési hulladékának elszállítására és kezelésére.

21. § *  (1) A közszolgáltatás egyhuzamban legfeljebb egy év időtartamra szüneteltethető azon az ingatlanon, melynek használója azon legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igény az egy év letelte után - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - újra kezdeményezhető.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően írásban bejelenti.

(3) A szüneteltetés időtartamáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a szüneteltetés nyilvántartásban való rögzítésével egyidejűleg írásban tájékoztatja.

(4) Az ingatlanhasználó a szüneteltetés időszakában is köteles gondoskodni a birtokában, használatában lévő hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról, tárolásáról, őrzéséről.

(5) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban a Közszolgáltató részére haladéktalanul bejelenti, aki az adatszolgáltatás keretében a változásról a Koordináló szervet értesíti.

(6) Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szünetelés megszűnik és a közszolgáltatás folytatódik. A folytatódó közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató a kihelyezett hulladékot elszállítja és értesíti az ingatlanhasználót a szünetelés megszűnéséről, továbbá az ennek megfelelő díj számlázására vonatkozó adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére, az ingatlanhasználó pedig megfizeti a folytatódó közszolgáltatás díját.

(7) A közszolgáltatás szüneteltetésére csak abban ez esetben kerülhet sor új szolgáltatás igénylésével egyidejűleg, ha az ingatlanhasználó a változást követő 15 napon belül a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelő bejelentést tesz, továbbá az igényelt és a Közszolgáltató által a 13. § (1) bekezdése alapján rendelkezésre bocsájtott hulladékgyűjtő edényeket átveszi.

22. § (1) *  Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott és a Közszolgáltató vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja.

(2) *  Az ingatlanhasználó gondoskodik az általa birtokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(3) *  A Közszolgáltató által az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a Közszolgáltató a kár észlelését követő 40 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár megtérítésére.

8. A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával megkötendő egyedi szerződés

23. § (1) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával megkötendő, közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződésnek (a továbbiakban: egyedi szerződés) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek azonosító adatait;

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő és befejező napját;

c) a teljesítés helyét és módját;

d) a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának rendelkezésére bocsátott hulladékgyűjtő edényt űrtartalom és darabszám szerint;

e) a gyűjtőedények használatának módját;

f) a hulladékgyűjtő edény ürítési gyakoriságát és az ürítés idejét napok szerint;

g) az előre nem meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítésről szóló értesítés módját;

h) a közterület-használati hozzájárulás jogosultja által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;

j) az egyedi szerződés módosítására, megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket;

k) az irányadó jogszabályok meghatározását.

(2) Az egyedi szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel.

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja az egyedi szerződést írásban, 30 napos határidővel akkor mondhatja fel, ha Budapest főváros közterületén megszűnt a közterület-használattal összefüggő tevékenysége.

IV. Fejezet

A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja és a kedvezmények * 

9. A közszolgáltatási díj megfizetése

24. § (1) *  Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, a Koordináló szerv vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti.

(2)-(5) * 

(6) *  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó - e rendeletben meghatározott kivételekkel - akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

9/A. *  Kedvezmények

24/A. § *  (1) A közszolgáltatási díjkedvezmény alanya az az ingatlanhasználó, aki 2013. május 1-jét megelőzően közszolgáltatási díjkedvezmény jogosultja volt és az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb másodmagával használja.

(2) A 2013. május 1-jét megelőzően megítélt közszolgáltatási díjkedvezmények - folytatólagosan - fennállnak mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultságot megalapozó ingatlanhasználat mértéke nem haladja meg a legfeljebb két főt.

(3) *  Amennyiben az ingatlanhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés szerinti díjkedvezményt, az elévülési időn belül köteles a késedelmi kamatokkal növelt közszolgáltatási díjkedvezmény összegét egy összegben - 2016. április 1. napját megelőző időszakra vonatkozóan a Közszolgáltató részére, 2016. április 1. napját követő időszakra vonatkozóan a Koordináló szerv részére - megfizetni.

(4) *  A kedvezményre jogosult lakcímének változása esetén a - 2013. május 1-jét megelőzően megítélt - kedvezmény további biztosításának feltétele, hogy a kedvezményezett a lakcímében történő változást 15 napon belül a Közszolgáltató felé bejelenti, valamint csatolja a területileg illetékes kormányhivataltól származó igazolást arról, miszerint továbbra is megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(5) *  A kedvezményre jogosult elhalálozása esetén a - 2013. május 1-jét megelőzően megítélt - kedvezményének az elhalálozását megelőzően vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója részére történő további biztosításának feltétele, hogy a kedvezményezett elhalálozását a Közszolgáltató felé (halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldésével egyidejűleg) 30 napon belül bejelenti, valamint csatolja a területileg illetékes kormányhivataltól származó igazolást arról, miszerint továbbra is megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(6) *  Az (1)-(2) és a (4)-(5) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény kizárólag 1 darab 110, vagy 120 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítésének igénybevétele mellett érvényesíthető. Amennyiben az ingatlanhasználó közszolgáltatásra vonatkozó módosítási igénye alapján az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény számlázott űrtartalmában, mennyiségében vagy az ürítés gyakoriságában változás áll be, úgy a díjkedvezmény a változás időpontját követő naptól véglegesen megszűnik.

(7) *  A közszolgáltató saját nyilvántartása alapján jogosult ellenőrizni, hogy a kedvezményt igénybe vevő ingatlanhasználó megfelel-e a (6) bekezdésben írt feltételnek. Ha Közszolgáltató észleli, hogy az ingatlanhasználó a (6) bekezdésben meghatározottól eltérő módon veszi igénybe a közszolgáltatást, erről értesíti az ingatlanhasználót. Amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételének módját az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem módosítja a (6) bekezdésben írt feltételeknek megfelelően, úgy a kedvezmény a határidő lejártát követő napon véglegesen megszűnik.

V. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés

10. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok

25. § (1) *  Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi.

(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe az alábbi újrahasznosítható hulladékok: * 

a) papír,

b) műanyag,

c) fém.

(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett - e rendelet 2. mellékletében meghatározott - területeken kerti biohulladék.

(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

26. § (1) *  Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása mellett a gyűjtőedényhez tömörítő berendezést a gyűjtőedény sérelme nélkül alkalmazhat.

(2) A műanyag hulladék tömörítéséhez kézi tömörítő külön hozzájárulás nélkül alkalmazható.

27. § (1) *  Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.

(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

(4) *  Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.

(5) *  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt, a kerti biohulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő zsákot, és a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval ettől eltérő megállapodást is köthet.

(6) *  Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek külön megállapodást kötnek.

(7) *  Az ingatlanhasználó - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a kerti biohulladékok esetében gyűjtőzsákban helyezi el.

(8) *  Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben, kerti biohulladékok esetében a hulladékgyűjtő zsákban úgy helyezi el, hogy az, az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.

(9) *  A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és összekötözött faág, lomtalanításkor kihelyezett lomhulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(10) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

28. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;

b) a kerti biohulladék esetén nem a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy a vastagabb faágak 1 méteresnél nagyobb darabokban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezésre;

c) *  a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;

e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;

f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz;

g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

11. A vegyes települési hulladék gyűjtése * 

29. § (1) *  Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(2) *  A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel állapítja meg az ingatlanhasználó által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlanhasználó igényeit is.

(3) *  A vegyes települési hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen heti két alkalom, egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalom. A Közszolgáltatóval kötött egyedi megállapodás a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az ingatlanhasználó indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet.

(3a) *  A közterület-használati hozzájárulás jogosultjánál történő hulladék ürítésének gyakorisága a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés szerint történik.

(4) *  A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes települési hulladék tömege

a) 60 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 11 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 15 kg,

c) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,

d) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,

e) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg,

f) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 140 kg,

g) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 200 kg,

h) 6 m3-esnél kisebb gyűjtőedény (öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében legfeljebb 3 tonna,

i) 6 és 8 m3 közötti gyűjtőedény (öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében legfeljebb 4 tonna,

j) 9 és 15 m3 közötti gyűjtőedény (öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében legfeljebb 6 tonna,

k) 16 és 23 m3 közötti gyűjtőedény (öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében legfeljebb 8 tonna,

l) 24 m3-es, vagy ettől nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény (öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes) konténer esetében legfeljebb 12 tonna,

m) előtömörített hulladék esetén az a)-g) pontokban meghatározottak legfeljebb másfélszerese

lehet.

(5) *  Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömegét, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult

a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt;

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát;

c) megnövelni az ürítési gyakoriságot.

(6) *  A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett vegyes települési hulladék tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(7) *  Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett vegyes települési hulladék tömege a (6) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal vagy annál nagyobb mértékben meghaladja a (4) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott értéket, úgy az előtömörített hulladéknak minősül.

(8) *  Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál három nappal korábban bejelenti a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű vegyes települési hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, valamint a többletszolgáltatást teljesíti, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás díját megfizeti.

(9) *  Ha az ingatlanon keletkező vegyes települési hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (8) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, vagy a hulladékot nem a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, akkor a Közszolgáltató az így átadott, vagy a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítását díjfizetés ellenében végzi, feltéve, hogy erre az adott területen alkalmazott technológia lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről annak megfelelő dokumentálása mellett és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíti. A többletdíjat a számlán külön kell feltüntetni.

30. § *  (1) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes települési hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését megfelelően dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok betartására.

(2) *  Ha a Közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladék gyűjtésének szabályait sérti oly módon, hogy a vegyes települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes települési hulladékot helyez el, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi az illetékes kerületi jegyző - a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen a főjegyző - részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

12. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

31. § (1) *  Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő edényekbe az alábbiak szerint külön gyűjti úgy, hogy: * 

a) a papírhulladékot a kék színű, vagy kék fedéllel ellátott gyűjtőedénybe;

b) a műanyag valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, vagy sárga fedéllel ellátott gyűjtőedénybe helyezi.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen heti egy alkalom, egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen havi egy alkalom. A Közszolgáltató az ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti.

(3) *  A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(4) *  Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes települési hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából.

(5) *  Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi az illetékes kerületi jegyző - a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen a főjegyző - részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

32. § (1) *  Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti biohulladékokat a házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett - e rendelet 2. mellékletében meghatározott - területeken külön gyűjti úgy, hogy:

a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható - műanyag zsákba;

b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre érvényes zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék elszállítási gyakorisága a március 1-től november 15-ig tartó vegetációs időszakban heti egy alkalom. A gyűjtési időszakot a Közszolgáltató a kedvező őszi időjárás függvényében meghosszabbíthatja, melyről az érintetteket honlapján és közlemény útján tájékoztatja. A Közszolgáltató a kerti biohulladékok elszállításának gyakoriságát igény szerint növelheti.

(3) *  A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha azok gyűjtésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(4) *  Amennyiben a zsákban nem biohulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló zsákban elhelyezett hulladékot vegyes települési hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából.

(5) *  Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy a kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló zsákban nem biohulladékot helyez el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi az illetékes kerületi jegyző - a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen a főjegyző - részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

13. Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok

33. § (1) *  A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok a műanyag és fém hulladékot leszámítva ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek használatának rendjét a Közszolgáltató honlapján közzéteszi.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

34. § (1) A főváros hulladékgazdálkodási koncepciójának megfelelően kijelölt ingatlanokon létesített hulladékgyűjtő udvarokat a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti.

(2) *  A Közszolgáltató

a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét;

b) nyitvatartási idejét;

c) az adott hulladékgyűjtő udvaron átvehető hulladékok típusát, fajtáját, jellegét, azok legnagyobb átadható mennyiségét;

d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját;

e) a hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetési szabályzatát

a hulladékgyűjtő udvarokban kifüggeszti és honlapján közzéteszi.

35. § *  (1) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékgyűjtő udvaron a természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező

a) építési és bontási hulladékot;

b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékot;

c) elem- és akkumulátorhulladékot;

d) gumiabroncs-hulladékot;

e) fáradtolaj-, étolaj- és zsírhulladékot;

f) lomhulladékot;

g) elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, műanyag- és üveghulladékot;

h) egyéb, a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett hulladékot

térítésmentesen, a közszolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat, valamint a lakcímkártya bemutatása mellett a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatában meghatározott módon és mértékben átveszi.

(2) Közszolgáltató az átvett hulladékról a természetes személy ingatlanhasználó részére kérésre átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervényen feltünteti az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, mennyiségét és az átvétel időpontját.

(3) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékgyűjtő udvarra szállított települési szilárd hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg jogszabályban, vagy a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatában meghatározott követelményeknek, továbbá ha a természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére nem fizette meg.

14. Lomhulladék gyűjtése * 

36. § (1) *  A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.

(2) *  A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(4) *  A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, továbbá honlapján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki.

(5) *  Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

37. § * 

15. Elhagyott hulladék elszállítása * 

38. § *  Ha a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, vagy vagyonkezelésében lévő közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.

VI. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás és -kezelés

16. Hulladékok szállítása

39. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ.

(2) A Közszolgáltató a főváros belső kerületeiben, különösen a Hungária-gyűrű és a Budai körút által határolt területeken belül a hulladékgyűjtést lehetőség szerint 7 óra előtt befejezi.

(3) *  A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.

(4) *  A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti.

(5) *  Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján és elektronikus média útján haladéktalanul értesíti.

(6) *  A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes települési hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el az előkezelő, hasznosító telephelyre.

17. Hulladékok előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

40. § (1) *  A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat szükség szerint válogatja. Válogatási technológia, vagy kapacitás hiányában a hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.

(2) *  A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében átvett vegyes hulladékot, lomhulladékot, az előkezelési, vagy hasznosítási művelet során fennmaradó, de energetikailag hasznosítható hulladékot, továbbá a közszolgáltatás keretében összegyűjtött közterületen elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot energia kinyerése céljából a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosítja.

(3) A Közszolgáltató az energetikai célú hasznosító kapacitás maximális kihasználása mellett fennmaradó vegyes hulladékot előkezelést követően hulladéklerakóban ártalmatlanítja. A fém visszanyerését követően ártalmatlanítja továbbá az energetikai hasznosítás során keletkező salak hulladékot, valamint a füstgáztisztításból keletkező hulladékot.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (5) bekezdése és a 25. § (3) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

42-43. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

2. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területek

1. I. kerület:

Mészáros u.-Krisztina krt.-Döbrentei tér-Szent Gellért rkp. által határolt terület.

2. II. kerület:

Szilágyi Erzsébet fasor-Budakeszi út-Kuruclesi út-Gyémántos lépcső-Széher út-Lipótmezei út-Hűvösvölgyi út-Kelemen László u.-Pasaréti tér-Csévi u.-Kapy u.-Törökvész út-Gábor Áron u.-Pasaréti út által határolt terület.

Páfrány út-Pasaréti út-Kelemen László u.-Hűvösvölgyi út-Hidegkúti út-városhatár-Kulcs u.-Gerecse u.-Honvéd u.-Kővári út-Arad u.-Cenk u.-Kőhegyi út-Rezeda u.-Hidegkúti út által határolt terület.

Feketefej u.-Nagykovácsi út-Hűvösvölgyi út-Máriaremetei út-Hímes u.-József Attila útja-Honfoglalás u.-Koppány vezér u. által határolt terület.

Pusztaszeri út-Törökvész út-Kapy u.-Csévi u.-Pasaréti út-Páfrány út-Kondor út-Görgényi út-Látóhegyi út-Glück Frigyes út-Szépvölgyi út által határolt terület.

Margit krt.-Szilágyi Erzsébet fasor-Pasaréti út-Gábor Áron u.-Törökvész út-Alsó Törökvész út-Bimbó út által határolt terület.

Pusztaszeri út-Törökvész út-Alsó Törökvész út-Bimbó út-Margit krt.-Árpád fejedelem útja-Szépvölgyi út által határolt terület.

Hidegkúti út-Máriaremetei út-Hímes u.-József Attila útja-Honfoglalás u.-Koppány vezér u. által határolt terület.

3. III. kerület:

Monostori út-Szentendrei út-Rákóczi u.-Mátyás király út-Kossuth Lajos üdülőpart-Római part-Pók u.-Nánási út-Vitorla u.-Arató Emil tér-Kadosa u.-Palicsi u.-Monostori út által határolt terület.

Mátyás király út-Ürömi út-Rókahegyi út-Hegyláb u.-Dózsa György u.-Hollós Korvin Lajos u.-Szentendrei út-Pünkösdfürdő u.-Királyok útja és a városhatár által határolt terület.

Bécsi út-Kocsis Sándor út-Erdőalja út-Királylaki lépcső-Királylaki út-Erdőalja lépcső-Erdőalja út-Viharhegyi út-Farkastorki út-Farkastorki lejtő-Laborc u. által határolt terület.

Aranyhegyi út-Pusztakúti út-Ürömi út-Mátyás király út-Szentendrei út és a vasút által határolt terület.

Ürömi út-Rókahegyi út-Hegyláb u.-Dózsa György u.-Ezüsthegy u.-Táncsics Mihály u.-Ország út és a városhatár által határolt terület.

Pacsirtamező u.-Kiscelli u.-Szőlő u.-Vörösvári út-Flórián tér-Szentendrei út-Bogdáni út-Hévizi út-Vörösvári út-Bécsi út-Perényi út-Remetehegyi út-Máramaros köz-Remetehegyi árok-Hármashatárhegyi út-Szépvölgyi út-Bécsi út-Nagyszombat u. által határolt terület.

Remetehegyi árok-Máramaros köz-Remetehegyi út-Perényi út-Bécsi út-Vörösvári út-Hévizi út-Bogdáni út-Szentendrei út-Keled út-Pomázi út-Bécsi út-Laborc u.-Farkastorki lejtő-Farkastorki út-Viharhegyi út-Erdőalja út-Erdőalja lépcső által határolt terület.

4. IV. kerület:

Csíksomlyó u.-Homoktövis u.-Megyeri út-Koszterna Gy. u.-Somlyói Nagysándor József u.-Ezred u.-Váci út-Székesdűlő sor-Pihenő köz-Megyer temető által határolt terület.

Madridi u.-Pozsonyi u.-Tél u.-Berlini u.-Brüsszeli u.-Bécsi u. által határolt terület.

Váci út-Julianus barát u.-Megyeri út-Reviczky u.-Baross u.-Károlyi I. u. által határolt terület.

Baross u.-Fóti út-Nádor u.-Templom u.-Károlyi I. u. által határolt terület.

Baross u.-Erdősor út-Sporttelep u.-Szőnyi I. u.-Erdősor út-Pálya u.-Tábor u.-Fóti út által határolt terület.

Váci út-Szilas patak-Megyeri út-Julianus barát u. által határolt terület.

Nádor u.-Fóti út-Blaha L. u.-Lahner Gy. u.-Szilágyi u.-Görgey A. u. által határolt terület.

Istvántelki u.-Klára u.-Elem u. által határolt terület.

5. VIII. kerület:

Üllői út-Orczy út-Vajda Péter u.-Könyves Kálmán körút által határolt terület.

Kerepesi út-Hungária körút-Asztalos Sándor u. által határolt terület.

6. X. kerület:

Kőbánya Kertváros: Jászberényi út-Vadszőlő u.-Magyarfalu u.-Zöld pálya u. által határolt terület.

Gyömrői út-Vaspálya u.-Román u.-Kápolna u.-Ihász u.-Harmat u.-Kada u.-Petrőczy u.-Noszlopy u. által határolt terület.

Hangár u.-Felsőcsatári út-Kozma u.-Sírkert u.-Maglódi út-Jászberényi út-Kőrösi Csoma Sándor út-Mádi u.-Újhegyi út-Gyömrői út által határolt terület.

Dömsödi u.-Nagyicce u.-Pilisi u.-Nemes u.-Keresztúri út által határolt terület.

7. XI. kerület:

Szent Gellért rkp.-Bartók Béla út-Karolina út-Villányi út-Budaörsi út-Hegyalja út által határolt terület.

Budaörsi út-Sasadi út-Érdi út-Németvölgyi út-Hegyalja út által határolt terület.

Andor u.-Budafoki út-Hunyadi János út-Mezőkövesd u.-Forgalmi u.-Sáfrány u.-Vasvirág sor-Szerelmey Miklós u.-Hajtány sor-Egér út által határolt terület.

Gépész u.-Kővirág sor-Méhész u.-Ringló út-Péterhegyi út és a vasút által határolt terület.

Dombóvári út-Sárbogárdi út-Bartók Béla út-Vasút u.-Etele tér-Borszéki u.-Andor u.-Szerémi út által határolt terület.

Sasadi út-Budaörsi út-Felső határút-Ördögorom lejtő-Varjúháj u.-Kakukkhegyi út-Irhás árok-Törökbálinti út által határolt terület.

8. XII. kerület:

Szilágyi Erzsébet fasor-Budakeszi út-Zugligeti út-Béla király út és a fogaskerekű által határolt terület.

Szilágyi Erzsébet fasor-Krisztina krt.-Alkotás u.-Nagyenyed u.-Istenhegyi út-Diana u.-Kakukk út-Tündér u.-Költő u. és a fogaskerekű által határolt terület.

Istenhegyi út-Diana u.-Kakukk út-Tündér u.-Költő u.-Diana u.-Mártonhegyi út-Denevér út-Ágnes út-Hó u.-Hóvirág út-Érdi út-Németvölgyi út által határolt terület.

Alkotás u.-Hegyalja út-Németvölgyi út-Nagyenyed u. által határolt terület.

Béla király út-Csillagvölgyi út-Eötvös út-Hegyhát u.-János Zsigmond u.-Rácz Aladár u.-Ágnes u.-Széchenyi emlékút-Karthauzi u.-Diana u.-Költő u. által határolt terület.

Irhás árok-Törökbálinti út-Hóvirág út-Hó u.-Ágnes u.-Denevér út.

Mártonhegyi út-Karthauzi u.-Széchenyi emlékút-Ágnes u.-Rácz Aladár u.-János Zsigmond u.-Kázmér út-Borbála lépcső-Edvi Illés u.-Nőszirom u.-Adorján út által határolt terület.

9. XIII. kerület:

Göncöl u.-Gyöngyösi u.-Béke u.-Fiastyúk u. által határolt terület.

Göncöl u.-Kámfor u.-Tatai u.-Rokolya u.-Béke u.-Gyöngyösi u. által határolt terület.

10. XIV. kerület:

Egressy út-Szuglói Körvasút sor-Öv u.-Fogarasi út-Vezér u. által határolt terület.

Szuglói Körvasút sor-Csömöri út-Nagy Lajos király útja-Ilosvai Selymes u. által határolt terület.

Szuglói Körvasút sor-Egressy út-Nagy Lajos király útja-Csömöri út által határolt terület.

Vezér u.-Fogarasi út-Nagy Lajos király útja-Egressy út által határolt terület.

Csertő u.-Füredi u.-Nagy Lajos király útja-Fogarasi út által határolt terület.

Szuglói Körvasút sor-Csömöri út-Nagy Lajos király útja-Ungvár u. által határolt terület.

Nagy L. király útja-Thököly út-Mexikói út-Horvát Boldizsár u. által határolt terület.

Nagy L. király útja-Kerepesi út-Fogarasi út által határolt terület.

Nagy L. király útja-Fogarasi út-Róna u.-Thököly út által határolt terület.

Szőnyi u.-Udvard u.-Ógyalla u.-Tengerszem u.-Szuglói Körvasút sor-Komáromi út-Rákos tér által határolt terület.

Róna u.-Fogarasi út-Mexikói út-Thököly út által határolt terület.

Hungária krt.-Thököly út-Dózsa Gy. út-Ajtósi D. sor-Hermina u.-Borostyán u. által határolt terület.

Gvadányi u.-Füredi u.-vasút által határolt terület.

11. XV. kerület:

Aporháza u.-M 3-as-Szentmihályi út-Régi Fóti út által határolt terület.

Szentkorona útja-Apolló u.-Drégelyvár u.-Rákospalotai Körvasút sor-Kolozsvár u. által határolt terület.

Bácska u.-Szőcs Á. u.-Régi Fóti út-Külső Fóti út-Szántóföld út-Károlyi S. út (Mélyfúró u.-ig)-Ajándék u.-Csomád u.-Székely E. u.-Vasút vonala által határolt terület.

Bácska u.-Szőcs Á. u.-Szentmihályi út-M 3-as-Szécsényi u.-Dembinszky u.-Pázmány P. u. által határolt terület.

Szentmihályi út-Bánkút u.-Szentkorona útja-Kolozsvár u.-Rákospalotai Körvasút sor-Taksony u.-Dembinszky u.-Szécsényi út-M 3-as-Gábor Á. u által határolt terület.

Bánkút u.-Gazdálkodó út-Nyírpalota u.-Apolló u.-Szent Korona útja által határolt terület.

12. XVI. kerület:

Nógrádverőce u.-Zsemlékes út-Íjász u.-Zselic u.-Léva u.-Újszász u. által határolt terület.

Csömöri út-Cserhida u.-Rendelő u.-Katymár u.-Asztag u.-Árpádföldi út-Csöbör u.-Vecseház u.-Fürge u.-Budapesti út-Szlovák út által határolt terület.

Veres Péter út-Pilóta u.-Újszász u.-Ballada u.-Emlékkő u.-Prohászka O. u.-Pesti határút-Sárgarózsa u. által határolt terület.

Ostoros út-Vidámvásár u.-Somkút u.-Nógrádverőce u.-Szabadföld út-Ostorhegy u. által határolt terület.

Csömöri út-Rózsa u.-Piros rózsa u.-Veres P. út által határolt terület.

Csömöri út-Szlovák u.-Budapesti út-Nagy L. kir u. által határolt terület.

Csömöri út-Sándor u.-Budapesti út-Rózsa u. által határolt terület.

Budapesti út-Főhadnagy u.-Datolya u.-Margit u.-Sashalmi tér-Thököly út által határolt terület.

Rákospalotai határút-Rozsos u.-Gusztáv u.-Mókus u.-Csömöri út-János u. által határolt terület.

Csömöri út-Mátyás kir. útja-Budapesti út-Sándor u. által határolt terület.

Budapesti út-Magtár u.-Szabadföldi út-Simongát út-Vidámvásár u.-Ostoros út által határolt terület.

Sarjú út-Veres Péter út-Pirosrózsa u.-Budapesti út-Thököly út-Margit u. által határolt terület.

Budapesti út-Arany J. u.-Margit u.-Datolya u.-Főhadnagy u. által határolt terület.

Rákospalotai határút-János u.-Csömöri út-Rákóczi út által határolt terület.

Rákospalotai határút-Rákóczi út-Csömöri út-Körvasút sor-Vazul u. által határolt terület.

13. XVII. kerület:

Zrínyi u.-Péceli út-Korsó u.-Ecsedháza u.-Mezőőr út-Izbég u.-Nemesbük u.-Nagyszentmiklósi út-Szárazhegy u.-Ököl u.-Pesti út által határolt terület.

Pesti út-Zsigmond u.-Görömböly u.-Pásztorfalva u.-Kísérő u.-Rózsaszál u.-Irsa u.-Pipishegy u.-Zrínyi u. által határolt terület.

Ferihegyi út-Vasút sor-Váltóőr u.-Szabadság sugárút-Csabai út-Tápióbicske u.-Pesti út-Zrínyi u.-Pipishegy u.-Vasad u.-Strázsahegyi dűlő-Összekötő út-Agyaghegyi dűlő-Felsőbánya u.-Sülysápi u. által határolt terület.

Rákoscsaba u.-Zrínyi u.-Pesti út-Tápióbicske u.-Péceli út-Szabadság sugárút-Vasútőr u. által határolt terület.

Naplás út-Kopolya u.-Tarcsai út-Czeglédi Mihály u.-Lajosház u.-Battonya u.-Színes u.-Péceli út-Rákoscsaba u. által határolt terület.

Szent Imre herceg út-Naplás út-Inda u.-Ároktő út által határolt terület.

Lőrinci út-Nagylegelői u.-Lilaakác u.-Magvető u.-Létai András u.-Magyar szárnyak dűlő-Újmajori u.-513. u.-Pesti út-Borsó u.-Újlak u.-Széchenyi u.-Táncsics Mihály u. által határolt terület.

Cinkotai út-Forrásmajori u.-Szőlőfürt u.-Ároktő u.-Liget sor által határolt terület.

Lőrinci út-Melczer u.-Ferihegyi út-Bocskaikert u.-Bocskai István u.-Baross u.-Bélatelepi út által határolt terület.

Vasúti sínek-Erdődűlő u.-Erdő u.-Rózsahegy u.-Kerülő u.-Ferihegyi út-Melczer u.-Lőrinci út-Szabadság u.-Táncsics Mihály u.-Széchenyi u.-Ferihegyi út által határolt terület.

Pesti út-513. u.-545. u.-526. u.-Vasúti sínek által határolt terület.

14. XVIII. kerület:

Nemes u.-Határ út-Szálfa u.-Oszkó u.-Kettős-Körös u.-Hunyadi János u.-Szélső u.-Somberek sor-Búzakéve u.-Ültetvény u.-Dózsa György u.-Ózon u.-Tigriskő u.-Belsőmajor dűlő-Budapest határ által határolt terület.

Üllői út-Nagyenyed u.-Flór Ferenc u.-Körös u.-Péterhalmi u.-Gilice tér-Petőfi u.-Ráday u.-Szakály u.-Vág u. által határolt terület.

Belsőmajor dűlő-Dózsa György u.-Nemes u.-Határ u.-Kapocs u.-Kisfaludy u.-Budapest határ által határolt terület.

Üllői út-Petőfi u.-Gilice tér-Közdűlő u.-Benedekfalva u.-Margó Tivadar u.-Bartók Lajos u.-Reviczky Gyula u.-Vörösmarty u.-Barcsay u.-Kolozsvári u.-Darányi Ignác u.-Puskás Ferenc u.-Hengersor u.-Liszt Ferenc u. által határolt terület.

Üllői út-Esze Tamás u.-Ganz Ábrahám u.-Alacskai út-Királyhágó u.-Flór Ferenc u.-Nagyenyed u. által határolt terület.

Gyömrői út-Igló u.-Forgó u.-Csap u.-Sajó u.-Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület.

Üllői út-Mikszáth Kálmán u.-Jegenyefa sor-Liget u.-Fedezék u.-Tóth Árpád u.-Székely György u.-Holló Lajos u.-Akadály u.-Tóth Árpád u.-Nefelejcs u.-Gerely u.-Gárdonyi Géza u.-Ráday Gedeon u. által határolt terület.

Üllői út-Fáy u.-Fonal u.-Béla u.-Nefelejcs u.-Tinódi u.-Egressy u.-Lakatos út által határolt terület.

Üllői út-Mednyánszky u.-Szinyei Merse u.-Lugos u.-Nagyszalonta u.-Gömbakác u. által határolt terület.

Gyömrői út-Csévéző u.-Frangepán u.-Álmos u.-Felsőcsatári út-Hangár u.-Gyula u. által határolt terület.

Üllői út-Vág u.-Iparvasút-Pataki István u.-Nagyszalonta u.-Gömbakác u. által határolt terület.

15. XIX. kerület:

Ady Endre út-Petőfi u.-Üllői út-Vécsey u.-Bem u.-Irányi Dániel u.-Móricz Zsigmond u.-Simonyi Zsigmond u.-Vak Bottyán u.-Alsóerdő sor-Küllő u.-Malomkő u.-Kártoló u.-Hofherr Albert u. által határolt terület.

Ady Endre út-Bercsényi u.-Pannónia út-Nagykőrösi út-Határ út által határolt terület.

Ady Endre út-Vas Gereben u.-Nagykőrösi út-Bercsényi u. által határolt terület.

Ady Endre út-Hofherr Albert u.-Iparos u.-Pozsony u.-Kassa u.-Kolozsvár u.-Méta u.-Zombor u.-Temesvár u.-Katona József u.-Hofherr Albert u.-Nagykőrösi út-Vas Gereben u. által határolt terület.

16. XX. kerület:

Határ út-Nagykőrösi út-Nagysándor József u.-Török Flóris u. által határolt terület.

Nagysándor József u.-Nagykőrösi út-Fiume u.-Mártírok útja-Orsova u.-Vargyas u.-Karánsebes u.-Lázár u. által határolt terület.

Nagysándor József u.-Lázár u.-Vasút sor-Alsó határút-Török Flóris u. által határolt terület.

Nagysándor József u.-Török Flóris u.-Alsó határút-Szabad köz-Erdő sétány-Lenke u.-Helsinki út által határolt terület.

17. XXI. kerület:

Árpád u.-Popieluszko u.-Vágóhíd u.-Kassai köz-Kassai u.-Katona József u.-Szatmári u.-Határ u.-Kolozsvári u.-Szent István út-Táncsics Mihály u. által határolt terület.

Duna u.-Ady Endre út-Budafoki út-Előd u.-Frangepán u.-Temetődűlő út-Corvin út-Védgát u. által határolt terület.

Hollandi út-Dunadűlő u.-Halásztelek u.-Késmárki u.-Széchenyi István u.-Szatmári u.-Határ u.-Kolozsvári u.-Szent István út-Tölgyes u.-Juharos u.-Evezős u. által határolt terület.

II. Rákóczi Ferenc út-Karácsony Sándor u.-Vasút sor-Duna lejáró-Dézsa u.-Varrógépgyár u.-Salak u.-Rév u.-Toldy Ferenc u.-Tinódi u.-Klapka u. által határolt terület.

Tihanyi u.-Vércse u.-Sármány u.-Szent István út-Hollandi út-Királyerdő út által határolt terület.

Szent István út-Hollandi út-Evezős u.-Juharos u.-Tölgyes u. által határolt terület.

Erdőalja út-Kölcsey u.-Erdősor u.-Technikus u.-Vénusz u.-Szabadság u.-Erdősor u.-Tihanyi u.-Vércse u.-Sármány u.-Szent István út által határolt terület.

18. XXII. kerület:

Kamaraerdei út-Rókales u.-Szabadkai u.-Csipke u.-Klauzál Gábor u.-Bíbic u.-Halk u.-Park u.-Nagytétényi út-Háros u. által határolt terület.

Háros u.-Komáromi u.-Munkácsy u.-Mész u.-Szigetvári u.-Zúzmó u.-Gádor u.-Promontor u.-Gárdonyi u.-Mező u.-Ferenc u.-Tóth József u. által határolt terület.

Tóth József u.-Pannónia u.-Ferenc u.-Mező u.-Gárdonyi u.-Promontor u.-Gádor u.-Zúzmó u.-Szigetvári u.-Mész u.-Munkácsy u.-Komáromi u.-Háros u.-Balatoni út-Kőérberki út-Péter-Pál u.-Savoyai Jenő tér-Leányka u. által határolt terület.

Ringló út-Méhész u.-Kővirág sor-Leányka u.-Savoyai tér-Péter-Pál u.-Kőérberki út-Pedellus u.-Vöröskúti határsor-Horogszegi határsor által határolt terület.

Szabadkai u.-Csipke u.-Klauzál Gábor u.-Bíbic u.-Halk u.-Park u.-Rákóczi út-Rózsakert u.-Nagytétényi út-Tarka-géb u.-Halpénz u.-Sallai Imre u.-Dunapart u.-Ánizs u.-Bucó u.-Vegyszer u.-Bartók Béla út-Balatoni út által határolt terület.

Balatoni út-Diótörő út-Viharvédő u.-Gyepű u.-Balatoni út-Bartók Béla út-Vegyszer u.-6. sz. főút és a városhatár által határolt terület.

19. XXIII. kerület:

Török u.-Grassalkovich út-Dobó u.-Sziget Csárda u.-Kovász u.-Új élet u.-Felső Duna sor-Vadevezős u.-Vadvíz u.-Horgászpart u.-Fűzfa köz-Millennium u.-vasút-Tengelice u.-Grassalkovich út-Csendes u.-Szitás u.-Káposztásföld u.-Sínpár u.-Vecsés út-Dunapataj u.-Pásztortáska u.-Klébl Márton u.-Wagner u.-Tompaház u.-Erzsébet u.-Ugarszél u.-Kő u.-Könyves u. által határolt terület.

Köves út-Szentlőrinci út-Szent László u.-Mezőlak u.-Nyír u.-Vasfű u.-Temető sor-Soroksári alsó határút-Külső Vörösmarty u.-Alsó határút által határolt terület.

3. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A természetes személy ingatlanhasználó Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza

1. FKF azonosító (meglévő Ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e-mail címe*; telefonszáma*)

3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)

7. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1110 literes/db 120 literes szelektív/db 240 literes szelektív)

8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)

10. Csatolandó dokumentumok (Adatkezelési nyilatkozat; tulajdoni lap/adásvételi szerződés**/ bérleti szerződés** másolata)

A *-gal megjelölt adatok megadása önkéntes.

A tulajdoni lap csatolásának hiányában szükséges a **-gal jelzett dokumentumok egyikének csatolása/bemutatása. A **-gal jelzett dokumentumok csatolása esetén a szerződésből az ingatlan adatai és a szerződő felek azonosító adatai kivételével minden egyéb adat kitakarható.

4. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A nem természetes személy ingatlanhasználó és az egyéni vállalkozó ingatlanhasználó Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza

1. FKF azonosító (meglévő Ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma)

3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme*; e-mail címe*; telefonszáma*)

4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)

8. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1110 literes/db 120 literes szelektív/db 240 literes szelektív. Gazdálkodó szervezeteknek a Közszolgáltató közszolgáltatás keretében szelektív hulladékgyűjtő tartályt nem biztosít.)

9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)

11. Csatolandó dokumentumok (Adatkezelési nyilatkozat; tulajdoni lap/adásvételi szerződés**/bérleti szerződés**; cégkivonat/vállalkozói igazolvány; aláírási címpéldány másolata)

A *-gal megjelölt adatok megadása önkéntes.

A tulajdoni lap csatolásának hiányában szükséges a **-gal jelzett dokumentumok egyikének csatolása/bemutatása. A **-gal jelzett dokumentumok csatolása esetén a szerződésből az ingatlan adatai és a szerződő felek azonosító adatai kivételével minden egyéb adat kitakarható.


  Vissza az oldal tetejére