Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése

a) 1-13. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (3)-(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

b) a 14. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya azokra a Budapest közigazgatási területén tartózkodó személyekre terjed ki, akik

a) bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek,

b) fővárosi kerületben településszintű lakóhellyel rendelkeznek,

c) bejelentett lakóhelyük a főváros területén lévő hajléktalanszállás, vagy

d) olyan rászoruló személyek, akiknek a Fővárosi Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdése alapján köteles rendkívüli települési támogatást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti, így

da) azokra a személyekre, akik éjszakáikat a főváros közterületein, vagy a főváros területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben, vagy a főváros területén lévő hajléktalanszálláson töltik, és ezt a hajléktalanszálló vezetőjének, vagy a Budapesten bejegyzett utcai szociális szolgálat koordinátorának 8 napnál nem régebbi, 1. melléklet szerinti igazolásával bizonyítják, vagy

db) azokra a személyekre, akik egyéb okból (elemi kár, baleset, bűncselekmény stb.) kerültek életüket, testi épségüket veszélyeztető helyzetbe.

2. A rendkívüli települési támogatások megállapítása

2. § (1) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot úgy kell megállapítani, hogy az elősegítse a hajléktalan személy létfenntartását. A szociálisan rászoruló személynek - e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - egy adott alkalommal csak egy jogcímen állapítható meg támogatás, a 11. § (2) bekezdés b), c) és d) pontban meghatározott rendkívüli támogatások kivételével, amelyek más támogatások mellett is megállapíthatók.

(2) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítása kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Hajléktalanok Információs Irodáján (Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút 84.) (a továbbiakban: Hajléktalanok Információs Irodája), ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy postai úton lehet megküldeni.

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapításáról a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző határozattal dönt.

3. § A kérelemben foglaltakat a következő hatósági igazolványokkal és igazolásokkal kell alátámasztani:

a) a személyazonosságot a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, a lakcímet a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal vagy a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal kell igazolni,

b) a jövedelemről jövedelemnyilatkozatot kell tenni,

c) az 1. § a)-c) pontjai szerinti helyzetet a lakcímkártya szerinti hajléktalanszálló vezetőjének, vagy a Budapesten bejegyzett utcai szociális szolgálat koordinátorának 8 napnál nem régebbi, 1. melléklet szerinti igazolásával kell igazolni.

4. § (1) A rendkívüli települési támogatást a Hajléktalanok Információs Irodáján kell készpénzben kifizetni.

(2) A rendkívüli települési támogatásról a kérelem benyújtásától, vagy az eljárás hivatalból való megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.

3. A rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése

5. § (1) A rendelet 7-11. §-ai alapján kifizetett rendkívüli települési támogatás felhasználását a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző a szociális munkás igazolása, nyugta, számla vagy bizonylat alapján ellenőrizheti.

(2) Amennyiben az ügyfél - az előzetes írásbeli támogatás ellenére - hitelt érdemlően nem tudja igazolni a támogatás felhasználását, akkor 3 hónapra kizárható a rendkívüli települési támogatásból, a 11. § (2) bekezdés b), c) és d) pontjaiban megállapított támogatások kivételével.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett rendkívüli települési támogatás összegét az Szt. 17. §-a alapján, az ott meghatározottak szerint vissza kell fizettetni, ezen kötelezettségről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző határozatban rendelkezik.

II. fejezet

Rendkívüli települési támogatás

6. § Rendkívüli települési támogatást az a fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. §-ában meghatározott személy kaphat, akinek a megélhetése más módon azért nem biztosított, mert nincs jövedelme, vagy jövedelem esetén az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 170%-át.

4. Munkaképtelen személyek rendkívüli települési támogatása

7. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. § c) és d) pontjában meghatározott személynek, aki munkaképtelen.

(2) A munkaképtelenség igazolására a hajléktalanellátás keretében működő háziorvosi rendelő, vagy a hajléktalan ellátás keretében működő Egészségügyi Centrum orvosa által kiadott, a munkaképtelenség időtartamát megjelölő igazolás fogadható el.

(3) E támogatást egy naptári évben egy alkalommal, legfeljebb 3 havi időtartamra lehet megállapítani, kifizetése havonta történik.

(4) A rendkívüli települési támogatás havi összege 7000 forint. Ha azonban a jogosult jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át meghaladja, akkor a megállapítható rendkívüli települési támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-a, de legalább 3000 forint.

5. Munkába álló személyek rendkívüli települési támogatása

8. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a munkába álló jövedelem nélküli, fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. § c) és d) pontjában meghatározott személynek.

(2) E támogatást egy naptári évben egy alkalommal lehet megállapítani.

(3) E támogatás a munkába állást követő 15 napon belül beadott kérelem esetén adható.

(4) A munkaviszonyt olyan munkaszerződéssel kell igazolni, amely megfelel a Munka Törvénykönyve irányadó rendelkezéseinek.

(5) A rendkívüli települési támogatás összege 25 000 forint.

6. Jövedelem nélküli személyek rendkívüli települési támogatása

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a munkaképes, fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. § c) és d) pontjában meghatározott személynek, akinek jövedelme nincs és egyéb ellátásra sem jogosult, továbbá a munkaügyi központ, vagy rehabilitációs hatóság által kiállított igazolás alapján együttműködőnek minősül.

(2) Ezt a támogatást egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani, amennyiben a kérelmező együttműködése minden alkalommal igazolható.

(3) Az a kérelmező, aki korábban már rendkívüli települési támogatásban részesült a 8. § alapján, a támogatás kifizetését követő három hónapon belül nem részesülhet az e §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatásban.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként 7 000 forint.

6/A. *  Rendszeres ellátást kérelmező személyek rendkívüli települési támogatása

9/A. § *  (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. § c) és d) pontjában meghatározott személynek, aki részére rendszeres (munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális) ellátás megállapítása van folyamatban, de az ellátást még nem kapta meg.

(2) A támogatást a kérelem beadásától a rendszeres jövedelem folyósításának a kezdetéig terjedő időszakra, legfeljebb 10 havi időtartamra lehet megállapítani, kifizetése havonta történik.

(3) E támogatást egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani.

(4) A rendszeres ellátás kezdeményezését az ellátást (társadalombiztosítási, szociális stb.) megállapító szerv által kiadott - a kérelem beadását igazoló - dokumentummal (átvételi elismervény, ügyiratszám) kell igazolni, az eljárás folyamatosságáról, annak befejezéséig pedig havonta igazolást kell benyújtani.

(5) Rendszeres ellátást kérelmező személyek rendkívüli települési támogatásának összege havonta 11 500 forint.

7. Temetési költségekre adható rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Azon fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. §-ában meghatározott személy részére, aki elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, rendkívüli települési támogatás állapítható meg (temetési támogatás).

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet az elhunyt személy halálát követő négy hónapon belül lehet benyújtani, de legfeljebb a számla kiállításától számított három hónapon belül. Csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, és be kell mutatni az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét - az arról szóló határozat számával együtt - a temetési számlára rá kell vezetni és azt a kérelmezőnek vissza kell adni.

(3) Egy haláleset kapcsán kizárólag egy fő részére állapítható meg temetési támogatás.

(4) A temetési támogatás összege a fővárosban legolcsóbb temetés költségének 20%-a.

(5) A fővárosban legolcsóbb temetés költségét a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt adatok alapján kell megállapítani.

(6) Ha a jogosult kéri, és az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot bemutatja, a temetési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Az előleg temetési költségekre való felhasználásával a temetést követő nyolc napon belül, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányának bemutatásával el kell számolni. Erről a kötelezettségről a megállapító határozatban a kérelmezőt tájékoztatni kell.

8. Krízis települési támogatás

11. § (1) A fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. §-ában meghatározott személyeknek rászorultság esetén egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal rendkívüli települési támogatás állapítható meg (krízis települési támogatás).

(2) Krízis települési támogatás állapítható meg

a) annak a személynek, akinek élete, testi épsége a támogatás nélkül veszélybe kerülne, és ezt a helyzetet 8 napnál nem régebbi okirattal (pl.: rendőrségi jegyzőkönyv, hajléktalanellátó szervezet igazolása) igazolja,

b) annak a nőnek, aki várandósságát Terhességi Kiskönyvvel vagy orvos által igazolja,

c) annak a személynek, aki családjában kiskorú gyermeket nevel és a gyermek iskoláztatásához, vagy a gyermek eltartásához, ellátásához segítségre szorul, és ezt családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 8 napnál nem régebbi igazolásával alátámasztja, vagy

d) annak a személynek, akinek a nevelésbe vett gyermekével való kapcsolattartáshoz segítségre van szüksége, és ezt hatóság által kiállított igazolással, határozattal, bizonyítvánnyal igazolja.

(3) A krízis települési támogatás összege 7 000 forint.

III. fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) * 

13. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

IGAZOLÁS

Alulírott .................................................................................................................................... (név) ............................................................................................................................. szervezet, szociális szolgálat koordinátora/szállóvezetője *  büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy ................. (szül. idő: ......................................., a. n..: ........................................................................................ .........................., TAJ: ......................) személy közterületen / szállón *  tölti éjszakáit ........................ ....................................................................... (annak pontos földrajzi megnevezése, irányítószám, utca, ha lehet, házszám megadása).

Tudomással bírok arról, hogy az ügyfél életvitelszerűen hajléktalan életmódot folytat, és ezen igazolás alapján az államigazgatás alrendszeréből rendkívüli települési támogatás igénylésére jogosult.

Kelt: Budapest, ...................................................

..............................................................................
aláírás és szervezeti bélyegző

2. melléklet a 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához

Név: ................................................................................ Születési idő: ............................................

Születési név: ................................................................................ TAJ: ...........................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................

Kérelmezővel egy háztartásban élők neve: ..........................................................................................

Belföldi lakóhely: ................................................................................. Irányítószám: ........................

Belföldi tartózkodási hely: .................................................................... Irányítószám: ........................

Tényleges tartózkodási hely: ................................................................. Irányítószám: ........................

Értesítési címe: ..................................................................................... Irányítószám: ........................

A kérelmező állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása: ...........................................................................................................................................

A kérelem indoka: .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Gyermek adatai: Gyermek adatai:
Név: Név:
Születési hely, idő: Születési hely, idő:
TAJ: TAJ:
Anyja neve: Anyja neve:
Belföldi lakóhely: Belföldi lakóhely:
Elérhetősége: Elérhetősége:

Jövedelemnyilatkozat (az itt feltüntetett jövedelemről szóló igazolást be kell csatolni!):


A jövedelem típusa
Kérelmező: Házastárs, élettárs: Gyermekek:
havi jövedelme (forint)
Közfoglalkoztatásból, munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó bevétel:
Társas és egyéni vállalkozásból, szellemi
vagy más önálló tevékenységből
származó bevétel:
Táppénz, gyermekgondozási támogatások (gyes, gyed, családi pótlék, fogytám, árvaellátás stb.):
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások:
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
Egyéb/alkalmi jövedelem:
Összes jövedelem:

Kelt: Budapest, .................................................................................

................................................................................. .................................................................................
házastárs / élettárs kérelmező

  Vissza az oldal tetejére