Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 151 763 117 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 131 121 945 ezer Ft kiadási főösszeggel
20 641 172 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 5 000 000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és a 4/a. melléklet tartalmazza.

4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és az 5/a. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2014. évi alakulása

ezer Ft
Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés
Intéz-
ményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intéz-
ményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intéz-
ményi kör
Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Teljesítés %-a
(13/9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 12 474 748 45 414 234 217 621 246 737 783 14 142 404 112 440 317 254 338 331 509 182 15 199 704 131 243 280 741 905 296 072 852 89,31
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 359 100 -10 779 774 -37 635 121 -69 773 995 -29 885 847 -12 902 380 -84 092 801 -126 881 028 -22 404 439 -10 286 450 55 373 819 22 682 930
Működési célra -18 986 963 -8 745 653 26 191 177 -1 541 439 -23 022 242 -10 613 709 -38 214 391 -71 850 342 -18 077 580 -9 082 227 71 683 929 44 524 122
Felhalmozási célra -2 372 137 -2 034 121 -63 826 298 -68 232 556 -6 863 605 -2 288 671 -45 878 410 -55 030 686 -4 326 859 -1 204 223 -16 310 110 -21 841 192
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 422 266 18 214 37 592 081 38 032 561 756 152 27 302 47 697 951 48 481 405 733 637 27 302 47 452 745 48 213 684 99,45
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) - - 11 982 014 11 982 014 - - 46 913 534 46 913 534 - - 46 913 535 46 913 535 100,00
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 2 049 200 2 043 720 2 043 720 2 043 720 2 043 720 100,00
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 738 123 79 795 79 795 79 795 79 795 100,00
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 5 297 191 7 006 150 7 006 150 7 006 151 7 006 151 100,00
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 100,00
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok - 24 222 967 24 222 967 24 222 967 24 222 967 100,00
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 9 663 402 9 663 402 9 663 402 9 663 402 100,00
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - 40 491 40 491 40 491 40 491 100,00
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-
bev. áht-n belülről
- - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 422 266 18 214 25 610 067 26 050 547 756 152 27 302 743 926 1 527 380 733 637 27 302 498 719 1 259 658 82,47
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 9 459 - 70 305 533 70 314 992 789 666 - 83 833 545 84 623 211 782 207 - 52 525 135 53 307 342 62,99
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 1 000 000 2 326 246 2 326 246 2 326 246 2 326 246 100,00
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 38 000 38 000 78 864 78 864 78 864 78 864 100,00
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 9 459 - 69 267 533 69 276 992 789 666 - 81 428 435 82 218 101 782 207 - 50 120 025 50 902 232 61,91
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 7 459 69 267 533 69 274 992 786 166 81 409 231 82 195 397 778 707 50 100 821 50 879 528 61,90
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 2 000 - 2 000 3 500 19 204 22 704 3 500 19 204 22 704 100,00
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) - - 101 531 390 101 531 390 - - 100 460 600 100 460 600 - - 103 727 333 103 727 333 103,25
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 600 600 600 270 270 45,00
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 75 000 75 000 75 000 56 108 56 108 74,81
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) - - 99 765 000 99 765 000 - - 99 765 000 99 765 000 - - 103 038 264 103 038 264 103,28
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 99 695 000 99 695 000 99 695 000 102 968 650 102 968 650 103,28
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 70 000 70 000 70 000 69 614 69 614 99,45
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 1 690 790 620 000 620 000 632 691 632 691 102,05
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 11 911 591 6 200 17 101 635 29 019 426 12 366 420 56 075 53 391 461 65 813 956 13 300 356 72 043 50 607 600 63 979 999 97,21
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 678 302 1 905 4 731 795 10 412 002 6 154 755 1 905 6 044 542 12 201 202 6 637 986 1 311 5 820 488 12 459 785 102,12
4.2. Ellátási díjak 4 090 815 4 090 815 3 989 536 3 989 536 4 096 396 - 4 096 396 102,68
4.3. Egyéb működési bevételek 203 184 4 200 58 621 266 005 123 802 10 830 419 441 554 073 151 507 27 188 729 902 908 597 163,99
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 70 000 - 7 413 328 7 483 328 71 000 - 11 712 287 11 783 287 121 855 - 11 930 444 12 052 299 102,28
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
5 472 743 5 472 743 - 7 988 243 7 988 243 12 593 8 206 400 8 218 993 102,89
4.4.2. Osztalékbevételek 70 000 1 940 585 2 010 585 71 000 3 724 044 3 795 044 109 262 3 724 044 3 833 306 101,01
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 812 083 95 3 106 140 4 918 318 1 962 334 42 740 7 205 320 9 210 394 2 240 596 42 722 4 098 506 6 381 824 69,29
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 500 866 95 3 106 140 4 607 101 1 562 858 95 4 225 556 5 788 509 1 727 442 77 3 893 219 5 620 738 97,10
4.5.2. áfa-visszatérítés 311 217 - 311 217 399 476 42 645 2 979 764 3 421 885 513 154 42 645 205 287 761 086 22,24
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 57 207 1 791 751 1 848 958 64 993 600 28 009 871 28 075 464 52 016 822 28 028 260 28 081 098 100,02
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 500 - 4 233 982 4 234 482 6 628 1 820 24 829 750 24 838 198 8 784 1 820 21 289 906 21 300 510 85,76
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) 500 - 4 232 982 4 233 482 6 628 1 820 8 702 720 8 711 168 8 784 1 820 5 162 876 5 173 480 59,39
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 150 986 157 997 157 997 174 660 174 660 110,55
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 425 1 425 71,25
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 4 079 996 4 080 496 6 628 1 820 8 542 723 8 551 171 8 784 1 820 4 986 791 4 997 395 58,44
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev.-ek 1 000 1 000 16 127 030 16 127 030 16 127 030 16 127 030 100,00
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 125 653 - 314 000 439 653 204 685 6 201 583 932 794 818 307 423 6 451 566 024 879 898 110,70
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 114 000 176 529 176 529 171 529 171 529 97,17
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 125 653 200 000 325 653 204 685 6 201 407 403 618 289 307 423 6 451 394 495 708 369 114,57
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 18 853 21 042 6 457 099 6 496 994 67 297 23 627 4 573 162 4 664 086 71,79
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 5 283 21 042 6 423 685 6 450 010 53 730 23 627 4 539 746 4 617 103 71,58
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) - - - - 13 570 - 33 414 46 984 13 567 - 33 416 46 983 100,00
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - 8 695 33 414 42 109 8 692 33 416 42 108 100,00
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - 4 875 - 4 875 4 875 4 875 100,00
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 21 359 100 10 779 774 69 773 995 69 773 995 29 885 847 12 902 380 549 508 493 556 575 694 28 952 637 11 819 325 848 623 064 855 690 265 153,74
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 21 359 100 10 779 774 37 635 121 69 773 995 29 885 847 12 902 380 84 092 801 126 881 028 28 952 637 11 819 325 -42 813 714 -2 041 752 -1,61
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 21 359 100 10 779 774 69 773 995 69 773 995 29 885 847 12 902 380 549 508 493 556 575 694 28 952 637 11 819 325 848 623 064 855 690 265 153,74
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 25,00
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - - 441 414 337 441 414 337 400 614 338 400 614 338 90,76
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) - - 49 773 995 49 773 995 6 555 464 511 737 33 672 273 40 739 474 6 555 464 511 737 33 672 273 40 739 474 100,00
1.3.1. Működési célra 3 054 450 3 054 450 3 573 766 511 737 3 054 450 7 139 953 3 573 766 511 737 3 054 450 7 139 953 100,00
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) - - 46 719 545 46 719 545 2 981 698 - 30 617 823 33 599 521 2 981 698 - 30 617 823 33 599 521 100,00
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 100,00
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 100,00
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 100,00
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 100,00
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 100,00
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 21 502 385 21 502 385 2 981 698 5 400 663 8 382 361 2 981 698 5 400 663 8 382 361 100,00
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 21 359 100 10 779 774 - 32 138 874 23 330 383 12 390 643 - 35 721 026 22 397 173 11 307 588 - 33 704 761 94,36
1.4.1. Működési célra 20 374 925 8 797 377 29 172 302 21 591 725 10 186 120 31 777 845 21 589 602 10 161 903 31 751 505 99,92
1.4.2. Felhalmozási célra 984 175 1 982 397 2 966 572 1 738 658 2 204 523 3 943 181 807 571 1 145 685 1 953 256 49,54
1.5. Kp.-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) - - - - 32 138 874 - - - 35 721 026 - - - - 33 704 761 94,36
1.5.1. Működési célú -29 172 302 -31 777 845 -31 751 505 99,92
1.5.2. Felhalmozási célú - -2 966 572 - -3 943 181 - -1 953 256 49,54
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. - 410 327 410 327 410 327 410 327 100,00
1.7. Betétek megszüntetése - 54 011 556 54 011 556 408 926 126 408 926 126 757,11
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - -
Bevételek mindösszesen 33 833 848 10 825 188 303 991 616 316 511 778 44 028 251 13 014 820 866 762 831 888 084 876 44 152 341 11 950 568 1 129 364 969 1 151 763 117 129,69

1/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek alakulása

Intézmények Főpolgármesteri Hivatal

Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 32 597 776 1 236 072 33 833 848 42 094 228 1 934 023 44 028 251 42 857 712 1 294 629 44 152 341 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188 8 034 782 2 919 473 2 060 565 13 014 820 8 047 470 2 070 650 1 832 448 11 950 568
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 12 066 192 408 556 12 474 748 13 667 147 475 257 14 142 404 14 521 222 678 482 15 199 704 24 414 21 000 0 45 414 91 398 21 042 0 112 440 85 713 45 530 0 131 243
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -20 659 782 - 699 318 -21 359 100 -28 595 776 -1 290 071 -29 885 847 -22 128 766 - 275 673 -22 404 439 -8 048 641 -1 955 758 - 775 375 -10 779 774 -7 943 384 -2 898 431 -2 060 565 -12 902 380 -6 440 138 -2 013 865 -1 832 447 -10 286 450
Működési célra -18 776 048 - 210 915 -18 986 963 -22 812 374 - 209 868 -23 022 242 -18 038 304 - 39 276 -18 077 580 -6 856 429 -1 113 849 - 775 375 -8 745 653 -6 642 745 -1 910 399 -2 060 565 -10 613 709 -5 706 940 -1 542 840 -1 832 447 -9 082 227
Felhalmozási célra -1 883 734 - 488 403 -2 372 137 -5 783 402 -1 080 203 -6 863 605 -4 090 462 - 236 397 -4 326 859 -1 192 212 - 841 909 0 -2 034 121 -1 300 639 - 988 032 0 -2 288 671 - 733 198 - 471 025 0 -1 204 223
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 422 266 0 422 266 756 152 0 756 152 733 637 0 733 637 18 214 0 0 18 214 27 302 0 0 27 302 27 302 0 0 27 302
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev.
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 422 266 422 266 756 152 756 152 733 637 733 637 18 214 18 214 27 302 27 302 27 302 27 302
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 9 459 0 9 459 789 666 0 789 666 782 207 0 782 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Egyéb felh.. c. tám.
bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)
9 459 0 9 459 789 666 0 789 666 782 207 0 782 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 7 459 7 459 786 166 786 166 778 707 778 707 0 0 0
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 2 000 2 000 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 11 507 055 404 536 11 911 591 11 923 327 443 093 12 366 420 12 650 038 650 318 13 300 356 6 200 0 0 6 200 56 075 0 0 56 075 56 591 15 452 0 72 043
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 337 902 340 400 5 678 302 5 777 774 376 981 6 154 755 6 138 442 499 544 6 637 986 1 905 1 905 1 905 1 905 1 311 1 311
4.2. Ellátási díjak 4 070 815 20 000 4 090 815 3 971 496 18 040 3 989 536 4 078 356 18 040 4 096 396 0 0 0
4.3. Egyéb működési bevételek 202 684 500 203 184 123 302 500 123 802 151 475 32 151 507 4 200 4 200 10 830 10 830 11 759 15 429 27 188
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 70 000 0 70 000 71 000 0 71 000 121 855 0 121 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem.ad.-ból sz.bev. 0 0 12 593 12 593 0 0 0
4.4.2. Osztalékbevételek 70 000 70 000 71 000 71 000 109 262 109 262 0 0 0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-
visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)
1 769 197 42 886 1 812 083 1 915 512 46 822 1 962 334 2 107 894 132 702 2 240 596 95 0 0 95 42 740 0 0 42 740 42 722 0 0 42 722
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 457 980 42 886 1 500 866 1 516 036 46 822 1 562 858 1 600 637 126 805 1 727 442 95 95 95 95 77 77
4.5.2. áfa-visszatérítés 311 217 311 217 399 476 399 476 507 257 5 897 513 154 0 42 645 42 645 42 645 42 645
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 56 457 750 57 207 64 243 750 64 993 52 016 52 016 0 600 600 799 23 822
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 500 0 500 6 628 0 6 628 8 784 0 8 784 0 0 0 0 1 820 0 0 1 820 1 820 0 0 1 820
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) 500 0 500 6 628 0 6 628 8 784 0 8 784 0 0 0 0 1 820 0 0 1 820 1 820 0 0 1 820
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 500 6 628 6 628 8 784 8 784 0 1 820 1 820 1 820 1 820
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 121 653 4 000 125 653 172 521 32 164 204 685 279 259 28 164 307 423 0 0 0 0 6 201 0 0 6 201 0 6 451 0 6 451
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 121 653 4 000 125 653 172 521 32 164 204 685 279 259 28 164 307 423 0 6 201 6 201 6 451 6 451
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 5 259 20 5 279 18 853 0 18 853 67 297 0 67 297 0 21 000 0 21 000 0 21 042 0 21 042 0 23 627 0 23 627
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 5 259 20 5 279 5 283 5 283 53 730 53 730 21 000 21 000 21 042 21 042 23 627 23 627
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p. eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 13 570 0 13 570 13 567 0 13 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 8 695 8 695 8 692 8 692 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 4 875 4 875 4 875 4 875 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 20 531 584 827 516 21 359 100 28 427 081 1 458 766 29 885 847 28 336 490 616 147 28 952 637 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 7 943 384 2 898 431 2 060 565 12 902 380 7 961 757 2 025 120 1 832 448 11 819 325
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 20 531 584 827 516 21 359 100 28 427 081 1 458 766 29 885 847 28 336 490 616 147 28 952 637 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 7 943 384 2 898 431 2 060 565 12 902 380 7 961 757 2 025 120 1 832 448 11 819 325
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 20 531 584 827 516 21 359 100 28 427 081 1 458 766 29 885 847 28 336 490 616 147 28 952 637 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 1 216 599 987 924 0 2 204 523 690 686 454 999 0 1 145 685
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel
áht-n kívülről
0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 6 555 464 0 6 555 464 6 555 464 0 6 555 464 0 0 0 0 263 069 199 232 49 436 511 737 263 069 199 232 49 436 511 737
1.3.1. Működési célra 0 3 573 766 3 573 766 3 573 766 3 573 766 0 263 069 199 232 49 436 511 737 263 069 199 232 49 436 511 737
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 0 2 981 698 2 981 698 2 981 698 0 2 981 698 0 0 0 0 0 0
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 0 0 0 0 0 0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 2 981 698 2 981 698 2 981 698 2 981 698 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 20 531 584 827 516 21 359 100 21 871 617 1 458 766 23 330 383 21 781 026 616 147 22 397 173 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774 7 680 315 2 699 199 2 011 129 12 390 643 7 698 688 1 825 888 1 783 012 11 307 588
1.4.1. Működési célra 20 032 332 342 593 20 374 925 21 211 382 380 343 21 591 725 21 197 825 391 777 21 589 602 6 908 003 1 113 999 775 375 8 797 377 6 463 716 1 711 275 2 011 129 10 186 120 7 008 002 1 370 889 1 783 012 10 161 903
1.4.2. Felhalmozási célra 499 252 484 923 984 175 660 235 1 078 423 1 738 658 583 201 224 370 807 571 1 140 638 841 759 1 982 397 1 216 599 987 924 0 2 204 523 690 686 454 999 1 145 685
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.5.1. Működési célú 0
1.5.2. Felhalmozási célú 0
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat mindösszesen

Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 303 878 021 113 595 303 991 616 371 214 109 495 548 722 866 762 831 369 819 512 809 665 482 1 129 364 969 315 968 627 543 151 0 316 511 778 391 791 187 496 244 253 49 436 888 084 876 341 124 955 810 588 726 49 436 1 151 763 117
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 234 104 026 113 595 234 217 621 317 131 509 122 829 317 254 338 330 736 912 125 018 280 741 905 246 194 632 543 151 0 246 737 783 330 890 054 619 128 0 331 509 182 295 223 822 849 030 0 296 072 852
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 642 527 -15 992 594 -37 635 121 -68 542 531 -15 550 270 -84 092 801 61 001 144 -5 627 325 55 373 819 -50 350 950 -18 647 670 - 775 375 -69 773 995 -105 081 691 -19 738 772 -2 060 565 -126 881 028 32 432 240 -7 916 863 -1 832 447 22 682 930
Működési célra 28 938 522 -2 747 345 26 191 177 -34 940 645 -3 273 746 -38 214 391 73 678 401 -1 994 472 71 683 929 3 306 045 -4 072 109 - 775 375 -1 541 439 -64 395 764 -5 394 013 -2 060 565 -71 850 342 49 933 157 -3 576 588 -1 832 447 44 524 122
Felhalmozási célra -50 581 049 -13 245 249 -63 826 298 -33 601 886 -12 276 524 -45 878 410 -12 677 257 -3 632 853 -16 310 110 -53 656 995 -14 575 561 0 -68 232 556 -40 685 927 -14 344 759 0 -55 030 686 -17 500 917 -4 340 275 0 -21 841 192
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 592 081 0 37 592 081 47 697 951 0 47 697 951 47 452 745 0 47 452 745 38 032 561 0 0 38 032 561 48 481 405 0 0 48 481 405 48 213 684 0 0 48 213 684
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 982 014 0 11 982 014 46 913 534 0 46 913 534 46 913 535 0 46 913 535 11 982 014 0 0 11 982 014 46 913 534 0 0 46 913 534 46 913 535 0 0 46 913 535
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 2 049 200 2 043 720 2 043 720 2 043 720 2 043 720 2 049 200 0 0 2 049 200 2 043 720 0 0 2 043 720 2 043 720 0 0 2 043 720
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 738 123 79 795 79 795 79 795 79 795 738 123 0 0 738 123 79 795 0 0 79 795 79 795 0 0 79 795
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 5 297 191 7 006 150 7 006 150 7 006 151 7 006 151 5 297 191 0 0 5 297 191 7 006 150 0 0 7 006 150 7 006 151 0 0 7 006 151
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 24 222 967 24 222 967 24 222 967 24 222 967 0 0 0 0 24 222 967 0 0 24 222 967 24 222 967 0 0 24 222 967
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 9 663 402 9 663 402 9 663 402 9 663 402 0 0 0 0 9 663 402 0 0 9 663 402 9 663 402 0 0 9 663 402
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 40 491 40 491 40 491 40 491 0 0 0 0 40 491 0 0 40 491 40 491 0 0 40 491
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev.
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 610 067 25 610 067 743 926 743 926 498 719 498 719 26 050 547 0 0 26 050 547 1 527 380 0 0 1 527 380 1 259 658 0 0 1 259 658
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 70 305 533 0 70 305 533 83 833 545 0 83 833 545 52 525 135 0 52 525 135 70 314 992 0 0 70 314 992 84 623 211 0 0 84 623 211 53 307 342 0 0 53 307 342
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 1 000 000 2 326 246 2 326 246 2 326 246 2 326 246 1 000 000 0 0 1 000 000 2 326 246 0 0 2 326 246 2 326 246 0 2 326 246
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 38 000 38 000 78 864 78 864 78 864 78 864 38 000 0 0 38 000 78 864 0 0 78 864 78 864 0 78 864
2.3. Egyéb felh.. c. tám.
bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)
69 267 533 0 69 267 533 81 428 435 0 81 428 435 50 120 025 0 50 120 025 69 276 992 0 0 69 276 992 82 218 101 0 0 82 218 101 50 902 232 0 0 50 902 232
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 69 267 533 69 267 533 81 409 231 81 409 231 50 100 821 50 100 821 69 274 992 0 0 69 274 992 82 195 397 0 0 82 195 397 50 879 528 0 0 50 879 528
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 0 0 19 204 19 204 19 204 19 204 2 000 0 0 2 000 22 704 0 0 22 704 22 704 0 0 22 704
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 101 531 390 0 101 531 390 100 460 600 0 100 460 600 103 727 333 0 103 727 333 101 531 390 0 0 101 531 390 100 460 600 0 0 100 460 600 103 727 333 0 0 103 727 333
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 600 600 600 270 270 600 0 0 600 600 0 0 600 270 0 0 270
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 75 000 75 000 75 000 56 108 56 108 75 000 0 0 75 000 75 000 0 0 75 000 56 108 0 0 56 108
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 99 765 000 0 99 765 000 99 765 000 0 99 765 000 103 038 264 0 103 038 264 99 765 000 0 0 99 765 000 99 765 000 0 0 99 765 000 103 038 264 0 0 103 038 264
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 99 695 000 99 695 000 99 695 000 102 968 650 102 968 650 99 695 000 0 0 99 695 000 99 695 000 0 0 99 695 000 102 968 650 0 0 102 968 650
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 70 000 70 000 70 000 69 614 69 614 70 000 0 0 70 000 70 000 0 0 70 000 69 614 0 0 69 614
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 1 690 790 620 000 620 000 632 691 632 691 1 690 790 0 0 1 690 790 620 000 0 0 620 000 632 691 0 0 632 691
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 17 080 036 21 599 17 101 635 53 366 030 25 431 53 391 461 50 582 191 25 409 50 607 600 28 593 291 426 135 0 29 019 426 65 345 432 468 524 0 65 813 956 63 288 820 691 179 0 63 979 999
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 4 731 795 4 731 795 6 044 542 6 044 542 5 820 488 5 820 488 10 071 602 340 400 0 10 412 002 11 824 221 376 981 0 12 201 202 11 960 241 499 544 0 12 459 785
4.2. Ellátási díjak 0 0 0 4 070 815 20 000 0 4 090 815 3 971 496 18 040 0 3 989 536 4 078 356 18 040 0 4 096 396
4.3. Egyéb működési bevételek 58 621 58 621 415 609 3 832 419 441 726 070 3 832 729 902 265 505 500 0 266 005 549 741 4 332 0 554 073 889 304 19 293 0 908 597
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 7 413 328 0 7 413 328 11 712 287 0 11 712 287 11 930 444 0 11 930 444 7 483 328 0 0 7 483 328 11 783 287 0 0 11 783 287 12 052 299 0 0 12 052 299
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz.bev. 5 472 743 5 472 743 7 988 243 7 988 243 8 206 400 8 206 400 5 472 743 0 0 5 472 743 7 988 243 0 0 7 988 243 8 218 993 0 0 8 218 993
4.4.2. Osztalékbevételek 1 940 585 1 940 585 3 724 044 3 724 044 3 724 044 3 724 044 2 010 585 0 0 2 010 585 3 795 044 0 0 3 795 044 3 833 306 0 0 3 833 306
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-
visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)
3 084 541 21 599 3 106 140 7 183 721 21 599 7 205 320 4 076 929 21 577 4 098 506 4 853 833 64 485 0 4 918 318 9 141 973 68 421 0 9 210 394 6 227 545 154 279 0 6 381 824
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 084 541 21 599 3 106 140 4 203 957 21 599 4 225 556 3 871 642 21 577 3 893 219 4 542 616 64 485 0 4 607 101 5 720 088 68 421 0 5 788 509 5 472 356 148 382 0 5 620 738
4.5.2. áfa-visszatérítés 0 2 979 764 2 979 764 205 287 205 287 311 217 0 0 311 217 3 421 885 0 0 3 421 885 755 189 5 897 0 761 086
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 791 751 1 791 751 28 009 871 28 009 871 28 028 260 28 028 260 1 848 208 750 0 1 848 958 28 074 714 750 0 28 075 464 28 081 075 23 0 28 081 098
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 153 986 79 996 4 233 982 24 749 754 79 996 24 829 750 21 209 989 79 917 21 289 906 4 154 486 79 996 0 4 234 482 24 758 202 79 996 0 24 838 198 21 220 593 79 917 0 21 300 510
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1..+...5.1.3.) 4 152 986 79 996 4 232 982 8 622 724 79 996 8 702 720 5 082 959 79 917 5 162 876 4 153 486 79 996 0 4 233 482 8 631 172 79 996 0 8 711 168 5 093 563 79 917 0 5 173 480
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 150 986 157 997 157 997 174 660 174 660 150 986 0 0 150 986 157 997 0 0 157 997 174 660 0 0 174 660
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 425 1 425 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 1 425 0 0 1 425
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 000 000 79 996 4 079 996 8 462 727 79 996 8 542 723 4 906 874 79 917 4 986 791 4 000 500 79 996 0 4 080 496 8 471 175 79 996 0 8 551 171 4 917 478 79 917 0 4 997 395
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 1 000 16 127 030 16 127 030 16 127 030 16 127 030 1 000 0 0 1 000 16 127 030 0 0 16 127 030 16 127 030 0 0 16 127 030
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 314 000 0 314 000 583 932 0 583 932 566 024 0 566 024 435 653 4 000 0 439 653 762 654 32 164 0 794 818 845 283 34 615 0 879 898
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 114 000 176 529 176 529 171 529 171 529 114 000 0 0 114 000 176 529 0 0 176 529 171 529 0 0 171 529
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 000 200 000 407 403 407 403 394 495 394 495 321 653 4 000 0 325 653 586 125 32 164 0 618 289 673 754 34 615 0 708 369
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 3 127 000 12 000 3 139 000 6 439 697 17 402 6 457 099 4 553 470 19 692 4 573 162 3 132 259 33 020 0 3 165 279 6 458 550 38 444 0 6 496 994 4 620 767 43 319 0 4 664 086
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 127 000 12 000 3 139 000 6 406 283 17 402 6 423 685 4 520 054 19 692 4 539 746 3 132 259 33 020 0 3 165 279 6 411 566 38 444 0 6 450 010 4 573 784 43 319 4 617 103
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p. eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 33 414 0 33 414 33 416 0 33 416 0 0 0 0 46 984 0 0 46 984 46 983 0 0 46 983
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 33 414 33 414 33 416 33 416 0 0 0 0 42 109 0 0 42 109 42 108 0 0 42 108
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 4 875 0 0 4 875 4 875 0 0 4 875
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 69 773 995 0 69 773 995 54 082 600 495 425 893 549 508 493 39 082 600 809 540 464 848 623 064 69 773 995 0 0 69 773 995 60 901 133 495 625 125 49 436 556 575 694 45 901 133 809 739 696 49 436 855 690 265
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 37 635 121 0 37 635 121 24 120 341 59 972 460 84 092 801 9 602 885 -52 416 599 -42 813 714 69 773 995 0 0 69 773 995 60 490 806 66 340 786 49 436 126 881 028 45 901 133 -47 992 321 49 436 -2 041 752
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 69 773 995 0 69 773 995 54 082 600 495 425 893 549 508 493 39 082 600 809 540 464 848 623 064 69 773 995 0 0 69 773 995 60 901 133 495 625 125 49 436 556 575 694 45 901 133 809 739 696 49 436 855 690 265
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 20 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 441 414 337 441 414 337 400 614 338 400 614 338 0 0 0 0 0 441 414 337 0 441 414 337 0 400 614 338 0 400 614 338
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 49 773 995 0 49 773 995 33 672 273 0 33 672 273 33 672 273 0 33 672 273 49 773 995 0 0 49 773 995 40 490 806 199 232 49 436 40 739 474 40 490 806 199 232 49 436 40 739 474
1.3.1. Működési célra 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 3 054 450 0 0 3 054 450 6 891 285 199 232 49 436 7 139 953 6 891 285 199 232 49 436 7 139 953
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 46 719 545 46 719 545 30 617 823 30 617 823 30 617 823 0 30 617 823 46 719 545 0 0 46 719 545 33 599 521 0 0 33 599 521 33 599 521 0 0 33 599 521
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 21 502 385 21 502 385 5 400 663 5 400 663 5 400 663 5 400 663 21 502 385 0 0 21 502 385 8 382 361 0 0 8 382 361 8 382 361 0 0 8 382 361
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 551 932 4 157 965 2 011 129 35 721 026 29 479 714 2 442 035 1 783 012 33 704 761
1.4.1. Működési célra 0 0 0 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 27 675 098 2 091 618 2 011 129 31 777 845 28 205 827 1 762 666 1 783 012 31 751 505
1.4.2. Felhalmozási célra 0 0 0 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572 1 876 834 2 066 347 0 3 943 181 1 273 887 679 369 0 1 953 256
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874 -29 551 932 -4 157 965 -2 011 129 -35 721 026 -29 479 714 -2 442 035 -1 783 012 -33 704 761
1.5.1. Működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302 -27 675 098 -2 091 618 -2 011 129 -31 777 845 -28 205 827 -1 762 666 -1 783 012 -31 751 505
1.5.2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572 -1 876 834 -2 066 347 0 -3 943 181 -1 273 887 - 679 369 0 -1 953 256
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 410 327 410 327 410 327 410 327 0 0 0 0 410 327 0 0 410 327 410 327 0 0 410 327
1.7. Betétek megszüntetése 0 54 011 556 54 011 556 408 926 126 408 926 126 0 0 0 0 0 54 011 556 0 54 011 556 0 408 926 126 0 408 926 126
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átadás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 305 720 305 720 284 105 92,9
Nemzetgazdasági Minisztérium A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás 139 991 137 860 137 426 99,7
Nemzetgazdasági Minisztérium E-útdíj kompenzáció 1 000 000 - - -
Nemzetgazdasági Minisztérium Üdülőhelyi feladatok 33 542 - - -
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 24 000 000 - - -
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 6 546 6 546 6 546 100,0
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 18 483 29 763 30 778 103,4
3. Tankerület Gyermekotthonok működtetése 87 000 87 000 - 0,0
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szemünk Fénye bérleti díj 13 000 13 000 - 0,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására 5 400 - - -
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 82 289 - 0,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély - 41 885 - 0,0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása) 385 385 385 100,0
Belügyminisztérium Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás - 3 984 3 985 100,0
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 2014. I-IV. negyedév - 19 220 19 220 100,0
Fővárosi Önkorm. Rendészeti Igazgatóság Takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása miatti megtakarítás befizetési kötelezettségének tervbevétele - 1 275 1 275 100,0
Városmajori Gimnázium (KLIK XII. kerület tankerülete) 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 50 50 100,0
Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerület tankerülete) 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 50 50 100,0
Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerület tankerülete) 2012. évi D jelű pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 50 50 100,0
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan - 12 690 12 690 100,0
Budaörs Város Önkormányzata Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Társuláshoz kapcsolódó tiszteletdíj - 2 159 2 159 100,0
Összesen 25 610 067 743 926 498 719 67,0
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 200 000 225 112 225 112 100,0
URBACT Titkárság ROMA NET II projekt elszámolásához kapcsolódóan beérkezett támogatásból a fővárost megillető rész - 4 507 4 507 100,0
Sziget Kft Együttműködési megállapodás alapján a közterület használati díjon felül átutalt összeg - 7 720 7 720 100,0
EIT Climate KIC Projekthez kapcsolódó Eu-s támogatás - 25 086 12 173 48,5
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése - 55 55 100,0
Budapesti Sport Egyesület El nem számolt támogatás visszafizetése - 42 487 42 487 100,0
Támasz Alapítvány 2013.évi fel nem használt támogatás visszafizetése - 500 500 100,0
Budapesti Búvár Szövetség 2013.évi sportszövetségi támogatások elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 2 2 100,0
Westbay Sport Club 2012. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 160 160 100,0
Vígszínház Nonprofit Kft. A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése - 2 650 2 650 100,0
K&K Tours Kft. 2000. évi tartozás tervbevétele - 312 312 100,0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Szövetség és a Főváros között létrejött a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett összeg tervbevétele - 780 780 100,0
Pestlőrinci Kutyás Sportegyesület 2013.évi SZ jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése - 144 144 100,0
Rákosszentmihály Polgárőrsége Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - 1 1 100,0
Soroksári Svábok Független Egyesülete Pályázati támogatás visszafizetése - 70 70 100,0
Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége Pályázati támogatás visszafizetése - 2 2 100,0
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Pályázati támogatás visszafizetése - 54 54 100,0
Vakok Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete
Pályázati támogatás visszafizetése - 21 21 100,0
Magyarországi Jogsértettekért Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - 33 33 100,0
FŐKÉTÜSZ 2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás - 97 707 97 707 100,0
Liversing Baráti Kör Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - - 2 -
Tiszta Művészetért társulat Egyesület Pályázati támogatás visszafizetése - - 3 -
Összesen 200 000 407 403 394 495 96,8

1/c. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átadás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (6/5*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Városépítési feladatok
KMOP 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés - 2 131 2 069 97,1
Közlekedési feladatok
Kötöttpályás fejlesztések
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás Budapest 4-es metróvonal támogatása 58 905 200 58 905 200 36 813 962 62,5
NFM (Önerőalap támogatás) Budapest 4-es metróvonal támogatása 686 543 2 624 664 2 624 664 100,0
Miniszterelnökség
(NFM-NGM)
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 66 392 66 392 - -
Buszsávok
KMOP XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 39 820 44 047 44 046 100,0
Miniszterelnökség (NFM-
NGM) Önerő támogatás
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 5 693 4 894 4 894 100,0
KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor 3 961 3 962 3 962 100,0
Út
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 6 000 21 169 21 169 100,0
Miniszterelnökség (NFM-
NGM) Önerő támogatás
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz - 17 739 17 739 100,0
Vízgazdálkodási feladatok
Diósd Város Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040 2 040 - -
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500 4 500 - -
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260 260 260 100,0
Kerületi Önkormányzatok Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszűntetésével kapcsolatos költségek 79 876 - - -
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 9 638 235 6 369 828 66,1
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 51 960 50 000 96,2
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 79 867 - -
XVIII. Kerületi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 400 000 - -
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Lánchíd utcai vízcső kiváltások 463 550 - - -
Belügyminisztérium Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos bevétel - 1 744 019 - -
Környezetvédelmi feladatok
KEOP A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 761 099 3 562 411 3 648 470 102,4
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 5 900 705 3 710 868 196 991 5,3
KMOP Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 39 187 39 187 3 454 8,8
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 6 915 6 915 6 915 100,0
Soroksári Önkormányzat Soroksári közvilágítás bővítése 8 890 8 890 - -
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció - - -
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Gázgyár kármentesítés, rekultiváció - - -
Vidékfejlesztési Minisztérium Cséry-telep kármentesítésének előkészítése - 100 000 - -
XV. Kerületi Önkormányzat 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése - 7 620 7 620 100,0
Sport feladatok
KEOP Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés 125 094 125 094 106 309 85,0
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés - 21 925 14 153 64,6
KMOP Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 118 710 7 828 111 548 1 425,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 43 098 43 098 43 098 100,0
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése - 2 283 - -
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója - 152 363 - -
Kulturális feladatok
Külügyminisztérium Budapest Főváros Levéltára, Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok - 4 270 4 270 100,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok - -
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése - 5 400 5 400 100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 69 267 533 81 409 231 50 100 821 61,5
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Közlekedési feladatok
Miniszterelnökség (NFM-
NGM)
Széll Kálmán tér fejlesztése 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0
NFM Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása - 500 000 500 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás - 469 469 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás - 46 508 46 508 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Muzeális intézmények szakmai támogatási pályázata - 10 000 10 000 100,0
Belügyminisztérium Vis maior támogatás - 559 269 559 269 100,0
Kulturális feladatok -
Emberi Erőforrások Minisztériuma „ART” mozihálózat digitális fejlesztése - 10 000 10 000 100,0
Belügyminisztérium Pannon park előkészítése - 200 000 200 000 100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 1 000 000 2 326 246 2 326 246 100,0
-
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)
Józsefvárosi Önkormányzat II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítása - 19 204 19 204 100,0
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 19 204 19 204 19 204 100,0
II. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret
Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése - 701 701 100,0
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése - 0 2 -
Városépítési feladatok
Immochan Kft. Ingatlan kisajátítás miatt felmerült kártalanítás - 3 943 3 943 100,0
Közlekedési feladatok
Parking Kft. Elszámolási Megállapodás - 28 770 28 770 100,0
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: - 33 414 33 416 100,0

1/d. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2014. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átadás célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
József Attila Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 40 000 90 000 90 000 100,0
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás 74 000 - - -
Budapesti Vidám Park Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 86 529 81 529 94,2
Összesen 114 000 176 529 171 529 97,2
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 38 000 78 864 78 864 100,0
Összesen 38 000 78 864 78 864 100,0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401, 881602)
Rác Beruházó Kft. Csődegyezség alapján törlesztés 120 000 280 000 160 000 57,1
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 3 000 000 3 000 000 1 234 595 41,2
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 3 000 000 3 000 000 100,0
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 7 000 7 000 6 177 88,2
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 12 000 17 402 19 691 113,2
Parking Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 119 283 119 283 100,0
Összesen 3 139 000 6 423 685 4 539 746 70,7

1/e. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Teljesítés
1. 2. 3. 4.
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001, 852101, 852801, 853901 címek)
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 49 200 43 720 43 720
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 677 900 677 900 677 900
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása 172 300 172 300 172 300
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- bértámogatás 2 603 434 2 616 464 2 616 464
- intézmény-üzemeltetési támogatás 1 333 987 1 365 439 1 365 439
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 131 533 1 131 533 1 131 533
Gyermekek átmeneti intézményei
- családok átmeneti otthona 55 937 55 937 55 937
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 52 156 52 156 52 156
- közvetlenül segítők létszáma után 19 800 19 800 19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés 447 447 447
Óvodaműködtetési támogatás
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 7 392 7 392 7 392
Gyermekétkeztetés támogatása
- bértámogatás 420 289 420 289 420 289
- üzemeltetési támogatás 238 039 197 610 197 610
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék 0 0 0
Színházak működtetési és művészeti támogatása 3 219 600 3 219 600 3 219 600
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye 432 169 432 169
- hajléktalan időskorúak járadéka
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 614 409 614 409
Működési célú központosított támogatások
- üdülőhelyi feladatok 33 542 33 542
- kötelezően ellátandó közösségi közlekedés 24 000 000 24 000 000
- 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 33 905 33 905
- E útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 155 520 155 520
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
- 2014. évi bérkompenzáció 333 180 333 180
- szociális ágazati pótlék 263 277 263 277
- 2013. évi normatív támogatás elszámolás alapján járó többlettámogatás 66 945 66 945
- Budapesti 4-es metróvonal üzemeltetésének támogatása 9 000 000 9 000 000
Támogatások összesen: 11 982 014 46 913 534 46 913 534

2. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

ezer Ft
2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
%-a
(13/9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 33 833 848 10 825 188 271 852 742 316 511 778 44 028 251 13 014 820 401 347 139 458 390 210 37 604 149 10 417 693 225 368 086 273 389 928 59,64
Működési célra 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 36 349 499 10 703 287 240 348 335 287 401 121 32 419 002 9 188 023 130 669 773 172 276 798 59,94
Felhalmozási célra 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 7 678 752 2 311 533 160 998 804 170 989 089 5 185 147 1 229 670 94 698 313 101 113 130 59,13
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 36 349 499 10 703 287 240 348 335 287 401 121 32 419 002 9 188 023 130 669 773 172 276 798 59,94
1. Személyi juttatások 12 834 462 5 192 126 291 067 18 317 655 14 187 615 5 360 284 275 406 19 823 305 12 889 166 4 999 681 192 675 18 081 522 91,21
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 621 126 1 504 971 76 091 5 202 188 3 790 811 1 486 331 71 211 5 348 353 3 481 104 1 363 881 49 108 4 894 093 91,51
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 14 842 452 2 068 736 23 059 207 39 970 395 18 036 861 2 605 293 36 510 041 57 152 195 15 724 184 1 691 316 26 501 217 43 916 717 76,84
3.1. Kamatkiadások (adósságszolgálat) 509 000 509 000 584 701 509 000 5 900 5 900 1,16
3.2. Többi dologi kiadás 14 842 452 2 068 736 22 550 207 39 461 395 18 036 861 2 605 293 35 925 340 56 643 195 15 724 184 1 691 316 26 495 317 43 910 817 77,52
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 956 200 84 800 160 956 133 512 1 172 004 88 586 1 394 102 131 275 1 059 488 59 095 1 249 858 89,65
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 72 477 4 034 106 836 764 106 913 275 200 700 79 375 203 403 091 203 683 166 193 273 73 657 103 867 678 104 134 608 51,13
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 927 352 10 786 20 065 8 931 7 766 16 697 5 545 7 584 13 129 78,63
5.2. Elvonások és befizetések - 126 944 65 000 214 767 406 711 125 247 61 602 213 496 400 345 98,43
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 74 000 74 000 178 500 178 500 53 416 53 416 29,92
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 202 958 265 958 64 275 395 449 459 724 61 931 383 561 445 492 96,90
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 550 3 682 92 056 019 92 060 251 550 14 375 110 663 818 110 678 743 550 12 055 103 209 621 103 222 226 93,26
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 14 493 001 14 493 001 - - 91 942 791 91 942 791 - - - - 0,00
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 610 708 2 610 708 80 709 784 80 709 784 - - 0,00
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 11 882 293 11 233 007 11 233 007 - - 0,00
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 7 678 752 2 311 533 160 998 804 170 989 089 5 185 147 1 229 670 94 698 313 101 113 130 59,13
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 893 042 1 730 678 23 489 385 27 113 105 5 462 066 1 984 711 45 013 164 52 459 941 3 891 175 1 151 487 24 062 727 29 105 389 55,48
6.1. Önkormányzati beruházások 20 225 502 20 225 502 37 465 39 357 274 39 394 739 20 658 524 20 658 524 52,44
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 830 172 1 330 381 2 160 553 1 170 969 1 469 223 2 640 192 479 167 867 137 1 346 304 50,99
6.3. Intézményi beruházások 554 191 40 727 1 740 596 658 3 339 676 67 723 26 308 3 433 707 2 884 539 41 080 25 164 2 950 783 85,94
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése - 1 168 430 1 168 430 1 168 430 1 168 430 100,00
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 508 679 359 570 3 262 143 4 130 392 951 421 410 300 4 461 152 5 822 873 527 469 243 270 2 210 609 2 981 348 51,20
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 492 243 303 443 20 707 144 21 502 830 1 595 439 287 822 21 464 691 23 347 952 1 289 149 46 333 8 508 789 9 844 271 42,16
7.1. Intézményi felújítások 350 540 39 550 390 090 964 310 129 284 1 093 594 814 765 129 284 944 049 86,33
7.2. Önkormányzati felújítások 16 265 286 16 265 286 16 882 033 16 882 033 7 191 801 7 191 801 42,60
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 37 053 242 315 279 368 310 069 242 315 552 384 227 240 39 867 - 267 107 48,36
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 650 61 128 4 402 308 4 568 086 321 060 45 507 4 453 374 4 819 941 247 144 6 466 1 187 704 1 441 314 29,90
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 2 090 21 000 97 308 284 97 331 374 621 247 39 000 94 520 949 95 181 196 4 823 31 850 62 126 797 62 163 470 65,31
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 2 090 21 000 3 000 000 3 023 090 621 247 39 000 3 006 022 3 666 269 4 823 31 850 1 240 617 1 277 290 34,84
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) - - 8 999 728 8 999 728 - - 6 328 397 6 328 397 - - 1 014 094 1 014 094 16,02
8.2.1. - beruházási célra 8 999 728 8 999 728 6 295 076 6 295 076 1 012 393 1 012 393 16,08
8.2.2. - felújítási célra - - - - 33 321 33 321 1 701 1 701 5,10
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) - - 85 308 556 85 308 556 - - 85 186 530 85 186 530 - - 59 872 086 59 872 086 70,28
8.3.1. - beruházási célra 85 222 256 85 222 256 85 011 255 85 011 255 59 828 715 59 828 715 70,38
8.3.2. - felújítási célra 86 300 86 300 175 275 175 275 43 371 43 371 24,74
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) - - 32 138 874 - - - 465 415 692 429 694 666 - - 891 436 778 857 732 017 199,61
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) - - 32 138 874 - - - 465 415 692 429 694 666 - - 891 436 778 857 732 017 199,61
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre - - - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai - - - - 429 284 339 429 284 339 422 234 339 422 234 339 98,36
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) - - 32 138 874 32 138 874 - - 35 721 026 35 721 026 - - 33 704 761 33 704 761 94,36
1.3.1. - működési célra 29 172 302 29 172 302 31 777 845 31 777 845 31 751 505 31 751 505 99,92
1.3.2. - felhalmozási célra 2 966 572 2 966 572 3 943 181 3 943 181 1 953 256 1 953 256 49,54
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) - - -32 138 874 - - - -35 721 026 - - - -33 704 761 94,36
1.4.1. - működési célú - - -29 172 302 -31 777 845 -31 751 505 99,92
1.4.2. - felhalmozási célú - - -2 966 572 -3 943 181 -1 953 256 49,54
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése - - - - - 435 497 678 435 497 678
1.6. További belföldi finanszírozás - - - - 410 327 410 327 - -
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) - - - - - -
Kiadások mindösszesen 33 833 848 10 825 188 303 991 616 316 511 778 44 028 251 13 014 820 866 762 831 888 084 876 37 604 149 10 417 693 1 116 804 864 1 131 121 945 127,37

2/a. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2014. évi alakulása

Intézmények Főpolgármesteri Hivatal
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
2014. évi eredeti előirányzat
Eredeti
2014. évi módosított előirányzat
Módosított
2014. évi teljesítés
2014. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 42 262 923 1 765 328 44 028 251 36 649 994 954 155 37 604 149 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188 8 034 782 2 919 473 2 060 565 13 014 820 6 525 851 2 059 395 1 832 447 10 417 693
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 42 262 923 1 765 328 44 028 251 36 649 994 954 155 37 604 149 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188 8 034 782 2 919 473 2 060 565 13 014 820 6 525 851 2 059 395 1 832 447 10 417 693
Működési célra 30 827 022 619 451 31 446 473 35 664 374 685 125 36 349 499 31 701 244 717 758 32 419 002 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067 6 732 323 1 910 399 2 060 565 10 703 287 5 790 833 1 564 743 1 832 447 9 188 023
Felhalmozási célra 1 898 952 488 423 2 387 375 6 598 549 1 080 203 7 678 752 4 948 750 236 397 5 185 147 1 192 212 862 909 0 2 055 121 1 302 459 1 009 074 0 2 311 533 735 018 494 652 0 1 229 670
A Működési kiadások (1.+...+5.) 30 827 022 619 451 31 446 473 35 664 374 685 125 36 349 499 31 701 244 717 758 32 419 002 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067 6 732 323 1 910 399 2 060 565 10 703 287 5 790 833 1 564 743 1 832 447 9 188 023
1. Személyi juttatások 12 612 246 222 216 12 834 462 13 932 844 254 771 14 187 615 12 637 422 251 744 12 889 166 4 079 246 672 146 440 734 5 192 126 3 664 393 1 200 634 495 257 5 360 284 3 456 421 1 068 149 475 111 4 999 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 561 622 59 504 3 621 126 3 722 756 68 055 3 790 811 3 413 951 67 153 3 481 104 1 174 291 210 039 120 641 1 504 971 1 000 563 347 781 137 987 1 486 331 926 979 314 122 122 780 1 363 881
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 14 504 921 337 531 14 842 452 17 674 762 362 099 18 036 861 15 325 498 398 686 15 724 184 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736 1 997 585 352 191 255 517 2 605 293 1 341 249 174 999 175 068 1 691 316
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0
3.2. Többi dologi kiadás 14 504 921 337 531 14 842 452 17 674 762 362 099 18 036 861 15 325 498 398 686 15 724 184 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736 1 997 585 352 191 255 517 2 605 293 1 341 249 174 999 175 068 1 691 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 856 100 75 956 133 412 100 133 512 131 200 75 131 275 200 200 200 1 171 804 1 172 004 1 059 488 1 059 488
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 72 377 100 72 477 200 600 100 200 700 193 173 100 193 273 3 742 292 0 4 034 69 582 9 793 0 79 375 66 184 7 473 0 73 657
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 927 8 927 8 931 8 931 5 545 5 545 60 292 352 0 0
5.2. Elvonások és befizetések 0 126 944 126 944 125 247 125 247 0 65 000 65 000 61 602 61 602
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 64 275 64 275 61 931 61 931 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 100 550 450 100 550 450 100 550 3 682 3 682 4 582 9 793 14 375 4 582 7 473 12 055
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 1 898 952 488 423 2 387 375 6 598 549 1 080 203 7 678 752 4 948 750 236 397 5 185 147 1 192 212 862 909 0 2 055 121 1 302 459 1 009 074 0 2 311 533 735 018 494 652 0 1 229 670
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 404 619 488 423 1 893 042 4 445 363 1 016 703 5 462 066 3 654 778 236 397 3 891 175 1 004 969 725 709 0 1 730 678 1 074 327 910 384 0 1 984 711 688 685 462 802 0 1 151 487
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 37 465 37 465 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 429 027 401 145 830 172 247 656 923 313 1 170 969 260 496 218 901 479 397 759 075 571 306 1 330 381 752 503 716 720 1 469 223 502 726 364 411 867 137
6.3. Intézményi beruházások 551 435 2 756 554 191 3 336 894 2 782 3 339 676 2 881 599 2 710 2 884 309 40 609 118 40 727 67 605 118 67 723 41 080 0 41 080
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 424 157 84 522 508 679 860 813 90 608 951 421 512 683 14 786 527 469 205 285 154 285 359 570 216 754 193 546 410 300 144 879 98 391 243 270
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 492 243 0 492 243 1 531 939 63 500 1 595 439 1 289 149 0 1 289 149 187 243 116 200 0 303 443 228 132 59 690 0 287 822 46 333 0 0 46 333
7.1. Intézményi felújítások 350 540 350 540 964 310 964 310 795 080 795 080 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 37 053 37 053 260 069 50 000 310 069 246 925 246 925 150 819 91 496 242 315 195 315 47 000 242 315 39 867 39 867
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 650 104 650 307 560 13 500 321 060 247 144 247 144 36 424 24 704 61 128 32 817 12 690 45 507 6 466 6 466
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 2 090 0 2 090 621 247 0 621 247 4 823 0 4 823 0 21 000 0 21 000 0 39 000 0 39 000 0 31 850 0 31 850
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 090 2 090 621 247 621 247 4 823 4 823 21 000 0 21 000 39 000 39 000 31 850 31 850
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0
8.3.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
2014. évi eredeti előirányzat Eredeti 2014. évi módosított előirányzat Módosított 2014. évi teljesítés 2014. évi
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 284 326 778 18 889 463 775 375 303 991 616 415 636 299 449 115 403 2 011 129 866 762 831 249 095 458 865 926 395 1 783 011 1 116 804 864
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 255 746 553 16 106 189 271 852 742 385 674 040 15 673 099 401 347 139 219 615 743 5 752 343 0 225 368 086
Működési célra 127 578 985 2 768 944 130 347 929 237 049 158 3 299 177 240 348 335 128 649 892 2 019 881 0 130 669 773
Felhalmozási célra 128 167 568 13 337 245 141 504 813 148 624 882 12 373 922 160 998 804 90 965 851 3 732 462 0 94 698 313
A Működési kiadások (1.+...+5.) 127 578 985 2 768 944 130 347 929 237 049 158 3 299 177 240 348 335 128 649 892 2 019 881 0 130 669 773
1. Személyi juttatások 244 460 46 607 291 067 246 889 28 517 275 406 188 118 4 557 192 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 515 12 576 76 091 63 137 8 074 71 211 47 745 1 363 49 108
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 22 323 927 735 280 23 059 207 35 440 889 1 069 152 36 510 041 26 283 764 217 453 0 26 501 217
3.1. Kamatkiadások 509 000 509 000 509 000 509 000 5 900 5 900
3.2. Többi dologi kiadás 21 814 927 735 280 22 550 207 34 931 889 1 069 152 36 001 041 26 277 864 217 453 26 495 317
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 800 84 800 88 586 88 586 59 095 59 095
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 104 862 283 1 974 481 106 836 764 201 209 657 2 193 434 203 403 091 102 071 170 1 796 508 0 103 867 678
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 10 786 10 786 0 7 766 7 766 7 584 7 584
5.2. Elvonások és befizetések 0 214 767 214 767 213 496 213 496
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 74 000 74 000 178 500 178 500 53 416 53 416
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
98 958 104 000 202 958 176 248 219 201 395 449 166 561 217 000 383 561
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre
91 235 093 820 926 92 056 019 109 077 870 1 585 948 110 663 818 101 691 113 1 518 508 103 209 621
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 13 528 232 964 769 14 493 001 91 740 772 202 019 91 942 791 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 645 939 964 769 2 610 708 80 507 765 202 019 80 709 784 0
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 11 882 293 11 233 007 11 233 007 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 128 167 568 13 337 245 141 504 813 148 624 882 12 373 922 160 998 804 90 965 851 3 732 462 0 94 698 313
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 19 150 395 4 338 990 23 489 385 42 759 987 2 253 177 45 013 164 22 838 324 1 224 403 0 24 062 727
6.1. Önkormányzati beruházások 16 576 486 3 649 016 20 225 502 37 553 426 1 803 848 39 357 274 19 679 694 978 830 20 658 524
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
6.3. Intézményi beruházások 1 740 1 740 1 784 24 524 26 308 641 24 523 25 164
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 977 600 190 830 1 168 430 977 600 190 830 1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 572 169 689 974 3 262 143 4 227 177 233 975 4 461 152 2 180 389 30 220 2 210 609
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 20 335 735 371 409 20 707 144 21 275 303 189 388 21 464 691 8 344 598 164 191 0 8 508 789
7.1. Intézményi felújítások 39 550 39 550 0 129 284 129 284 129 284 129 284
7.2. Önkormányzati felújítások 16 012 390 252 896 16 265 286 16 856 836 25 197 16 882 033 7 191 801 7 191 801
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 323 345 78 963 4 402 308 4 418 467 34 907 4 453 374 1 152 797 34 907 1 187 704
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 88 681 438 8 626 846 97 308 284 84 589 592 9 931 357 94 520 949 59 782 929 2 343 868 0 62 126 797
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 022 3 006 022 1 234 595 6 022 1 240 617
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)
2 893 469 6 106 259 8 999 728 137 748 6 190 649 6 328 397 118 761 895 333 1 014 094
8.2.1. - beruházási célra 2 893 469 6 106 259 8 999 728 133 177 6 161 899 6 295 076 118 761 893 632 1 012 393
8.2.2. - felújítási célra 0 4 571 28 750 33 321 1 701 1 701
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)
82 787 969 2 520 587 85 308 556 81 451 844 3 734 686 85 186 530 58 429 573 1 442 513 0 59 872 086
8.3.1. - beruházási célra 82 787 969 2 434 287 85 222 256 81 450 090 3 561 165 85 011 255 58 429 202 1 399 513 59 828 715
8.3.2. - felújítási célra 86 300 86 300 1 754 173 521 175 275 371 43 000 43 371
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 962 259 433 442 304 2 011 129 465 415 692 29 479 715 860 174 052 1 783 011 891 436 778
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 29 962 259 433 442 304 2 011 129 465 415 692 29 479 715 860 174 052 1 783 011 891 436 778
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 429 284 339 429 284 339 422 234 339 422 234 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 551 932 4 157 965 2 011 129 35 721 026 29 479 715 2 442 035 1 783 011 33 704 761
1.3.1. - működési célra 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 27 675 098 2 091 618 2 011 129 31 777 845 28 205 827 1 762 667 1 783 011 31 751 505
1.3.2. - felhalmozási célra 1 639 890 1 326 682 2 966 572 1 876 834 2 066 347 3 943 181 1 273 888 679 368 1 953 256
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 435 497 678 435 497 678
1.6. További belföldi finanszírozás 0 410 327 410 327 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2014. évi eredeti előirányzat Eredeti 2014. évi módosított előirányzat Módosított 2014. évi teljesítés 2014. évi
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778 436 382 072 449 642 239 2 060 565 888 084 876 262 791 588 866 497 910 1 832 447 1 131 121 945
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778 435 971 745 20 357 900 2 060 565 458 390 210 262 791 588 8 765 893 1 832 447 273 389 928
Működési célra 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469 279 445 855 5 894 701 2 060 565 287 401 121 166 141 969 4 302 382 1 832 447 172 276 798
Felhalmozási célra 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309 156 525 890 14 463 199 0 170 989 089 96 649 619 4 463 511 0 101 113 130
A Működési kiadások (1.+...+5.) 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469 279 445 855 5 894 701 2 060 565 287 401 121 166 141 969 4 302 382 1 832 447 172 276 798
1. Személyi juttatások 16 935 952 940 969 440 734 18 317 655 17 844 126 1 483 922 495 257 19 823 305 16 281 961 1 324 450 475 111 18 081 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 799 428 282 119 120 641 5 202 188 4 786 456 423 910 137 987 5 348 353 4 388 675 382 638 122 780 4 894 093
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 38 452 212 1 304 183 214 000 39 970 395 55 113 236 1 783 442 255 517 57 152 195 42 950 511 791 138 175 068 43 916 717
3.1. Kamatkiadások 509 000 0 0 509 000 509 000 0 0 509 000 5 900 0 0 5 900
3.2. Többi dologi kiadás 37 943 212 1 304 183 214 000 39 461 395 54 604 236 1 783 442 255 517 56 643 195 42 944 611 791 138 175 068 43 910 817
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 856 100 0 160 956 222 198 100 1 171 804 1 394 102 190 295 75 1 059 488 1 249 858
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 104 938 402 1 974 873 0 106 913 275 201 479 839 2 203 327 0 203 683 166 102 330 527 1 804 081 0 104 134 608
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 987 11 078 0 20 065 8 931 7 766 0 16 697 5 545 7 584 0 13 129
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 406 711 0 0 406 711 400 345 0 0 400 345
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 74 000 0 74 000 0 178 500 0 178 500 0 53 416 0 53 416
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 161 958 104 000 0 265 958 240 523 219 201 0 459 724 228 492 217 000 0 445 492
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 91 239 225 821 026 0 92 060 251 109 082 902 1 595 841 0 110 678 743 101 696 145 1 526 081 0 103 222 226
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 13 528 232 964 769 0 14 493 001 91 740 772 202 019 0 91 942 791 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 645 939 964 769 0 2 610 708 80 507 765 202 019 0 80 709 784 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 0 0 11 882 293 11 233 007 0 0 11 233 007 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309 156 525 890 14 463 199 0 170 989 089 96 649 619 4 463 511 0 101 113 130
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 21 559 983 5 553 122 0 27 113 105 48 279 677 4 180 264 0 52 459 941 27 181 787 1 923 602 0 29 105 389
6.1. Önkormányzati beruházások 16 576 486 3 649 016 0 20 225 502 37 590 891 1 803 848 0 39 394 739 19 679 694 978 830 0 20 658 524
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 188 102 972 451 0 2 160 553 1 000 159 1 640 033 0 2 640 192 763 222 583 312 0 1 346 534
6.3. Intézményi beruházások 593 784 2 874 0 596 658 3 406 283 27 424 0 3 433 707 2 923 320 27 233 0 2 950 553
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 977 600 190 830 0 1 168 430 977 600 190 830 0 1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 201 611 928 781 0 4 130 392 5 304 744 518 129 0 5 822 873 2 837 951 143 397 0 2 981 348
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 21 015 221 487 609 0 21 502 830 23 035 374 312 578 0 23 347 952 9 680 080 164 191 0 9 844 271
7.1. Intézményi felújítások 350 540 39 550 0 390 090 964 310 129 284 0 1 093 594 795 080 129 284 0 924 364
7.2. Önkormányzati felújítások 16 012 390 252 896 0 16 265 286 16 856 836 25 197 0 16 882 033 7 191 801 0 0 7 191 801
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 187 872 91 496 0 279 368 455 384 97 000 0 552 384 286 792 0 0 286 792
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 464 419 103 667 0 4 568 086 4 758 844 61 097 0 4 819 941 1 406 407 34 907 0 1 441 314
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 88 683 528 8 647 846 0 97 331 374 85 210 839 9 970 357 0 95 181 196 59 787 752 2 375 718 0 62 163 470
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 002 090 21 000 0 3 023 090 3 621 247 45 022 0 3 666 269 1 239 418 37 872 0 1 277 290
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)
2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 137 748 6 190 649 0 6 328 397 118 761 895 333 0 1 014 094
8.2.1. - beruházási célra 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 133 177 6 161 899 0 6 295 076 118 761 893 632 0 1 012 393
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 4 571 28 750 0 33 321 0 1 701 0 1 701
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások
áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)
82 787 969 2 520 587 0 85 308 556 81 451 844 3 734 686 0 85 186 530 58 429 573 1 442 513 0 59 872 086
8.3.1. - beruházási célra 82 787 969 2 434 287 0 85 222 256 81 450 090 3 561 165 0 85 011 255 58 429 202 1 399 513 0 59 828 715
8.3.2. - felújítási célra 0 86 300 0 86 300 1 754 173 521 0 175 275 371 43 000 0 43 371
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 410 327 429 284 339 0 429 694 666 0 857 732 017 0 857 732 017
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 410 327 429 284 339 0 429 694 666 0 857 732 017 0 857 732 017
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 429 284 339 0 429 284 339 0 422 234 339 0 422 234 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 29 551 932 4 157 965 2 011 129 35 721 026 29 479 715 2 442 035 1 783 011 33 704 761
1.3.1. - működési célra 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 27 675 098 2 091 618 2 011 129 31 777 845 28 205 827 1 762 667 1 783 011 31 751 505
1.3.2. - felhalmozási célra 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572 1 876 834 2 066 347 0 3 943 181 1 273 888 679 368 0 1 953 256
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874 -29 551 932 -4 157 965 -2 011 129 -35 721 026 -29 479 715 -2 442 035 -1 783 011 -33 704 761
1.4.1. - működési célú -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302 -27 675 098 -2 091 618 -2 011 129 -31 777 845 -28 205 827 -1 762 667 -1 783 011 -31 751 505
1.4.2. - felhalmozási célú -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572 -1 876 834 -2 066 347 0 -3 943 181 -1 273 888 - 679 368 0 -1 953 256
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 497 678 0 435 497 678
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 410 327 0 0 410 327 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen (CSAPI)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KIADÁSOK 1 820 636 2 205 072 2 208 590 126 742 190 242 106 137 1 947 378 2 395 314 2 314 727 2 845 702 3 391 289 3 344 438
2 Működési kiadások 1 721 168 1 935 760 1 901 864 126 742 126 742 106 137 1 847 910 2 062 502 2 008 001 2 700 412 2 855 999 2 815 318
3 Személyi juttatások 1 158 803 1 225 999 1 196 968 57 879 57 879 50 465 1 216 682 1 283 878 1 247 433 497 616 515 956 490 402
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 315 286 343 210 328 494 15 614 15 614 13 704 330 900 358 824 342 198 144 435 148 157 140 966
5 Dologi kiadások 247 079 329 276 339 127 53 249 53 249 41 968 300 328 382 525 381 095 2 058 361 2 191 886 2 183 950
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 37 275 37 275 0 0 0 0 37 275 37 275 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 275 1 275 0 1 275 1 275
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 36 000 36 000 0 36 000 36 000
13 Felhalmozási kiadások 99 468 269 312 306 726 0 63 500 0 99 468 332 812 306 726 145 290 535 290 529 120
14 Beruházások 75 645 174 601 155 222 0 0 0 75 645 174 601 155 222 95 000 194 000 188 407
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 28 032 26 239 14 016 28 032 26 239
17 Intézményi beruházások 45 547 110 512 96 107 45 547 110 512 96 107 74 803 152 756 148 454
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 082 36 057 32 876 16 082 36 057 32 876 20 197 41 244 39 953
20 Felújítások 23 823 91 211 151 504 0 63 500 0 23 823 154 711 151 504 50 290 341 290 340 713
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 10 884 30 463 27 990 10 884 30 463 27 990 39 598 268 732 268 215
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 41 339 91 355 50 000 7 874 91 339 91 355
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 065 19 409 32 159 13 500 5 065 32 909 32 159 10 692 72 558 72 498
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 500 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 500 0 3 500 0
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 1 820 636 2 178 072 2 222 412 126 742 217 242 202 346 1 947 378 2 395 314 2 424 758 2 845 702 3 391 289 3 917 236
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 79 873 79 873 54 701 0 0 0 79 873 79 873 54 701 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 79 873 79 873 54 701 79 873 79 873 54 701
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 111 589 111 589 129 409 73 996 73 996 111 166 185 585 185 585 240 575 2 845 482 2 845 482 3 371 429
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 27 000 27 000 0 27 000 27 000 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000 0 27 000 27 000
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 700 700 326 0 0 0 700 700 326 220 220 220
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 700 700 326 700 700 326 220 220 220
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 1 628 474 1 985 910 2 037 976 52 746 116 246 64 180 1 681 220 2 102 156 2 102 156 0 545 587 545 587
54 Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 230 136 230 136 0 230 136 230 136 514 788 514 788
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 628 474 1 755 774 1 807 840 52 746 116 246 64 180 1 681 220 1 872 020 1 872 020 0 30 799 30 799
57 - működési célra 1 600 674 1 667 571 1 658 495 52 746 52 746 64 180 1 653 420 1 720 317 1 722 675 30 799 30 799
58 - felhalmozási célra 27 800 88 203 149 345 63 500 27 800 151 703 149 345
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 466 475 415 5 5 3 471 480 418 152 152 144
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 406 415 371 5 5 3 411 420 374 152 152 144
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 44 0 0 0 60 60 44 0 0 0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 KIADÁSOK 4 793 080 5 786 603 5 659 165 712 606 853 495 786 067 950 606 1 046 414 1 029 301 555 674 676 011 592 984
2 Működési kiadások 4 548 322 4 918 501 4 823 319 708 442 806 990 752 270 946 606 1 018 545 1 001 432 553 355 643 022 567 552
3 Személyi juttatások 1 714 298 1 799 834 1 737 835 339 713 392 094 376 798 470 373 471 055 462 684 255 500 271 839 261 370
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 475 335 506 981 483 164 97 385 108 927 103 947 131 127 127 741 125 275 73 329 72 199 69 373
5 Dologi kiadások 2 358 689 2 574 411 2 565 045 269 854 301 879 267 783 343 606 408 410 402 134 223 626 295 084 233 423
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 1 249 1 500 1 977 1 977 900 900 899
7 Egyéb működési célú kiadások 0 37 275 37 275 0 2 600 2 493 0 9 362 9 362 0 3 000 2 487
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 1 275 1 275
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 36 000 36 000 2 600 2 493 9 362 9 362 3 000 2 487
13 Felhalmozási kiadások 244 758 868 102 835 846 4 164 46 505 33 797 4 000 27 869 27 869 2 319 32 989 25 432
14 Beruházások 170 645 368 601 343 629 4 064 25 368 23 637 4 000 18 769 18 769 2 319 23 467 21 746
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 28 032 26 239 2 491 2 491 3 937 3 937
17 Intézményi beruházások 120 350 263 268 244 561 3 200 17 484 16 121 3 150 10 842 10 842 1 826 18 478 17 123
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 279 77 301 72 829 864 5 393 5 025 850 3 990 3 990 493 4 989 4 623
20 Felújítások 74 113 496 001 492 217 0 17 421 10 160 0 9 100 9 100 0 9 356 3 686
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 50 482 299 195 296 205 5 718 79 79 1 674 1 673
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 91 339 91 355 8 000 8 000 7 086 7 086 5 669 1 229
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 15 757 105 467 104 657 3 703 2 160 1 935 1 935 2 013 784
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 500 0 100 3 716 0 0 0 0 0 166 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 3 500 0 100 3 716 166
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 4 793 080 5 786 603 6 341 994 712 606 853 495 856 707 950 606 1 046 414 1 058 270 555 674 676 011 678 745
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 79 873 79 873 54 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 79 873 79 873 54 701
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 3 031 067 3 031 067 3 612 004 243 169 244 443 247 655 358 173 358 175 370 031 210 474 210 474 218 880
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 1 155 1 155 300 300
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 27 000 27 000 0 218 218 0 61 61 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 27 000 27 000 218 218 61 61
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 920 920 546 100 100 100 49 47 47 0 166 134
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 920 920 546 100 100 100 49 47 47 166 134
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 1 681 220 2 647 743 2 647 743 469 337 607 579 607 579 592 384 687 831 687 831 345 200 465 371 459 731
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 744 924 744 924 102 604 102 604 36 412 36 412 89 405 89 405
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 681 220 1 902 819 1 902 819 469 337 504 975 504 975 592 384 651 419 651 419 345 200 375 966 370 326
57 - működési célra 1 653 420 1 751 116 1 753 474 469 337 491 652 491 652 592 384 637 419 637 419 345 200 368 766 368 766
58 - felhalmozási célra 27 800 151 703 149 345 13 323 13 323 14 000 14 000 7 200 1 560
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 623 632 562 138 138 127 195 195 183 136 136 131
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 563 572 518 138 138 127 195 195 183 136 136 131
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 KIADÁSOK 780 587 837 255 796 281 1 565 660 1 669 379 1 592 463 733 835 812 126 784 034 1 078 178 1 473 144 1 220 578
2 Működési kiadások 747 975 809 399 768 425 1 534 163 1 602 159 1 567 753 730 335 799 513 772 443 1 048 953 1 267 731 1 158 483
3 Személyi juttatások 367 647 392 948 371 864 609 084 661 492 645 827 384 789 421 132 419 118 523 136 645 146 620 757
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 108 015 105 851 100 128 165 964 183 489 179 973 107 121 110 584 110 040 148 173 166 118 160 240
5 Dologi kiadások 272 013 301 164 286 997 758 115 750 178 735 557 238 065 262 851 238 339 374 744 440 071 361 762
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 300 1 000 1 000 844 360 300 300 2 900 2 900 2 754
7 Egyéb működési célú kiadások 0 9 136 9 136 0 6 000 5 552 0 4 646 4 646 0 13 496 12 970
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 9 136 9 136 6 000 5 552 4 646 4 646 13 496 12 970
13 Felhalmozási kiadások 32 612 27 856 27 856 31 497 67 220 24 710 3 500 12 613 11 591 29 225 205 413 62 095
14 Beruházások 31 088 27 856 27 856 16 129 54 091 19 482 3 010 12 613 11 591 25 100 188 536 54 218
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079 20 079 20 079 6 170 2 485 6 299 6 299
17 Intézményi beruházások 4 400 6 026 6 026 12 700 36 402 12 855 2 370 3 670 2 866 19 764 150 639 44 576
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 609 1 751 1 751 3 429 11 519 4 142 640 2 644 2 426 5 336 37 897 9 642
20 Felújítások 1 524 0 0 15 368 13 129 5 228 0 0 0 4 125 16 873 7 873
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 1 200 12 101 4 716 4 117 3 248 13 286 6 199
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 622
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 324 3 267 2 791 1 111 877 3 587 1 674
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 4 4
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 490 4 4
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 780 587 837 255 840 834 1 565 660 1 669 379 1 667 282 733 835 812 126 822 716 1 078 178 1 473 144 1 484 895
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 290 78 290
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 78 290 78 290
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 361 342 361 246 364 823 701 645 701 645 711 507 336 863 337 184 349 806 483 967 507 360 518 131
46 Felhalmozási bevételek 102 102 8 8 906 906 56 1 036
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 150 150
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 390 390 392 300 300 325 0 0 0 980 364 364
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 390 390 392 300 300 325 980 364 364
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 418 855 475 517 475 517 863 715 967 426 955 442 396 972 473 886 471 854 593 231 887 074 887 074
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 22 326 22 326 47 310 47 310 31 941 31 941 247 367 247 367
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 418 855 453 191 453 191 863 715 920 116 908 132 396 972 441 945 439 913 593 231 639 707 639 707
57 - működési célra 393 355 427 691 427 691 863 715 904 976 904 976 396 972 433 945 431 913 593 231 639 707 639 707
58 - felhalmozási célra 25 500 25 500 25 500 15 140 3 156 8 000 8 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 176 176 148 278 283 283 186 186 167 239 260 217
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 148 278 283 283 186 186 167 239 260 217
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 KIADÁSOK 36 422 47 492 47 447 1 114 600 1 520 636 1 268 025 627 314 691 660 666 823 837 428 885 243 864 931
2 Működési kiadások 36 422 47 492 47 447 1 085 375 1 315 223 1 205 930 623 044 675 540 650 703 816 743 855 360 844 870
3 Személyi juttatások 16 567 26 827 26 820 539 703 671 973 647 577 318 599 352 852 333 614 402 521 428 153 427 516
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 473 7 243 7 240 152 646 173 361 167 480 87 983 90 781 85 232 119 155 119 697 119 631
5 Dologi kiadások 15 282 13 322 13 312 390 026 453 393 375 074 215 427 226 702 226 652 294 167 294 863 285 092
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 75 3 000 3 000 2 829 1 035 1 035 1 035 900 846 846
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 13 496 12 970 0 4 170 4 170 0 11 801 11 785
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 13 496 12 970 4 170 4 170 11 801 11 785
13 Felhalmozási kiadások 0 0 0 29 225 205 413 62 095 4 270 16 120 16 120 20 685 29 883 20 061
14 Beruházások 0 0 0 25 100 188 536 54 218 3 770 5 120 5 120 4 445 7 857 7 847
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0
17 Intézményi beruházások 19 764 150 639 44 576 2 970 4 031 4 031 3 500 6 188 6 188
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 336 37 897 9 642 800 1 089 1 089 945 1 669 1 659
20 Felújítások 0 0 0 4 125 16 873 7 873 0 10 000 10 000 15 240 20 550 11 295
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 3 248 13 286 6 199 12 000 12 550 11 295
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 7 874 7 874 6 299
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 877 3 587 1 674 2 126 2 126 3 240 1 701
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 4 4 500 1 000 1 000 1 000 1 476 919
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 4 4 500 1 000 1 000 1 000 1 476 919
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0
34 BEVÉTELEK 36 422 47 492 47 432 1 114 600 1 520 636 1 532 327 627 314 691 660 695 357 837 428 885 243 873 726
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 78 290 78 290 0 0 0 0 152 152
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 78 290 78 290 152 152
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0
45 Működési bevételek 20 120 18 180 18 120 504 087 525 540 536 251 264 500 264 500 268 093 331 991 331 991 328 946
46 Felhalmozási bevételek 0 56 1 036
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 910
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 910 910
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 0 0 1 000 364 364 760 760 864 1 050 1 526 1 054
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 1 000 364 364 760 760 864 1 050 1 526 1 054
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 16 282 29 312 29 312 609 513 916 386 916 386 362 054 426 400 426 400 504 387 550 664 542 664
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 247 367 247 367 19 966 19 966 7 378 7 378
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 16 282 29 312 29 312 609 513 669 019 669 019 362 054 406 434 406 434 504 387 543 286 535 286
57 - működési célra 16 282 29 312 29 312 609 513 669 019 669 019 362 054 396 434 396 434 504 387 535 286 535 286
58 - felhalmozási célra 0 0 0 10 000 10 000 8 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0
60 Létszám 7 7 7 246 267 224 162 162 152 200 200 168
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 7 246 267 224 162 162 152 200 200 168
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
211801 212001 212301 212701
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Budapesti
Címrend Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola Módszertani Szociális Központ
és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 KIADÁSOK 386 698 426 062 410 596 291 850 347 708 318 088 509 889 578 718 551 011 2 257 228 2 885 859 2 761 017
2 Működési kiadások 384 793 417 154 401 689 273 812 306 089 297 299 506 889 568 718 543 166 2 239 199 2 815 943 2 703 073
3 Személyi juttatások 187 979 207 443 207 435 151 790 168 697 164 122 277 766 308 897 308 862 902 486 1 066 584 998 017
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 54 242 55 459 54 494 44 443 41 604 40 158 77 747 74 002 70 343 279 444 291 210 269 417
5 Dologi kiadások 141 862 146 361 131 956 76 379 88 965 86 558 149 854 179 797 158 031 1 057 269 1 448 527 1 426 017
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 710 623 1 200 1 393 1 032 1 522 1 522 1 516
7 Egyéb működési célú kiadások 0 7 181 7 181 0 5 430 5 429 0 4 500 4 414 0 9 622 9 622
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások 7 181 7 181 5 430 5 429 4 500 4 414 9 622 9 622
13 Felhalmozási kiadások 1 905 8 908 8 907 18 038 41 619 20 789 3 000 10 000 7 845 18 029 69 916 57 944
14 Beruházások 1 905 6 177 6 176 12 538 22 471 4 404 3 000 3 000 1 114 18 029 50 296 50 287
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 205 2 205
17 Intézményi beruházások 1 500 4 885 4 884 9 873 17 694 3 529 2 362 2 362 877 14 196 37 398 37 398
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 405 1 292 1 292 2 665 4 777 875 638 638 237 3 833 10 693 10 684
20 Felújítások 0 2 731 2 731 5 500 19 148 16 385 0 7 000 6 731 0 19 620 7 657
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 4 331 15 078 12 901 6 000 5 669
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 150 2 150 5 512 5 300 9 449 360
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 581 581 1 169 4 070 3 484 1 488 1 431 4 171 1 628
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 386 698 426 062 416 413 291 850 347 708 356 978 509 889 578 718 581 169 2 257 228 2 885 859 3 008 428
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 1 000 7 072 7 072 0 0 0 280 000 423 818 423 817
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 000 7 072 7 072 280 000 423 818 423 817
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 157 953 158 031 150 852 105 264 105 682 114 948 218 600 218 600 221 320 430 394 430 394 467 405
46 Felhalmozási bevételek
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 000 116 000 211 620
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 116 000 211 620
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 470 470 449 240 240 244 0 0 0 0 0 1 490
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 470 470 449 240 240 244 1 490
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53 Finanszírozási bevételek 228 275 267 561 265 112 185 346 234 714 234 714 291 289 360 118 359 849 1 430 834 1 915 647 1 904 096
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 12 546 12 546 30 882 30 882 31 843 31 843 319 489 319 489
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 228 275 255 015 252 566 185 346 203 832 203 832 291 289 328 275 328 006 1 430 834 1 596 158 1 584 607
57 - működési célra 228 275 252 284 249 835 185 346 203 832 203 832 291 289 321 275 321 275 1 430 834 1 581 358 1 581 358
58 - felhalmozási célra 2 731 2 731 7 000 6 731 14 800 3 249
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 91 91 85 80 80 68 136 137 132 472 472 314
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 91 91 85 80 80 68 136 137 132 472 472 314
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212702 212700 200000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai intézmények
Címrend Módszertani Szociális Központ Budapesti Módszertani Szociális összesen
és Intézményei Központ és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 KIADÁSOK 277 565 296 785 292 785 2 534 793 3 182 644 3 053 802 11 601 540 13 527 351 12 714 406
2 Működési kiadások 274 065 293 285 289 376 2 513 264 3 109 228 2 992 449 11 424 796 12 926 940 12 365 981
3 Személyi juttatások 117 355 122 770 122 421 1 019 841 1 189 354 1 120 438 5 325 305 5 937 929 5 747 225
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 31 105 32 566 32 415 310 549 323 776 301 832 1 529 706 1 587 471 1 527 906
5 Dologi kiadások 125 605 137 949 134 540 1 182 874 1 586 476 1 560 557 4 555 868 5 296 123 4 988 153
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 13 917 14 473 13 450
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 9 622 9 622 0 90 944 89 247
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 További működési célú kiadások 0 9 622 9 622 0 90 944 89 247
13 Felhalmozási kiadások 3 500 3 500 3 409 21 529 73 416 61 353 176 744 600 411 348 425
14 Beruházások 3 500 3 500 3 409 21 529 53 796 53 696 132 897 449 121 255 656
15 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 2 205 2 205 20 079 41 181 37 496
17 Intézményi beruházások 2 756 2 756 2 684 16 952 40 154 40 082 84 567 318 855 170 000
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 744 744 725 4 577 11 437 11 409 28 251 89 085 48 160
20 Felújítások 0 0 0 0 19 620 7 657 41 757 144 928 90 846
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 0 6 000 5 669 32 880 59 101 41 933
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 9 449 360 0 57 661 31 999
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 4 171 1 628 8 877 28 166 16 914
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 2 090 6 362 1 923
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 2 090 6 362 1 923
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra 0 0 0 0 0 0
33 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
34 BEVÉTELEK 277 565 296 785 292 785 2 534 793 3 182 644 3 301 213 11 601 540 13 527 351 13 681 737
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 280 000 423 818 423 817 281 000 509 332 509 331
36 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
38 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 280 000 423 818 423 817 281 000 509 332 509 331
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
44 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
45 Működési bevételek 430 394 430 394 467 405 4 224 455 4 247 905 4 350 517
46 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2 527 3 507
47 Működési célú átvett pénzeszközök 4 000 4 000 0 120 000 120 000 211 620 120 000 121 339 212 959
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 000 4 000 120 000 120 000 211 620 120 000 121 339 212 959
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 490 4 359 4 363 5 463
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 1 490 4 359 4 363 5 463
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
53 Finanszírozási bevételek 273 565 292 785 292 785 1 704 399 2 208 432 2 196 881 6 971 726 8 641 885 8 599 960
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
55 Maradvány igénybevétele 0 319 489 319 489 0 999 469 999 469
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 273 565 292 785 292 785 1 704 399 1 888 943 1 877 392 6 971 726 7 642 416 7 600 491
57 - működési célra 273 565 292 785 292 785 1 704 399 1 874 143 1 874 143 6 946 226 7 516 722 7 512 241
58 - felhalmozási célra 0 14 800 3 249 25 500 125 694 88 250
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0
60 Létszám 76 76 15 548 548 329 2 572 2 599 2 197
61 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 76 76 15 548 548 329 2 572 2 599 2 197
62 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390101 390111 390201
Gimnáziumok Deák17 Gyermek és Ifjúsági Kollégiumok
Címrend Gazdasági Szervezete Művészeti Galéria Gazdasági Szervezete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 KIADÁSOK 2 467 335 4 013 566 2 915 321 0 2 275 0 1 728 329 1 827 947 1 786 474
2 Működési kiadások 2 312 080 2 768 883 1 815 497 0 2 275 0 1 689 829 1 762 971 1 721 683
3 Személyi juttatások 800 359 824 322 449 522 1 791 571 868 617 513 587 917
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 214 161 220 616 141 670 484 158 234 150 499 140 315
5 Dologi kiadások 1 234 560 1 660 945 1 163 649 959 727 994 959 993 451
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 Egyéb működési célú kiadások 63 000 63 000 60 656 0 0 0 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 60 656
10 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11 Tartalékok
12 További működési célú kiadások
13 Felhalmozási kiadások 155 255 1 244 683 1 099 824 0 0 0 38 500 64 976 64 791
14 Beruházások 52 000 1 011 413 912 636 0 0 0 24 000 47 036 46 851
15 Önkormányzati beruházások
16 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 071 33 071 33 071
17 Intézményi beruházások 7 874 830 703 760 185 18 898 37 148 37 144
18 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 055 147 639 119 380 5 102 9 888 9 707
20 Felújítások 103 255 233 270 187 188 0 0 0 14 500 17 940 17 940
21 Önkormányzati és intézményi felújítások 81 303 124 352 115 653 11 417 14 126 14 126
22 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 74 803 55 118
23 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 952 34 115 16 417 3 083 3 814 3 814
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hitel, kölcsön törlesztése
30 Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétként elhely.,tov.fin. kiad.
31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - működési célra
33 - felhalmozási célra
34 BEVÉTELEK 2 467 335 4 013 566 4 055 482 0 2 275 0 1 728 329 1 827 947 1 913 182
35 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 37 37 0 0 0 0 0 0
36 Önkormányzatok működési támogatásai
37 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
38 Elvonások és befizetések bevételei
39 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 37 37
40 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
43 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44 Közhatalmi bevételek
45 Működési bevételek 191 699 194 660 259 301 356 895 356 895 442 130
46 Felhalmozási bevételek 9 9 512 512
47 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 295 295
51 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 295 295
53 Finanszírozási bevételek 2 275 636 3 818 860 3 796 135 0 2 275 0 1 371 434 1 470 245 1 470 245
54 Hitel, kölcsönfevétel és értékpapírok bevételei
55 Maradvány igénybevétele 1 314 548 1 314 548 66 999 66 999
56 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 2 275 636 2 504 312 2 481 587 0 2 275 0 1 371 434 1 403 246 1 403 246
57 - működési célra 2 233 636 2 367 312 2 369 587 2 275 1 371 434 1 403 246 1 403 246
58 - felhalmozási célra 42 000 137 000 112 000
59 Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60 Létszám 240 240 230 0 3 0