A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére az „Előterjesztés az M0-ás autóút és az autópályák fővárosi bevezető szakaszai díjfizetőssé tételének elutasításáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló .../2015. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

3. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.

4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2015. évi munkatervére.

5. Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra.

6. Javaslat a 2013. évi „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására.

7. Javaslat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatási szerződésének módosítására.

8. Javaslat a BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat módosított kiírására.

9. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.

10. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

11. Javaslat a Hivatal pénzügyi rendszerének informatikai támogatásához szükséges többletforrás biztosítására.

12. Javaslat a közlekedésszervezői forrás elszámolásához szükséges döntések meghozatalára, különös tekintettel a BKV Zrt. folyamatos likviditásának fenntartására.

13. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára.

14. Javaslat a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 jelű projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésére.

15. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet technikai jellegű módosítására.

16. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi kompenzációjának elszámolására.

17. XXIII. kerület Molnár-szigeten létesítendő csatornák tulajdonba vétele.

18. Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi alulkompenzáltságának egyösszegű megtérítésére.

19. Javaslat a Fővárosi Rendezési Szabályzat és a Fővárosi Településszerkezeti Terv elfogadására.

20. Javaslat településrendezési szerződés végrehajtásából adódó vagyonelemek átvételére és közútkezelési feladat átvállalására.

21. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára.

22. Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására.

23. Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt megvalósításában történő részvételre és a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. számú módosításának új tagként történő aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges egyéb megállapodások aláírására.

24. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról.

25. Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak átszervezése.

26. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Városháza ingatlanon belül történő elhelyezésére.

27. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre.

29. Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról.

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetőjének megbízására.

31. Javaslat az Index.hu Informatikai Zrt. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/10732-5/2014. számú, a „Budapest” név használata iránti kérelmet elutasító határozata ellen.

32. Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

33. Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 04/A sz. szerződés (Tétényi út állomásszerkezet) 3. számú, a 06/B sz. szerződés (Népszínház utca állomás szerkezet) 1. számú és a 06/C sz. szerződés (Keleti pu. állomásszerkezet) 1. számú módosításának elfogadására.

34. Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratának módosítására és a szükséges döntések meghozatalára.

35. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási szerződésének módosítására.

36. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” tevékenységét lezáró éves beszámolójának és végelszámolási nyitómérlegének elfogadására.

37. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

38. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. január 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

39. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek megkötésre került támogatási szerződései módosításának jóváhagyására.

40. Javaslat a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.

41. Javaslat városarculati feladatokat ellátó cég megalapításának elhatározására.

42. Előterjesztés a születési támogatás bevezetésére.

43. Előterjesztés az M0-s autóút díjfizetőssé tételének elutasításáról.

44. Előterjesztés a Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat létrehozására.

45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra.

46. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságba Tímár Attila helyére Tímárné Galgóczi Erzsébetet választja meg 2015. január 28-i hatállyal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló .../2015. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról.

A napirend 3. pontja: Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2009. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 2.b) számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyú, az előterjesztés 2.c) számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2015. évi munkatervére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. évi munkatervében a február 25-re tervezett közgyűlés napirendjeit az alábbi napirenddel egészíti ki:

- Javaslat a budapesti egészségügyi ellátás struktúrájának tervezett átalakításában a Fővárosi Önkormányzat részvételének biztosításához szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

6/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. évi munkatervében a május 27-re tervezett közgyűlés napirendjeit az alábbi napirendekkel egészíti ki:

- A budapesti általános- és középiskolák szolgáltatási színvonalának, valamint az intézményekben dolgozó pedagógus munkavállalók helyzetének változása, illetve a szükséges feladatok meghatározása a fenntartó 2012-2014. közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatása és a Fővárosi Önkormányzat által végzett audit eredményének ismeretében.

Előterjesztő: Tarlós István

- A budapesti egészségügyi intézményekben a szolgáltatási színvonal változásának bemutatása, valamint a szükséges feladatok meghatározása a szolgáltatási szint visszaállítására a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat által elvégzett audit alapján.

Előterjesztő: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

2015. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nem csatlakozik a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez. Javasolja a szövetséget alapító önkormányzatoknak, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét szüntessék meg, ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy a szövetség feladatait a Fővárosi Önkormányzat látja el és hajtja végre.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez azzal a feltétellel, hogy a belépéssel egyidejűleg a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének alapszabálya, valamint szervezeti és működési szabályzata az előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal módosításra kerül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

10/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező belépési nyilatkozat aláírására és a Budapesti Önkormányzati Szövetség részére történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

11/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 300 000 Ft-os éves tagdíjának összegét, majd ezt követően a mindenkori tárgyévi költségvetés terhére biztosítja a tagdíj aktuális összegét.

Határidő: az éves költségvetés elfogadásának időpontja

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a 2013. évi „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

12/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Készenléti Rendőrség részére 2013. évben nyújtott 5000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

13/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2013. évben nyújtott 2000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

14/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a T-Rádió Közhasznú Alapítvány részére 2013. évben nyújtott 4000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

15/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére 2013. évben nyújtott 4000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

16/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére 2012. évben nyújtott 2000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 652/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat 4. bekezdése (Repülőtéri Rendőr Igazgatóság) a támogatási cél változása miatt a korábbi támogatási célról - nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység - az alábbiakra módosul:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság A közrendvédelmi-, közbiztonsági-, bűnmegelőzési- rendőri tevékenység infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése. 3000

18/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 653/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat 4. bekezdése (Repülőtéri Rendőr Igazgatóság) a támogatási cél változása miatt a korábbi támogatási célról - nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység - az alábbiakra módosul:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság A közrendvédelmi-, közbiztonsági-, bűnmegelőzési- rendőri tevékenység infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése. 3000

19/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság számára biztosított támogatás céljának változása miatt a 2014. évi zárszámadással való összhang és az ahhoz szükséges 2014. évet érintő előirányzat módosítás érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 3000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli e cím egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célú) előirányzatát.

20/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal megkötött FPH015/311-2/2014. számú támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat módosított kiírására.

Előterjesztő: dr. Láng Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

21/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1429/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „BUDAPEST BOX” építészeti-dizájn pályázat kiírásának tartalmát az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: 2015. február 4.

Felelős: Tarlós István

22/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1430/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 12-ről 2015. február 4-re módosítja.

Határidő: 2015. február 4.

Felelős: Tarlós István

23/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelölje ki az előterjesztés mellékletében szereplő pályázat Bírálóbizottságának elnökét.

Határidő: 2015. február 4.

Felelős: Tarlós István

24/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnökét, hogy jelölje ki az előterjesztés mellékletében szereplő pályázat Bírálóbizottságának társelnökét és további három tagját.

Határidő: 2015. február 4.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

25/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Tóth József módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítását annak érdekében, hogy a kerületi önkormányzatok a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám arányában részesüljön az osztottan megillető bevételből, továbbá az osztottan megillető bevételekből a Fővárosi Önkormányzatot 49%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 51% részesedés illesse meg.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Hivatal pénzügyi rendszerének informatikai támogatásához szükséges többletforrás biztosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

26/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Integrált Pénzügyi Információs Rendszer rendszerének supportja, jogszabálykövetés és informatikai támogatás fedezetét a „710501 Hivatali informatikai feladatok” terhére biztosítja 2015-ben 29 967 E Ft összegben, 2016-ban 41 275 E Ft összegben, 2017-ben 11 308 E Ft összegben, ezáltal a Hivatal pénzügyi rendszerének supportja feladatot 2015. április 11-től 2017. április 10-ig tartó időszakban 82 550 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

27/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Integrált Pénzügyi Információs rendszer supportja, jogszabálykövetés és informatikai támogatás 2015. évi fedezetére 29 967 E Ft-ot, 2016. évi fedezetére 41 275 E Ft-ot, 2017. évi fedezetére 11 308 E Ft-ot biztosít a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

Határidő: a 2015., 2016., 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a közlekedésszervezői forrás elszámolásához szükséges döntések meghozatalára, különös tekintettel a BKV Zrt. folyamatos likviditásának fenntartására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, hogy a BKV Zrt. 2014. évi kompenzációs díja legalább 5,5 Mrd Ft összegű ésszerű nyereséget is tartalmaz, mely a BKK és a Fővárosi Önkormányzat közötti elszámolások során a BKK indokolt költségeként elismerésre kerül.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

29/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 785/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot, az 1395/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot és az 1396/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot.

30/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből a budapesti 4-es metróvonal üzembe helyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez kapott támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 9 000 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” elnevezésű cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

A napirend 13. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

31/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a) jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt a Kormány 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozata szerinti szakaszolását és módosított ütemezéssel történő megvalósítását az alábbiak szerint:

- a projekt I. szakasza fővárost érintő teljes költsége 4 084 084 E Ft, az I. szakaszra eső KEOP támogatás 2 492 081 E Ft, fővárosi saját forrás 1 592 003 E Ft (ebből 808 336 E Ft levonható áfa);

- a projekt II. szakasza fővárost érintő teljes költsége 8 619 604 E Ft, a II. szakaszra eső KEHOP támogatás 5 938 969 E Ft, fővárosi saját forrás 2 680 635 E Ft (ebből 1 832 514 E Ft levonható áfa).

A Kormányhatározatban az I. szakaszra vonatkozóan rögzített KEOP támogatás és a II. szakaszra vonatkozóan rögzített KEHOP támogatás megegyezik a szakaszolást megelőzően a támogatási szerződésben biztosított KEOP támogatás összegével.

b) Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2014-2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának elfogadását követően a projekt II. szakaszára vonatkozó támogatási szerződés tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a b) pont esetében a 2014-2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának elfogadását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

32/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 4 084 084 E Ft, a 2014. évi tény december 31-ig 495 536 E Ft, 2015. évi előirányzata 3 588 548 E Ft (levonható áfa összesen: 703 135 E Ft, amelyből egyenes áfa 222 402 E Ft, fordított áfa 480 732 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 2 381 768 E Ft).

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 8 619 604 E Ft, 2015. évi előirányzata 4 481 313 E Ft-ban (levonható áfa összesen: 952 720 E Ft, ebből egyenes áfa 97 642 E Ft, fordított áfa 855 078 E Ft, kapcsolódó KEHOP támogatás 3 266 661 E Ft), 2016. évi ütem 4 138 291 E Ft (levonható áfa összesen: 879 794 E Ft, ebből egyenes áfa 21 477 E Ft, fordított áfa 858 317 E Ft, kapcsolódó KEHOP támogatás 2 672 308 E Ft).

A projekt I. és II. szakasza megvalósításához szükséges önerő FKF NZrt. által történő biztosítása céljából, a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az FKF NZrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. számú módosítása alapján tervbe veszi a „855101 Bérleti és lízingbevételek cím”, azon belül működési bevételek, tárgyi eszköz vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek 2015. évi előirányzatát 452 843 E Ft-tal, valamint a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím, azon belül működési bevételek, kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés előirányzatot 122 268 E Ft-tal, továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a „Dologi kiadások” előirányzatát 122 268 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Felelős: Tarlós István

33/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladat megvalósítására „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

34/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bek. b) pontja szerinti hatáskörét és jóváhagyja, megköti az FKF NZrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FKF NZrt. felügyelőbizottságának és a BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

35/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül a projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás tartalmát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz” feladatra vonatkozóan azzal, hogy a projekt fővárosi saját forrás szükségletét a megállapodás alapján továbbra is az FKF NZrt. biztosítja.

Határidő: a II. szakaszra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

36/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 4. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 3. számú módosításának aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 jelű projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

37/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „KEOPIII - Célgép beszerzés” feladatot uniós társfinanszírozással és az FKF NZrt. által biztosított hozzájárulással 4 341 035 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

38/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A „KEOPIII - Célgép beszerzés” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 4 341 035 E Ft, a feladat 2015. évi üteme 4 341 035 E Ft (levonható áfa összesen: 922 896 E Ft, amelyből egyenes áfa 922 896 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 2 755 093 E Ft).

A projekt megvalósításához szükséges önerő FKF NZrt. által történő biztosítása céljából, a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az FKF NZrt.-vel kötött vagyonkezelési megállapodás alapján tervbe veszi a „850101 Intézményi működési bevételek cím”, azon belül a bevételek 2015. évi előirányzatát 663 046 E Ft-tal, valamint a kapcsolódó áfát a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím, azon belül működési bevételek, kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés előirányzatot 179 022 E Ft-tal, továbbá az önkormányzat áfa-befizetési kötelezettségének megállapítása során a tervbe vett áfa-tételeket vegye figyelembe a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím egyenlegének megállapítása során (kiszámlázott áfa utáni befizetési kötelezettség, visszaigényelhető áfa). Az uniós forrás szerepeltetése érdekében betervezi a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím „KEOPIII - Célgép beszerzés” előirányzatát 2 755 093 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

39/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja a „KEOPIII - Célgép beszerzés” megnevezésű feladat megvalósítására a 7012. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2015. évi költségvetés hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

40/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

41/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Megszünteti a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. között 2014. július 2-án aláírt, 546/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott vagyonkezelési szerződést. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt megszüntető megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

42/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt.-vel a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” keretében létrehozott vagyonkezelési szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet technikai jellegű módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi kompenzációjának elszámolására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

43/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 2008-ban létrejött közszolgáltatási szerződés 2013. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási beszámolóját - az 1140/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatra figyelemmel - azzal, hogy a kompenzáció visszatérítésének mértéke a közszolgáltatási beszámolóban foglaltaktól eltérően, az előterjesztés 2. sz. mellékletében található kompenzáció elszámolásban szereplő adatoknak megfelelően 18 179 E Ft, azaz tizennyolcmillió-százhetvenkilencezer forint - kiegészítve a 2013. december 31-től a visszafizetésig szóló időszakra vonatkozó kamattal, melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével -, melyet a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni köteles.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

44/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A FŐKÉTÜSZ Kft. által beküldött közszolgáltatási beszámoló alapján, a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a Társaság által visszautalt 97 707 E Ft díjkompenzáció és 1730 E Ft késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 97 707 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1730 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 437 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: XXIII. kerület Molnár-szigeten létesítendő csatornák tulajdonba vétele.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

45/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1247/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatot.

46/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási bizottság hatáskörét és a Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján Budapest XXIII. kerületi Molnár-szigeten létesítendő szennyvízcsatornákat - az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulástól - a Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős, a beruházás megvalósulását követően térítésmentesen tulajdonba kívánja venni azzal a feltétellel, hogy azt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által készített műszaki vizsgálati jegyzőkönyv alapján a szolgáltató üzemeltetésre alkalmasnak találta. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodást a hatályos jogszabályok szerint az illetékes testület elé terjessze be.

Határidő: a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi alulkompenzáltságának egyösszegű megtérítésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

47/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2015. január hónapra bejelentett likviditási hiányának rendezése érdekében, a 2013. évi elismert 46 765 E Ft kompenzációs összeget a szolgáltatási díjakban történő érvényesítés helyett Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi átmeneti finanszírozásáról szóló 56/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt szabályozás szerint egy összegben megtéríti.

48/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 46 765 E Ft-tal növelten kerüljön benyújtásra.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

49/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. likviditási helyzetének rendezése és a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi alulkompenzáció összegének megfelelő 46 765 E Ft működési támogatás soron kívüli utalásáról.

Határidő: az FTSZV Kft. lehívó levelének kézhezvételét követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Rendezési Szabályzat és a Fővárosi Településszerkezeti Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Rendezési Szabályzatról az előterjesztés - előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településszerkezeti Tervet az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az a Fővárosi Rendezési Szabályzat hatálybalépésének időpontjától alkalmazható.

51/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Településszerkezeti Terv hatálybalépésének időpontjától hatályon kívül helyezi az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét és annak mellékleteit.

52/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről tájékoztassa a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészét, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket, és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

53/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a miniszteri záróvéleményben foglaltaknak megfelelően a 2015. évben a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat előírt felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

54/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a történelmi városrész területén alkalmazandó beépítési magasságra vonatkozó szabályozás tárgyában az érintett kerületek főépítészeinek bevonásával tartandó egyeztetés összehívásáról.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat településrendezési szerződés végrehajtásából adódó vagyonelemek átvételére és közútkezelési feladat átvállalására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

55/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és az Immochan Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. között, a felépítmény térítésmentes átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

56/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és az Immochan Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. között, az ingatlanok térítésmentes átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

57/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a közútkezelési feladat vállalásáról és ingatlan térítésmentes átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

58/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a 2015. évi éves szerződését az előterjesztés 3. számú mellékletének aláírását követően annak figyelembevételével készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

59/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Budapest III. kerület Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű és a kapcsolódó vízilétesítmények új vízjogi létesítési engedélyezési eljárása” tárgyú vízjogi létesítési engedélyezési eljárás megszüntetését. Tudomásul veszi továbbá, hogy a jogszabályban rögzített mértékadó árvízszint változás miatt - és tekintettel a 2013. évi árvízi tapasztalatokra - a teljes Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének biztosítása érdekében új vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, és új engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

60/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

az új vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „006880 Csillaghegyi-öblözet teljes árvízvédelme (Római-part II. szakasz), előkészítés” feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 401 066 E Ft, a 2014. évi tény 9906 E Ft, 2015. évi előirányzata 391 160 E Ft (le nem vonható áfa 83 160 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fenti kötelezettségvállalásnak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Felelős: Tarlós István

61/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.-vel a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt előkészítési és szervezési/koordinációs feladataira” vonatkozó megállapodását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költésvetési rendelet hatálybalépését követően gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének hatálybalépését és az engedélyokirat módosítását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

62/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, illetve elfogadja a jogutód nélkül megszüntetett Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás (Társulás) 2014. évi éves költségvetési (záró) beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

63/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányzatával a megszűnt jogi személyiségű önkormányzati Társulás vagyonának az alapító önkormányzatok által jóváhagyott éves költségvetési (záró) beszámolóban szereplő adatok alapján történő átadása, illetve felosztása tárgyában létrejövő vagyonfelosztási megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonfelosztási megállapodás, illetve annak 3. sz. melléklete aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illető, javára felosztott vagyon átvételével, illetve az államháztartás számviteli jogszabályok szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

64/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Főpolgármesteri Hivatal útján a Társulás záró beszámolójának alapítók általi elfogadását követő 8 (nyolc) napon belül a „Bp-Börs szennyv. elvl tár. BKISZ ber, 11784009-154490012-11110000 számú alszámláról” Budapest Főváros Önkormányzata 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára 10 117 479 Ft, Budaörs Város Önkormányzatának 11742173-15390053-10120006 számú költségvetési számlájára 1 500 000 Ft átutalásra kerüljön.

Határidő: a záró beszámoló alapítók általi elfogadását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

65/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati társulástól átvett vagyon értékének követelésként és kötelezettségként való előirányzatosítása érdekében a 2014. évre vonatkozóan

- tervbe vesz az új „856001 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyon értéke” cím bevételi előirányzatán (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) 3 941 527 E Ft felhalmozási bevételt, valamint a működési bevételek között „855201 kiszámlázott áfa” bevételi előirányzatán 1 064 212 E Ft-ot;

- egyidejűleg megemeli az új „Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyon ellenértéke” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 3 941 527 E Ft-tal, valamint a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 1 064 212 E Ft-tal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt megvalósításában történő részvételre és a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. számú módosításának új tagként történő aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges egyéb megállapodások aláírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1201/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosításának a szerződő felek által történő aláírása napjától

Felelős: Tarlós István

67/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy részt kíván venni a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” című projekt megvalósításában konzorciumi partnerként, és kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladat fővárosra jutó része az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 42 197 E Ft. A feladat 2015. évi előirányzata 33 226 E Ft és 8971 E Ft előzetesen felszámított áfa. A feladathoz kapcsolódó európai uniós támogatásból származó átvett pénz a „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” címen belül 42 197 E Ft-ban kerül megtervezésre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés 6. sz. módosítását követően gondoskodjon a fenti kötelezettségvállalásnak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Felelős: Tarlós István

68/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között-Baross utca szerviz út (Lujza utca-Dobozi utca közötti szakasz) 35922 helyrajzi szám alatt és Fiumei út szerviz út (Bauer Sándor utca-benzinkút) 35123/6, 34593/4 helyrajzi számok alatti területek vonatkozásában - kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

69/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” című projekt megvalósítása érdekében, a „Baross utcai szervizút felújítása, járda felújítás, zöldfelület rendezés, valamint a Fiumei út szervizút burkolat átépítés, járda építés, zöldfelület rendezés a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú projekt keretében” tárgyú, közbeszerzési eljárásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata által történő lefolytatására vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosításának részét fogja képezni, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról az előterjesztés - módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak átszervezése.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

70/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak ellátása saját munkavállalóval történik 2015. évtől kezdődően.

71/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját munkavállalóval történő ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím létszámkeretét 2015. január 1-jei hatállyal tartósan 42 fő intézményüzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, így a létszámkeret 87 főről 129 főre változik. (Így az intézmény létszámkerete összesen 283 főről 325 főre nő.)

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

72/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül a dologi (több dologi kiadás) előirányzatát 89 381 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg tartós jelleggel 68 861 E Ft-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 20 520 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

73/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásából adódóan a 2016-tól várható 247 E Ft megtakarítást a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi (több dologi kiadás) előirányzatáról tartós jelleggel elvonja.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Városháza ingatlanon belül történő elhelyezésére.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

74/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között fennálló, 2012. december 19-én aláírt közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére ingyenesen - az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett - biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti Városháza ingatlan Gerlóczy utcai szárny III. emeletén lévő, összesen 491 m² alapterületű irodacsoport, továbbá a Bárczy István utcai szárny 1-3. sz. alatti, összesen 148 m² alapterületű utcai bejáratú üzlethelyiség használatát. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 5. és 6. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

75/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között fennálló, 2012. december 19-én aláírt közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére ingyenesen - az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett - biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti Városháza ingatlan Keresztszárny III. emeletén lévő irodák ideiglenes használatát, a végleges egységes elhelyezéshez szükséges épületrész felújításának időtartamára. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt, az ideiglenes használatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

76/2015.(I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

77/2015.(I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1462/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatnak az igazgatósági tagok visszahívására és új tagok megválasztására vonatkozó részét. A döntés egyebekben változatlan marad.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak és a BKK igazgatóságának javaslata alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2015. január 28. napjával az alább felsorolt személyeket:

- dr. Várszegi Gyula

- Bolla Tibor Mihály

- Mihálszky Gábor

- dr. Komáromi Endre

- Somodi László

- Vitézy Dávid László

- Czinkos Pál

- a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Bolla Tibor Mihály (elnök)

- Tóth Sándor

- Szabó György

- Tüttő Kata

- Nagy Sándor

- Bartók Béla

- Csernus László

2015. január 29. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 250 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a BKV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és egyúttal módosítja a BKV Zrt. alapító okiratát és jóváhagyja a BKV Zrt. egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

78/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt.-re vonatkozó 1463/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy a határozatban szereplő „2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra” részek helyébe „határozatlan időtartamra” szöveg lép, a jelen határozat meghozataláig hatályos alapító okirattal összhangban.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal hatályon kívül helyezi a BKK Zrt. jelenlegi alapító okiratát és jóváhagyja új alapszabályát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert az alapszabály aláírására és kiadására.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen döntéssel jóváhagyott alapszabálynak megfelelően

- a BKK Zrt. igazgatósági tagjainak megbízatását egységesen, 2019. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja;

- a BKK Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatását egységesen, 2019. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

79/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFVK Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

80/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság beolvadást követően hatályba lépő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratán a változások átvezetését az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

81/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

82/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Parking Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

83/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata a vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részvényeseként a Társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg az alábbi részvényesi döntéseit, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, a részvényes képviseletében megbízási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

a) hozzájárul a jelenlegi igazgatósági tagok visszahívását követően, a Társaság megüresedő igazgatósági helyeire a Futureal Cégcsoport által javasolt alábbi személyek megválasztásához 2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, 200 000 Ft/hó összegű díjazással:

- dr. Futó Péter György

- Balogh József;

b) hozzájárul a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívását követően, a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire a Futureal Cégcsoport által javasolt:

- Darida Pál

megválasztásához a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, és javasolja a Társaság Közgyűlésének

- Kovács Norbert

hatodik felügyelőbizottsági tagjának történő megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, 150 000 Ft/hó összegű díjazással.

c) Hozzájárul a Budapesti Nagybani Piac Zrt. alapszabálya módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásához az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

84/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A társasági közgyűlés meghívója szerinti 1. napirendi pont tekintetében:

a) A Társaság igazgatóságából a jelenlegi tagok visszahívására, valamint az új igazgatósági tagok megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozó döntés meghozatalát az 1496/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően.

b) A Társaság felügyelőbizottságából a Fővárosi Önkormányzat által delegált jelenlegi tagok visszahívására, valamint a Fővárosi Önkormányzat által delegált új felügyelőbizottsági tagok megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozó döntés meghozatalát az 1497/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően.

c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:125. § (3) bekezdése alapján, az Üzemi Tanács határozatára tekintettel, az alábbi felügyelőbizottsági tagok 2015. február 2-i hatállyal történő visszahívására vonatkozó döntés meghozatalát:

- Hermann György

- Katona Sándor

- Király Péter

- Stiffel Józsefné.

d) A Ptk. 3:125. § (1) bekezdése alapján, az Üzemi Tanács jelölésére tekintettel, az alábbi munkavállalói küldötteknek a felügyelőbizottság tagjává 2015. február 2. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra történő megválasztására vonatkozó döntés meghozatalát, a Fővárosi Önkormányzat által az 1497/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozattal delegált többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos díjazás mellett:

- Katona Sándor

- Stiffel Józsefné.

e) A Társaság alapszabály módosításának elfogadását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti alapszabály módosítás szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. február 2. (megismétlés esetén 2015. február 24.)

Felelős: Tarlós István

85/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A társasági közgyűlés meghívója szerinti 4. napirendi pont tekintetében:

a) Társaság könyvvizsgálójává a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001464) 2015. június 1-jétől-2016. május 31-ig terjedő időszakra történő megválasztására, a személyében is felelős könyvvizsgálónak Biczó Péter (kamarai tagsági szám: 004957), mint a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. Társaság üzlettársának 2015. június 1-jétől-2016. május 31-ig terjedő időszakra történő megválasztására vonatkozó döntés meghozatalát.

b) A könyvvizsgálatra vonatkozó díjazás alábbiak szerint történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát: könyvvizsgálat 2015. évi díja: 7 900 000 Ft + a mindenkori áfa törvényben foglalt mértékű áfa.

c) A Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft.-vel történő könyvvizsgálati tevékenység elvégzése tárgyú, mind az egyedi, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztását tartalmazó, mind pedig a konszolidált (jelenleg Duna-Kút Kft. a bevont vállalkozás) beszámolók könyvvizsgálatára vonatkozó 2015. június 1.-2016. május 31-ig terjedő időszakra szóló, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti megbízási szerződés jóváhagyására vonatkozó döntés meghozatalát.

d) A Társaság alapszabály módosításának elfogadását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti alapszabály módosítás szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2015. február 10-én tartandó (megismétlés esetén 2015. február 24.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

86/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1498/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot módosítja oly módon, hogy a BDK Kft. felügyelőbizottságába megválasztani javasolt Török Ferenc neve mellett zárójelben feltüntetett „elnök” megjelölés törlésre kerüljön. A határozat egyéb részei változatlanok maradnak.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

a) Az ELMŰ Nyrt. által korábban delegált, a BDK Kft. felügyelőbizottságának elnöki tisztségét betöltő Hans-Günter Hogg 2015. január 31. napjával történő lemondására figyelemmel, az így megüresedő helyre - az ELMŰ Nyrt. által a felügyelőbizottság elnökévé jelölt - Koncz László megválasztását a felügyelőbizottság tagjává a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, 200 000 Ft/hó díjazás mellett.

b) Az ELMŰ Nyrt. által korábban delegált felügyelőbizottsági tagok, Molnár József és Mészáros János - technikai okból történő - visszahívását és egyúttal ezen személyek újraválasztását a Társaság felügyelőbizottságának tagjává a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, 150 000 Ft/hó díjazás mellett.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja (2015. február 2., megismétlés esetén 2015. február 6.)

Felelős: Tarlós István

87/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az FCSM Zrt.-re vonatkozó 1495/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy a jelenlegi igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat 2015. január 31. napjával javasolja visszahívni és az új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat 2015. február 1. napjától kezdődően javasolja megválasztani, továbbá igazgatósági tagnak dr. Máttyus Ádám helyett Palkó Péter Zsoltot javasolja megválasztani.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

a) Az alább felsorolt Befektetők által delegált igazgatósági tagok 2015. január 31. napjával történő visszahívását a Társaság igazgatóságából:

- Andreas Schmitz

- Peter Sczepanski

- Philippe Guitard

- Palkó György;

b) a Társaság megüresedő igazgatósági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Philippe Guitard

- Kerstin Schmidt-Mahlke

- Andreas Schmitz

- Palkó György

2015. február 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében

250 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

c) az alább felsorolt Befektetők és Üzemi Tanács által delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívását 2015. január 31. napjával a Társaság felügyelőbizottságából:

- Dieter Ernst (Befektetők)

- Etienne Petit (Befektetők)

- Kollár László (Munkavállalók)

- Péter János (Munkavállalók)

- Vízi Zoltán (Munkavállalók)

- Dancs Attila (Munkavállalók);

d) a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire Befektetők és az Üzemi Tanács javaslatára az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Dieter Ernst (Befektetők)

- Szűcs Ferenc (Befektetők)

- Kollár László (Munkavállalók)

- Péter János (Munkavállalók)

- Nagy László (Munkavállalók)

- Dancs Attila (Munkavállalók)

2015. február 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

88/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK Közút Zrt. vonatkozásában hatályon kívül helyezi az 1508/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

- Kezdeményezi a Társaság felügyelőbizottságából Szalay-Bobrovniczky Alexandra (sz. Szentkirá-lyi Alexandra), Varga Előd Bendegúz, Váradiné Naszályi Márta és Szabó Gábor 2015. január 31. napjával történő visszahívását.

- Kezdeményezi 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig megválasztani Östör Balázst (elnök), Babartzy Lászlót, Rózsahegyi Pétert, Czeglédy Gergőt a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, az elnök esetében 200 000 Ft/hó, tagok esetében 150 000 Ft/hó díjazás mellett. A díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

89/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a PECSA-ra vonatkozó 1494/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

90/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK BUSZI Kft. vonatkozásában hozott 1505/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatnak a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívására vonatkozó részét úgy módosítja, hogy kezdeményezi Zana Tibor és dr. Bródy Péter jelenlegi felügyelőbizottsági tagok 2015. január 31-i hatállyal történő visszahívását, azzal, hogy a határozat a harmadik felügyelőbizottsági tag (Szikora Linda) visszahívása vonatkozásában változatlan marad.

- Az 1505/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy Szabadai Viktor és Varga Előd Bendegúz megválasztására vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, a határozat egyebekben változatlan marad.

- A Társaság felügyelőbizottságába kezdeményezi Huszti Andrea és Novák Gyula megválasztását 2015. február 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig 70 000 Ft/hó díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

91/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- hatályon kívül helyezi az 1474/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat Bánhegyi Viktória megválasztására vonatkozó részét, és a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja Hunyadi Reginát 2015. január 28. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

92/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKV Panoráma Kft. felügyelőbizottságának tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy kezdeményezi

- a felügyelőbizottság jelenlegi tagjainak visszahívását 2015. január 31. napjával.

- a Társaság felügyelőbizottságába az alábbi személyek megválasztását:

- Farkas Péter (elnök)

- Fodor Artúr

- Dankóné Hegedűs Jolán

2015. február 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, az elnök esetében 120 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

93/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazgatósági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy kezdeményezi

- a Társaság igazgatóságából Kővári Zsolt és Brázai Miklós Lóránd visszahívását 2015. január 31. napjával.

- a Társaság igazgatóságának tagjává Rupp György és Vörös Tamás 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig történő megválasztását 150 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- az igazgatósági elnök díjazásának 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

94/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak vonatkozásában úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság igazgatóságából az alábbi személyek visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával:

- Somfai Ágnes (elnök)

- Bartók Béla

- Réti Borbála.

A megüresedő helyekre a Társaság igazgatóságának tagjává az alábbi személyek megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával határozott időtartamra, 2015. május 31. napjáig:

- dr. Dabasi Anita (elnök)

- Máté László

- Fernezelyi Gergely Sándor,

az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- A Társaság felügyelőbizottságából az alábbi személyek visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával:

- Gáspár Lídia

- Vörös Tamás

- ifj. Nagy László Gábor.

A megüresedő helyre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává az alábbi személyek megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával határozott időtartamra, 2015. május 31. napjáig:

- dr. Juharos Róbert (elnök)

- Annus Viktor

- Bulányi Gergely,

az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 75 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

95/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában hozott 1501/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

- kezdeményezi a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak 2015. január 31. napjával történő visszahívását a munkavállalói küldöttek kivételével.

- kezdeményezi a Társaság felügyelőbizottságába az alábbi személyek megválasztását: Kállayné Kettesy Orsolya (elnök), Rózsa Zsolt, Gaár Iván Zsolt és Scheer Balázs 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig, az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

96/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságából Wertán Zsoltot, Rupp Györgyöt és Scheer Balázst 2015. január 31. napjával visszahívja.

- a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Wertán Zsolt (elnök)

- Karácsonyi Tibor

- dr. Volf József

2015. február 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- a Társaság felügyelőbizottsági tagjait, Vörös Tamást (elnök), Huszti Andreát és Gaár Iván Zsoltot 2015. január 31. napjával visszahívja.

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Süle László (elnök)

- Folly Eszter

- Portkó Gábor

2015. február 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 50 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

97/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Örény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2015. január 31. napjával visszahívja Szűcs Ritát.

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyre megválasztja Mészáros Domonkos Jánost 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Erdei Tamás részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

99/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Kocsis Éva részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

100/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Kovács Andrea részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

101/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Szirmay Dávid részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

102/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Szentesi Zöldi László részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetőjének megbízására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

103/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.) intézményvezetői feladatainak ellátásával Dolozim Emesét bízza meg határozott időre, öt évig terjedő időszakra (2015. február 15. napjától 2020. február 14. napjáig) bruttó 700 000 Ft-os havi illetménnyel, az intézménynél fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony fenntartása mellett.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

104/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az .......... fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/10732-5/2014. számú, a „Budapest” név használata iránti kérelmet elutasító határozata ellen.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

105/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv, az ....................... által benyújtott fellebbezés ügyében a főpolgármester FPH003/10732-5/2014. számú elsőfokú határozatát helybenhagyja és meghozza az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő másodfokú határozatot.

Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozat, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogyha a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása alapján a tervezett banki finanszírozás kölcsönfelvételnek minősül és ezáltal nem tartozik a Kbt. hatálya alá, akkor a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás visszavonásra kerüljön, egyben felkéri az SZMSZ-ben átruházott hatáskörrel rendelkezőt a szükséges lépések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: SZMSZ szerint

107/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 89. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítását 60 Mrd Ft összegű kölcsönszerződés megkötésére, valamint elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti részvételi felhívás és „Kiegészítő iratok” tervezetét azzal, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának megjelenésével kapcsolatosan szükség szerint a határidők aktualizálásáról gondoskodjon.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

108/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az M3 metróvonal járművek felújításának finanszírozására vonatkozó 60 Mrd Ft összegű kölcsönszerződés futamideje alatt a szerződésben szereplő pénzügyi kötelezettségek fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletekben

Felelős: Tarlós István

109/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 22. § (1) bekezdése alapján a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Jogi Főosztálya részéről jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:

- 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal, valamint

- 1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 04/A sz. szerződés (Tétényi út állomás szerkezet) 3. számú, a 06/B sz. szerződés (Népszínház utca állomás szerkezet) 1. számú és a 06/C sz. szerződés (Keleti pu. állomás szerkezet) 1. számú módosításának elfogadására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

110/2015.(I. 28.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 04/A sz. szerződés (Tétényi út állomás szerkezet) 3. sz. módosításáról szóló megállapodásnak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, a 06/B sz. szerződés (Népszínház utca állomás szerkezet) 1. sz. módosításáról szóló megállapodásnak az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és a 06/C sz. szerződés (Keleti pu. állomás szerkezet) 1. sz. módosításáról szóló megállapodásnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal való megkötését.

111/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy mindhárom szerződésmódosítás aláírásához és hatálybalépéséhez a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelete alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Közreműködő Szervezet) támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozata, és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (központi koordinációs szerv) támogató tartalmú nyilatkozata és véleménye, illetve a szerződés 2.3.11. pontja, valamint az azt jóváhagyó 1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány előzetes jóváhagyása és a Magyar Közlönyben közzétett határozata szükséges.

A napirend 34. pontja: Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratának módosítására és a szükséges döntések meghozatalára.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

112/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

az 1054/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

úgy dönt, hogy a kincstári bejegyzés napjával Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria néven, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. székhellyel alkotóművészeti intézményt alapít (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként), és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

113/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1384/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

úgy dönt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjától határozatlan időtartamra kinevezi Kaposi Dorkát (születési hely, idő: ........................ anyja neve: .................... a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.) alkotóművészeti intézménybe művészettörténész-kiállításrendező munkakörbe és a közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza az intézmény magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjától öt évig terjedő határozott időtartamra, bruttó 250 000 Ft, azaz bruttó kettőszázötvenezer forint havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

114/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1612/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot. Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) 1862/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozattal kiadott alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

115/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. október 8. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására.

Határidő: a Kuratórium döntését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” tevékenységet lezáró éves beszámolójának és végelszámolási nyitómérlegének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

116/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 2014. augusztus 31. napjával elkészített, tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját 315 870 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

117/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2014. szeptember 1-jei fordulónappal elkészített, a tevékenységet lezáró mérlegbeszámolóval megegyező 315 870 E Ft mérleg főösszeggel elkészített végelszámolási nyitómérleget.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

118/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről az új Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

119/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntései szerint, amennyiben nem születik döntés, a napirendi pont napirendről való levételét.

2. napirendi pont:

- A Társaság igazgatósági ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 3/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Társaság felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 3/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. február 2. (megismétlés esetén 2015. február 24.)

Felelős: Tarlós István

120/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. február 2. (megismétlés esetén 2015. február 24.)

Felelős: Tarlós István

121/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont:

A Társaság 2015. évi beruházási tervének 4 939 073 E Ft főösszeggel, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát, az alábbiak szerint:

a. Budapest 4 510 201 E Ft,

b. Biatorbágy 92 862 E Ft,

c. Budakeszi 43 121 E Ft,

d. Budaörs 70 562 E Ft,

e. Halásztelek 17 181 E Ft,

f. Kisoroszi 12 532 E Ft,

g. Pócsmegyer 14 428 E Ft,

h. Szigetmonostor 10 156 E Ft,

i. Szigetszentmiklós 157 288 E Ft,

j. Tököl 10 741 E Ft.

2. napirendi pont:

- A Budapest VIII. kerület, József körúton húzódó DN 600 mm-es gerincvezeték és DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 210,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

- A vízmérők 2015. évi felújítására, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 380,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

- A „Sziget II-Balpart II bújtató felújítása” tárgyú, legfeljebb 380,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

- A „Békásmegyeri alapgépház elektromos rekonstrukciója” tárgyú, legfeljebb 180,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

3. napirendi pont:

A Társaságban Önkormányzati Tanácsadó Testület létrehozására, valamint ezen testület ügyrendjének az előterjesztés 8/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

4. napirendi pont tekintetében a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntései szerint, amennyiben nem születik döntés, a napirendi pont napirendről való levételét.

122/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2015. február 10-én tartandó (megismétlés esetén 2015. február 24.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. január 29-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő 2015. január 29-én (megismétlés esetén 2015. február 5-én) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

Az 1-3. napirendi pontok vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntései szerint, amennyiben döntés nem születik a napirendi pontok napirendről való levételét.

4. napirendi pont: A Társaság igazgatósága azon javaslatát, mely szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014. szeptember 30-ai auditált, 3528 M Ft adózott eredményt tartalmazó közbenső mérlegének figyelembevételével az osztalékelsőbbségi részvényes befektetők részére 2014. évre összesen 3 528 000 E Ft osztalékelőleg kerüljön jóváhagyásra, azzal, hogy az I. negyedév tekintetében már kifizetett 967 500 E Ft, valamint a II. és III. negyedév tekintetében az igazgatóság által a Közgyűlésnek elfogadásra és kifizetésre javasolt 1 935 000 E Ft, mindösszesen 2 902 500 E Ft osztalékelőlegen túlmenően a IV. negyedévre további 625 500 E Ft osztalékelőleg a társasági közgyűlést követően kerüljön kifizetésre.

5. napirendi pont: Budapest Főváros Önkormányzata és az FCSM Zrt. közötti, a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről szóló - az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalmú - megállapodás jóváhagyását.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

124/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek megkötésre került támogatási szerződései módosításának jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

125/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás-fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

126/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

127/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozó településrendezési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a jelzálogjogot alapító szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

128/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a tulajdonosok képviselőjét, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának polgármesterét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat városarculati feladatokat ellátó cég megalapításának elhatározására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

129/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért egy, a városarculati feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság létrehozásával, és felkéri a főpolgármestert, hogy a cég megalapításához szükséges okiratokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Előterjesztés a születési támogatás bevezetésére.

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

130/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015-től kezdődően születési támogatást vezet be az előterjesztésben foglalt szempontok szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási formának a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe történő betervezéséről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének benyújtásáig

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a születési támogatásról szóló, az előterjesztésben foglalt szempontok szerinti rendelettervezetének megalkotására, valamint annak döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé tárására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének benyújtásáig

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 43. pontja: Előterjesztés az M0-s autóút díjfizetőssé tételének elutasításáról.

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

131/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem ért egyet az M0-s autóút ingyenes használatának megszüntetésével, egyúttal határozottan elutasít minden olyan lépést, amely a budapesti autósokra többletterhet ró. A budapestiek érdekében kezdeményezi a kormánynál az M0-s autóút díjmentességének visszaállítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 44. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat létrehozására.

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

132/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat megalakítását. A Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat működésének 2015. szeptember 1-jei megkezdéséhez az alábbi előkészületeket rendeli el:

- Felkéri a főjegyzőt, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, hogy az SZMSZ módosításával, vagy önálló önkormányzati rendelet megalkotásával, esetleg önkormányzati alapítású civil szervezetként működtetve jöhet-e létre az ifjúsági önkormányzat. Ezt követően a szükséges jogi előkészületeket tegye meg a hatáskörök biztosításához.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Sárádi Kálmánné dr.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben biztosítson elkülönült keretet az ifjúsági önkormányzat működtetésére.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesten működő gyermek és ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel vegye fel a kapcsolatot és kérje ki véleményüket az ifjúsági önkormányzat belső működési rendjének kialakításához.

Határidő:2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

- A feladat végrehajtásának koordinálásával a Fővárosi Közgyűlés megbízza a főpolgármestert, aki minden munkaterv szerinti közgyűlési ülésen tájékoztatást ad a jelen határozat végrehajtási fázisáról a napirendek előtt 2 percben.

Határidő:munkaterv szerint

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra.

Előterjesztő: Csárdi Antal

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

133/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. március 1-jétől a tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését, a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni oly módon, hogy az ott közzétett szerződések közzétételi helye elérhető legyen a budapest.hu főoldaláról, valamint a szerződések kereshetőek legyenek legalább a szerződés tárgya, értéke, az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi száma, valamint a szerződést kötő felek neve szerint. A közzétételről a főpolgármester gondoskodik.

Határidő: 2015. március 1.

Felelős: Tarlós István

134/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégek vezetését utasítja, hogy 2015. március 1-jétől a cég tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését, a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a saját internetes portálján tegye közzé oly módon, hogy az ott közzétett szerződések közzétételi helye elérhető legyen a cég saját honlapjának főoldaláról, valamint a szerződések kereshetőek legyenek legalább a szerződés tárgya, értéke, az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi száma, valamint a szerződést kötő felek neve szerint. A közzétételről a cég vezetője gondoskodik.

Határidő: 2015. február 2.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

135/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 136-137/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

136/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2346/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 632/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 691/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2049/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

137/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A 761/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2157/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja;

- a 4026/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 650/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja,

- 957/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2006-2008/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 754/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- az 1588/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. július 31-re módosítja;

- az 1708/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „folyamatos”-ra módosítja;

- a 2143/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 48/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 62/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- a 108/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 896/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja;

- az 1061/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- az 1079/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;

- az 1163/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- az 1537/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- az 1638/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére