Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2016. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 243 571 666 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 378 985 142 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 135 413 476 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

bevételi főösszegét 657 383 162 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 657 383 162 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti -135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;

b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 277 519 843 ezer Ft.);

d) 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít (a további belföldi finanszírozás bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 403 392 ezer Ft).

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2016. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 -államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 9 520 805 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 7 957 779 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2016. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2016. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 530101, 540101, 550101 címeken összesen 679 400 ezer Ft,

színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801, 838102 címeken összesen 3 233 800 ezer Ft,

táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 49 000 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 121 800 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 3150 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 315 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;

b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a szükséges önerő került elkülönítésre keret jelleggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete”, a „2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” és a „2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” feladatokon. A támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni. A keret jelleggel elkülönített feladatokról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, az érintett, nevesített projektekre lehetséges átcsoportosítani.

(5) A „891201 Forgótőke Áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó Áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható Áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott Áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke Áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámla-hitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(6) *  A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára kifizetés történhet a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről. Azokban az esetekben, amikor a cél szerinti felhasználás más címkódra való átcsoportosítást tesz indokolttá, a 21. § (9) bekezdése az irányadó.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.

(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt köteles tőketartalékba helyezni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből,

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (3) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2016. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2)

a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2016. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2016. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) *  a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-22. §-aiban és a 23. § (1) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2016. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladatvégrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2016. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.

c) *  E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. § (1) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások közgyűlési hatáskörben

19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás, címeken belül és címek között - a felhasználási kötöttséggel kapott költségvetési támogatások tervbevételének kivételével - előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.

(2) Az előirányzat-módosításra - az adott esetben szükséges előzetes engedély alapján - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően. A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

d) „918202 Budapesti Sport Keret”,

e) „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék”,

f) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,

g) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”,

h) *  913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(5) *  A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A 916701 Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások - az utólagos finanszírozási jellegből adódóan - a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c)-e) * 

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás hatályba lépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c)-d) * 

e) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, ill. az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.

(10) *  Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.

b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás előirányzati sorra.

c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.

d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.

e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.

f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Tervezési ágazati keret” terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra.

g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül.

(11) *  A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági, tanácsnoki javaslatok alapján

21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt, megköti a megállapodást és előirányzatot módosít.

(4) *  A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról a Költségvetési Bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.

(5) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közműkiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közműkiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közműkiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.

(6) A (2)-(5) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(8) A „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím felhasználása a bizottságok (kivéve Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A vonatkozó bizottsági címekre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) *  A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára átcsoportosítás történhet a „842101 Intézményi feladatellátás kerete”, a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről az érintett kiadási címekre.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. § Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2016. december 5-ig tehetik meg.

(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. § (1) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak, a 20. § (2) bekezdésben érintett esetek kivételével

(2) *  A kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján, előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötötten - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2016. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő 90 napig, azzal, hogy a 2016. évi éves szerződésük elfogadásáig az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2016. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2016. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2016. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

29. § A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

32. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, -beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

29. Egyéb rendelkezések

35. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. látja el.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban
2015. évi eredeti 2016. évre 2016. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 244 852 417 13 809 948 28 700 214 247 525 228 086 173 93,2
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -79 091 165 -29 192 912 -10 683 143 -45 566 833 -85 442 888 108,0
Működési célra 10 528 618 -18 500 022 -8 819 944 28 144 990 825 024 7,8
Felhalmozási célra -89 619 783 -10 692 890 -1 863 199 -73 711 823 -86 267 912 96,3
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 337 949 514 662 0 44 678 094 45 192 756 121,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 996 204 0 0 11 962 885 11 962 885 99,7
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 030 500 0 0 2 052 424 2 052 424 101,1
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225 0 0 107 343 107 343 115,1
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 980 279 0 0 5 840 918 5 840 918 97,7
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200 0 0 3 962 200 3 962 200 101,8
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 341 745 514 662 0 32 715 209 33 229 871 131,1
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 60 096 670 342 262 0 24 057 293 24 399 555 40,6
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 5 700 000 5 700 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 81 520 0 0 60 302 60 302 74,0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 342 262 0 18 296 991 18 639 253 31,1
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 107 622 300 0 0 122 302 800 122 302 800 113,6
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 300 0 0 150 150 50,0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 90 000 0 0 77 000 77 000 85,6
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 106 912 000 0 0 121 877 150 121 877 150 114,0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 106 835 000 0 0 121 800 000 121 800 000 114,0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 000 0 0 77 150 77 150 100,2
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 620 000 0 0 348 500 348 500 56,2
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 33 459 585 12 774 155 5 700 17 069 242 29 849 097 89,2
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 12 253 553 6 225 910 1 428 6 019 691 12 247 029 99,9
4.2. Ellátási díjak 4 166 322 4 328 627 0 0 4 328 627 103,9
4.3. Egyéb működési bevételek 162 700 68 924 4 200 25 620 98 744 60,7
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 9 458 183 110 000 0 6 470 368 6 580 368 69,6
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 6 580 165 0 0 5 464 275 5 464 275 83,0
4.4.2. Osztalékbevételek 2 855 943 110 000 0 1 006 093 1 116 093 39,1
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 22 075 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 5 705 751 2 034 726 72 3 138 268 5 173 066 90,7
4.5.1. Kiszámlázott áfa 5 185 226 1 633 428 72 3 138 268 4 771 768 92,0
4.5.2. Áfa-visszatérítés 520 525 401 298 0 0 401 298 77,1
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 713 076 5 968 0 1 415 295 1 421 263 83,0
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 3 876 895 0 0 4 094 078 4 094 078 105,6
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) 3 818 295 0 0 4 093 078 4 093 078 107,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 128 250 0 0 258 381 258 381 201,5
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 1 000 1 000 50,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 688 045 0 0 3 833 697 3 833 697 103,9
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 58 600 0 0 1 000 1 000 1,7
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 521 062 130 817 0 2 040 451 2 171 268 416,7
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416 0 0 1 800 000 1 800 000 3 369,8
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 467 646 130 817 0 240 451 371 268 79,4
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 1 937 956 48 052 23 000 5 567 76 619 4,0
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 937 956 48 052 23 000 5 567 76 619 4,0
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 79 091 165 0 0 85 442 888 85 442 888 108,0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 79 091 165 0 0 85 442 888 85 442 888 108,0
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 79 091 165 0 0 85 442 888 85 442 888 108,0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 12 079 170 0 0 15 000 000 15 000 000 124,2
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 24 000 000 0 0 17 000 000 17 000 000 70,8
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 4 620 027 0 0 1 360 069 1 360 069 29,4
1.3.1. Működési célra 0 0 0 1 360 069 1 360 069
1.3.2. Felhalmozási célra 4 620 027 0 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 31 521 640 29 192 912 10 683 143 0 39 876 055 126,5
1.4.1. Működési célra 29 139 479 20 303 708 8 819 944 0 29 123 652 99,9
1.4.2. Felhalmozási célra 2 382 161 8 889 204 1 863 199 0 10 752 403 451,4
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -31 521 640 -29 192 912 -10 683 143 0 -39 876 055 126,5
1.5.1. Működési célú -29 139 479 -20 303 708 -8 819 944 0 -29 123 652 99,9
1.5.2. Felhalmozási célú -2 382 161 -8 889 204 -1 863 199 0 -10 752 403 451,4
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 38 391 968 0 0 52 082 819 52 082 819 135,7
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 323 943 582 13 809 948 28 700 299 690 413 313 529 061 96,8

1/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2016. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 13 366 196 443 752 13 809 948 5 700 23 000 0 28 700 218 149 674 81 540 739 0 299 690 413 231 521 570 82 007 491 0 313 529 061
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 366 196 443 752 13 809 948 5 700 23 000 0 28 700 201 789 605 12 457 920 0 214 247 525 215 161 501 12 924 672 0 228 086 173
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -27 635 578 -1 557 334 -29 192 912 -7 352 130 -2 530 086 -800 927 -10 683 143 -47 553 280 1 986 447 0 -45 566 833 -82 540 988 -2 100 973 -800 927 -85 442 888
Működési célra -18 331 257 -168 765 -18 500 022 -6 724 690 -1 294 327 -800 927 -8 819 944 18 017 286 10 127 704 0 28 144 990 -7 038 661 8 664 612 -800 927 825 024
Felhalmozási célra -9 304 321 -1 388 569 -10 692 890 -627 440 -1 235 759 0 -1 863 199 -65 570 566 -8 141 257 0 -73 711 823 -75 502 327 -10 765 585 0 -86 267 912
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 514 662 0 514 662 0 0 0 0 32 222 094 12 456 000 0 44 678 094 32 736 756 12 456 000 0 45 192 756
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 11 962 885 0 0 11 962 885 11 962 885 0 0 11 962 885
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 052 424 0 0 2 052 424 2 052 424 0 0 2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 107 343 0 0 107 343 107 343 0 0 107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 5 840 918 0 0 5 840 918 5 840 918 0 0 5 840 918
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 3 962 200 0 0 3 962 200 3 962 200 0 0 3 962 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 514 662 0 514 662 0 0 0 0 20 259 209 12 456 000 0 32 715 209 20 773 871 12 456 000 0 33 229 871
2. Felhalmozási célú támogatások
áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)
342 262 0 342 262 0 0 0 0 24 057 293 0 0 24 057 293 24 399 555 0 0 24 399 555
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 5 700 000 0 0 5 700 000 5 700 000 0 0 5 700 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 60 302 0 0 60 302 60 302 0 0 60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 0 342 262 0 0 0 0 18 296 991 0 0 18 296 991 18 639 253 0 0 18 639 253
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 122 302 800 0 0 122 302 800 122 302 800 0 0 122 302 800
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 150 0 0 150
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 121 877 150 0 0 121 877 150 121 877 150 0 0 121 877 150
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 121 800 000 0 0 121 800 000 121 800 000 0 0 121 800 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 77 150 0 0 77 150 77 150 0 0 77 150
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 348 500 0 0 348 500 348 500 0 0 348 500
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 361 403 412 752 12 774 155 5 700 0 0 5 700 17 069 242 0 0 17 069 242 29 436 345 412 752 0 29 849 097
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 906 263 319 647 6 225 910 1 428 0 0 1 428 6 019 691 0 0 6 019 691 11 927 382 319 647 0 12 247 029
4.2. Ellátási díjak 4 308 627 20 000 4 328 627 0 0 0 0 0 0 0 0 4 308 627 20 000 0 4 328 627
4.3. Egyéb működési bevételek 68 924 0 68 924 4 200 0 0 4 200 25 620 0 0 25 620 98 744 0 0 98 744
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 0 110 000 0 0 0 0 6 470 368 0 0 6 470 368 6 580 368 0 0 6 580 368
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
0 0 0 0 0 0 0 5 464 275 0 0 5 464 275 5 464 275 0 0 5 464 275
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 0 110 000 0 0 0 0 1 006 093 0 0 1 006 093 1 116 093 0 0 1 116 093
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-
visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)
1 961 621 73 105 2 034 726 72 0 0 72 3 138 268 0 0 3 138 268 5 099 961 73 105 0 5 173 066
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 560 323 73 105 1 633 428 72 0 0 72 3 138 268 0 0 3 138 268 4 698 663 73 105 0 4 771 768
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 0 401 298 0 0 0 0 0 0 0 0 401 298 0 0 401 298
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5 968 0 5 968 0 0 0 0 1 415 295 0 0 1 415 295 1 421 263 0 0 1 421 263
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 0 0 0 0 0 0 0 4 094 078 0 0 4 094 078 4 094 078 0 0 4 094 078
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 0 0 0 0 0 0 0 4 093 078 0 0 4 093 078 4 093 078 0 0 4 093 078
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 258 381 0 0 258 381 258 381 0 0 258 381
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 3 833 697 0 0 3 833 697 3 833 697 0 0 3 833 697
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 99 817 31 000 130 817 0 0 0 0 2 040 451 0 0 2 040 451 2 140 268 31 000 0 2 171 268
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000 1 800 000 0 0 1 800 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 99 817 31 000 130 817 0 0 0 0 240 451 0 0 240 451 340 268 31 000 0 371 268
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 052 0 48 052 0 23 000 0 23 000 3 647 1 920 0 5 567 51 699 24 920 0 76 619
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 48 052 0 48 052 0 23 000 0 23 000 3 647 1 920 0 5 567 51 699 24 920 0 76 619
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 0 0 0 0 0 0 0 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888 16 360 069 69 082 819 0 85 442 888
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 15 000 000 0 0 15 000 000 15 000 000 0 0 15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 000 0 17 000 000 0 17 000 000 0 17 000 000
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 1 360 069 0 0 1 360 069 1 360 069 0 0 1 360 069
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 1 360 069 0 0 1 360 069 1 360 069 0 0 1 360 069
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 0 0 0 0 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055
1.4.1. Működési célra 19 956 826 346 882 20 303 708 6 724 690 1 294 327 800 927 8 819 944 0 0 0 0 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652
1.4.2. Felhalmozási célra 7 537 567 1 351 637 8 889 204 627 440 1 235 759 0 1 863 199 0 0 0 0 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -27 494 393 -1 698 519 -29 192 912 -7 352 130 -2 530 086 -800 927 -10 683 143 0 0 0 0 -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055
1.5.1. Működési célú -19 956 826 -346 882 -20 303 708 -6 724 690 -1 294 327 -800 927 -8 819 944 0 0 0 0 -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652
1.5.2. Felhalmozási célú -7 537 567 -1 351 637 -8 889 204 -627 440 -1 235 759 0 -1 863 199 0 0 0 0 -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 52 082 819 0 52 082 819 0 52 082 819 0 52 082 819
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2016-2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2016. évi
terv
2017. évi
terv
2018. évi
terv
2019. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501,854302)
Belügyminisztérium Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami támogatás 1 744 019
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 324 950
Emberi Erőforrások Minisztériuma Utcai szociális munka támogatása 19 500
I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része 142 500
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 18 000 000
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000
Központi költségvetési támogatás Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása 12 456 000
Összesen 32 715 209
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 25 451
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 215 000 215 000 215 000 215 000
Összesen 240 451 215 000 215 000 215 000

1/c. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2016-2019. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2016. évi terv 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Közlekedési feladatok
KÖZOP és kiegészítő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 13 618 083 35 728 731
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 495 000
Környezetvédelmi feladatok
Miniszterelnökség önerő támogatás Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 19 936
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 54 411
KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 284
Sport feladatok
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 152 363
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 2 282
Vízgazdálkodási feladatok
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 283 682
KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2 238 245 2 238 245
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 960
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 18 296 991 37 966 976 0 0
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Kulturális feladatok
Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése 5 450 000 10 597 000 7 880 000 293 000
Közlekedési feladatok
NFÜ/Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 250 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 5 700 000 10 597 000 7 880 000 293 000
Felhalmozási célú támogatások összesen: 23 996 991 48 563 976 7 880 000 293 000

1/d. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2016-2019. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2016. évi terv 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa finanszírozásra (891201)
BKK Zrt Áfa finanszírozás 1 800 000
Összesen 1 800 000 0 0 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 60 302 47 436 18 122 18 122
Összesen 60 302 47 436 18 122 18 122
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 4 200 000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 647 2 235
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 1 920 1 920 795 420
Összesen 5 567 4 204 155 795 420

1/e. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Bevételi címkód Feladatok megnevezése Támogatások
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 282 800
Színházművészeti szervezetek támogatása 3 233 800
Táncművészeti szervezetek támogatása 49 000
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 840 918
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 282 849
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 157 873
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 124 976
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 3 999 022
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 676 403
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 322 619
Gyermekétkeztetés támogatása 559 047
Elismert dolgozók bértámogatása 316 118
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 242 929
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 052 424
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 28 000
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 24 424
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 88 728
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 71 944
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 16 200
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 584
Óvodaműködtetési támogatás 11 600
- 8 hóra 7 733
- 4 hóra 3 867
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 015
Támogatások összesen: 11 962 885

2. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban
2015. évi eredeti 2016. évre 2016. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 323 943 582 43 002 860 10 711 843 259 814 358 313 529 061 96,8
Működési célra 168 412 278 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 118,0
Felhalmozási célra 155 531 304 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 73,8
A Működési kiadások (1.+...+5.) 168 412 278 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 118,0
1. Személyi juttatások 18 740 378 13 311 034 5 224 059 194 669 18 729 762 99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 299 104 3 725 842 1 527 131 49 653 5 302 626 100,1
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 41 159 432 14 700 785 2 070 772 32 277 344 49 048 901 119,2
3.1. Kamatkiadások 274 190 0 0 263 243 263 243 96,0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 538 570 41 686 18 827 3 614 607 3 675 120 238,9
3.3. Többi dologi kiadás 39 346 672 14 659 099 2 051 945 28 399 494 45 110 538 114,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 427 112 867 0 62 000 174 867 43,3
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 102 809 937 69 128 3 682 125 361 931 125 434 741 122,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 13 817 5 528 0 10 765 16 293 117,9
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 51 300 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 1 800 000 1 800 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 327 307 63 000 0 275 133 338 133 103,3
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 88 294 589 600 3 682 110 809 439 110 813 721 125,5
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 14 122 924 0 0 12 466 594 12 466 594 88,3
5.6.1. Működési célú céltartalékok 4 122 924 0 0 3 526 594 3 526 594 85,5
5.6.2. Általános tartalék 10 000 000 0 0 8 940 000 8 940 000 89,4
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 155 531 304 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 73,8
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 56 805 835 10 090 328 1 588 199 39 444 469 51 122 996 90,0
6.1. Önkormányzati beruházások 43 784 541 0 71 654 33 511 567 33 583 221 76,7
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 590 940 8 628 292 1 178 895 0 9 807 187 616,4
6.3. Intézményi beruházások 850 587 1 172 731 0 0 1 172 731 137,9
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 50 000 50 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 579 767 289 305 337 650 5 882 902 6 509 857 61,5
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 27 274 547 948 211 275 000 20 720 516 21 943 727 80,5
7.1. Intézményi felújítások 365 919 591 687 0 0 591 687 161,7
7.2. Önkormányzati felújítások 20 684 692 0 0 18 224 322 18 224 322 88,1
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 425 670 154 938 216 535 0 371 473 87,3
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 798 266 201 586 58 465 2 496 194 2 756 245 47,5
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 71 450 922 44 665 23 000 41 703 776 41 771 441 58,5
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 1 873 052 44 665 23 000 0 67 665 3,6
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000 0 0 10 977 705 10 977 705 12 914,9
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 28 750 0 0 133 971 133 971 466,0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 68 822 699 0 0 29 245 572 29 245 572 42,5
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 641 421 0 0 1 346 528 1 346 528 209,9
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 31 521 640 0 0 39 876 055 39 876 055 126,5
1.3.1. - működési célra 29 139 479 0 0 29 123 652 29 123 652 99,9
1.3.2. - felhalmozási célra 2 382 161 0 0 10 752 403 10 752 403 451,4
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -31 521 640 0 0 -39 876 055 -39 876 055 126,5
1.4.1. - működési célú -29 139 479 0 0 -29 123 652 -29 123 652 99,9
1.4.2. - felhalmozási célú -2 382 161 0 0 -10 752 403 -10 752 403 451,4
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 323 943 582 43 002 860 10 711 843 259 814 358 313 529 061 96,8

2/a. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2016. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 249 342 885 10 471 473 0 259 814 358 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 249 342 885 10 471 473 0 259 814 358 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061
Működési célra 31 307 139 612 517 31 919 656 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897
Felhalmozási célra 9 694 635 1 388 569 11 083 204 627 440 1 258 759 0 1 886 199 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 307 139 612 517 31 919 656 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897
1. Személyi juttatások 13 073 648 237 386 13 311 034 3 959 145 782 132 482 782 5 224 059 180 788 13 881 0 194 669 17 213 581 1 033 399 482 782 18 729 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 663 059 62 783 3 725 842 1 130 764 260 657 135 710 1 527 131 44 505 5 148 0 49 653 4 838 328 328 588 135 710 5 302 626
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 388 687 312 098 14 700 785 1 636 799 251 538 182 435 2 070 772 32 040 002 237 342 0 32 277 344 48 065 488 800 978 182 435 49 048 901
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 263 243 0 0 263 243 263 243 0 0 263 243
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 41 686 0 41 686 2 836 15 991 0 18 827 3 576 707 37 900 0 3 614 607 3 621 229 53 891 0 3 675 120
3.3. Többi dologi kiadás 14 347 001 312 098 14 659 099 1 633 963 235 547 182 435 2 051 945 28 200 052 199 442 0 28 399 494 44 181 016 747 087 182 435 45 110 538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 767 100 112 867 0 0 0 0 62 000 0 0 62 000 174 767 100 0 174 867
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 68 978 150 69 128 3 682 0 0 3 682 123 290 006 2 071 925 0 125 361 931 123 362 666 2 072 075 0 125 434 741
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 5 528 0 0 0 0 0 10 765 0 10 765 5 528 10 765 0 16 293
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000 1 800 000 0 0 1 800 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
63 000 0 63 000 0 0 0 0 66 833 208 300 0 275 133 129 833 208 300 0 338 133
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
450 150 600 3 682 0 0 3 682 110 021 409 788 030 0 110 809 439 110 025 541 788 180 0 110 813 721
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 8 940 000 0 0 8 940 000 8 940 000 0 0 8 940 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 9 694 635 1 388 569 11 083 204 627 440 1 258 759 0 1 886 199 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 8 704 259 1 386 069 10 090 328 352 440 1 235 759 0 1 588 199 38 938 495 505 974 0 39 444 469 47 995 194 3 127 802 0 51 122 996
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 71 654 0 71 654 33 147 815 363 752 0 33 511 567 33 147 815 435 406 0 33 583 221
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 276 655 1 351 637 8 628 292 277 512 901 383 0 1 178 895 0 0 0 0 7 554 167 2 253 020 0 9 807 187
6.3. Intézményi beruházások 1 145 619 27 112 1 172 731 0 0 0 0 0 0 0 0 1 145 619 27 112 0 1 172 731
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 50 000 0 50 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 281 985 7 320 289 305 74 928 262 722 0 337 650 5 790 680 92 222 0 5 882 902 6 147 593 362 264 0 6 509 857
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 945 711 2 500 948 211 275 000 0 0 275 000 20 389 264 331 252 0 20 720 516 21 609 975 333 752 0 21 943 727
7.1. Intézményi felújítások 589 718 1 969 591 687 0 0 0 0 0 0 0 0 589 718 1 969 0 591 687
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 17 963 021 261 301 0 18 224 322 17 963 021 261 301 0 18 224 322
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 938 0 154 938 216 535 0 0 216 535 0 0 0 0 371 473 0 0 371 473
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 201 055 531 201 586 58 465 0 0 58 465 2 426 243 69 951 0 2 496 194 2 685 763 70 482 0 2 756 245
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 44 665 0 44 665 0 23 000 0 23 000 34 397 825 7 305 951 0 41 703 776 34 442 490 7 328 951 0 41 771 441
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 44 665 0 44 665 0 23 000 0 23 000 0 0 0 0 44 665 23 000 0 67 665
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 10 977 705 0 0 10 977 705 10 977 705 0 0 10 977 705
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 38 944 95 027 0 133 971 38 944 95 027 0 133 971
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
0 0 0 0 0 0 0 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
0 0 0 0 0 0 0 845 907 500 621 0 1 346 528 845 907 500 621 0 1 346 528
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055 -34 846 523 -4 228 605 - 800 927 -39 876 055
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652 -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403 -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. KIADÁSOK 1 944 639 2 038 327 104,8 225 311 207 642 92,2 2 169 950 2 245 969 103,5 2 991 349 3 490 536 116,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 944 639 1 976 531 101,6 173 611 183 410 105,6 2 118 250 2 159 941 102,0 2 707 102 2 915 632 107,7
03. Személyi juttatások 1 283 071 1 307 549 101,9 77 334 77 334 100,0 1 360 405 1 384 883 101,8 502 533 549 018 109,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 356 662 363 271 101,9 20 295 20 295 100,0 376 957 383 566 101,8 135 998 141 661 104,2
05. Dologi kiadások 304 906 305 711 100,3 75 982 85 781 112,9 380 888 391 492 102,8 2 068 571 2 224 953 107,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 0 61 796 51 700 24 232 46,9 51 700 86 028 166,4 284 247 574 904 202,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 61 796 23 900 21 732 90,9 23 900 83 528 349,5 120 505 273 025 226,6
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 48 658
18. Intézményi beruházások 18 819 17 112 90,9 18 819 17 112 90,9 94 885 214 980 226,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 138 5 081 4 620 90,9 5 081 17 758 349,5 25 620 58 045 226,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 0 27 800 2 500 9,0 27 800 2 500 9,0 163 742 301 879 184,4
22. Intézményi felújítások 21 889 1 969 9,0 21 889 1 969 9,0 128 931 237 700 184,4
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 5 911 531 9,0 5 911 531 9,0 34 811 64 179 184,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 944 639 2 038 327 104,8 225 311 207 642 92,2 2 169 950 2 245 969 103,5 2 991 349 3 490 536 116,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 46 862 44 761 95,5 46 862 44 761 95,5
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
46 862 44 761 95,5 46 862 44 761 95,5
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 100 400 131 400 130,9 148 099 150 257 101,5 248 499 281 657 113,3 2 991 129 3 489 624 116,7
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 6 000 27 000 27 000 100,0 27 000 33 000 122,2
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 27 000 27 000 100,0 27 000 33 000 122,2
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 400 400 220
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 400 400 220
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 796 977 1 856 166 103,3 50 212 30 385 60,5 1 847 189 1 886 551 102,1 912
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 796 977 1 856 166 103,3 50 212 30 385 60,5 1 847 189 1 886 551 102,1 912
63. - működési célra 1 796 977 1 794 370 99,9 50 212 30 385 60,5 1 847 189 1 824 755 98,8 912
64. - felhalmozási célra 0 61 796 0,0 0 61 796 0,0
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 449 449 100,0 5 5 100,0 454 454 100,0 152 152 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 389 100,0 5 5 100,0 394 394 100,0 152 152 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0 60 60 100,0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. KIADÁSOK 5 161 299 5 736 505 111,1 711 757 725 981 102,0 956 742 966 250 101,0 571 862 578 683 101,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 4 825 352 5 075 573 105,2 697 157 714 481 102,5 950 742 960 250 101,0 564 513 577 283 102,3
03. Személyi juttatások 1 862 938 1 933 901 103,8 338 428 344 115 101,7 457 723 464 450 101,5 264 553 272 297 102,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 512 955 525 227 102,4 94 569 98 606 104,3 127 712 129 528 101,4 75 773 77 864 102,8
05. Dologi kiadások 2 449 459 2 616 445 106,8 260 170 270 270 103,9 363 807 365 272 100,4 223 087 226 022 101,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 100,0 1 500 1 000 66,7 1 100 1 100 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 2 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 500
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 335 947 660 932 196,7 14 600 11 500 78,8 6 000 6 000 100,0 7 349 1 400 19,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 144 405 356 553 246,9 1 500 7 500 500,0 6 000 4 000 66,7 1 677 900 53,7
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658
18. Intézményi beruházások 113 704 232 092 204,1 1 181 5 906 500,1 4 724 3 150 66,7 1 320 709 53,7
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 701 75 803 246,9 319 1 594 499,7 1 276 850 66,6 357 191 53,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 191 542 304 379 158,9 13 000 4 000 30,8 2 000 5 640 500 8,9
22. Intézményi felújítások 150 820 239 669 158,9 10 236 1 575 394
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 3 150 4 441
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 40 722 64 710 158,9 2 764 850 30,8 425 1 199 106 8,8
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 100 32
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 100 32
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 161 299 5 736 505 111,1 711 757 725 981 102,0 956 742 966 250 101,0 571 862 578 683 101,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 46 862 44 761 95,5
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
46 862 44 761 95,5
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 3 239 628 3 771 281 116,4 253 971 262 375 103,3 365 376 366 376 100,3 217 404 220 062 101,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 27 000 33 000 122,2
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 33 000 122,2
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 620 100 47 12 25,5 32
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 620 100 47 12 25,5 32
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 847 189 1 887 463 102,2 457 686 463 606 101,3 591 319 599 862 101,4 354 426 358 621 101,2
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 847 189 1 887 463 102,2 457 686 463 606 101,3 591 319 599 862 101,4 354 426 358 621 101,2
63. - működési célra 1 847 189 1 825 667 98,8 457 686 459 606 100,4 591 319 599 862 101,4 348 786 358 621 102,8
64. - felhalmozási célra 0 61 796 0,0 4 000 5 640
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 606 606 100,0 137 137 100,0 195 195 100,0 136 136 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 546 100,0 137 137 100,0 195 195 100,0 136 136 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01. KIADÁSOK 794 899 896 814 112,8 1 601 016 1 673 674 104,5 742 739 780 324 105,1 1 091 294 1 226 781 112,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 784 033 823 634 105,1 1 537 597 1 606 939 104,5 736 389 774 482 105,2 1 065 781 1 091 781 102,4
03. Személyi juttatások 375 173 401 484 107,0 717 407 740 985 103,3 390 009 402 469 103,2 585 973 602 508 102,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 141 114 690 104,1 195 696 200 157 102,3 104 711 109 574 104,6 165 139 169 604 102,7
05. Dologi kiadások 298 419 307 160 102,9 623 494 664 797 106,6 236 509 262 139 110,8 311 769 316 769 101,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 000 1 000 100,0 360 300 83,3 2 900 2 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 4 800
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 800
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 10 866 73 180 673,5 63 419 66 735 105,2 6 350 5 842 92,0 25 513 135 000 529,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 421 19 180 298,7 41 039 41 910 102,1 6 350 5 842 92,0 25 513 135 000 529,1
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 814 86 614
18. Intézményi beruházások 5 056 15 104 298,7 28 500 33 000 115,8 5 000 4 600 92,0 20 100 19 685 97,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 365 4 076 298,6 8 725 8 910 102,1 1 350 1 242 92,0 5 413 28 701 530,2
21. Felújítások (22.+...+25.) 4 445 54 000 1 214,8 22 380 24 825 110,9 0
22. Intézményi felújítások 3 500 18 898 539,9 12 000 19 548 162,9 0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 622 5 622
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 11 480 1 214,8 4 758 5 277 110,9
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 794 899 896 814 112,8 1 601 016 1 673 674 104,5 742 739 780 324 105,1 1 091 294 1 226 781 112,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 365 357 426 758 116,8 738 730 797 280 107,9 349 925 381 783 109,1 516 180 520 667 100,9
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 287 245 85,4 300 100 33,3 280 280 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 287 245 85,4 300 100 33,3 280 280 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 429 255 469 811 109,4 860 486 876 294 101,8 392 814 398 541 101,5 570 834 701 834 122,9
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 429 255 469 811 109,4 860 486 876 294 101,8 392 814 398 541 101,5 570 834 701 834 122,9
63. - működési célra 429 255 439 811 102,5 848 502 876 294 103,3 392 814 398 541 101,5 570 834 591 834 103,7
64. - felhalmozási célra 30 000 11 984 110 000
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 176 176 100,0 325 325 100,0 186 186 100,0 260 260 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 100,0 325 325 100,0 186 186 100,0 260 260 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 100,0 1 127 716 1 263 203 112,0 651 852 655 645 100,6 853 062 864 382 101,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 100,0 1 102 203 1 128 203 102,4 637 082 650 875 102,2 819 967 843 896 102,9
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 100,0 602 540 619 075 102,7 325 243 334 608 102,9 410 126 424 740 103,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 100,0 169 612 174 077 102,6 85 777 92 305 107,6 121 209 125 154 103,3
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 100,0 327 051 332 051 101,5 221 027 222 927 100,9 287 732 293 102 101,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 3 000 3 000 100,0 1 035 1 035 100,0 900 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 4 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 25 513 135 000 529,1 14 770 4 770 32,3 33 095 20 486 61,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 25 513 135 000 529,1 3 770 3 770 100,0 17 160 14 610 85,1
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 86 614
18. Intézményi beruházások 20 100 19 685 97,9 2 970 2 970 100,0 13 512 11 504 85,1
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 413 28 701 530,2 800 800 100,0 3 648 3 106 85,1
21. Felújítások (22.+...+25.) 0 10 000 15 015 4 826 32,1
22. Intézményi felújítások 0 1 255 3 800 302,8
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 10 835
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 2 925 1 026 35,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 1 000 1 000 100,0 920 1 050 114,1
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 000 1 000 100,0 920 1 050 114,1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 36 422 36 422 100,0 1 127 716 1 263 203 112,0 651 852 655 645 100,6 853 062 864 382 101,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 20 120 20 140 100,1 536 300 540 807 100,8 272 100 274 000 100,7 334 286 340 877 102,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 20 300 280 93,3 1 000 1 000 100,0 970 900 92,8
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 300 280 93,3 1 000 1 000 100,0 970 900 92,8
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 100,0 587 116 718 116 122,3 378 752 380 645 100,5 517 806 522 605 100,9
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 100,0 587 116 718 116 122,3 378 752 380 645 100,5 517 806 522 605 100,9
63. - működési célra 16 282 16 282 100,0 587 116 608 116 103,6 368 752 380 645 103,2 504 046 522 605 103,7
64. - felhalmozási célra 110 000 10 000 13 760
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 7 100,0 267 267 100,0 162 162 100,0 200 200 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 267 267 100,0 162 162 100,0 200 200 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
211801 212001 212301 212701
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01. KIADÁSOK 387 230 302 899 691 292 228,2 519 741 556 175 107,0 2 367 158 2 501 026 105,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 385 960 291 899 681 982 233,6 516 741 529 175 102,4 2 311 878 2 305 546 99,7
03. Személyi juttatások 191 198 0 0,0 154 421 353 732 229,1 285 470 297 431 104,2 903 982 908 751 100,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 112 45 154 102 455 226,9 74 395 77 868 104,7 279 877 271 165 96,9
05. Dologi kiadások 133 610 0 0,0 86 124 223 555 259,6 150 354 152 354 101,3 1 128 019 1 125 630 99,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 040 1 200 2 240 186,7 1 522 1 522 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 5 000 5 000 5 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000 5 000 5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 270 11 000 9 310 84,6 3 000 27 000 900,0 55 280 195 480 353,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 270 5 500 6 700 121,8 3 000 24 000 800,0 25 737 28 437 110,5
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 323 3 313 14 517 438,2
18. Intézményi beruházások 1 000 4 331 5 276 121,8 2 362 1 575 66,7 16 952 7 874 46,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 1 169 1 424 121,8 638 5 102 799,7 5 472 6 046 110,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 5 500 2 610 47,5 3 000 29 543 167 043 565,4
22. Intézményi felújítások 4 331 2 055 47,4 2 362 15 748
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 262 115 782 497,7
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 169 555 47,5 638 6 281 35 513 565,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 387 230 0 0,0 302 899 691 292 228,2 519 741 556 175 107,0 2 367 158 2 501 026 105,7
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 1 052 1 617 153,7 380 000 400 000 105,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
1 052 1 617 153,7 380 000 400 000 105,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 151 947 112 919 257 321 227,9 220 700 223 500 101,3 434 694 450 776 103,7
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 116 000 76 000 65,5
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 76 000 65,5
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 470 240 1 000 416,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 470 240 1 000 416,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 234 813 0 0,0 188 688 431 354 228,6 299 041 332 675 111,2 1 436 464 1 574 250 109,6
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 234 813 0 0,0 188 688 431 354 228,6 299 041 332 675 111,2 1 436 464 1 574 250 109,6
63. - működési célra 234 813 0 0,0 188 688 431 354 228,6 299 041 310 675 103,9 1 402 713 1 408 770 100,4
64. - felhalmozási célra 22 000 33 751 165 480 490,3
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 91 80 171 213,8 137 137 100,0 471 471 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 91 80 171 213,8 137 137 100,0 471 471 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212702 212700 200000 390101
Címrend Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
01. KIADÁSOK 275 215 275 215 100,0 2 642 373 2 776 241 105,1 11 863 888 12 428 664 104,8 2 517 591 2 321 292 92,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 275 215 275 215 100,0 2 587 093 2 580 761 99,8 11 611 376 11 871 961 102,2 2 190 548 2 161 749 98,7
03. Személyi juttatások 117 355 117 355 100,0 1 021 337 1 026 106 100,5 5 533 628 5 681 492 102,7 609 928 576 108 94,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 105 31 105 100,0 310 982 302 270 97,2 1 570 843 1 604 548 102,1 162 939 153 807 94,4
05. Dologi kiadások 126 755 126 755 100,0 1 254 774 1 252 385 99,8 4 466 158 4 572 034 102,4 1 354 681 1 368 834 101,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 447 13 887 96,1
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 26 300 63 000 63 000 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 26 300
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 55 280 195 480 353,6 252 512 556 703 220,5 327 043 159 543 48,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 25 737 28 437 110,5 144 937 291 849 201,4 30 069 20 000 66,5
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 313 14 517 438,2 7 127 118 454 1 662,0
18. Intézményi beruházások 16 952 7 874 46,4 107 008 111 353 104,1 23 676 15 748 66,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 472 6 046 110,5 30 802 62 042 201,4 6 393 4 252 66,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 29 543 167 043 565,4 105 523 262 804 249,0 296 974 139 543 47,0
22. Intézményi felújítások 15 748 31 322 64 380 205,5 86 200 109 876 127,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 262 115 782 497,7 52 034 142 554 274,0 147 638
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 281 35 513 565,4 22 167 55 870 252,0 63 136 29 667 47,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 2 052 2 050 99,9
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 052 2 050 99,9
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 275 215 275 215 100,0 2 642 373 2 776 241 105,1 11 863 888 12 428 664 104,8 2 517 591 2 321 292 92,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 380 000 400 000 105,3 385 052 405 617 105,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
380 000 400 000 105,3 385 052 405 617 105,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 434 694 450 776 103,7 4 353 709 4 541 915 104,3 217 987 217 987 100,0
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 4 000 4 000 100,0 120 000 80 000 66,7 120 000 80 000 66,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 000 4 000 100,0 120 000 80 000 66,7 120 000 80 000 66,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 3 746 3 537 94,4
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 746 3 537 94,4
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 271 215 271 215 100,0 1 707 679 1 845 465 108,1 6 999 881 7 397 595 105,7 2 299 604 2 103 305 91,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 271 215 271 215 100,0 1 707 679 1 845 465 108,1 6 999 881 7 397 595 105,7 2 299 604 2 103 305 91,5
63. - működési célra 271 215 271 215 100,0 1 673 928 1 679 985 100,4 6 924 746 7 066 115 102,0 2 112 104 2 103 305 99,6
64. - felhalmozási célra 33 751 165 480 490,3 75 135 331 480 441,2 187 500
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 76 76 100,0 547 547 100,0 2 639 2 639 100,0 240 240 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 76 76 100,0 547 547 100,0 2 639 2 639 100,0 240 240 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390111 390201 390301 390401
Címrend Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Kollégiumok Gazdasági Szervezete Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
01. KIADÁSOK 10 920 1 808 071 1 834 400 101,5 2 932 093 2 905 639 99,1 1 043 506 1 067 823 102,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 920 1 743 071 1 733 551 99,5 2 627 736 2 670 807 101,6 948 326 965 980 101,9
03. Személyi juttatások 8 598 583 992 595 699 102,0 941 507 972 567 103,3 279 126 288 403 103,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 322 153 508 177 369 115,5 263 622 272 009 103,2 75 362 76 956 102,1
05. Dologi kiadások 1 005 571 960 483 95,5 1 392 568 1 416 192 101,7 504 897 511 680 101,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 039 10 039 100,0 88 941 88 941 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 20 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 20 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 65 000 100 849 155,2 304 357 234 832 77,2 95 180 101 843 107,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 65 000 67 349 103,6 216 553 120 705 55,7 30 180 9 478 31,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 51 180 53 030 103,6 170 514 95 043 55,7 23 764 7 463 31,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 820 14 319 103,6 46 039 25 662 55,7 6 416 2 015 31,4
21. Felújítások (22.+...+25.) 33 500 87 804 114 127 130,0 15 000 50 000 333,3
22. Intézményi felújítások 26 378 34 646 89 864 259,4 0 39 369
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 34 491 11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 122 18 667 24 263 130,0 3 189 10 631 333,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 50 000 42 365 84,7
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 50 000 42 365 84,7
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 10 920 1 808 071 1 834 400 101,5 2 932 093 2 905 639 99,1 1 043 506 1 067 823 102,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 421 239 420 000 99,7 260 553 239 574 91,9 119 340 129 144 108,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 50 000 42 365 84,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 50 000 42 365 84,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 10 920 1 386 832 1 414 400 102,0 2 671 540 2 666 065 99,8 874 166 896 314 102,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 10 920 1 386 832 1 414 400 102,0 2 671 540 2 666 065 99,8 874 166 896 314 102,5
63. - működési célra 10 920 1 386 832 1 414 400 102,0 2 627 736 2 666 065 101,5 859 166 896 314 104,3
64. - felhalmozási célra 43 804 15 000
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 3 326 326 100,0 442 442 100,0 128 126 98,4
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 3 326 326 100,0 442 442 100,0 128 126 98,4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390411 390421 390431 390441
Címrend Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
01. KIADÁSOK 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
03. Személyi juttatások 70 171 73 676 105,0 34 889 37 056 106,2 23 460 8 682
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 471 21 417 104,6 11 741 12 326 105,0 6 450 2 344
05. Dologi kiadások 40 40 40 40
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
63. - működési célra 90 642 95 133 105,0 46 630 49 422 106,0 29 950 11 066
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 19 19 100,0 12 12 100,0 9 3
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 19 19 100,0 12 12 100,0 9 3
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390501 300000 511501 511502
Címrend Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Köznevelési intézmények összesen Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
01. KIADÁSOK 771 172 770 544 99,9 9 220 625 9 085 269 98,5 45 741 0 0,0 300
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 741 672 752 194 101,4 8 399 545 8 469 852 100,8 45 276 0 0,0 300
03. Személyi juttatások 253 193 261 478 103,3 2 781 404 2 837 129 102,0 26 299
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 063 78 300 102,9 766 028 800 978 104,6 6 588 0 0,0
05. Dologi kiadások 412 416 412 416 100,0 4 670 133 4 669 765 100,0 12 389 300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 980 98 980 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 83 000 63 000 75,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 20 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 29 500 18 350 62,2 821 080 615 417 75,0 465
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 350 15 550 244,9 348 152 233 082 66,9
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 5 000 12 244 244,9 274 134 183 528 66,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 3 306 244,9 74 018 49 554 66,9
21. Felújítások (22.+...+25.) 23 150 2 800 12,1 422 928 339 970 80,4 465
22. Intézményi felújítások 18 228 2 205 12,1 139 074 267 692 192,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 193 940 366
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 922 595 12,1 89 914 72 278 80,4 99
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 50 000 42 365 84,7
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 50 000 42 365 84,7
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 771 172 770 544 99,9 9 220 625 9 085 269 98,5 45 541 500
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 275 421 264 271 96,0 1 294 540 1 270 976 98,2 10 812 500
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 50 000 42 365 84,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 50 000 42 365 84,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 495 751 506 273 102,1 7 876 085 7 771 928 98,7 34 729
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 495 751 506 273 102,1 7 876 085 7 771 928 98,7 34 729
63. - működési célra 495 751 506 273 102,1 7 629 781 7 771 928 101,9 34 264
64. - felhalmozási célra 246 304 465
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 118 118 100,0 1 288 1 295 100,5 7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 118 118 100,0 1 288 1 295 100,5 7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
511500 520101 530101 530102
Címrend Bartók Béla Emlékház összesen Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
01. KIADÁSOK 46 041 0 0,0 75 698 0 0,0 137 582 5 715
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 45 576 0 0,0 75 317 0 0,0 136 820 5 715
03. Személyi juttatások 26 299 32 690 88 486
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 588 0 0,0 8 030 0 0,0 22 212
05. Dologi kiadások 12 689 34 597 26 122 5 715
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 465 381 762
15. Beruházások (16.+...+20.) 381 762
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 300 600
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 162
21. Felújítások (22.+...+25.) 465
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 366
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 99
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 46 041 75 698 137 582 0 0,0 5 715
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 000 0 0,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
5 000 0 0,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 11 312 5 000 27 785 0 0,0 5 715
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 11 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 11 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 34 729 70 698 93 797
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 34 729 70 698 93 797
63. - működési célra 34 264 70 698 93 797
64. - felhalmozási célra 465
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 14 33
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 14 33
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
530100 540101 540102 540100
Címrend Budapesti Művelődési Központ összesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
01. KIADÁSOK 143 297 1 967 914 2 087 674 106,1 58 255 92 970 159,6 2 026 169 2 180 644 107,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 142 535 1 802 580 1 927 456 106,9 58 255 92 970 159,6 1 860 835 2 020 426 108,6
03. Személyi juttatások 88 486 1 046 832 1 099 209 105,0 6 500 20 000 307,7 1 053 332 1 119 209 106,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 212 293 723 307 104 104,6 1 755 5 255 299,4 295 478 312 359 105,7
05. Dologi kiadások 31 837 461 425 520 523 112,8 50 000 67 715 135,4 511 425 588 238 115,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 600 620 103,3 600 620 103,3
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 450 100,0 450 450 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 150 170 113,3 150 170 113,3
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 762 165 334 160 218 96,9 165 334 160 218 96,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 762 165 334 160 218 96,9 165 334 160 218 96,9
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 001 33 001
18. Intézményi beruházások 600 148 200 111 100 75,0 148 200 111 100 75,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 17 134 16 117 94,1 17 134 16 117 94,1
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 143 297 0 0,0 1 949 549 2 069 309 106,1 76 620 111 335 145,3 2 026 169 2 180 644 107,6
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 000 0 0,0 15 000 17 000 113,3 15 000 17 000 113,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
5 000 0 0,0 15 000 17 000 113,3 15 000 17 000 113,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 762 762
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 762 762
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 33 500 0 0,0 407 521 416 352 102,2 76 620 82 335 107,5 484 141 498 687 103,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 11 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 11 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 93 797 1 527 028 1 635 195 107,1 29 000 1 527 028 1 664 195 109,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 93 797 1 527 028 1 635 195 107,1 29 000 1 527 028 1 664 195 109,0
63. - működési célra 93 797 1 527 028 1 602 194 104,9 29 000 1 527 028 1 631 194 106,8
64. - felhalmozási célra 33 001 33 001
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 33 405 420 103,7 3 3 100,0 408 423 103,7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 33 405 420 103,7 3 3 100,0 408 423 103,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540111 550101 550102 550100
Címrend Budapest Művelődési Központ Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum összesen
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
01. KIADÁSOK 72 323 1 548 522 1 929 801 124,6 24 130 25 400 105,3 1 572 652 1 955 201 124,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 72 323 1 446 388 1 438 781 99,5 10 150 12 700 125,1 1 456 538 1 451 481 99,7
03. Személyi juttatások 57 639 698 052 722 443 103,5 6 130 6 130 100,0 704 182 728 573 103,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 644 200 381 195 453 97,5 1 755 1 655 94,3 202 136 197 108 97,5
05. Dologi kiadások 40 547 678 520 527 95,0 2 115 4 765 225,3 549 793 525 292 95,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 277 358 129,2 150 150 100,0 427 508 119,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 150 150 100,0 150 150 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 277 358 129,2 277 358 129,2
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 102 134 491 020 480,8 13 980 12 700 90,8 116 114 503 720 433,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 56 186 459 792 818,3 13 980 12 700 90,8 70 166 472 492 673,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 886 70 445 272,1 25 886 70 445 272,1
18. Intézményi beruházások 18 992 352 689 1 857,0 11 008 10 000 90,8 30 000 362 689 1 209,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 308 36 658 324,2 2 972 2 700 90,8 14 280 39 358 275,6
21. Felújítások (22.+...+25.) 45 948 31 228 68,0 45 948 31 228 68,0
22. Intézményi felújítások 6 299 12 205 193,8 6 299 12 205 193,8
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 29 880 12 384 41,4 29 880 12 384 41,4
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 769 6 639 68,0 9 769 6 639 68,0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 72 323 1 548 522 1 929 801 124,6 24 130 25 400 105,3 1 572 652 1 955 201 124,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 35 000 35 000 100,0 35 000 35 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
35 000 35 000 100,0 35 000 35 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 317 500 317 500
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 317 500 317 500
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 543 350 537 161 98,9 24 130 25 400 105,3 567 480 562 561 99,1
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 3 687 1 200 32,5 3 687 1 200 32,5
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 687 1 200 32,5 3 687 1 200 32,5
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 72 323 966 485 1 038 940 107,5 966 485 1 038 940 107,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 72 323 966 485 1 038 940 107,5 966 485 1 038 940 107,5
63. - működési célra 72 323 895 661 933 747 104,3 895 661 933 747 104,3
64. - felhalmozási célra 70 824 105 193 148,5 70 824 105 193 148,5
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 18 258 263 101,9 258 263 101,9
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 18 258 263 101,9 258 263 101,9
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
550111 560101 570101 570102
Címrend Bartók Béla Emlékház Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert
2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index % 2015. évi 2016. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015 eredeti terv előirányzat 2016/2015
1 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
01. KIADÁSOK 19 865 599 985 628 219 104,7 3 064 866 9 532 733 311,0 474 000 1 363 437 287,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 19 865 588 825 615 639 104,6 2 343 656 2 310 736 98,6 11 800 11 800 100,0
03. Személyi juttatások 15 610 338 802 352 618 104,1 548 542 584 863 106,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 215 95 768 99 545 103,9 157 329 167 218 106,3
05. Dologi kiadások 40 154 255 163 476 106,0 1 631 285 1 553 655 95,2 11 800 11 800 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 6 500 5 000 76,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 6 500 5 000 76,9
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 11 160 12 580 112,7 721 210 7 221 997 1 001,4 462 200 1 351 637 292,4
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 080 2 500 41,1 721 210 7 221 997 1 001,4 462 200 1 351 637 292,4
16. Önkormányzati beruházások