Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről

Budapest Főváros Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ában, 40. §-ában, 41. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 38. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 39. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, és

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Rendelet hatálya a Budapest főváros közigazgatási területén lévő működő vagy lezárt köztemetőkben (a továbbiakban: köztemető):

a) a kegyeleti közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) végző Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-re (a továbbiakban: Közszolgáltató);

b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre;

c) a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre;

d) a temetőlátogatókra

terjed ki.

2. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatait a Közszolgáltatóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Közszolgáltató jogosult.

(2) A közszolgáltatás a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott, a fővárosi önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában rögzített feladatkörébe tartozó kegyeleti feladatok ellátását, a köztemetők és létesítményeik fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő temetkezési szolgáltatásokat foglalja magában (ideértve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen történő elhalálozás esetén a főpolgármestert terhelő közköltséges temetést is), mely feladatokat a Közszolgáltató folyamatosan ellátja.

(3) A köztemetők felsorolását, azok nyitvatartási idejét, valamint az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E Rendelet alkalmazása szempontjából:

1. díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében elhelyezkedő - akár koporsós, akár hamvasztásos eltemetést biztosító - temetési hely, melyet Budapest Főváros Önkormányzata díszpolgárai, továbbá az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségei számára biztosít;

2. elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai: az elhunyt, a hamvak és az exhumák temetőn belül, speciális halottszállító járművel történő szállításáért fizetendő díj;

3. éves sírhely-gazdálkodási terv: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a Közszolgáltató a temetőfejlesztési koncepcióval összhangban készít elő és a Fővárosi Közgyűlés hagy jóvá, amely éves szinten bemutatja a temetési helyszükségletet;

4. gépjármű-behajtási díj: a köztemetőbe gépjárművel történő behajtás esetén alkalmanként fizetendő díj;

5. halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra halotthűtőben történő elhelyezéséért fizetendő díj;

6. ravatalozótermek igénybevételi díja: az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért fizetendő díj;

7. sírhelynyitás és visszahantolás díja: az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó sírásásért és a visszahantolásáért fizetendő díj;

8. sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;

9. szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására szolgáló temetési hely;

10. szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért fizetendő díj;

11. temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amelyet a jogosult a temetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerez meg, vagy amely a jogosultat egyébként a Rendelet szabályai szerint megilleti, és amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének meghatározására (ideértve a rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre), a sírjel állítására és a temetési hely, sírjel gondozására vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését;

12. temetési hely megváltási díja: a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;

13. temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újraváltásáért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;

14. temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:

14.1. a Ttv. szerinti temetkezési szolgáltatások;

14.2. egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, a 14.1) pont körébe nem tartozó szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (ideértendő a virág/mécsestartó) való ellátása, a vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal (a továbbiakban együtt: síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások); valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek összessége;

15. temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a Közszolgáltató készít elő és a Fővárosi Közgyűlés hagy jóvá, és amely 10 éves időszakra bemutatja a temetési helyszükségletet, a temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának becsült költségeit és tervezett finanszírozását, vázolja továbbá a lezárt (lezárandó) köztemetők kiürítésének, újranyitásának, bővítésének, újabb kegyeleti célt szolgáló területek megvásárlásának feltételeire, finanszírozásának módjára, ütemezésére vonatkozó elképzeléseket;

16. temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől megrendelt munkák elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj;

17. üzemeltető által biztosított szolgáltatások: azon temetkezési szolgáltatások, melyek esetében a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének (létesítményének) igénybevétele - a Rendelet 25. § (2) bekezdése szerint - kötelező.

3. A köztemetők infrastruktúrája

4. § (1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, tisztántartása, síkosságmentesítése és a hó eltakarítása a Közszolgáltató feladata.

(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) megközelítésére.

(3) A köztemetőkbe gépjárművel történő be- és kihajtás rendjét, valamint a gépjárműforgalmat a köztemetők rendje, a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és a temetőlátogatók nyugalma érdekében a Közszolgáltató - az általános közúti közlekedési szabályokkal összhangban - önállóan szabályozhatja.

(4) A köztemetők területén belül a személygépkocsik részére a Közszolgáltató várakozóhelyet köteles biztosítani.

5. § (1) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak biztosítaniuk kell a méltó kegyeletgyakorlást.

(2) A halotthűtők üzemi hőmérsékletét a Közszolgáltató technológiai utasítása szabályozza.

(3) A hűtőket hetente egyszer meg kell tisztítani és el kell végezni azok - Közszolgáltató technológiai utasításában meghatározottak szerinti - fertőtlenítését.

6. § Köztemetőkben a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik.

4. A temetési helyek és a temetési szabályok

7. § Temetési helyek a köztemetőkben - Ttv.-ben meghatározottakon túl - a következők lehetnek:

a) koporsós temetésnél díszsírhely;

b) hamvasztásos temetésnél:

ba) szóróparcella; vagy

bb) díszsírhely.

8. § (1) Koporsós temetésnél az egyes sírhely méretezése szerint lehet felnőttsírhely vagy gyermeksírhely.

(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyermeksírhelybe urna is betemethető.

(3) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyes felnőttsírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;

b) gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;

c) kettős sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;

d) urnasírhely: 60 cm hosszú, 80 cm széles, 70 cm mély.

(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm. A sorok között 0,60 m - 1 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű (fej-fej alatti) sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejrészei között a távolság 30 cm, a sorok között pedig 1,50 m.

(5) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

9. § (1) A sírboltokban 1-16 felnőttkoporsó helyezhető el, illetve egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is elhelyezhető.

(2) Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét megváltotta, vagy az építkezéshez a temetési hely (sírbolthely) feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként hozzájárult.

(3) Urnasírba, urnasírboltba - a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának döntése szerint - legfeljebb 4 urna helyezhető el, és az ikresíthető.

(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre - a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal által kiadott - sírnyitási engedéllyel további legfeljebb egy elhalt, és két 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá.

10. § (1) Az elhunyt átvétele a köztemetők halottasházaiban csak a Ttv. által előírt szállítási okmányok alapján lehetséges. Az átvétel során az azonosítócédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halottvizsgálati okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját az elhunytat a Közszolgáltató részére átadó által kiállított kísérőiratokon igazolni kell.

(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a halottátvételi naplóban kell rögzítenie az átvétel időpontját, a halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be az elhunytat, és a beszállítást végző vállalkozó nevét.

(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy a halotton ékszer, nemesfémből vagy drágakőből készült tárgy van, azokat a testről el kell távolítani, és ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A halotton levő nemesfém ékszereket az eltemettető vagy meghatalmazottja számára elismervény ellenében kell kiszolgáltatni. Az elhunytat ékszerrel eltemetni nem szabad.

(4) A köztemetők halotthűtőibe az elhunytak csak az azonosítást és a szabályszerű átadás-átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halotthűtő berendezésben - az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.

5. A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok

11. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata díszsírhelyet adományoz díszpolgárai számára, továbbá díszsírhelyet adományozhat az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségeinek. Díszsírhely adományozására, a díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére a főpolgármester (a továbbiakban: adományozó) jogosult.

(1b) *  Díszsírhely adományozása az elhunyt betemetését megelőzően lehetséges. Temetési hely utólagosan nem minősíthető díszsírhellyé.

(2) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.

(3) *  A díszsírhely gondozásáról elsősorban az elhunytak (4) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Hozzátartozók hiányában Budapest Főváros Önkormányzata a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül köteles gondoskodni a díszsírhelyek gondozásáról.

(4) *  Díszsírhelybe - a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett - az elhunyt özvegye, közvetlen egyenesági hozzátartozója (szülő, gyermek), továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával hozzájárul személyes adatainak a Közszolgáltató által történő kezeléséhez;

b) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy a díszsírhely gondozására vonatkozó kötelezettségének rendszeresen, saját költségén eleget tesz.

(4a) *  A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely minősítését és a státuszát nem érinti.

(5) A Közszolgáltató a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvánítás tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a (3) bekezdés szerinti díszsírhely gondozására kötelesek.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a (5) bekezdésben rögzített személyes adatainak a Közszolgáltató által történő kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a Közszolgáltató a hozzátartozó figyelmét köteles felhívni az adatigényléssel egyidejűleg.

(7) A díszsírhelyek megnyitásához (ideértve a rátemetést is), áthelyezéséhez, az azokból történő exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely áthelyezéséről az adományozó köteles gondoskodni.

(8) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti hozzátartozót a biztonságos használatot veszélyeztető - díszsírhelyhez tartozó - sírjel vagy a sírbolt helyreállítására írásban köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(9) Ha a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a hozzátartozó költségére Közszolgáltató szünteti meg.

(10) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását - a Főpolgármesteri Hivatal útján - ellenőrzi, amelynek során:

a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a díszsírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;

b) a temetői nyilvántartásokba - a díszsírhelyen eltemetett személyekkel összefüggő adatok vonatkozásában - betekinthet, a díszsírhelyekkel kapcsolatban a Közszolgáltatótól adatokat kérhet;

c) a díszsírhely adományozási eljárásokról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.

(11) A Közszolgáltató köteles biztosítani a díszsírhelyek ellenőrzését és az adataikhoz való hozzáférést.

6. A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok

12. § (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.

13. § (1) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak a Közszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek egy méternél magasabbra növő növények.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a növények eltávolítására felszólítani.

14. § A temetési helyeknél pad - a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli kérelme alapján - a Közszolgáltató engedélyével állítható. A temetési helyek sem zárt, sem gyephézagos járólappal nem keríthetők körül.

15. § A temetési helyek (kivéve a díszsírhelyek) gondozása, valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek, sírjelek, a sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség.

16. § (1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt - vagy más módon - feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, eltérő rendelkezés hiányában 1 hónapon belül köteles gondoskodni.

(2) A sírjelbontás vagy - amennyiben a sír felett síremlék található - a síremlékbontás megkezdése előtt annak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően az (1) bekezdésben foglalt időtartamon belül a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.

(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó a síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állítani, úgy azt is köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az (1) bekezdésben foglalt időtartamon belül köteles intézkedni a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a Közszolgáltató a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját köteles felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 30 napra ki kell függeszteni, és a felszólítás közlését a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának is meg kell küldeni.

(5) A (4) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére gondoskodik.

17. § Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a temetői utak szélén nem tárolható. Elszállításáról a lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.

18. § (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási és elszállítási kötelezettségére a Közszolgáltató az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét - írásban figyelmeztetni. Ha a Közszolgáltató figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 6 hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és értékesíthető.

(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről a Közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontási és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni.

(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiányában a Közszolgáltató gondoskodik a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére.

7. Sírhelygazdálkodás

19. § (1) Az éves sírhelygazdálkodás a Közszolgáltató feladata, amelynek keretében a jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.

(2) A Közszolgáltató az éves sírhelygazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év október 10. napjáig megküldi Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala részére. Az éves sírhelygazdálkodási tervet a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.

20. § (1) A Közszolgáltató a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás esetén - ha a temetési hely még értékesíthető -köteles visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpontjában érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül - az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 10% kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után - köteles visszatéríteni.

(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

21. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó használati idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kérésére történik, úgy annak költségét viselnie kell. A Közszolgáltató általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, a Közszolgáltató költségére kerülhet sor.

(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását le kell adnia a Közszolgáltatónak.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében a Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről - vagy annak hiányában az elutasítás indokáról - és díjáról.

(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor.

8. A köztemetői nyilvántartások

22. § (1) A Közszolgáltató a Ttv.-ben foglaltakon kívül az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:

a) betűrendes névmutató;

b) sírhelyújraváltó könyv;

c) parcellakönyv;

d) áthelyezési főkönyv;

e) áthelyezési mutató;

f) sírkőkönyv;

g) urnaátadó könyv;

h) halottátvételi napló;

i) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója;

j) díszsírhely-nyilvántartás.

(2) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az urnakiadás időpontját, az átvevő nevét és adatait, a hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.

(3) Az urnakiadás - a kiadást kérő kérelmére - nemcsak személyes átadással, hanem tértivevényes postai küldemény útján is történhet.

(4) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.

(5) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető lezárásáig a Közszolgáltató köteles megőrizni, míg lezárás után a Fővárosi Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező, melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.

23. § (1) Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni

a) a Nemzeti Sírkert részeként számon tartott temetési helyekről;

b) a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sírjelről.

(2) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi temető, hősi temetési hely kezelésének ellenőrzésére kijelölt szerv által vezetett nyilvántartás alapján a Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni a hősi temetőkről, hősi temetési helyekről és a hősi halottakról. A nyilvántartás a hősi halott személyére és temetési helyére vonatkozóan tartalmazza a hősi halott maradványait őrző hősi temető, hősi temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait.

9. A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja

24. § (1) Köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatás kizárólag a Közszolgáltatóhoz történő előzetes bejelentés alapján végezhető.

(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább négy munkanappal, rátemetés miatti síremlékbontás esetén két munkanappal kell a Közszolgáltatónál megtenni.

(3) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók (2) bekezdés szerinti előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:

a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának csatolása;

b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;

c) a munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése;

d) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő megnevezése, a megbízást vagy megrendelést igazoló dokumentum (szerződés) másolati példányának csatolása;

e) a tervezett munka leírása;

f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása;

g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a saját szolgáltatására utaló reklám- és hirdetőtábla.

(4) A temetkezési szolgáltató előzetes bejelentésének a (3) bekezdésben foglaltakon kívül az alábbiakat is tartalmazni kell:

a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek megjelölése;

b) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedély másolatának csatolása;

c) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően - tiszteletben tartani;

d) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezésről szóló nyilatkozat.

(5) Amennyiben a (3) bekezdés d) pontja szerinti megbízást igazoló dokumentum szerinti megbízó különbözik a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, akkor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó köteles a megbízó - megbízást igazoló dokumentumon szereplő - személyes adatainak a Közszolgáltató által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli nyilatkozatát is csatolni.

(6) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti munkavégzését a Közszolgáltató munkavállalója vagy megbízottja útján ellenőrizheti.

(7) A Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdeményezheti:

a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó a Közszolgáltatónál tett teljes körű, előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő tartalommal végzi a munkát,

b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó - bizonyítható módon - ismétlődően és súlyosan megsérti a köztemető használati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők és a szertartásokon részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként a Közszolgáltató technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos működtetését.

(8) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozónak biztosítania vagy igazolnia kell a Közszolgáltató részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető) és a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a (3) bekezdés szerinti előzetes bejelentéssel egyidejűleg.

(9) A Közszolgáltató a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozókkal együttműködési megállapodást köthet a temető szabályszerű, a kegyeleti jogok érvényesülését szolgáló működésének elősegítése érdekében.

(10) Amennyiben a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bejelentési kötelezettségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások végzése nem tagadható meg.

25. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját a Közszolgáltatónak biztosítania kell oly módon, hogy

a) a vállalkozók - az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját;

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá ügyfélszolgálati irodáinak működtetését úgy kell megszerveznie, hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követése biztosított legyen;

c) a Rendeletben meghatározott esetekben, valamint a Közszolgáltató által meghatározott technológiai utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési szolgáltatók kötelesek a Közszolgáltató szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele során igénybe venni, míg a Közszolgáltatónak úgy kell a munkavégzését megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a vállalkozók munkavégzését.

(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a Közszolgáltató szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:

a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása;

b) az elhunyt köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása;

c) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása;

d) urnaelhelyezés, sírásás, sírhelynyitás és visszahantolás (ideértve az első temetést megelőző sírásást, továbbá az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását), a sírbahelyezés, az újratemetés és az exhumálás.

(3) Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók, az alábbi eltérésekkel:

a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, munkanapokon végezhetnek munkálatokat;

b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban a Közszolgáltató előírásait és a temető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani;

c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, többnapos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni, és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni;

d) a vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak.

10. A köztemetők használati rendje

26. § (1) A Közszolgáltató a köztemetők nyitásáról és zárásáról az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni.

(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a Közszolgáltató dönthet Budapest Főváros Önkormányzata tájékoztatása mellett. A Közszolgáltató a meghosszabbított nyitvatartási időről a temetőlátogatók részére legalább egy országos napilapban és a Fővárosi Önkormányzat internetes honlapján (www.budapest.hu) köteles a meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. munkanapig tájékoztatást nyújtani.

(3) A Közszolgáltató a temető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, valamint a köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról a temetőlátogatókat tájékoztatni, a temető forgalmasabb részeire pedig tájékoztató és a tájékozódást elősegítő információs táblákat helyezni.

(4) A köztemető részletes térképét a temető minden nagyobb - gépkocsik számára is nyitva álló - bejáratánál, illetve a temető központi helyén, továbbá ha a temető nagy kiterjedése indokolja, köröndönként is ki kell függeszteni, valamint a Közszolgáltató internetes honlapján közzé kell tenni, azt évente aktualizálni kell.

(5) A Közszolgáltatónak minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tüntetnie.

(6) A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének részletes szabályai a következők:

a) Az előkészületi munkák tekintetében, beleértve a beszállított elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó urna azonosítását és a temetési kellékek vizsgálatát is, a jogszabályokban és a Közszolgáltató belső szabályzatában foglaltak alapján kell eljárni.

b) A Közszolgáltató gondoskodik a hangosító berendezés, valamint a teremvilágítás hibátlan működéséről, valamint biztosítja várakozó zenemű lejátszásának lehetőségét.

c) A ravatalozóhelyiség használatát a Közszolgáltató harminc perccel a szertartás időpontját megelőzően köteles biztosítani a megrendelő részére.

d) A temetés adatait a Közszolgáltató - a temetést megrendelő eltérő utasítása hiányában - köteles feltüntetni a „temetések rendje” táblán.

27. § A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében a Közszolgáltató tájékoztatást köteles nyújtani a temetőlátogatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügyben. Ennek érdekében a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodákat (ideértve a temetőirodákat is) működtet az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

28. § (1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.

(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.

(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be lehet hajtani, ott közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, a temetőkben elhelyezett közlekedési tábláknak megfelelően. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.

(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak a Közszolgáltató engedélyével lehet. Mentes a bejelentési kötelezettség alól a vakvezető- és a segítő kutya.

(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerékpárral történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.

(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a köztemetőbe a Közszolgáltató előzetes engedélye alapján lehet behajtani. A tevékenység során a Közszolgáltató különleges előírásait be kell tartani.

29. § (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni bármiféle károkozástól, rongálástól.

(2) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

(3) A köztemető területén nem végezhető olyan tevékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza.

(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól.

(5) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások (pl.: vízvételi jog) kizárólag a kegyeleti jogok gyakorlása körében vehetők igénybe.

30. § (1) Köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog gyakorlásának kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.

(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot a Közszolgáltató hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.

31. § (1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

11. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak

32. § (1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak:

a) temetési hely megváltási díja;

b) temetési hely újraváltási díja;

c) temető-fenntartási hozzájárulás díja;

d) gépjármű-behajtási díj.

(2) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak az alábbiak:

a) elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díja;

b) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja;

c) ravatalozótermek igénybevételi díja;

d) sírhelynyitás és visszahantolás díja;

e) szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja.

(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. A mellékletben megjelölt díjak nettó összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő mértékű általános forgalmi adóval kell növelni.

(4) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő díjakat a kötelezetteknek minden esetben a temetés, illetve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetniük az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg a Közszolgáltatónak:

a) A temetési hely megváltási díját a temetési hely megváltója (megrendelő; eltemettető) a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben megfizetni a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

b) *  A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely újraváltásakor köteles a választása szerinti használati időre egy összegben vagy részletekben megfizetni a Közszolgáltató által kiállított számlának megfelelően. A Közszolgáltató köteles a részletfizetés szabályait az ügyfélszolgálati irodákban kifüggeszteni, köteles továbbá azt az internetes honlapján is közzétenni.

c) A temető fenntartási hozzájárulás díját a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a Közszolgáltató által a vállalkozás részére kiállított számla alapján kötelesek megfizetni. A Közszolgáltató a számlát a munkakezdés napján állítja ki.

d) A gépjármű-behajtási díjat a köztemetőbe gépjárművel behajtók kötelesek megfizetni alkalmanként.

(6) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg a Közszolgáltatónak:

a) Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt, a hamvak és az exhumák temetőn belüli, speciális halottszállító járművel történő szállításáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

b) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt halotthűtőben történő elhelyezéséért a beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

c) A ravatalozótermek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

d) A sírhelynyitás és visszahantolás díját annak megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó sírásásért és a visszahantolásáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

e) A szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

(7) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díját a temetésre kötelezett a részére vagy meghatalmazottja nevére kiállított számla alapján köteles megfizetni.

(8) A Rendeletben meghatározott díjakat a Közszolgáltató a köztemetőkben hirdetőtáblákon, valamint az ügyfélszolgálati irodákban köteles kifüggeszteni, valamint az internetes honlapján is közzéteszi azt.

(9) A Közszolgáltató minden évben Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalába legkésőbb október 10-ig beérkezett javaslatával kedvezményezheti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, a Fővárosi Közgyűlés által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének függvényében. A díjak mértékét a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni. A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.

(10) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási díjának a rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz igazodó arányos részének megfizetésére. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat) kell megfizetni.

(11) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított használati idő esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat).

33. § Nem kell gépjármű-behajtási díjat fizetni:

a) halottak napján és mindenszentek napja alkalmával;

b) karácsonykor (december 24-26. között), húsvétkor, pünkösdkor és anyák napján.

12. Záró rendelkezések

34. § (1) A Rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-37. § és a 40. § a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

35. § (1) A Rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megrendelt temetkezési szolgáltatások esetében, illetve a hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozó rendelkezések kivételével.

36. § A Közszolgáltató a Rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül üzletszabályzatot készít, melyet az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé tesz, a honlapjára feltölt.

37. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

38-39. § * 

40. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje

1. A fővárosi köztemetők felsorolása:

A
Megnevezés
B
Cím
1. Angeli úti temető
2. Budafoki temető
3. Cinkotai temető
4. Csepeli temető
5. Erzsébeti temető
6. Farkasréti temető
7. Kispesti új temető
8. Kispesti öreg temető
9. Lőrinci temető
10. Megyeri temető
11. Óbudai temető
12. Rákospalotai temető
13. Tamás utcai temető
14. Újköztemető
15. Ganz Á. utcai lezárt temető
16. Nagykőrösi úti lezárt temető
17. Temető utcai temető
18. Véka utcai lezárt temető
Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33.
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 1.
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270.
Budapest XX. kerület, Temető sor
Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99.
Budapest XIX. kerület, Újtemető u. 1.
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67.
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 97.
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.
Budapest III. kerület, Bécsi út 365.
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111.
Budapest III. kerület, Óbor u.
Budapest X. kerület, Kozma u. 8-10.
Budapest, XVIII. kerület Ganz Á. u.
Budapest, XVIII. kerület, Nagykőrösi út-Igric utca
Budapest XVII. kerület, Temető utca 33.
Budapest II. kerület, Véka u.

2. Köztemetők nyitvatartási ideje egységesen a hét minden napján:

A
Időszak
B
Nyitvatartás
1. Január-február:
2. Március:
3. Április:
4. Május-július:
5. Augusztus:
6. Szeptember:
7. Október:
8. November-december:
7.30-tól 17.00 óráig
7.00-től 17.30 óráig
7.00-től 19.00 óráig
7.00-től 20.00 óráig
7.00-től 19.00 óráig
7.00-től 18.00 óráig
7.00-től 17.00 óráig
7.30-től 17.00 óráig

3. Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama:

A
Megnevezés
B
Cím
1. Angeli úti temető
2. Budafoki temető
3. Cinkotai temető
4. Csepeli temető
5. Erzsébeti temető
6. Farkasréti temető
7. Kispesti új temető
8. Kispesti öreg temető
9. Lőrinci temető
10. Megyeri temető
11. Óbudai temető
12. Rákospalotai temető
13. Tamás utcai temető
14. Újköztemető
Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33.
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 1.
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270.
Budapest XX. kerület, Temető sor
Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99.
Budapest XIX. kerület, Újtemető u. 1.
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67.
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 97.
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.
Budapest III. kerület, Bécsi út 365.
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111.
Budapest III. kerület, Óbor u.
Budapest X. kerület, Kozma u. 8-10.
hétfő:
január-március
április-szeptember
október-december

kedd, szerda, csütörtök, péntek:
január-december
7.30-17.00 óráig
7.30-18.00 óráig
7.30-17.00 óráig
7.30-15.30 óráig

2. melléklet a 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

I. ANGELI ÚTI URNATEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. II-es fülke oszlopos elemben
4.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
4.2. I-es fülke oszlopos elemben
4.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
5. Kiemelt kategóriájú urnasír: 109 780 Ft
6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190 Ft

II. BUDAFOKI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - egyes 114 825 Ft
1.2. - kettős 199 500 Ft
1.3. - gyermek 64 025 Ft
2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
2.1. 2 személyes 221 400 Ft
2.2. 4 személyes 321 600 Ft
2.3. 6 személyes 421 200 Ft
2.4. 9 személyes 521 400 Ft
2.5. 12 személyes 621 600 Ft
3. Sírbolthely (kriptahely) 60 évre a 20-as, 20/1-20/9-es parcellákban:
3.1. 2 személyes 417 000 Ft
3.2. 4 személyes 517 200 Ft
3.3. 6 személyes 616 800 Ft
3.4. 9 személyes 717 000 Ft
3.5. 12 személyes 817 200 Ft
2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. II-es fülke oszlopos elemben
4.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
4.2. I-es fülke oszlopos elemben
4.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft

III. CINKOTAI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - egyes
1.2. - kettős
1.3. - gyermek
114 825 Ft
199 500 Ft
64 025 Ft
2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
2.1. 2 személyes
2.2. 4 személyes
2.3. 6 személyes
2.4. 9 személyes
2.5. 12 személyes
221 400 Ft
321 600 Ft
421 200 Ft
521 400 Ft
621 600 Ft
2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt urnasírhely: 90 000 Ft
5. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
5.1. II-es fülke oszlopos elemben
5.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
5.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
5.2. I-es fülke oszlopos elemben
5.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
5.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
5.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190 Ft

IV. CSEPELI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - egyes 114 825 Ft
1.2. - kettős 199 500 Ft
1.3. - gyermek 64 025 Ft
2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
2.1. - 2 személyes 221 400 Ft
2.2. - 4 személyes 321 600 Ft
2.3. - 6 személyes 421 200 Ft
2.4. - 9 személyes 521 400 Ft
2.5. - 12 személyes 621 600 Ft
3. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre a 4-es, 5-ös parcellával
szemben, a bejárat mellett:
3.1. - 4 személyes 536 400 Ft
3.2. - 6 személyes 666 600 Ft
3.3. - 8 személyes 797 400 Ft
2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt kategóriájú urnasírhely a 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett: 94 800 Ft
5. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
5.1. II-es fülke oszlopos elemben
5.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
5.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
5.2. I-es fülke oszlopos elemben
5.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
5.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
5.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül, a 6-os, 7-es parcellával szemben, a bejárat mellett:
258 190 Ft

V. ERZSÉBETI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - egyes 114 825 Ft
1.2. - kettős 199 500 Ft
1.3. - gyermek 64 025 Ft
2. Nem rátemethető egyes sírhelyek 25 éves használati időre:
2.1. 13-as parcella 67 900 Ft
2.2. 15-ös parcella 67 900 Ft
3. Kiemelt kategóriájú egyes sírhelyek 25 éves használati időre:
3.1. 27-es parcella 165 650 Ft
3.2. 28-as parcella 165 650 Ft
3.3. 41-es parcella 165 650 Ft
4. Kiemelt kategóriájú kettős sírhelyek 25 éves használati időre:
4.1. 27-es parcella 300 975 Ft
4.2. 28-as parcella 300 975 Ft
4.3. 41-es parcella 300 975 Ft
5. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
5.1. 2 személyes 221 400 Ft
5.2. 4 személyes 321 600 Ft
5.3. 6 személyes 421 200 Ft
5.4. 9 személyes 521 400 Ft
5.5. 12 személyes 621 600 Ft
6. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre az I-es körönd területén:
6.1. 2 személyes 403 800 Ft
6.2. 2 személyes felett 586 200 Ft

VI. ERZSÉBETI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. II-es fülke oszlopos elemben
4.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
4.2. I-es fülke oszlopos elemben
4.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
10. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
10.1. 31-es parcella 258 190 Ft
10.2. 77/a parcella 258 190 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír a 28-as, 31-es parcellában: 67 730 Ft
12. Kiemelt kategóriájú I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül a 31-es parcellában: 41 790 Ft
13. Kiemelt kategóriájú sima alátétes urnasír, zárólap nélkül a 31-es parcellában: 137 760 Ft
14. Kiemelt kategóriájú ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül a 31-es parcellában: 154 980 Ft

VII. FARKASRÉTI TEMETŐ FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - I. övezet alsó
1.1.1. egyes 207 100 Ft
1.1.2. kettős 382 950 Ft
1.1.3. gyermek 72 050 Ft
1.2. - II. övezet felső (Hóvirág u.)
1.2.1. egyes 171 750 Ft
1.2.2. kettős 312 175 Ft
1.2.3. gyermek 64 800 Ft
2. Nem rátemethető egyes sírhelyek 25 éves használati időre: 136 650 Ft
3. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
3.1. 60-as parcella, egyes sírhely
3.1.1. 1. sorban 488 050 Ft
3.1.2. 2. sorban 417 785 Ft
3.1.3. összes többi sor egyes sírhely 277 100 Ft
3.2. 4/3-as parcella, hant nélküli egyes sírhely 277 100 Ft
3.3. 28-as parcella, sövényes kettős sírhely 804 300 Ft
4. Köröndök 25 éves használati időre:
4.1. egyes sírhely 417 800 Ft
4.2. kettős sírhely 804 300 Ft
5. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
5.1. Bürök utcai rész
5.1.1. első szinten, zárólap nélkül 483 600 Ft
5.1.2. második szinten, zárólap nélkül 546 600 Ft
5.1.3. harmadik szinten, zárólap nélkül 483 600 Ft
5.2. összes többi parcella
5.2.1. 2 személyes 438 900 Ft
5.2.2. 2 személyes felett 548 400 Ft
6. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre a 44-es, 45-ös, 46-os, 47-es,
48-as, 49-es parcellában:
6.1. 2 személyes 1 350 840 Ft
6.2. 2 személyes felett 2 701 560 Ft
7. Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati időre a Hóvirág utcai sétányon:
7.1. 4 személyes 1 852 860 Ft
7.2. 6 személyes 2 316 000 Ft
7.3. 9 személyes 2 954 940 Ft
8. 8 személyes kriptakápolna 60 éves használati időre a Hóvirág utcai sétányon: 2 524 200 Ft
9. 1 személyes kriptafülke 60 éves használati időre a Hóvirág utcai sétányon: 140 460 Ft
10. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre a Hóvirág utcai sétányon:
10.1. 2 személyes 1 585 860 Ft
10.2. 4 személyes 2 259 420 Ft
10.3. 6 személyes 2 651 880 Ft
10.4. 9 személyes 3 364 860 Ft

VIII. FARKASRÉTI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 42 920 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 73 260 Ft
3. Urnasírhely:
3.1. 60-as parcella 197 600 Ft
3.2. Farkasrét alsó 127 140 Ft
3.3. Farkasrét felső 92 280 Ft
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. - II-es fülke 2x2-es oszlopos elemben
4.1.1. 60-as parcella 171 200 Ft
4.1.2. Farkasrét alsó 149 980 Ft
4.1.3. Farkasrét felső 140 720 Ft
4.2. - II-es fülke 1x2-es oszlopos elemben
4.2.1. 60-as parcella 232 360 Ft
4.2.2. Farkasrét alsó 186 220 Ft
4.2.3. Farkasrét felső 173 560 Ft
4.3. - I-es fülke 2x1-es oszlopos elemben
4.3.1. 60-as parcella 123 160 Ft
4.3.2. Farkasrét alsó 101 000 Ft
4.3.3. Farkasrét felső 92 000 Ft
4.4. - I-es fülke 3x1-es oszlopos elemben
4.4.1. 60-as parcella 85 320 Ft
4.4.2. Farkasrét alsó 77 240 Ft
4.4.3. Farkasrét felső 75 620 Ft
4.5. - I-es fülke 4x1-es oszlopos elemben
4.5.1. 60-as parcella 85 320 Ft
4.5.2. Farkasrét alsó 77 240 Ft
4.5.3. Farkasrét felső 75 620 Ft
4.6. - I-es fülke 5x1-es oszlopos elemben
4.6.1. 60-as parcella 85 320 Ft
4.6.2. Farkasrét alsó 77 240 Ft
4.6.3. Farkasrét felső 75 620 Ft
4.7. - I-es fülke 6x1-es oszlopos elemben
4.7.1. 60-as parcella 85 320 Ft
4.7.2. Farkasrét alsó 77 240 Ft
4.7.3. Farkasrét felső 75 620 Ft
5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
5.1. 60-as parcella 216 120 Ft
5.2. Farkasrét alsó 167 540 Ft
5.3. Farkasrét felső 151 440 Ft
6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
6.1. 60-as parcella 220 120 Ft
6.2. Farkasrét alsó 171 780 Ft
6.3. Farkasrét felső 155 700 Ft
7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
7.1. 60-as parcella 236 960 Ft
7.2. Farkasrét alsó 188 640 Ft
7.3. Farkasrét felső 172 520 Ft
8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
8.1. 60-as parcella 231 100 Ft
8.2. Farkasrét alsó 182 760 Ft
8.3. Farkasrét felső 166 420 Ft
9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
9.1. 60-as parcella 231 100 Ft
9.2. Farkasrét alsó 166 420 Ft
9.3. Farkasrét felső 203 340 Ft
10. Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül: 106 400 Ft
11. Nemeskő (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül: 548 360 Ft
12. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül a 60-as parcellában:
549 840 Ft
13. 4 személyes nemeskő borítású urnasír, zárólap nélkül, Hóvirág utcai sétányon: 456 260 Ft
14. 12 személyes urnasírbolt, 20 éves használati időre, zárólap nélkül
a 26/1/IX-es parcellában:
165 680 Ft

XI. KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - egyes
1.1.1. Kispest új temető 114 825 Ft
1.1.2. Kispest öreg temető 114 825 Ft
1.2. - kettős
1.2.1. Kispest új temető 199 500 Ft
1.2.2. Kispest öreg temető 199 500 Ft
1.3. - gyermek
1.3.1. Kispest új temető 64 025 Ft
2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
2.1. - 2 személyes
2.1.1. Kispest öreg temető 221 400 Ft
2.1.2. Kispest új temető 221 400 Ft
2.2. - 4 személyes
2.2.1. Kispest öreg temető 321 600 Ft
2.2.2. Kispest új temető 321 600 Ft
2.3. - 6 személyes
2.3.1. Kispest öreg temető 421 200 Ft
2.3.2. Kispest új temető 421 200 Ft
2.4. - 9 személyes
2.4.1. Kispest öreg temető 521 400 Ft
2.4.2. Kispest új temető 521 400 Ft
2.5. - 12 személyes
2.5.1. Kispest öreg temető 621 600 Ft
2.5.2. Kispest új temető 621 600 Ft
2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
3. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
4. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
5. Urnasírhely:
5.1. Kispest új temető 68 250 Ft
5.1. Kispest öreg temető 68 250 Ft
6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
11.1. Kispest új temető, 39-es parcella 258 190 Ft
11.2. Kispest öreg temető 258 190 Ft

XII. LŐRINCI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. egyes 114 825 Ft
1.2. kettős 199 500 Ft
1.3. gyermek 64 025 Ft
2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
2.1. 2 személyes 221 400 Ft
2.2. 4 személyes 321 600 Ft
2.3. 6 személyes 421 200 Ft
2.4. 9 személyes 521 400 Ft
2.5. 12 személyes 621 600 Ft
3. Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
3.1. 2 személyes 344 820 Ft
3.1. 4 személyes 453 840 Ft
2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
4. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
5. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
6. Urnasírhely: 68 250 Ft
7. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
7.1. II-es fülke oszlopos elemben
7.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
7.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
7.2. I-es fülke oszlopos elemben
7.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
7.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
7.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
8. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
9. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
10. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
11. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
12. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
13. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190 Ft

XIII. MEGYERI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. egyes 114 825 Ft
1.2. kettős 199 500 Ft
1.3. hármas (Megyer) 314 320 Ft
1.4. gyermek 64 025 Ft
2. Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre a 4., 5., 6., 11., 45., 49., 50.,
51., 51/a., 53., 54., 55., 56., 57. parcellákban:
2.1. - egyes 51 200 Ft
2.2. - kettős 72 275 Ft
2.3. - gyermek 47 125 Ft
3. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
3.1. 19-es parcella, bejárati főút melletti része
3.1.1. egyes 335 200 Ft
3.1.2. kettős 640 125 Ft
3.2. 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi sír)
3.2.1. egyes 335 200 Ft
3.2.2. kettős 640 125 Ft
4. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre: 526 500 Ft
5. Kriptának kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre: 381 120 Ft

XIV. MEGYERI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. II-es fülke oszlopos elemben
4.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
116 720 Ft
130 520 Ft
4.2. I-es fülke oszlopos elemben
4.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6x1-es oszlopos elemben
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
10. I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi-féle), zárólap nélkül a 32-es parcellában: 44 030 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190 Ft

XV. ÓBUDAI TEMETŐ FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. I. övezet
1.1.1. egyes 152 525 Ft
1.1.2. kettős 270 050 Ft
1.1.3. gyermek 74 125 Ft
1.2. II. övezet
1.2.1. egyes 106 325 Ft
1.2.2. kettős 184 700 Ft
1.2.3. gyermek 53 125 Ft
2. Kiemelt kategóriájú egyes sírhelyek 25 éves használati időre a 15/1-es parcellában: 199 725 Ft
3. Köröndök 25 éves használati időre:
3.1. I. övezetben kettős 335 200 Ft
3.2. II. övezetben kettős 300 975 Ft
3.3. III. övezetben kettős 267 250 Ft
4. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
4.1. 2-4 személyes 473 820 Ft
4.2. 4 személyes felett 538 500 Ft
5. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
5.1. - 27-es parcella
5.1.1. 2-4 személyes 592 320 Ft
5.1.2. 4 személyes felett 700 260 Ft
5.2. - Pomázi úti kriptasor
5.2.1. 2-4 személyes 592 320 Ft
5.2.2. 4 személyes felett 700 020 Ft

XVI. ÓBUDAI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 64 430 Ft
3. Urnasírhely:
- I. övezet 79 430 Ft
- II. övezet 74 430 Ft
4. Kiemelt kategóriájú urnafülkék (zárólap nélkül):
4.1. - II-es fülke 2x2-es oszlopos elemben
4.1.1. I. övezet 110 850 Ft
4.1.2. I. övezet, kéttáblás 210 620 Ft
4.1.3. II. övezet 108 950 Ft
4.1.4. II. övezet, kéttáblás 207 010 Ft
4.2. - II-es fülke 1x2-es oszlopos elemben
4.2.1. I. övezet 144 090 Ft
4.2.2. II. övezet 136 020 Ft
4.3. - I-es fülke 2x1-es oszlopos elemben
4.3.1. I. övezet 77 920 Ft
4.3.2. I. övezet, kéttáblás 148 050 Ft
4.3.3. II. övezet 74 530 Ft
4.3.4. II. övezet, kéttáblás 141 610 Ft
4.4. - I-es fülke 5x1-es oszlopos elemben
4.4.1. I. övezet 66 700 Ft
4.4.2. II. övezet 64 780 Ft
4.5. - I-es fülke 6x1-es oszlopos elemben
4.5.1. I. övezet 66 670 Ft
4.5.2. II. övezet 64 780 Ft
5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
5.1. I. övezet 130 520 Ft
5.2. II. övezet 122 750 Ft
6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
6.1. I. övezet 111 280 Ft
6.2. II. övezet 104 840 Ft
7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
7.1. I. övezet 134 470 Ft
7.2. II. övezet 127 700 Ft
7.3. 27-es parcella 123 500 Ft
8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
8.1. I. övezet 145 180 Ft
8.2. II. övezet 137 400 Ft
9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
9.1. I. övezet 114 110 Ft
9.2. II. övezet 106 120 Ft
10. Kiemelt kategóriájú urnasír nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190 Ft

XVII. RÁKOSPALOTAI TEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - egyes 114 825 Ft
1.2. - kettős 199 500 Ft
1.3. - gyermek 64 025 Ft
2. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
2.1. - egyes
2.1.1. 3-as parcella 209 415 Ft
2.1.2. 4-es parcella 209 415 Ft
2.1.3. 11-es parcella 209 415 Ft
2.1.4. 18-as parcella 209 415 Ft
2.1.5. 35-ös parcella 209 415 Ft
2.1.6. 72-es parcella 284 309 Ft
2.2. - kettős
2.2.1. 3-as parcella 384 244 Ft
2.2.2. 4-es parcella 384 244 Ft
2.2.3. 11-es parcella 384 244 Ft
2.2.4. 18-as parcella 384 244 Ft
2.2.5. 28-as parcella 384 244 Ft
2.2.6. 29-es parcella 384 244 Ft
2.2.7. 34-es parcella 384 244 Ft
2.2.8. 35-ös parcella 384 244 Ft
2.2.9. 26-os parcella 384 244 Ft
2.2.10. 32-es parcella 384 244 Ft
2.2.11. 33-as parcella 384 244 Ft
2.2.12. 43-as parcella 384 244 Ft
3. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
3.1. 2 személyes 526 500 Ft
3.2. 2 személyes felett 526 500 Ft

XVIII. RÁKOSPALOTAI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. 16-os parcella
4.1.1. I-es urnafülke (kolumbárium) 53 580 Ft
4.1.2. II-es urnafülke (kolumbárium) 81 810 Ft
4.2. 17-es parcella
4.5.1. I-es urnafülke (kolumbárium) 53 580 Ft
4.2.2. II-es urnafülke (kolumbárium) 81 810 Ft
5. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
5.1. II-es fülke oszlopos elemben
5.1.1. 2x2-es oszlopos elemben 116 720 Ft
5.1.2. 1x2-es oszlopos elemben 130 520 Ft
5.2. I-es fülke oszlopos elemben
5.2.1. 2x1-es oszlopos elemben 71 570 Ft
5.2.2. 5x1-es oszlopos elemben 63 290 Ft
5.2.3. 6x1-es oszlopos elemben 63 290 Ft
6. Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
6.1. 16-os parcella 92 660 Ft
6.2. 17-es parcella 92 660 Ft
7. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
8. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
9. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
10. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
11. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
12. Urnasír, zárólap nélkül a 76-os, 77-es parcellában: 199 750 Ft
13. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
13.1. 18-as parcella 258 190 Ft
13.2. 19-es parcella 258 190 Ft

XIX. TAMÁS UTCAI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
3. Urnasírhely: 68 250 Ft
4. *  Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. - II-es fülke oszlopos elemben
4.1.1. 2x2-es oszlopos elemben 116 720 Ft
4.1.2. 1x2-es oszlopos elemben 130 520 Ft
4.2. - I-es fülke oszlopos elemben
4.2.1. 2x1-es oszlopos elemben 71 570 Ft
4.2.2. 5x1-es oszlopos elemben 63 290 Ft
4.2.3. 6x1-es oszlopos elemben 63 290 Ft
4.3.Kiemelt kategóriájú urnasír 110 000 Ft
5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
10. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190 Ft

XX. ÚJKÖZTEMETŐ FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B
Nettó megváltási ár
1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
1.1. - I. övezet
1.1.1. egyes 96 350 Ft
1.1.2. kettős 163 025 Ft
1.1.3. gyermek 62 900 Ft
1.2. - II. övezet
1.2.1. egyes 79 500 Ft
1.2.2. kettős 129 325 Ft
1.2.3. gyermek 56 325 Ft
1.3. - III. övezet
1.3.1. egyes 56 325 Ft
1.3.2. kettős 83 025 Ft
1.3.3. gyermek 45 725 Ft
2. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
2.1. - egyes
2.1.1. 3-as parcella 196 025 Ft
2.1.2. 4-es parcella 196 025 Ft
2.1.3. 66-os parcella 145 925 Ft
2.1.4. 106-os parcella 112 700 Ft
2.1.5. 107-es parcella 112 700 Ft
2.1.6. 109/I-es parcella 112 700 Ft
2.1.7. 110-es parcella 112 700 Ft
2.1.8. 110/I-es parcella 112 700 Ft
2.1.9. 111-es parcella 112 700 Ft
2.1.10. 127-es parcella 112 700 Ft
2.1.11. 128-as parcella 112 700 Ft
2.1.12. 129-es parcella 112 700 Ft
2.1.13. 130-as parcella 112 700 Ft
2.1.14. 131-es parcella 112 700 Ft
2.1.15. 132-es parcella 112 700 Ft
2.1.16. 140-es parcella 75 000 Ft
2.1.17. 215/II-es parcella 75 000 Ft
2.1.18. Bal II. körönd: 111/1-es parcella 112 700 Ft
2.1.19. Bal II. körönd: 129/1-es parcella 112 700 Ft
2.1.20. Bal II. körönd: 130/1-es parcella 112 700 Ft
2.1.21. Jobb II. körönd: 112/1-es parcella 112 700 Ft
2.1.22. Jobb II. körönd: 131/1-es parcella 112 700 Ft
2.1.23. Jobb II. körönd: 132/1-es parcella 112 700 Ft
2.2. - kettős
2.2.1. 3-as parcella 362 425 Ft
2.2.2. 4-es parcella 362 425 Ft
2.2.3. 66-os parcella 262 225 Ft
2.2.4. 106-os parcella 163 025 Ft
2.2.5. 107-es parcella 163 025 Ft
2.2.6. 109/I-es parcella 163 025 Ft
2.2.7. 110-es parcella 163 025 Ft
2.2.8. 110/I-es parcella 163 025 Ft
2.2.9. 111-es parcella 163 025 Ft
2.2.10. 127-es parcella 163 025 Ft
2.2.11. 128-as parcella 163 025 Ft
2.2.12. 129-es parcella 163 025 Ft
2.2.13. 130-as parcella 163 025 Ft
2.2.14. 131-es parcella 163 025 Ft
2.2.15. 132-es parcella 163 025 Ft
2.2.16. 140-es parcella 121 975 Ft
2.2.17. 215/II-es parcella 121 975 Ft
2.2.18. Bal II. körönd: 111/1-es parcella, 163 025 Ft
2.2.19. Bal II. körönd: 129/1-es parcella, 163 025 Ft
2.2.20. Bal II. körönd: 130/1-es parcella, 163 025 Ft
2.2.21. Jobb II. körönd: 112/1-es parcella 163 025 Ft
2.2.22. Jobb II. körönd: 131/1-es parcella 163 025 Ft
2.2.23. Jobb II. körönd: 132/1-es parcella 163 025 Ft
2.3. - gyermek
2.3.1. 140-es parcella 53 125 Ft
2.3.2. 215/II-es parcella 53 125 Ft
3. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
3.1.1. 2 személyes 217 320 Ft
3.1.2. 4 személyes 321 600 Ft
3.1.3. 6 személyes 421 200 Ft
3.1.4. 9 személyes 521 400 Ft
3.1.5. 12 személyes 621 600 Ft
4. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
4.1. - 2 személyes
4.1.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella 478 020 Ft
4.2. - 4 személyes
4.2.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella 554 700 Ft
4.3. - 6 személyes
4.3.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella 657 000 Ft
4.4. - 9 személyes
4.4.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella 720 840 Ft

XXI. ÚJKÖZTEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B
Nettó megváltási ár
1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 33 950 Ft
2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:
2.1. 4-es parcella
2.2. összes többi parcella
74 980 Ft
57 170 Ft
3. Urnasírhely:
3.1. I. övezet
3.2. II. övezet
3.3. III. övezet
3.4. 3-as parcella
3.5. 4-es parcella
3.6. 68-as parcella
53 880 Ft
47 320 Ft
40 520 Ft
94 870 Ft
94 870 Ft
61 400 Ft
4. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
4.1. I. övezet
4.2. II. övezet
4.3. III. övezet
112 840 Ft
106 620 Ft
100 620 Ft
5. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
5.1. I. övezet
5.2. II. övezet
5.3. III. övezet
116 890 Ft
110 610 Ft
104 850 Ft
6. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
6.1. I. övezet
6.2. II. övezet
6.3. III. övezet
132 560 Ft
126 880 Ft
120 550 Ft
7. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
7.1. I. övezet
7.2. II. övezet
7.3. III. övezet
7.4. 3-as parcella
127 250 Ft
121 230 Ft
115 010 Ft
164 890 Ft
8. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
8.1. I. övezet
8.2. II. övezet
8.3. III. övezet
8.4. 3-as parcella
96 760 Ft
90 510 Ft
84 520 Ft
134 200 Ft
9. Kiemelt kategóriájú urnasír nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
9.1. 4/7-es parcella
9.2. 4/10-es parcella
272 940 Ft
272 940 Ft
10. Exkluzív urnafülke teremben (60 évre):
10.1. 1 személyes
10.2. 2 személyes
10.3. 4 személyes
241 380 Ft
407 280 Ft
573 120 Ft

XXII. TEMETŐFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS EGYÉB VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A
Valamennyi temetőben
B
Nettó ár
1. Sírbolt építése esetén (30 nap érvényességi idővel) 34 949 Ft
2. Sírkő-, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
2.1. Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői szabályzatban előírt feltételek
szerint munkánként és naponként
1 156 Ft
2.1. - Betűvésés síremlékre (név és évszám) 353 Ft
2.1.1. - Sírgondozó vállalkozók részére naponként 500 Ft

XXIII. GÉPJÁRMŰVEL TEMETŐBE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS DÍJA

A
Motorkerékpárral, személygépjárművel, tehergépjárművel és autóbusszal történő
temetői behajtás díja (alkalmanként)
B
Nettó ár
Újköztemetőben, Farkasréti temetőben, Erzsébeti temetőben, Óbudai temetőben,
Rákospalotai temetőben, Megyeri temetőben
220 Ft

XXIV. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

1. Ravatalozótermek igénybevételi díjak és az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével kapcsolatos díjak
A
Ravatalozótermek igénybevételi díjak és az üzemeltető szakszemélyzetének
igénybevételével kapcsolatos díjak
B
Nettó ár
1. Ravatalozótermek igénybevételi díjak és az üzemeltető szakszemélyzetének
igénybevételével kapcsolatos díjak
1.1. Angeli utcai temető, Budafoki temető, Cinkotai temető, Csepeli temető II. terem,
Erzsébeti temető, Kispesti új temető, Kispesti öreg temető, Lőrinci temető kis terem,
valamint Megyeri temető, Rákospalotai temető, Újköztemető IV., V., VI., VII., VIII.,
IX., X., XI., XII. termek
39 964 Ft
1.2. Csepeli temető I. terem 42 283 Ft
1.3. Óbudai temető I. terem, Tamás utcai temető 44 625 Ft
1.4. Farkasréti temető - Németvölgyi termek, Lőrinci temető nagy terem 51 508 Ft
1.5. Farkasréti temető - Hóvirág u. 55 409 Ft
2. Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltető szakszemélyzetének
igénybevételével:
2.1. Óbudai temető - Főnix terem
2.2. Farkasréti temető - Makovecz terem, Újköztemető - III. terem
64 690 Ft
66 952 Ft
3. Külső ravatal igénybevételi díja az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével:
3.1. Budafoki temető, Cinkotai temető, Csepeli temető, Erzsébeti temető, Kispesti temető,
valamint Lőrinci temető, Megyeri temető, Rákospalotai temető
42 938 Ft
3.2. Óbudai temető, Újköztemető
3.3. Farkasréti temető
3.4. Téli ravatalozási szolgáltatás hamvak szórása esetén az Újköztemetőben
52 035 Ft
106 923 Ft
49 519 Ft
2. *  Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
A
Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap)
B
Nettó ár
1. Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap): 3 743 Ft
2. Társvállalkozói halotthűtés 3 743 Ft
3. Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja
A
Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja
B
Nettó ár
1. (Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
2. Óbudai temető, Újköztemető 46 197 Ft
3. Újköztemető külön díj téli időszakban (nov. 20.-márc. 31.) 10 000 Ft
4. Szervmaradványok hamvainak szórása Újköztemetőben 12 504 Ft
4. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
A
Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
B
Nettó ár
1. Elhunyt temetőn belüli szállítása, gépkocsiba helyezése és kivétele, várakozással együtt 8 311 Ft
2. Hamvak temetőn belüli szállítása 8 311 Ft
3. Temetőn belüli halottszállítás Mercedes gépkocsival, gépkocsiba helyezéssel és kivétellel,
várakozással együtt (I. kategória)
24 135 Ft
4. Temetőn belüli halottszállítás új Mercedes gépkocsival, gépkocsiba helyezéssel
és kivétellel, várakozással együtt (I. kategória)
24 135 Ft
5. Exhumált elhunyt temetőn belüli szállítása, gépkocsiba helyezése és kivétele,
várakozással együtt
8 311 Ft
6. Temetőn belüli szállítás elhunyt vagy hamvak, sírból vagy fülkéből történő kivétele esetén,
gépkocsiba helyezéssel és kivétellel, várakozással együtt
8 311 Ft
7. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz - sötétkék 36 260 Ft
8. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz - ezüst 36 260 Ft
9. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz további óránként 25 900 Ft
10. Koszorúszállítás gépkocsival, ravataltól az elhelyezés helyéig
(Tamás utcai temető kivételével)
8 311 Ft
5. Sírhelynyitás és visszahantolás díja
A
Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)
B
Nettó ár
- Felnőtt sírhely: 36 007 Ft
- Gyermek sírhely: 16 669 Ft
- Urnasírhely: 16 669 Ft

XXV. TEMETÉSI HELYEK ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAI

A temetési helyek újraváltási díja a mindenkor hatályos megváltási díj 90%-a.


  Vissza az oldal tetejére