Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 456 750 903 ezer Ft bevételi főösszeggel

1 436 868 719 ezer Ft kiadási főösszeggel

19 882 184 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és 4/a. táblázat tartalmazza.

4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. táblázat tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör

Összesen
Index %
(13/9)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 678 138 27 163 231 147 116 244 852 417 14 931 141 27 239 263 033 167 277 991 547 14 809 682 48 485 254 351 311 269 209 478 96,8
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 479 175 -10 042 465 -47 569 525 -79 091 165 -30 418 227 -11 915 302 -99 828 850 -142 162 379 -25 461 927 -9 282 554 20 873 334 -13 871 147 9,8
Működési célra -18 216 952 -9 117 360 37 862 930 10 528 618 -24 629 739 -10 615 063 33 522 619 -1 722 183 -21 716 049 -8 752 718 59 569 886 29 101 119 -1689,8
Felhalmozási célra -3 262 223 -925 105 -85 432 455 -89 619 783 -5 788 488 -1 300 239 -133 351 469 -140 440 196 -3 745 878 -529 836 -38 696 552 -42 972 266 30,6
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 492 153 463 36 845 333 37 337 949 659 508 539 43 738 917 44 398 964 598 152 540 42 044 367 42 643 059 96,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 11 996 204 11 996 204 0 0 36 860 197 36 860 197 0 0 36 860 197 36 860 197 100,0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 2 030 500 2 030 500 0 0 2 058 803 2 058 803 2 058 803 2 058 803 100,0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 93 225 93 225 0 0 97 461 97 461 97 461 97 461 100,0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 5 980 279 5 980 279 0 0 6 337 402 6 337 402 6 337 402 6 337 402 100,0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 3 892 200 3 892 200 0 0 3 922 200 3 922 200 3 922 200 3 922 200 100,0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 24 444 331 24 444 331 24 444 331 24 444 331 100,0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 4 233 920 4 233 920 4 233 920 4 233 920 100,0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-
bev. áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 492 153 463 24 849 129 25 341 745 659 508 539 2 644 800 3 304 847 598 152 540 950 250 1 548 942 46,9
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 0 0 60 096 670 60 096 670 154 241 0 49 170 954 49 325 195 146 360 0 36 636 823 36 783 183 74,6
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 1 560 420 1 560 420 1 560 420 1 560 420 100,0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 81 520 81 520 0 0 81 520 81 520 63 524 63 524 77,9
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 60 015 150 60 015 150 154 241 0 47 494 417 47 648 658 146 360 34 978 292 35 124 652 73,7
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 34 597 34 597 0 34 587 34 587 100,0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 107 622 300 107 622 300 0 0 112 482 800 112 482 800 0 0 113 039 106 113 039 106 100,5
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 192 192 64,0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000 90 000 0 0 86 311 86 311 95,9
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 106 912 000 106 912 000 0 0 111 770 985 111 770 985 0 0 112 542 292 112 542 292 100,7
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 106 835 000 106 835 000 0 0 111 690 000 111 690 000 112 454 605 112 454 605 100,7
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 77 000 77 000 0 0 80 985 80 985 87 687 87 687 108,3
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 620 000 620 000 0 0 621 515 621 515 410 311 410 311 66,0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 955 815 5 700 20 498 070 33 459 585 13 848 473 5 700 36 594 441 50 448 614 13 802 141 22 540 45 797 800 59 622 481 118,2
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 436 931 1 428 5 815 194 12 253 553 7 136 298 1 428 5 194 431 12 332 157 7 051 408 1 196 5 635 743 12 688 347 102,9
4.2. Ellátási díjak 4 166 322 0 0 4 166 322 4 267 173 0 0 4 267 173 4 252 369 4 252 369 99,7
4.3. Egyéb működési bevételek 133 826 4 200 24 674 162 700 145 407 4 200 5 745 654 5 895 261 215 833 16 248 18 229 098 18 461 179 313,2
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 115 943 0 9 342 240 9 458 183 115 943 0 9 551 023 9 666 966 109 262 0 9 099 142 9 208 404 95,3
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
0 0 6 580 165 6 580 165 0 0 6 580 165 6 580 165 6 128 284 6 128 284 93,1
4.4.2. Osztalékbevételek 115 943 0 2 740 000 2 855 943 115 943 0 2 948 783 3 064 726 109 262 2 948 783 3 058 045 99,8
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 22 075 22 075 0 0 22 075 22 075 22 075 22 075 100,0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 2 072 767 72 3 632 912 5 705 751 2 157 076 72 3 665 406 5 822 554 2 157 777 5 013 3 396 866 5 559 656 95,5
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 646 742 72 3 538 412 5 185 226 1 664 907 72 3 570 906 5 235 885 1 799 309 137 3 396 866 5 196 312 99,2
4.5.2. Áfa-visszatérítés 426 025 0 94 500 520 525 492 169 0 94 500 586 669 358 468 4 876 363 344 61,9
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30 026 0 1 683 050 1 713 076 26 576 0 12 437 927 12 464 503 15 492 83 9 436 951 9 452 526 75,8
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 1 500 0 3 875 395 3 876 895 4 564 0 1 157 121 1 161 685 4 565 0 789 459 794 024 68,4
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 1 500 0 3 816 795 3 818 295 4 564 0 1 098 521 1 103 085 4 565 0 788 459 793 024 71,9
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 128 250 128 250 0 0 128 250 128 250 128 135 128 135 99,9
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 534 534 26,7
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 500 0 3 686 545 3 688 045 4 564 0 968 271 972 835 4 565 659 790 664 355 68,3
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 58 600 58 600 0 0 58 600 58 600 0 0 1 000 1 000 1,7
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 173 304 0 347 758 521 062 206 849 0 18 024 244 18 231 093 199 459 0 14 696 591 14 896 050 81,7
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 53 416 53 416 0 0 17 553 416 17 553 416 14 208 312 14 208 312 80,9
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 173 304 0 294 342 467 646 206 849 0 470 828 677 677 199 459 488 279 687 738 101,5
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 55 366 21 000 1 861 590 1 937 956 57 506 21 000 1 864 690 1 943 196 59 005 25 405 1 347 165 1 431 575 73,7
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 55 366 21 000 1 861 590 1 937 956 56 506 21 000 1 861 590 1 939 096 49 005 25 405 1 344 065 1 418 475 73,2
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 1 000 0 3 100 4 100 10 000 3 100 13 100 319,5
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 21 479 175 10 042 465 79 091 165 79 091 165 30 418 227 11 915 302 792 499 933 800 581 000 29 298 873 11 161 667 1 179 260 358 1 187 541 425 148,3
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 21 479 175 10 042 465 79 091 165 79 091 165 30 418 227 11 915 302 99 828 850 142 162 379 28 838 873 11 161 667 -6 247 209 33 753 331 23,7
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 21 479 175 10 042 465 79 091 165 79 091 165 30 418 227 11 915 302 792 499 933 800 581 000 29 298 873 11 161 667 1 179 260 358 1 187 541 425 148,3
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 12 079 170 12 079 170 0 0 12 079 170 12 079 170 0 0 0 0 0,0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 24 000 000 24 000 000 0 0 686 802 764 686 802 764 0 0 545 033 501 545 033 501 79,4
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 4 620 027 4 620 027 6 548 192 1 532 875 12 560 105 20 641 172 6 548 192 1 532 875 12 560 105 20 641 172 100,0
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 5 643 480 1 490 899 7 940 078 15 074 457 5 643 480 1 490 899 7 940 078 15 074 457 100,0
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 4 620 027 4 620 027 904 712 41 976 4 620 027 5 566 715 904 712 41 976 4 620 027 5 566 715 100,0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 21 479 175 10 042 465 0 31 521 640 23 870 035 10 382 427 0 34 252 462 22 550 681 9 628 792 0 32 179 473 93,9
1.4.1. Működési célra 20 022 119 9 117 360 0 29 139 479 21 334 655 9 124 277 0 30 458 932 21 343 003 9 122 375 30 465 378 100,0
1.4.2. Felhalmozási célra 1 457 056 925 105 0 2 382 161 2 535 380 1 258 150 0 3 793 530 1 207 678 506 417 1 714 095 45,2
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 -31 521 640 0 0 0 -34 252 462 0 0 0 -32 179 473 93,9
1.5.1. Működési célú 0 -29 139 479 0 -30 458 932 0 -30 465 378 100,0
1.5.2. Felhalmozási célú 0 -2 382 161 0 -3 793 530 0 -1 714 095 45,2
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 474 785 474 785 0 0 474 785 474 785 100,0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 38 391 968 38 391 968 0 0 80 583 109 80 583 109 200 000 0 621 191 967 621 391 967 771,1
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 35 157 313 10 069 628 310 238 281 323 943 582 45 349 368 11 942 541 1 055 533 100 1 078 572 547 44 108 555 11 210 152 1 433 611 669 1 456 750 903 135,1
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció -657 533 509 -657 533 509 -538 001 490 -538 001 490
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció -200 000 -614 916 277 -615 116 277
Korrigált bevételek mindösszesen 35 157 313 10 069 628 310 238 281 323 943 582 45 349 368 11 942 541 397 999 591 421 039 038 43 908 555 11 210 152 280 693 902 303 633 136 72,1

1/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása

Intézmények
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 33 392 423 1 764 890 35 157 313 43 318 365 2 031 003 45 349 368 42 530 498 1 578 057 44 108 555
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 115 714 562 424 13 678 138 14 329 500 601 641 14 931 141 14 124 849 684 833 14 809 682
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -20 439 527 -1 039 648 -21 479 175 -29 151 483 -1 266 744 -30 418 227 -25 006 624 -455 303 -25 461 927
Működési célra -18 116 768 -100 184 -18 216 952 -24 476 635 -153 104 -24 629 739 -21 792 202 76 153 -21 716 049
Felhalmozási célra -2 322 759 -939 464 -3 262 223 -4 674 848 -1 113 640 -5 788 488 -3 214 422 -531 456 -3 745 878
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 492 153 0 492 153 659 508 0 659 508 598 152 0 598 152
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 492 153 0 492 153 659 508 0 659 508 598 152 598 152
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 0 0 0 154 241 0 154 241 146 360 0 146 360
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 154 241 0 154 241 146 360 146 360
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 424 411 531 404 12 955 815 13 277 852 570 621 13 848 473 13 148 308 653 833 13 802 141
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 006 638 430 293 6 436 931 6 677 568 458 730 7 136 298 6 538 154 513 254 7 051 408
4.2. Ellátási díjak 4 146 322 20 000 4 166 322 4 247 173 20 000 4 267 173 4 232 438 19 931 4 252 369
4.3. Egyéb működési bevételek 133 326 500 133 826 138 942 6 465 145 407 215 756 77 215 833
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 115 943 0 115 943 115 943 0 115 943 109 262 0 109 262
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
0 0 0 0 0 0 0
4.4.2. Osztalékbevételek 115 943 0 115 943 115 943 0 115 943 109 262 109 262
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 992 906 79 861 2 072 767 2 072 400 84 676 2 157 076 2 037 206 120 571 2 157 777
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 566 881 79 861 1 646 742 1 584 256 80 651 1 664 907 1 683 423 115 886 1 799 309
4.5.2. Áfa visszatérítés 426 025 0 426 025 488 144 4 025 492 169 353 783 4 685 358 468
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 276 750 30 026 25 826 750 26 576 15 492 15 492
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 1 500 0 1 500 4 564 0 4 564 4 565 0 4 565
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 1 500 0 1 500 4 564 0 4 564 4 565 4 565
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 500 0 1 500 4 564 0 4 564 4 565 4 565
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 142 304 31 000 173 304 175 849 31 000 206 849 168 459 31 000 199 459
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 142 304 31 000 173 304 175 849 31 000 206 849 168 459 31 000 199 459
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 55 346 20 55 366 57 486 20 57 506 59 005 0 59 005
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 55 346 20 55 366 56 486 20 56 506 49 005 49 005
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 1 000 0 1 000 10 000 10 000
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 20 276 709 1 202 466 21 479 175 28 988 865 1 429 362 30 418 227 28 405 649 893 224 29 298 873
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 20 276 709 1 202 466 21 479 175 28 988 865 1 429 362 30 418 227 27 945 649 893 224 28 838 873
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 20 276 709 1 202 466 21 479 175 28 988 865 1 429 362 30 418 227 28 405 649 893 224 29 298 873
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 6 548 192 0 6 548 192 6 548 192 0 6 548 192
1.3.1. Működési célra 0 0 0 5 643 480 0 5 643 480 5 643 480 5 643 480
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 904 712 0 904 712 904 712 904 712
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 20 276 709 1 202 466 21 479 175 22 440 673 1 429 362 23 870 035 21 657 457 893 224 22 550 681
1.4.1. Működési célra 19 683 457 338 662 20 022 119 20 948 726 385 929 21 334 655 20 954 090 388 913 21 343 003
1.4.2. Felhalmozási célra 593 252 863 804 1 457 056 1 491 947 1 043 433 2 535 380 703 367 504 311 1 207 678
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 0 0
1.5.1. Működési célú
1.5.2. Felhalmozási célú
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 200 000 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0
Főpolgármesteri Hivatal
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 554 703 1 535 109 979 816 10 069 628 8 660 085 2 299 682 982 774 11 942 541 8 967 156 1 363 378 879 618 11 210 152
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 6 163 21 000 0 27 163 6 239 21 000 0 27 239 22 718 25 767 0 48 485
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -7 548 540 -1 514 109 -979 816 -10 042 465 -8 653 846 -2 278 682 -982 774 -11 915 302 -7 080 547 -1 322 389 -879 618 -9 282 554
Működési célra -6 868 222 -1 269 322 -979 816 -9 117 360 -7 953 298 -1 678 991 -982 774 -10 615 063 -6 696 666 -1 176 434 -879 618 -8 752 718
Felhalmozási célra -680 318 -244 787 0 -925 105 -700 548 -599 691 0 -1 300 239 -383 881 -145 955 0 -529 836
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 463 0 0 463 539 0 0 539 540 0 0 540
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 463 0 0 463 539 0 0 539 540 540
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 5 700 0 0 5 700 5 700 0 0 5 700 22 178 362 0 22 540
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 1 428 0 0 1 428 1 428 0 0 1 428 1 196 1 196
4.2. Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Egyéb működési bevételek 4 200 0 0 4 200 4 200 0 0 4 200 15 922 326 16 248
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.2. Osztalékbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 72 0 0 72 72 0 0 72 5 013 0 0 5 013
4.5.1. Kiszámlázott áfa 72 0 0 72 72 0 0 72 137 137
4.5.2. Áfa visszatérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 4 876 4 876
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 47 36 83
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 25 405 0 25 405
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 25 405 25 405
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 7 548 540 1 514 109 979 816 10 042 465 8 653 846 2 278 682 982 774 11 915 302 8 944 438 1 337 611 879 618 11 161 667
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 7 548 540 1 514 109 979 816 10 042 465 1 410 393 117 768 4 714 1 532 875
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 7 548 540 1 514 109 979 816 10 042 465 8 653 846 2 278 682 982 774 11 915 302 8 944 438 1 337 611 879 618 11 161 667
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 1 410 393 117 768 4 714 1 532 875 1 410 393 117 768 4 714 1 532 875
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 1 389 840 96 345 4 714 1 490 899 1 389 840 96 345 4 714 1 490 899
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 20 553 21 423 0 41 976 20 553 21 423 0 41 976
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 7 548 540 1 514 109 979 816 10 042 465 7 243 453 2 160 914 978 060 10 382 427 7 534 045 1 219 843 874 904 9 628 792
1.4.1. Működési célra 6 868 222 1 269 322 979 816 9 117 360 6 563 571 1 582 646 978 060 9 124 277 7 167 002 1 080 469 874 904 9 122 375
1.4.2. Felhalmozási célra 680 318 244 787 0 925 105 679 882 578 268 0 1 258 150 367 043 139 374 506 417
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0
1.5.1. Működési célú
1.5.2. Felhalmozási célú
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 247 780 590 62 457 691 310 238 281 287 498 415 768 034 685 1 055 533 100 266 734 918 1 166 876 750 1 433 611 669
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 231 081 393 65 723 231 147 116 262 384 355 648 812 263 033 167 253 700 028 651 283 254 351 311
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -40 457 017 -7 112 508 -47 569 525 -81 257 550 -18 571 300 -99 828 850 29 317 537 -8 444 203 20 873 334
Működési célra 40 950 041 -3 087 111 37 862 930 46 644 439 -13 121 820 33 522 619 66 326 648 -6 756 762 59 569 886
Felhalmozási célra -81 407 058 -4 025 397 -85 432 455 -127 901 989 -5 449 480 -133 351 469 -37 009 111 -1 687 441 -38 696 552
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 36 845 333 0 36 845 333 43 738 917 0 43 738 917 42 044 367 0 42 044 367
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 996 204 0 11 996 204 36 860 197 0 36 860 197 36 860 197 0 36 860 197
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 030 500 0 2 030 500 2 058 803 0 2 058 803 2 058 803 2 058 803
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225 0 93 225 97 461 0 97 461 97 461 97 461
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 980 279 0 5 980 279 6 337 402 0 6 337 402 6 337 402 6 337 402
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200 0 3 892 200 3 922 200 0 3 922 200 3 922 200 3 922 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 24 444 331 0 24 444 331 24 444 331 24 444 331
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 4 233 920 0 4 233 920 4 233 920 4 233 920
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 24 849 129 0 24 849 129 2 644 800 0 2 644 800 950 250 950 250
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 60 096 670 0 60 096 670 49 170 954 0 49 170 954 36 636 823 0 36 636 823
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 1 560 420 0 1 560 420 1 560 420 1 560 420
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 81 520 0 81 520 81 520 0 81 520 63 524 63 524
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 0 60 015 150 47 494 417 0 47 494 417 34 978 292 34 978 292
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 34 597 0 34 597 34 587 34 587
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 107 622 300 0 107 622 300 112 482 800 0 112 482 800 113 039 106 0 113 039 106
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 300 0 300 300 0 300 192 192
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 86 311 86 311
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 106 912 000 0 106 912 000 111 770 985 0 111 770 985 112 542 292 0 112 542 292
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 106 835 000 0 106 835 000 111 690 000 0 111 690 000 112 454 605 112 454 605
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 000 0 77 000 80 985 0 80 985 87 687 87 687
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 620 000 0 620 000 621 515 0 621 515 410 311 410 311
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 20 484 692 13 378 20 498 070 36 457 100 137 341 36 594 441 45 660 067 137 733 45 797 800
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 815 194 0 5 815 194 5 194 431 0 5 194 431 5 635 743 5 635 743
4.2. Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Egyéb működési bevételek 24 674 0 24 674 5 745 654 0 5 745 654 18 228 706 392 18 229 098
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 9 342 240 0 9 342 240 9 551 023 0 9 551 023 9 099 142 0 9 099 142
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
6 580 165 0 6 580 165 6 580 165 0 6 580 165 6 128 284 6 128 284
4.4.2. Osztalékbevételek 2 740 000 0 2 740 000 2 948 783 0 2 948 783 2 948 783 2 948 783
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 22 075 0 22 075 22 075 0 22 075 22 075 22 075
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 3 619 534 13 378 3 632 912 3 528 065 137 341 3 665 406 3 259 525 137 341 3 396 866
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 525 034 13 378 3 538 412 3 433 565 137 341 3 570 906 3 259 525 137 341 3 396 866
4.5.2. Áfa visszatérítés 94 500 0 94 500 94 500 0 94 500 0
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 683 050 0 1 683 050 12 437 927 0 12 437 927 9 436 951 9 436 951
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 3 825 850 49 545 3 875 395 648 450 508 671 1 157 121 280 788 508 671 789 459
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 3 767 250 49 545 3 816 795 589 850 508 671 1 098 521 279 788 508 671 788 459
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 128 250 0 128 250 128 250 0 128 250 128 135 128 135
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 534 534
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 637 000 49 545 3 686 545 459 600 508 671 968 271 151 119 508 671 659 790
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 58 600 0 58 600 58 600 0 58 600 1 000 1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 347 758 0 347 758 18 024 244 0 18 024 244 14 696 591 0 14 696 591
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416 0 53 416 17 553 416 0 17 553 416 14 208 312 14 208 312
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 294 342 0 294 342 470 828 0 470 828 488 279 488 279
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 1 858 790 2 800 1 861 590 1 861 890 2 800 1 864 690 1 342 286 4 879 1 347 165
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 858 790 2 800 1 861 590 1 858 790 2 800 1 861 590 1 339 186 4 879 1 344 065
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 3 100 0 3 100 3 100 3 100
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 16 699 197 62 391 968 79 091 165 25 114 060 767 385 873 792 499 933 13 034 890 1 166 225 467 1 179 260 358
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 16 699 197 62 391 968 79 091 165 24 228 948 109 852 364 134 081 312 0
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 16 699 197 62 391 968 79 091 165 25 114 060 767 385 873 792 499 933 13 034 890 1 166 225 467 1 179 260 358
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 12 079 170 0 12 079 170 12 079 170 0 12 079 170 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 24 000 000 24 000 000 0 686 802 764 686 802 764 545 033 500 545 033 500
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 4 620 027 0 4 620 027 12 560 105 0 12 560 105 12 560 105 0 12 560 105
1.3.1. Működési célra 0 0 0 7 940 078 0 7 940 078 7 940 078 7 940 078
1.3.2. Felhalmozási célra 4 620 027 0 4 620 027 4 620 027 0 4 620 027 4 620 027 0 4 620 027
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.5.1. Működési célú 0 0 0 0 0 0 0
1.5.2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 474 785 0 474 785 474 785 474 785
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 38 391 968 38 391 968 0 80 583 109 80 583 109 621 191 967 621 191 967
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok

Összesen
1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 260 902 467 63 041 115 0 323 943 582 309 792 739 768 775 094 4 714 1 078 572 547 318 232 572 1 169 818 185 879 618 1 456 750 903
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 244 203 270 649 147 0 244 852 417 276 720 094 1 271 453 0 277 991 547 267 847 595 1 361 883 0 269 209 478
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -68 445 084 -9 666 265 -979 816 -79 091 165 -119 062 879 -22 116 726 -982 774 -142 162 379 -2 769 634 -10 221 895 -879 618 -13 871 147
Működési célra 15 965 051 -4 456 617 -979 816 10 528 618 14 214 506 -14 953 915 -982 774 -1 722 183 37 837 780 -7 857 043 -879 618 29 101 119
Felhalmozási célra -84 410 135 -5 209 648 0 -89 619 783 -133 277 385 -7 162 811 0 -140 440 196 -40 607 414 -2 364 852 0 -42 972 266
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 337 949 0 0 37 337 949 44 398 964 0 0 44 398 964 42 643 059 0 0 42 643 059
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 996 204 0 0 11 996 204 36 860 197 0 0 36 860 197 36 860 197 0 0 36 860 197
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 030 500 0 0 2 030 500 2 058 803 0 0 2 058 803 2 058 803 0 0 2 058 803
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225 0 0 93 225 97 461 0 0 97 461 97 461 0 0 97 461
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 980 279 0 0 5 980 279 6 337 402 0 0 6 337 402 6 337 402 0 0 6 337 402
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200 0 0 3 892 200 3 922 200 0 0 3 922 200 3 922 200 0 0 3 922 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 24 444 331 0 0 24 444 331 24 444 331 0 0 24 444 331
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 4 233 920 0 0 4 233 920 4 233 920 0 0 4 233 920
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 341 745 0 0 25 341 745 3 304 847 0 0 3 304 847 1 548 942 0 0 1 548 942
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 60 096 670 0 0 60 096 670 49 325 195 0 0 49 325 195 36 783 183 0 0 36 783 183
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 1 560 420 0 0 1 560 420 1 560 420 0 0 1 560 420
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 81 520 0 0 81 520 81 520 0 0 81 520 63 524 0 0 63 524
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 60 015 150 0 0 60 015 150 47 648 658 0 0 47 648 658 35 124 652 0 0 35 124 652
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 34 597 0 0 34 597 34 587 0 0 34 587
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 107 622 300 0 0 107 622 300 112 482 800 0 0 112 482 800 113 039 106 0 0 113 039 106
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 300 0 0 300 300 0 0 300 192 0 0 192
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 90 000 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000 86 311 0 0 86 311
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 106 912 000 0 0 106 912 000 111 770 985 0 0 111 770 985 112 542 292 0 0 112 542 292
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 106 835 000 0 0 106 835 000 111 690 000 0 0 111 690 000 112 454 605 0 0 112 454 605
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 000 0 0 77 000 80 985 0 0 80 985 87 687 0 0 87 687
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 620 000 0 0 620 000 621 515 0 0 621 515 410 311 0 0 410 311
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 32 914 803 544 782 0 33 459 585 49 740 652 707 962 0 50 448 614 58 830 553 791 928 0 59 622 481
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 11 823 260 430 293 0 12 253 553 11 873 427 458 730 0 12 332 157 12 175 093 513 254 0 12 688 347
4.2. Ellátási díjak 4 146 322 20 000 0 4 166 322 4 247 173 20 000 0 4 267 173 4 232 438 19 931 0 4 252 369
4.3. Egyéb működési bevételek 162 200 500 0 162 700 5 888 796 6 465 0 5 895 261 18 460 384 795 0 18 461 179
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 9 458 183 0 0 9 458 183 9 666 966 0 0 9 666 966 9 208 404 0 0 9 208 404
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,
h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev.
6 580 165 0 0 6 580 165 6 580 165 0 0 6 580 165 6 128 284 0 0 6 128 284
4.4.2. Osztalékbevételek 2 855 943 0 0 2 855 943 3 064 726 0 0 3 064 726 3 058 045 0 0 3 058 045
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 22 075 0 0 22 075 22 075 0 0 22 075 22 075 0 0 22 075
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 5 612 512 93 239 0 5 705 751 5 600 537 222 017 0 5 822 554 5 301 744 257 912 0 5 559 656
4.5.1. Kiszámlázott áfa 5 091 987 93 239 0 5 185 226 5 017 893 217 992 0 5 235 885 4 943 085 253 227 0 5 196 312
4.5.2. Áfa visszatérítés 520 525 0 0 520 525 582 644 4 025 0 586 669 358 659 4 685 0 363 344
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 712 326 750 0 1 713 076 12 463 753 750 0 12 464 503 9 452 490 36 0 9 452 526
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 3 827 350 49 545 0 3 876 895 653 014 508 671 0 1 161 685 285 353 508 671 0 794 024
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 3 768 750 49 545 0 3 818 295 594 414 508 671 0 1 103 085 284 353 508 671 0 793 024
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 128 250 0 0 128 250 128 250 0 0 128 250 128 135 0 0 128 135
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 534 0 0 534
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 638 500 49 545 0 3 688 045 464 164 508 671 0 972 835 155 684 508 671 0 664 355
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 58 600 0 0 58 600 58 600 0 0 58 600 1 000 0 0 1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 490 062 31 000 0 521 062 18 200 093 31 000 0 18 231 093 14 865 050 31 000 0 14 896 050
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 53 416 0 0 53 416 17 553 416 0 0 17 553 416 14 208 312 0 0 14 208 312
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 436 646 31 000 0 467 646 646 677 31 000 0 677 677 656 738 31 000 0 687 738
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 1 914 136 23 820 0 1 937 956 1 919 376 23 820 0 1 943 196 1 401 291 30 284 0 1 431 575
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 914 136 23 820 0 1 937 956 1 915 276 23 820 0 1 939 096 1 388 191 30 284 0 1 418 475
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 4 100 0 0 4 100 13 100 0 0 13 100
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165 33 072 645 767 503 641 4 714 800 581 000 50 384 977 1 168 456 302 879 618 1 187 541 425
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165 32 187 533 109 970 132 4 714 142 162 379 27 945 649 893 224 0 28 838 873
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165 33 072 645 767 503 641 4 714 800 581 000 50 384 977 1 168 456 302 879 618 1 187 541 425
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 12 079 170 0 0 12 079 170 12 079 170 0 0 12 079 170 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 24 000 000 0 24 000 000 0 686 802 764 0 686 802 764 0 545 033 500 0 545 033 500
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 4 620 027 0 0 4 620 027 20 518 690 117 768 4 714 20 641 172 20 518 690 117 768 4 714 20 641 172
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 14 973 398 96 345 4 714 15 074 457 14 973 398 96 345 4 714 15 074 457
1.3.2. Felhalmozási célra 4 620 027 0 0 4 620 027 5 545 292 21 423 0 5 566 715 5 545 292 21 423 0 5 566 715
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640 29 684 126 3 590 276 978 060 34 252 462 29 191 502 2 113 067 874 904 32 179 473
1.4.1. Működési célra 26 551 679 1 607 984 979 816 29 139 479 27 512 297 1 968 575 978 060 30 458 932 28 121 092 1 469 382 874 904 30 465 378
1.4.2. Felhalmozási célra 1 273 570 1 108 591 0 2 382 161 2 171 829 1 621 701 0 3 793 530 1 070 410 643 685 0 1 714 095
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -27 825 249 -2 716 575 -979 816 -31 521 640 -29 684 126 -3 590 276 -978 060 -34 252 462 -29 191 502 -2 113 067 -874 904 -32 179 473
1.5.1. Működési célú -26 551 679 -1 607 984 -979 816 -29 139 479 -27 512 297 -1 968 575 -978 060 -30 458 932 -28 121 092 -1 469 382 -874 904 -30 465 378
1.5.2. Felhalmozási célú -1 273 570 -1 108 591 0 -2 382 161 -2 171 829 -1 621 701 0 -3 793 530 -1 070 410 -643 685 0 -1 714 095
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 474 785 0 0 474 785 474 785 0 0 474 785
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 38 391 968 0 38 391 968 0 80 583 109 0 80 583 109 200 000 621 191 967 0 621 191 967
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2015. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)
Emberi Erőforrások Minisztériuma Év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás 126 000 - -
Emberi Erőforrások Minisztériuma Év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély 94 000 - -
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 285 000 285 000 349 577 122,7
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) Előírt befizetési kötelezettség 315 456 315 456 315 456 100,0
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240 4 240 - 0,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 24 000 000 0 0
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 433 433 433 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési tervdokumentáció előkészítésének támogatása - - 495
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításának támogatása - 3 900 3 900 100,0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi támogatás visszautalása - 730 730 100,0
Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi támogatás visszautalása - 2 802 2 831 101,0
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000 24 000 22 573 94,1
Belügyminisztérium Árvizi helyreállítással kapcsolatos támogatás - 1 744 019 - 0,0
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása - 19 220 19 220 100,0
I-XXIII. kerületi önkormányzatok Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó kiadások kerületekre eső része - 245 000 235 035 95,9
Összesen 24 849 129 2 644 800 950 250 35,9
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Budapesti Temetkezési Intézet 2013. évi telekadó visszafizetése 55 846 55 846 29 597 53,0
Birmingham Város Önkormányzata Horizont 2020 Projekt 12 565 14 772 14 772 100,0
Európiai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 7 752 35 508 30 596 86,2
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) 2013. és 2014. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás 18 179 103 074 103 745 100,7
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 200 000 234 931 282 869 120,4
Historica Egyesület 2014. évi támogatás visszautalása - 200 200 100,0
Az Élet Menete Alapítvány 2014. évi támogatás visszautalása - 1 000 1 000 100,0
URBACT Titkárság (EU) ROMA NET II project elszámolásához kapcsolódó kifizetés - 14 138 14 138 100,0
Támasz Alapítvány 2014. évi támogatás visszautalása - 500 500 100,0
Budapest Esély Nonprofit Kft. 2014. évi támogatás visszautalása - 99 99 100,0
T-Rádió Közhasznú Alapítvány 2015. évi támogatás visszautalása - - 3
Budapesti Birkózó Szövetség 2014. évi támogatás visszautalása - 210 210 100,0
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft Közterület használati díj - 6 720 6 720 100,0
Budapesti Sportszolgáltató Központ BSK megszűnésével kapcsolatos könyvelendő kiadások fedezete - 3 830 3 830 100,0
Összesen 294 342 470 828 488 279 103,7

1/c. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2015. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartásról kívülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(6/5*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Gazdasági, ellátási feladatok
KEOP Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) 314 839 114 705 114 705 100,0
NFM Önerőalap támogatás Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) - 14 912 14 912 100,0
Közlekedési feladatok
KÖZOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 37 744 600 22 303 737 14 307 837 64,1
NFM (Önerőalap támogatás) Budapest 4-es metróvonal támogatása 199 644 991 439 991 439 100,0
Környezetvédelmi feladatok
III. Kerületi Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezetrend 1 562 1 562 990 63,4
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 2 378 451 2 378 451 1 701 176 71,5
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz 3 266 661 3 266 661 -
NFM Önerőalap támogatás Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése - 110 000 110 000 100,0
KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 2 755 093 3 148 038 3 043 800 96,7
NFM Önerőalap támogatás A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése - 224 827 224 827 100,0
KEOP A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 146 833 181 429 230 863 127,2
NFÜ Önerő támogatás A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 187 332 137 898 73,6
KEOP Közvilágítási célú energiaracionalizálás 127 138 33 427 29 526 88,3
NFM Önerőalap támogatás Közvilágítási célú energiaracionalizálás 5 210 5 210 100,0
KMOP Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 39 187 39 187 32 474 82,9
Soroksári Önkormányzat Soroksári közvilágítás bővítése 8 890 8 890 2 334 26,3
Vidékfejlesztési Minisztérium Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 100 000 0 -
Sport feladatok
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 152 363 152 363 - 0,0
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 2 282 2 282 - 0,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog. Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 88 007 130 256 130 256 100,0
Vízgazdálkodási feladatok
Belügyminisztérium Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás 1 744 019 - -
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040 2 040 2 040 100,0
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500 4 500 4 500 100,0
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 107 940 107 940 105 981 98,2
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 8 800 356 9 243 723 8 952 712 96,9
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745 - -
XVIII. Kerületi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 600 000 600 000 593 306 98,9
NFM Önerőalap támogatás Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 4 236 506 4 236 506 100,0
Városüzemeltetési feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése - 5 000 5 000 100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 60 015 150 47 494 417 34 978 292 73,6
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)
Közlekedési feladatok
KMOP Magdolna Negyed Program III. ütem - 34 597 34 587 100,0
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 0 34 597 34 587 100,0
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Kulturális feladatok
Belügyminisztérium FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása - 500 000 500 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma BTM, Kiscelli Múzeum és Fővárosi Képtár időszaki kiállításai, Aquincumi Múzeum programjai - 7 000 7 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma BTM, budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozása - 7 000 7 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár - 420 420 100,0
Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése - 780 000 780 000 100,0
ART Mozihálózat digitális fejlesztése - 16 000 16 000 100,0
Közlekedési feladatok
NFÜ/Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása - 250 000 250 000 100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 0 1 560 420 1 560 420 100,0
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése - 3 000 3 000 100,0
Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése - 100 100 100,0
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen: 0 3 100 3 100 100,0

1/d. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index % (5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa-finanszírozásra (891201)
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás 53 416 53 416 53 416 100,0
BKK Zrt. A közösségi közlekedés állami támogatásának beérkezéséig megelőlegezett fedezet visszapótlása - 13 500 000 13 500 000 100,0
BKK Zrt. Áfa-finanszírozás - 4 000 000 654 896 16,4
Összesen 53 416 17 553 416 14 208 312 80,9
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 81 520 81 520 63 524 77,9
Összesen 81 520 81 520 63 524 77,9
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 790 3 790 4 076 107,5
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 1 800 000 1 800 000 635 110 35,3
Rác Beruházó Kft. Csődegyezség alapján törlesztés 55 000 55 000 - 0,0
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 2 800 2 800 4 879 174,3
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés - - 700 000
Összesen 1 861 590 1 861 590 1 344 065 72,2

1/e. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft ban
Bevételi címkód Feladatok megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
1 2 3 4 5
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200 3 922 200 3 922 200
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400 679 400 679 400
Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása 3 212 800 3 212 800 3 212 800
Könyvtári célú érdekeltségnöveltség-növelő pályázati támogatás 30 000 30 000
851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 24 444 331 24 444 331
2015. évi bérkompenzáció 288 156 288 156
Kiegészítő szociális ágazati pótlék 156 175 156 175
Helyi közösségi közlekedés támogatása 24 000 000 24 000 000
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 980 279 6 337 402 6 337 402
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 279 103 1 279 103 1 279 103
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 157 873 157 873 157 873
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 121 230 1 121 230 1 121 230
Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása 91 218 156 984 156 984
Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye 118 273 118 273
Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka 287 848 287 848
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. felad. támogatása 4 060 796 3 890 315 3 890 315
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás 2 679 009 2 679 009 2 679 009
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 381 787 1 211 306 1 211 306
Gyermekétkeztetés támogatása 549 162 604 879 604 879
Elismert dolgozók bértámogatása 349 705 347 469 347 469
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 199 457 257 410 257 410
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 030 500 2 058 803 2 058 803
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 30 500 30 500 30 500
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 28 303 28 303
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225 97 461 97 461
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása 77 999 81 021 81 021
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 57 713 61 865 61 865
- közvetlenül segítők létszáma után 19 800 18 600 18 600
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés 486 556 556
Óvodaműködtetési támogatás 9 730 10 010 10 010
- 8 hóra 6 487 6 767 6 767
- 4 hóra 3 243 3 243 3 243
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 496 6 430 6 430
Támogatások összesen: 11 996 204 36 860 197 36 860 197

2. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati
kör

Összesen
Index %
(13/9)*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 35 157 313 10 069 628 278 716 641 323 943 582 45 349 368 11 942 541 362 862 017 420 153 926 40 271 609 9 331 039 233 477 977 283 080 625 67,4
Működési célra 31 838 224 9 123 523 127 450 531 168 412 278 39 344 569 10 621 302 177 317 783 227 283 654 36 315 801 8 775 798 156 007 978 201 099 577 88,5
Felhalmozási célra 3 319 089 946 105 151 266 110 155 531 304 6 004 799 1 321 239 185 544 234 192 870 272 3 955 808 555 241 77 469 999 81 981 048 42,5
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 838 224 9 123 523 127 450 531 168 412 278 39 344 569 10 621 302 177 317 783 227 283 654 36 315 801 8 775 798 156 007 978 201 099 577 88,5
1. Személyi juttatások 13 123 959 5 386 972 229 447 18 740 378 14 120 138 5 477 248 241 197 19 838 583 13 458 223 4 677 755 174 396 18 310 374 92,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 678 651 1 562 829 57 624 5 299 104 3 966 203 1 587 194 59 868 5 613 265 3 767 398 1 338 600 47 002 5 153 000 91,8
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 805 360 1 945 040 24 409 032 41 159 432 17 589 451 2 254 691 46 487 603 66 331 745 15 466 510 1 457 845 33 588 547 50 512 902 76,2
3.1. Kamatkiadások 0 0 274 190 274 190 0 0 3 938 913 3 938 913 2 894 275 2 894 275 73,5
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 334 5 393 1 531 843 1 538 570 381 9 732 2 117 430 2 127 543 699 3 461 1 280 110 1 284 270 60,4
3.3. Többi dologi kiadás 14 804 026 1 939 647 22 602 999 39 346 672 17 589 070 2 244 959 40 431 260 60 265 289 15 465 811 1 454 384 29 414 162 46 334 357 76,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 427 220 000 70 000 403 427 123 836 177 632 70 000 371 468 84 456 177 632 48 620 310 708 83,6
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 116 827 8 682 102 684 428 102 809 937 3 544 941 1 124 537 130 459 115 135 128 593 3 539 214 1 123 966 122 149 413 126 812 593 93,8
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 6 927 0 6 890 13 817 8 560 0 8 662 17 222 8 159 8 023 16 182 94,0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 46 300 5 000 0 51 300 3 443 632 1 120 255 831 314 5 395 201 3 443 431 1 119 684 93 076 4 656 191 86,3
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 17 500 000 17 500 000 14 309 843 14 309 843 81,8
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 264 307 327 307 88 469 0 2 109 209 2 197 678 83 344 206 296 289 640 13,2
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 600 3 682 88 290 307 88 294 589 4 280 4 282 108 072 154 108 080 716 4 280 4 282 107 532 175 107 540 737 99,5
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 14 122 924 14 122 924 0 0 1 937 776 1 937 776 0 0 0 0,0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 4 122 924 4 122 924 0 0 1 752 407 1 752 407 0 0 0 0,0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 185 369 185 369 0 0 0 0,0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 3 319 089 946 105 151 266 110 155 531 304 6 004 799 1 321 239 185 544 234 192 870 272 3 955 808 555 241 77 469 999 81 981 048 42,5
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 2 483 486 735 303 53 587 046 56 805 835 4 684 065 1 058 514 103 449 450 109 192 029 2 861 482 453 049 26 176 182 29 490 713 27,0
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 43 784 541 43 784 541 0 0 95 231 519 95 231 519 24 447 745 24 447 745 25,7
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 011 961 578 979 0 1 590 940 2 039 074 817 131 0 2 856 205 765 879 373 608 1 139 487 39,9
6.3. Intézményi beruházások 850 587 0 0 850 587 1 733 008 16 272 14 306 1 763 586 1 557 301 13 258 14 306 1 584 865 89,9
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 214 000 214 000 0 86 000 86 000 40,2
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 620 938 156 324 9 802 505 10 579 767 911 983 225 111 7 989 625 9 126 719 538 302 66 183 1 628 131 2 232 616 24,5
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 783 551 189 802 26 301 194 27 274 547 1 263 489 220 302 25 094 570 26 578 361 1 087 081 70 206 10 755 141 11 912 428 44,8
7.1. Intézményi felújítások 341 015 0 24 904 365 919 682 537 0 384 430 1 066 967 587 100 144 056 731 156 68,5
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 20 684 692 20 684 692 0 0 21 005 452 21 005 452 9 767 690 9 767 690 46,5
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 276 220 149 450 0 425 670 322 158 173 466 0 495 624 279 297 55 280 334 577 67,5
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 166 316 40 352 5 591 598 5 798 266 258 794 46 836 3 704 688 4 010 318 220 684 14 926 843 395 1 079 005 26,9
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 52 052 21 000 71 377 870 71 450 922 57 245 42 423 57 000 214 57 099 882 7 245 31 986 40 538 676 40 577 907 71,1
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 52 052 21 000 1 800 000 1 873 052 57 245 42 423 651 000 750 668 7 245 31 986 635 110 674 341 89,8
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 85 000 85 000 0 0 6 480 112 6 480 112 2 733 396 2 733 396 42,2
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 28 750 28 750 0 0 37 354 37 354 15 487 15 487 41,5
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 68 822 699 68 822 699 0 0 48 078 293 48 078 293 36 252 041 36 252 041 75,4
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 641 421 641 421 0 0 1 753 455 1 753 455 902 642 902 642 51,5
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 692 671 083 658 418 621 460 000 0 1 185 507 567 1 153 788 094 175,2
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 692 671 083 658 418 621 460 000 0 1 185 507 567 1 153 788 094 175,2
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 657 533 509 657 533 509 0 0 538 001 490 538 001 490 81,8
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 31 521 640 31 521 640 0 0 34 252 462 34 252 462 0 0 32 179 473 32 179 473 93,9
1.3.1. - működési célra 0 0 29 139 479 29 139 479 0 0 30 458 932 30 458 932 0 0 30 465 378 30 465 378 100,0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 2 382 161 2 382 161 0 0 3 793 530 3 793 530 0 0 1 714 095 1 714 095 45,2
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 -31 521 640 -31 521 640 0 0 0 -34 252 462 0 0 0 -32 179 473 93,9
1.4.1. - működési célú 0 0 -29 139 479 -29 139 479 0 0 -30 458 932 0 0 -30 465 378 100,0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 -2 382 161 -2 382 161 0 0 -3 793 530 0 0 -1 714 095 45,2
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 460 000 0 614 916 277 615 376 277
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 885 112 885 112 0 0 410 327 410 327 46,4
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 35 157 313 10 069 628 278 716 641 323 943 582 45 349 368 11 942 541 1 055 533 100 1 078 572 547 40 731 609 9 331 039 1 418 985 544 1 436 868 719 133,2
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció -657 533 509 -657 533 509 -538 001 490 -538 001 490
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció -200 000 -614 916 277 -615 116 277
Korrigált kiadások mindösszesen 35 157 313 10 069 628 278 716 641 323 943 582 45 349 368 11 942 541 397 999 591 421 039 038 40 531 609 9 331 039 266 067 777 283 750 952 67,4

2/a. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

Intézmények
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 33 555 241 1 602 072 35 157 313 43 480 983 1 868 385 45 349 368 39 591 473 1 140 136 40 731 609
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 33 555 241 1 602 072 35 157 313 43 480 983 1 868 385 45 349 368 39 131 473 1 140 136 40 271 609
Működési célra 31 175 636 662 588 31 838 224 38 589 844 754 725 39 344 569 35 707 121 608 680 36 315 801
Felhalmozási célra 2 379 605 939 484 3 319 089 4 891 139 1 113 660 6 004 799 3 424 352 531 456 3 955 808
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 175 636 662 588 31 838 224 38 589 844 754 725 39 344 569 35 707 121 608 680 36 315 801
1. Személyi juttatások 12 882 288 241 671 13 123 959 13 856 781 263 357 14 120 138 13 211 203 247 020 13 458 223
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 614 466 64 185 3 678 651 3 895 850 70 353 3 966 203 3 702 118 65 280 3 767 398
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 448 878 356 482 14 805 360 17 168 686 420 765 17 589 451 15 170 280 296 230 15 466 510
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 381 953 1 334 381 0 381 699 699
3.3. Többi dologi kiadás 14 448 497 355 529 14 804 026 17 168 305 420 765 17 589 070 15 169 581 296 230 15 465 811
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 327 100 113 427 123 736 100 123 836 84 456 84 456
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 116 677 150 116 827 3 544 791 150 3 544 941 3 539 064 150 3 539 214
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 6 927 0 6 927 8 560 0 8 560 8 159 8 159
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 46 300 0 46 300 3 443 632 0 3 443 632 3 443 431 3 443 431
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 63 000 88 469 0 88 469 83 344 83 344
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 150 600 4 130 150 4 280 4 130 150 4 280
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 2 379 605 939 484 3 319 089 4 891 139 1 113 660 6 004 799 3 424 352 531 456 3 955 808
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 573 707 909 779 2 483 486 3 589 657 1 094 408 4 684 065 2 342 345 519 137 2 861 482
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 233 537 778 424 1 011 961 1 076 733 962 341 2 039 074 353 415 412 464 765 879
6.3. Intézményi beruházások 814 386 36 201 850 587 1 692 870 40 138 1 733 008 1 532 113 25 188 1 557 301
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 525 784 95 154 620 938 820 054 91 929 911 983 456 817 81 485 538 302
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 753 846 29 705 783 551 1 244 237 19 252 1 263 489 1 074 762 12 319 1 087 081
7.1. Intézményi felújítások 317 626 23 389 341 015 667 379 15 158 682 537 577 400 9 700 587 100
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 276 220 0 276 220 322 158 0 322 158 279 297 279 297
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 160 000 6 316 166 316 254 700 4 094 258 794 218 065 2 619 220 684
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 52 052 0 52 052 57 245 0 57 245 7 245 0 7 245
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 52 052 0 52 052 57 245 0 57 245 7 245 7 245
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 460 000 460 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0
Főpolgármesteri Hivatal
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 554 703 1 535 109 979 816 10 069 628 8 660 085 2 299 682 982 774 11 942 541 7 103 265 1 348 156 879 618 9 331 039
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 7 554 703 1 535 109 979 816 10 069 628 8 660 085 2 299 682 982 774 11 942 541 7 103 265 1 348 156 879 618 9 331 039
Működési célra 6 874 385 1 269 322 979 816 9 123 523 7 959 537 1 678 991 982 774 10 621 302 6 719 384 1 176 796 879 618 8 775 798
Felhalmozási célra 680 318 265 787 0 946 105 700 548 620 691 0 1 321 239 383 881 171 360 0 555 241
A Működési kiadások (1.+...+5.) 6 874 385 1 269 322 979 816 9 123 523 7 959 537 1 678 991 982 774 10 621 302 6 719 384 1 176 796 879 618 8 775 798
1. Személyi juttatások 4 168 037 767 160 451 775 5 386 972 3 918 077 1 074 462 484 709 5 477 248 3 394 897 837 573 445 284 4 677 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 182 930 254 833 125 066 1 562 829 1 125 344 327 866 133 984 1 587 194 964 772 250 065 123 763 1 338 600
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 1 514 736 247 329 182 975 1 945 040 1 791 579 276 663 186 449 2 254 691 1 235 749 89 158 132 939 1 457 846
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 247 3 146 0 5 393 2 247 7 485 0 9 732 2 066 1 395 3 461
3.3. Többi dologi kiadás 1 512 489 244 183 182 975 1 939 647 1 789 332 269 178 186 449 2 244 959 1 233 683 87 763 132 939 1 454 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 220 000 220 000 0 0 177 632 177 632 177 632 177 632
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 8 682 0 0 8 682 1 124 537 0 0 1 124 537 1 123 966 0 0 1 123 966
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000 0 0 5 000 1 120 255 0 0 1 120 255 1 119 684 1 119 684
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 682 0 0 3 682 4 282 0 0 4 282 4 282 4 282
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 680 318 265 787 0 946 105 700 548 620 691 0 1 321 239 383 881 171 360 0 555 241
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 490 516 244 787 0 735 303 480 246 578 268 0 1 058 514 313 674 139 374 0 453 048
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 386 233 192 746 0 578 979 361 874 455 257 0 817 131 263 580 110 027 373 607
6.3. Intézményi beruházások 0 0 0 0 16 272 0 0 16 272 13 258 13 258
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 104 283 52 041 0 156 324 102 100 123 011 0 225 111 36 836 29 347 66 183
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 189 802 0 0 189 802 220 302 0 0 220 302 70 207 0 0 70 207
7.1. Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 149 450 0 0 149 450 173 466 0 0 173 466 55 281 55 281
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 40 352 0 0 40 352 46 836 0 0 46 836 14 926 14 926
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 0 21 000 0 21 000 0 42 423 0 42 423 0 31 986 0 31 986
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 21 000 0 21 000 0 42 423 0 42 423 31 986 31 986
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 299 363 659 9 894 806 979 816 310 238 281 374 211 143 680 343 897 978 060 1 055 533 100 253 998 403 1 164 112 237 874 904 1 418 985 544
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 271 538 410 7 178 231 0 278 716 641 343 641 905 19 220 112 0 362 862 017 224 382 491 9 095 486 0 233 477 977
Működési célra 124 350 042 3 100 489 0 127 450 531 164 058 622 13 259 161 0 177 317 783 149 113 483 6 894 495 0 156 007 978
Felhalmozási célra 147 188 368 4 077 742 0 151 266 110 179 583 283 5 960 951 0 185 544 234 75 269 008 2 200 991 0 77 469 999
A Működési kiadások (1.+...+5.) 124 350 042 3 100 489 0 127 450 531 164 058 622 13 259 161 0 177 317 783 149 113 483 6 894 495 0 156 007 978
1. Személyi juttatások 208 443 21 004 229 447 214 689 26 508 241 197 169 700 4 696 174 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 160 6 464 57 624 51 887 7 981 59 868 44 669 2 333 47 002
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 24 100 775 308 257 0 24 409 032 34 876 347 11 611 256 0 46 487 603 28 156 114 5 432 433 0 33 588 547
3.1. Kamatkiadások 274 190 0 274 190 143 490 3 795 423 3 938 913 2 795 424 98 851 2 894 275
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 519 487 12 356 1 531 843 2 104 032 13 398 2 117 430 1 279 373 737 1 280 110
3.3. Többi dologi kiadás 22 307 098 295 901 22 602 999 32 628 825 7 802 435 40 431 260 24 081 317 5 332 845 29 414 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 48 620 48 620
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 99 919 664 2 764 764 0 102 684 428 128 845 699 1 613 416 0 130 459 115 120 694 380 1 455 033 0 122 149 413
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 6 890 6 890 0 8 662 8 662 8 023 8 023
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 831 314 0 831 314 93 076 93 076
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 17 500 000 0 17 500 000 14 309 843 14 309 843
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 80 307 184 000 264 307 1 921 904 187 305 2 109 209 72 296 134 000 206 296
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 87 586 701 703 606 88 290 307 106 695 183 1 376 971 108 072 154 106 219 165 1 313 010 107 532 175
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 12 252 656 1 870 268 0 14 122 924 1 897 298 40 478 0 1 937 776 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 252 656 1 870 268 4 122 924 1 711 929 40 478 1 752 407 0
5.6.2. Általános tartalék 10 000 000 0 10 000 000 185 369 0 185 369 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 147 188 368 4 077 742 0 151 266 110 179 583 283 5 960 951 0 185 544 234 75 269 008 2 200 991 0 77 469 999
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 53 329 428 257 618 0 53 587 046 102 815 927 633 523 0 103 449 450 25 844 974 331 208 0 26 176 182
6.1. Önkormányzati beruházások 43 581 722 202 819 43 784 541 94 902 804 328 715 95 231 519 24 238 949 208 796 24 447 745
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Intézményi beruházások 0 0 0 0 14 306 14 306 14 306 14 306
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 9 000 205 000 214 000 6 000 80 000 86 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 747 706 54 799 9 802 505 7 904 123 85 502 7 989 625 1 600 025 28 106 1 628 131
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 26 237 566 63 628 0 26 301 194 24 574 344 520 226 0 25 094 570 10 572 190 182 951 0 10 755 141
7.1. Intézményi felújítások 0 24 904 24 904 0 384 430 384 430 144 056 144 056
7.2. Önkormányzati felújítások 20 659 495 25 197 20 684 692 20 980 255 25 197 21 005 452 9 767 690 9 767 690
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 578 071 13 527 5 591 598 3 594 089 110 599 3 704 688 804 500 38 895 843 395
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 67 621 374 3 756 496 0 71 377 870 52 193 012 4 807 202 0 57 000 214 38 851 844 1 686 832 0 40 538 676
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 800 000 0 1 800 000 651 000 0 651 000 635 110 635 110
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000 0 85 000 6 394 237 85 875 6 480 112 2 721 858 11 538 2 733 396
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 28 750 28 750 4 084 33 270 37 354 2 864 12 623 15 487
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 65 736 374 3 086 325 68 822 699 44 039 057 4 039 236 48 078 293 34 662 470 1 589 571 36 252 041
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 641 421 641 421 1 104 634 648 821 1 753 455 829 542 73 100 902 642
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640 30 569 238 661 123 785 978 060 692 671 083 29 615 912 1 155 016 751 874 904 1 185 507 567
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640 30 569 238 661 123 785 978 060 692 671 083 29 615 912 1 155 016 751 874 904 1 185 507 567
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 657 533 509 657 533 509 538 001 490 538 001 490
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640 29 684 126 3 590 276 978 060 34 252 462 29 205 585 2 098 984 874 904 32 179 473
1.3.1. - működési célra 26 551 679 1 607 984 979 816 29 139 479 27 512 297 1 968 575 978 060 30 458 932 28 135 175 1 455 299 874 904 30 465 378
1.3.2. - felhalmozási célra 1 273 570 1 108 591 2 382 161 2 171 829 1 621 701 3 793 530 1 070 410 643 685 1 714 095
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú
1.4.2. - felhalmozási célú
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 614 916 277 614 916 277
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 885 112 0 885 112 410 327 410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi tény
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 312 648 354 10 315 412 979 816 323 943 582 396 668 085 680 921 688 982 774 1 078 572 547 271 487 556 1 164 501 545 879 618 1 436 868 719
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 312 648 354 10 315 412 979 816 323 943 582 395 782 973 23 388 179 982 774 420 153 926 270 617 229 11 583 778 879 618 283 080 625
Működési célra 162 400 063 5 032 399 979 816 168 412 278 210 608 003 15 692 877 982 774 227 283 654 191 539 988 8 679 971 879 618 201 099 577
Felhalmozási célra 150 248 291 5 283 013 0 155 531 304 185 174 970 7 695 302 0 192 870 272 79 077 241 2 903 807 0 81 981 048
A Működési kiadások (1.+...+5.) 162 400 063 5 032 399 979 816 168 412 278 210 608 003 15 692 877 982 774 227 283 654 191 539 988 8 679 971 879 618 201 099 577
1. Személyi juttatások 17 258 768 1 029 835 451 775 18 740 378 17 989 547 1 364 327 484 709 19 838 583 16 775 800 1 089 289 445 284 18 310 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 848 556 325 482 125 066 5 299 104 5 073 081 406 200 133 984 5 613 265 4 711 559 317 678 123 763 5 153 000
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 40 064 389 912 068 182 975 41 159 432 53 836 612 12 308 684 186 449 66 331 745 44 562 143 5 817 821 132 939 50 512 903
3.1. Kamatkiadások 274 190 0 0 274 190 143 490 3 795 423 0 3 938 913 2 795 424 98 851 0 2 894 275
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 522 115 16 455 0 1 538 570 2 106 660 20 883 0 2 127 543 1 282 138 2 132 0 1 284 270
3.3. Többi dologi kiadás 38 268 084 895 613 182 975 39 346 672 51 586 462 8 492 378 186 449 60 265 289 40 484 581 5 716 838 132 939 46 334 358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 183 327 100 220 000 403 427 193 736 100 177 632 371 468 133 076 0 177 632 310 708
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 100 045 023 2 764 914 0 102 809 937 133 515 027 1 613 566 0 135 128 593 125 357 410 1 455 183 0 126 812 593
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 6 927 6 890 0 13 817 8 560 8 662 0 17 222 8 159 8 023 0 16 182
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 51 300 0 0 51 300 5 395 201 0 0 5 395 201 4 656 191 0 0 4 656 191
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 17 500 000 0 0 17 500 000 14 309 843 0 0 14 309 843
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 143 307 184 000 0 327 307 2 010 373 187 305 0 2 197 678 155 640 134 000 0 289 640
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 87 590 833 703 756 0 88 294 589 106 703 595 1 377 121 0 108 080 716 106 227 577 1 313 160 0 107 540 737
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 12 252 656 1 870 268 0 14 122 924 1 897 298 40 478 0 1 937 776 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 252 656 1 870 268 0 4 122 924 1 711 929 40 478 0 1 752 407 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 10 000 000 0 0 10 000 000 185 369 0 0 185 369 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 150 248 291 5 283 013 0 155 531 304 185 174 970 7 695 302 0 192 870 272 79 077 241 2 903 807 0 81 981 048
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 55 393 651 1 412 184 0 56 805 835 106 885 830 2 306 199 0 109 192 029 28 500 993 989 719 0 29 490 712
6.1. Önkormányzati beruházások 43 581 722 202 819 0 43 784 541 94 902 804 328 715 0 95 231 519 24 238 949 208 796 0 24 447 745
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 619 770 971 170 0 1 590 940 1 438 607 1 417 598 0 2 856 205 616 995 522 491 0 1 139 486
6.3. Intézményi beruházások 814 386 36 201 0 850 587 1 709 142 54 444 0 1 763 586 1 545 371 39 494 0 1 584 865
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 9 000 205 000 0 214 000 6 000 80 000 0 86 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 377 773 201 994 0 10 579 767 8 826 277 300 442 0 9 126 719 2 093 678 138 938 0 2 232 616
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 27 181 214 93 333 0 27 274 547 26 038 883 539 478 0 26 578 361 11 717 159 195 270 0 11 912 429
7.1. Intézményi felújítások 317 626 48 293 0 365 919 667 379 399 588 0 1 066 967 577 400 153 756 0 731 156
7.2. Önkormányzati felújítások 20 659 495 25 197 0 20 684 692 20 980 255 25 197 0 21 005 452 9 767 690 0 0 9 767 690
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 425 670 0 0 425 670 495 624 0 0 495 624 334 578 0 0 334 578
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 778 423 19 843 0 5 798 266 3 895 625 114 693 0 4 010 318 1 037 491 41 514 0 1 079 005
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 67 673 426 3 777 496 0 71 450 922 52 250 257 4 849 625 0 57 099 882 38 859 089 1 718 818 0 40 577 907
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 852 052 21 000 0 1 873 052 708 245 42 423 0 750 668 642 355 31 986 0 674 341
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 85 000 0 0 85 000 6 394 237 85 875 0 6 480 112 2 721 858 11 538 0 2 733 396
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 28 750 0 28 750 4 084 33 270 0 37 354 2 864 12 623 0 15 487
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 65 736 374 3 086 325 0 68 822 699 44 039 057 4 039 236 0 48 078 293 34 662 470 1 589 571 0 36 252 041
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 641 421 0 641 421 1 104 634 648 821 0 1 753 455 829 542 73 100 0 902 642
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 885 112 657 533 509 0 658 418 621 870 327 1 152 917 767 0 1 153 788 094
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 885 112 657 533 509 0 658 418 621 870 327 1 152 917 767 0 1 153 788 094
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 657 533 509 0 657 533 509 0 538 001 490 0 538 001 490
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640 29 684 126 3 590 276 978 060 34 252 462 29 205 585 2 098 984 874 904 32 179 473
1.3.1. - működési célra 26 551 679 1 607 984 979 816 29 139 479 27 512 297 1 968 575 978 060 30 458 932 28 135 175 1 455 299 874 904 30 465 378
1.3.2. - felhalmozási célra 1 273 570 1 108 591 0 2 382 161 2 171 829 1 621 701 0 3 793 530 1 070 410 643 685 0 1 714 095
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -27 825 249 -2 716 575 -979 816 -31 521 640 -29 684 126 -3 590 276 -978 060 -34 252 462 -29 205 585 -2 098 984 -874 904 -32 179 473
1.4.1. - működési célú -26 551 679 -1 607 984 -979 816 -29 139 479 -27 512 297 -1 968 575 -978 060 -30 458 932 -28 135 175 -1 455 299 -874 904 -30 465 378
1.4.2. - felhalmozási célú -1 273 570 -1 108 591 0 -2 382 161 -2 171 829 -1 621 701 0 -3 793 530 -1 070 410 -643 685 0 -1 714 095
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 460 000 614 916 277 0 615 376 277
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 885 112 0 0 885 112 410 327 0 0 410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen (CSAPI)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KIADÁSOK 1 944 639 2 078 279 2 021 762 225 311 236 581 160 106 2 169 950 2 314 860 2 181 868 2 991 349 3 958 403 4 283 087
2 Működési kiadások 1 944 639 2 064 962 2 008 445 173 611 189 381 125 757 2 118 250 2 254 343 2 134 202 2 707 102 3 603 882 3 557 701
3 Személyi juttatások 1 283 071 1 300 593 1 254 819 77 334 77 334 48 678 1 360 405 1 377 927 1 303 497 502 533 511 537 488 802
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 356 662 364 337 354 637 20 295 20 295 13 171 376 957 384 632 367 808 135 998 163 392 140 213
5 Dologi kiadások 304 906 319 928 318 921 75 982 91 752 63 908 380 888 411 680 382 829 2 068 571 2 109 095 2 108 828
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások 0 80 104 80 068 0 0 0 0 80 104 80 068 0 819 858 819 858
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 80 104 80 068 0 80 104 80 068 819 858 819 858
14 Felhalmozási kiadások 0 13 317 13 317 51 700 47 200 34 349 51 700 60 517 47 666 284 247 354 521 265 386
15 Beruházások 0 13 317 13 317 23 900 28 900 22 030 23 900 42 217 35 347 120 505 143 738 121 515
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 792 1 792 0 1 792 1 792
18 Intézményi beruházások 8 693 8 693 18 819 22 756 17 406 18 819 31 449 26 099 94 885 112 788 98 101
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 832 2 832 5 081 6 144 4 624 5 081 8 976 7 456 25 620 30 950 23 414
21 Felújítások 0 0 0 27 800 18 300 12 319 27 800 18 300 12 319 163 742 210 783 143 871
22 Intézményi felújítások 21 889 14 408 9 700 21 889 14 408 9 700 128 931 165 971 113 284
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 911 3 892 2 619 5 911 3 892 2 619 34 811 44 812 30 587
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 000
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 460 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 1 944 639 2 078 279 2 073 892 225 311 236 581 260 716 2 169 950 2 314 860 2 334 608 2 991 349 3 958 403 4 343 662
39 Működési célú támogatások áht-n belülről 46 862 46 862 35 461 0 0 0 46 862 46 862 35 461 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 46 862 46 862 35 461 46 862 46 862 35 461
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 100 400 100 400 110 612 148 099 159 369 180 520 248 499 259 769 291 132 2 991 129 3 373 949 3 559 384
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 400 187 0 0 0 400 400 187 220 220 44
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 400 400 187 400 400 187 220 220 44
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek 1 796 977 1 930 617 1 927 632 50 212 50 212 53 196 1 847 189 1 980 829 1 980 828 0 584 234 784 234
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 110 031 110 031 0 110 031 110 031 572 798 572 798
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 796 977 1 820 586 1 817 601 50 212 50 212 53 196 1 847 189 1 870 798 1 870 797 0 11 436 11 436
63 - működési célra 1 796 977 1 818 310 1 815 325 50 212 50 212 53 196 1 847 189 1 868 522 1 868 521 11 436 11 436
64 - felhalmozási célra 2 276 2 276 0 2 276 2 276
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 200 000
66 Létszám 449 449 371 5 5 5 454 454 376 152 152 152
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 389 341 5 5 5 394 394 346 152 152 152
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 30 0 0 0 60 60 30 0 0 0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 KIADÁSOK 5 161 299 6 273 263 6 464 955 711 757 825 918 795 557 956 742 1 067 028 1 031 378 571 862 691 471 614 705
2 Működési kiadások 4 825 352 5 858 225 5 691 903 697 157 804 686 774 325 950 742 1 058 028 1 022 548 564 513 673 835 600 277
3 Személyi juttatások 1 862 938 1 889 464 1 792 299 338 428 361 758 353 403 457 723 498 963 495 205 264 553 293 629 280 585
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 512 955 548 024 508 021 94 569 103 107 96 168 127 712 141 840 137 755 75 773 80 774 77 215
5 Dologi kiadások 2 449 459 2 520 775 2 491 657 260 170 313 330 298 263 363 807 415 284 387 677 223 087 280 901 223 947
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 1 490 1 500 1 000 970 1 100 1 101 1 101
7 Egyéb működési célú kiadások 0 899 962 899 926 2 500 25 001 25 001 0 941 941 0 17 430 17 429
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 899 962 899 926 2 500 25 001 25 001 941 941 17 430 17 429
14 Felhalmozási kiadások 335 947 415 038 313 052 14 600 21 232 21 232 6 000 9 000 8 830 7 349 17 636 14 428
15 Beruházások 144 405 185 955 156 862 1 500 3 971 3 971 6 000 9 000 8 830 1 677 4 425 3 211
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 1 792 1 792
18 Intézményi beruházások 113 704 144 237 124 200 1 181 3 127 3 127 4 724 7 086 6 952 1 320 3 575 2 619
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 701 39 926 30 870 319 844 844 1 276 1 914 1 878 357 850 592
21 Felújítások 191 542 229 083 156 190 13 000 15 261 15 261 0 0 0 5 640 13 211 11 217
22 Intézményi felújítások 150 820 180 379 122 984 10 236 5 718 5 718 2 418 848
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 6 299 6 299 4 441 7 984 7 984
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 40 722 48 704 33 206 2 764 3 244 3 244 1 199 2 809 2 385
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 100 2 000 2 000 0 0 0 32 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 100 2 000 2 000 32
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások 0 0 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 460 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 5 161 299 6 273 263 6 678 270 711 757 825 918 825 918 956 742 1 067 028 1 067 028 571 862 691 471 691 471
39 Működési célú támogatások áht-n belülről 46 862 46 862 35 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 46 862 46 862 35 461
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 3 239 628 3 633 718 3 850 516 253 971 259 930 259 930 365 376 368 705 368 705 217 404 219 979 219 979
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök 27 000 27 000 27 000 0 250 250 0 10 10 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000 27 000 250 250 10 10
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 620 620 231 100 100 100 47 47 47 32 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 620 620 231 100 100 100 47 47 47 32
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek 1 847 189 2 565 063 2 765 062 457 686 565 638 565 638 591 319 698 266 698 266 354 426 471 492 471 492
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 682 829 682 829 70 640 70 640 28 969 28 969 85 761 85 761
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 847 189 1 882 234 1 882 233 457 686 494 998 494 998 591 319 669 297 669 297 354 426 385 731 385 731
63 - működési célra 1 847 189 1 879 958 1 879 957 457 686 486 998 486 998 591 319 669 297 669 297 348 786 375 591 375 591
64 - felhalmozási célra 0 2 276 2 276 8 000 8 000 5 640 10 140 10 140
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 200 000
66 Létszám 606 606 528 137 137 124 195 195 180 136 136 132
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 546 498 137 137 124 195 195 180 136 136 132
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 KIADÁSOK 794 899 917 346 859 154 1 601 016 1 787 413 1 695 121 742 739 852 717 820 785 1 091 294 1 426 615 1 352 809
2 Működési kiadások 784 033 882 141 844 812 1 537 597 1 687 745 1 616 807 736 389 836 201 804 621 1 065 781 1 265 690 1 199 757
3 Személyi juttatások 375 173 427 389 426 118 717 407 771 103 738 232 390 009 430 681 425 078 585 973 659 754 641 385
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 110 141 120 869 120 578 195 696 218 879 199 961 104 711 117 284 115 528 165 139 181 022 172 603
5 Dologi kiadások 298 419 332 634 296 867 623 494 684 175 665 492 236 509 277 016 252 795 311 769 420 775 381 533
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 300 1 000 1 156 766 360 288 288 2 900 2 900 2 997
7 Egyéb működési célú kiadások 0 949 949 0 12 432 12 356 4 800 10 932 10 932 0 1 239 1 239
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 949 949 12 432 12 356 4 800 10 932 10 932 1 239 1 239
14 Felhalmozási kiadások 10 866 35 205 14 342 63 419 99 668 78 314 6 350 16 516 16 164 25 513 160 925 153 052
15 Beruházások 6 421 27 760 9 897 41 039 76 527 65 523 6 350 11 436 11 084 25 513 149 509 141 636
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 814 3 814 3 814 1 000 220
18 Intézményi beruházások 5 056 22 080 8 014 28 500 56 554 47 779 5 000 9 004 8 727 20 100 138 004 132 555
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 365 5 680 1 883 8 725 16 159 13 930 1 350 2 432 2 357 5 413 10 505 8 861
21 Felújítások 4 445 7 445 4 445 22 380 23 141 12 791 0 5 080 5 080 0 11 391 11 391
22 Intézményi felújítások 3 500 3 500 3 500 12 000 12 599 4 450 4 000 4 000 8 969 8 969
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 362 5 622 5 622 5 622
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 1 583 945 4 758 4 920 2 719 1 080 1 080 2 422 2 422
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 25 25
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
32 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 794 899 917 346 913 787 1 601 016 1 787 413 1 778 016 742 739 852 717 852 502 1 091 294 1 426 615 1 425 535
39 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 4 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 365 357 397 741 397 741 738 730 789 396 780 199 349 925 374 978 374 763 516 180 521 204 521 374
51 Felhalmozási bevételek 1 500 2 223 2 223 370 370
52 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 4 800 4 800
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 100 100 4 800 4 800
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 287 288 288 300 300 100 0 0 0 280 332 352
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 287 288 288 300 300 100 280 332 352
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek 429 255 519 317 515 758 860 486 995 494 995 494 392 814 477 639 477 639 570 834 895 909 894 639
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 44 553 44 553 74 819 74 819 38 682 38 682 264 302 264 302
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 429 255 474 764 471 205 860 486 920 675 920 675 392 814 438 957 438 957 570 834 631 607 630 337
63 - működési célra 429 255 471 764 471 205 848 502 908 691 908 691 392 814 438 957 438 957 570 834 630 337 630 337
64 - felhalmozási célra 3 000 11 984 11 984 11 984 1 270
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám 176 176 148 325 325 325 186 186 158 260 260 214
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 148 325 325 325 186 186 158 260 260 214
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 KIADÁSOK 36 422 36 422 36 278 1 127 716 1 463 037 1 389 087 651 852 726 707 695 503 853 062 908 530 902 670
2 Működési kiadások 36 422 36 422 36 278 1 102 203 1 302 112 1 236 035 637 082 711 937 680 742 819 967 877 236 871 395
3 Személyi juttatások 16 567 16 567 16 548 602 540 676 321 657 933 325 243 360 817 357 724 410 126 442 481 441 899
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 473 4 473 4 459 169 612 185 495 177 062 85 777 97 386 96 554 121 209 128 862 125 888
5 Dologi kiadások 15 282 15 282 15 271 327 051 436 057 396 804 221 027 247 261 219 991 287 732 298 606 296 321
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 3 000 3 000 2 997 1 035 1 035 1 035 900 780 780
7 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 1 239 1 239 4 000 5 438 5 438 0 6 507 6 507
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 1 239 1 239 4 000 5 438 5 438 6 507 6 507
14 Felhalmozási kiadások 0 0 0 25 513 160 925 153 052 14 770 14 770 14 761 33 095 31 294 31 275
15 Beruházások 0 0 0 25 513 149 509 141 636 3 770 3 770 3 770 17 160 18 280 18 280
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 1 000 220
18 Intézményi beruházások 20 100 138 004 132 555 2 970 2 969 2 969 13 512 14 410 14 410
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 413 10 505 8 861 800 801 801 3 648 3 870 3 870
21 Felújítások 0 0 0 0 11 391 11 391 10 000 10 000 9 991 15 015 12 094 12 075
22 Intézményi felújítások 0 8 969 8 969 1 255 1 255 1 255
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 7 874 7 874 7 867 10 835 10 835 10 820
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 2 422 2 422 2 126 2 126 2 124 2 925 4
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 25 25 1 000 1 000 1 000 920 920 920
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 25 25 1 000 1 000 1 000 920 920 920
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 36 422 36 422 36 289 1 127 716 1 463 037 1 461 824 651 852 726 707 724 615 853 062 908 530 907 119
39 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 491 491
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 4 000 491 491
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 20 120 20 120 20 007 536 300 541 324 541 381 272 100 271 548 269 465 334 286 337 132 335 740
51 Felhalmozási bevételek 0 370 370
52 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 2 775 2 775
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 4 800 4 800 2 775 2 775
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 20 0 300 352 352 1 000 1 552 1 552 970 824 824
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 20 300 352 352 1 000 1 552 1 552 970 824 824
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek 16 282 16 282 16 282 587 116 912 191 910 921 378 752 453 607 453 598 517 806 567 308 567 289
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 264 302 264 302 28 534 28 534 8 795 8 795
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 16 282 16 282 16 282 587 116 647 889 646 619 378 752 425 073 425 064 517 806 558 513 558 494
63 - működési célra 16 282 16 282 16 282 587 116 646 619 646 619 368 752 415 073 415 073 504 046 547 674 547 674
64 - felhalmozási célra 0 1 270 0 10 000 10 000 9 991 13 760 10 839 10 820
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám 7 7 7 267 267 221 162 162 152 200 200 171
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 7 267 267 221 162 162 152 200 200 171
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
211801 212001 212301 212701
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Budapesti
Címrend Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola Módszertani Szociális Központ
és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 KIADÁSOK 387 230 206 931 195 487 302 899 593 324 540 983 519 741 585 977 556 072 2 367 158 3 010 707 2 797 533
2 Működési kiadások 385 960 206 296 194 985 291 899 562 864 518 921 516 741 573 570 546 517 2 311 878 2 929 197 2 756 860
3 Személyi juttatások 191 198 101 503 96 794 154 421 280 427 277 056 285 470 310 206 309 401 903 982 1 072 563 1 037 707
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 55 112 29 151 28 293 45 154 80 913 79 991 74 395 86 722 85 020 279 877 289 131 283 848
5 Dologi kiadások 133 610 74 636 69 002 86 124 195 045 155 397 150 354 173 280 148 895 1 128 019 1 534 817 1 412 524
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 040 520 411 1 200 1 812 1 810 1 522 1 528 1 453 9 904
7 Egyéb működési célú kiadások 5 000 486 485 5 000 4 667 4 667 5 000 1 834 1 748 0 22 782 22 781
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 680 3 680
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000 486 485 5 000 4 667 4 667 5 000 1 834 1 748 19 102 19 101
14 Felhalmozási kiadások 1 270 635 502 11 000 30 460 22 062 3 000 12 407 9 555 55 280 81 510 40 673
15 Beruházások 1 270 635 502 5 500 26 215 17 817 3 000 12 407 9 555 25 737 28 737 22 216
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 575 3 313 5 675 1 395
18 Intézményi beruházások 1 000 500 403 4 331 20 581 14 029 2 362 8 194 7 605 16 952 16 952 16 143
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 135 99 1 169 5 634 3 788 638 2 638 1 950 5 472 6 110 4 678
21 Felújítások 0 0 0 5 500 4 245 4 245 0