Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros fellobogózásáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az 1. § és a 2. § vonatkozásában a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. § és a 3-8. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területén

a) a 2. § és 3. § tekintetében a közterületekre,

b) a 4-8. § tekintetében a közterületekre és - a vallási szertartásokra szolgáló épületeken kívül - a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában, használatában vagy kezelésében lévő minden lakó- és vegyes rendeltetésű és nem lakás céljára szolgáló épületre (a továbbiakban: középület)

terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a reklám-, vagy hirdetési célú zászlókra, lobogókra.

2. Magyarország zászlajával, lobogójával történő fellobogózás

2. § (1) Az Alaptörvény J) cikkében meghatározott nemzeti ünnepen (a továbbiakban: nemzeti ünnep) az 1. melléklet szerinti közterületeket Magyarország zászlajának, lobogójának elhelyezésével, kitűzésével kell fellobogózni.

(2) A nemzeti ünnepen a fellobogózás végrehajtásáról a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gondoskodik és viseli költségeit.

(3) A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal a nemzeti ünnepet megelőző napon 12.00 óráig lobogózza fel a kijelölt közterületeket, és a nemzeti ünnep elteltét követő 12 órán belül köteles leszedni a zászlót, lobogót. A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Főpolgármester hosszabb vagy rövidebb időtartamot is meghatározhat.

(4) Közterületeken álló épületek, építmények fellobogózásakor a zászlótartó szerkezetek felszerelésének módját és időpontját a tulajdonossal, a kezelővel egyeztetni kell.

(5) Közterületeken álló egyéb létesítményekre, így különösen a köz- és díszkivilágító berendezésre, forgalomirányító jelzőlámpára zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza vagy balesetet ne okozzon, és a közúti közlekedést se veszélyeztesse.

3. § A nemzeti ünnepen az 1. melléklet szerinti közterületeken a 2. § (1) bekezdésben foglaltakon túl Budapest főváros zászlaját, lobogóját is el kell helyezni, ki kell tűzni.

3. A Budapest főváros zászlajával, lobogójával vagy egyéb zászlóval, lobogóval történő fellobogózás

4. § (1) Budapest főváros ünnepnapján a középületeket és az 1. melléklet szerinti közterületeket Budapest főváros zászlajának, lobogójának elhelyezésével, kitűzésével kell fellobogózni.

(2) A földszintes vagy egyemeletes középületeket legalább 0,70 m széles és 1,00 m hosszú Budapest főváros zászlajával, lobogójával; többemeletes középületeket legalább 2,00 m széles és 3,00 m hosszú Budapest főváros zászlajával, lobogójával; közterületeket pedig a szükséges méretű, tiszta, hibátlan állapotban lévő Budapest főváros zászlajával, lobogójával kell díszíteni.

(3) A fellobogózás végrehajtásáról és a költségek viseléséről a középületek tekintetében a középületek tulajdonosai, kezelői, vagy azok megbízottjai; közterületek tekintetében pedig a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gondoskodik és viseli költségeit.

5. § (1) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Főpolgármester határozza meg azokat a közterületeket, amelyeket a rendezvényszervező kérelmére fel kell lobogózni a következő rendezvények időtartama alatt:

a) Budapesti Tavaszi Fesztivál,

b) CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendezvény időtartama alatt Budapest főváros zászlajával, lobogójával, és a rendezvény zászlajával, lobogójával történő fellobogózás végrehajtásáról a rendezvényszervező gondoskodik és viseli költségeit.

6. § A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Főpolgármester az 5. §-ban foglaltakon kívüli egyéb események, rendezvények alkalmával is elrendelheti a teljes vagy részleges fellobogózást az esemény jellegéhez illeszkedő zászlóval, és meghatározza azokat a közterületeket, amelyeket fel kell lobogózni. Elrendelés esetén a fellobogózásról a rendezvény megtartásáért felelős vagy az azt kezdeményező szervezet köteles gondoskodni és viselni a költségeket.

7. § A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában, használatában vagy kezelésében lévő középületen Budapest főváros zászlaját, lobogóját állandó jelleggel kell kitűzni vagy elhelyezni.

8. § (1) A Budapest főváros zászlaja, lobogója beszerzéséről, jó állapotban tartásáról a középület tulajdonosa, kezelője; közterületek tekintetében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

(2) A középületet és a közterületet az ünnepek alkalmával az ünnepet megelőző napon 12.00 óráig kell fellobogózni. A zászlót, lobogót az ünnep vagy az elrendelt nap elteltét követő 12 órán belül le kell szedni. A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Főpolgármester hosszabb vagy rövidebb időtartamot is meghatározhat.

(3) Közterületeken álló épületek, építmények fellobogózásakor a zászlótartó szerkezetek felszerelésének módját és időpontját a tulajdonossal, a kezelővel egyeztetni kell.

(4) Közterületeken álló egyéb létesítményekre, így különösen a köz- és díszkivilágító berendezésre, forgalomirányító jelzőlámpára zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza vagy balesetet ne okozzon, és a közúti közlekedést se veszélyeztesse.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)-(5) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Fellobogózásra kijelölt közterületek

1. Úttesti zászlózás:

1.1. II. kerület, Margit körút,

1.2. V. kerület, Alkotmány utca,

1.3. V. kerület és IX. kerület, Vámház körút,

1.4. V. kerület és XIII. kerület, Szent István körút,

1.5. VI. kerület, Teréz körút,

1.6 VII. kerület, Rákóczi út,

1.7. IX. kerület, Ferenc körút.

2. Hidak, felüljárók:

2.1. Árpád híd,

2.2. Erzsébet híd,

2.3. Lánchíd,

2.4 Margit híd,

2.5. Petőfi híd,

2.6. Rákóczi híd,

2.7. Szabadság híd,

2.8. III. kerület, Mozaik utcai felüljáró,

2.9. III. kerület, Tímár utcai gyalogos felüljáró,

2.10. V. kerület és XIII. kerület, Nyugati téri felüljáró,

2.11. IX. kerület, Üllői úti felüljáró,

2.12. IX. kerület és XIX. kerület, Határ úti felüljáró,

2.13. XI. kerület, BAH-felüljáró,

2.14. XIV. kerület, Hungária körúti felüljáró,

2.15. XIV. kerület, Kacsóh Pongrác úti felüljáró,

2.16. XIX. kerület és X. kerület, Sibrik M. úti felüljáró.

3. Önbeállós zászlók:

3.1. V. kerület, Kossuth Lajos utca,

3.2. VII. kerület, Rákóczi út,

3.3. IX. kerület, Üllői út.

4. Speciális zászlók:

4.1. VI. kerület, Kodály körönd,

4.2. VI. kerület, Oktogon tér,

4.3. IX. kerület, Nagyvárad tér,

4.4. XIV. kerület, Hősök tere.


  Vissza az oldal tetejére