Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 39/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés alapján véleményt adó államigazgatási szervek (Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Pest Megyei Főépítész, Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, BFKH I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály), érintett kerületi önkormányzatok (Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata, Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata) és

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. FEJEZET

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény az 1. mellékleten lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a terület).

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

Fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész.

II. FEJEZET

Közterület alakítására vonatkozó előírások

3. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezések

3. § Az 1. mellékleten jelölt Duna-parti városias jellegű sétánynál a gyalogos és kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros forgalom számára legalább 3,5 méter, a gyalogosforgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell biztosítani, illetve a sétány mentén a katasztrófavédelmi szempontok figyelembevételével fasort kell telepíteni és fenntartani.

III. FEJEZET

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

4. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. § Vendéglátóterasz, közterületi pavilon nem létesíthető.

IV. FEJEZET

A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

5. § (1) Az 1. mellékleten jelölt „Megtartandó értékes faállomány” Natura 2000 védettség hatálya alá nem eső területen belül csak növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból vágható ki. A növényegészségügyi állapotot szükség szerint - amennyiben külsőleg nem szemrevételezhető betegség - műszeres vizsgálatokkal is alá kell támasztani. Egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet a jelölt területen, amennyiben a részletes dendrológiai vizsgálatok alapján a faegyed nem tekinthető értékesnek. Új műtárgy, illetve burkolat úgy létesíthető, hogy az a jelölt terület legfeljebb 15%-át foglalja el.

(2) Új közművezeték létesítésekor vagy meglévő felújításakor az 1. mellékleten jelölt „Megtartandó értékes faállomány” területére eső fák életterének védelmét biztosítani kell.

(3) Az országos ökológiai hálózat területén belül kizárólag őshonos fafajok telepíthetők.

V. FEJEZET

Telekalakítással kapcsolatos előírások

6. § (1) Övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki.

(2) Olyan telekalakítás nem megengedett, mely szerint egy telek egynél több övezetbe tartozzon.

(3) A sajátos építményfajták számára az övezetek előírásaitól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek is kialakítható.

(4) Közterületi telkek ütemezetten is kialakíthatók.

VI. FEJEZET

Közművek előírásai

5. Általános előírások

7. § Meglévő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

6. Víziközművek

8. § (1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(2) Az üzemszerűen keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

7. Elektronikus hírközlés létesítményei

9. § Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre nem szánt területek övezetei

VII. FEJEZET

Közlekedési területek

8. I. rendű főutak területe (KÖu-2)

10. § (1) Az övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el, az övezet területén kijelölt építési helyen csak kilátó létesíthető.

(3) Az övezet - üzemanyagtöltő állomások kivételével - közvetlen gépjármű-ingatlankiszolgálást nem biztosíthat.

(4) Az övezet területén

a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,

b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,

c) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként létesíthető,

d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

9. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

11. § (1) Az övezet a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak és kiszolgáló(lakó)utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) A Hajó utca hálózati szerepe kiszolgálóút.

10. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

12. § Az övezet kizárólag az országos vasúti hálózat vonalainak, megállóinak és állomásainak, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint közúti közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

11. Városias sétány területe (Kt-Sv)

13. § (1) Az övezet területén a gépjárműforgalom nem megengedett.

(2) Az övezet területén a zöldfelület mértéke legalább 40%.

(3) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

HARMADIK RÉSZ

A járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések

12. Személygépjárművek tárolására vonatkozó előírások

14. § Kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatához személygépjármű-várakozóhelyeket nem kell biztosítani.

13. Vízi közlekedésre szolgáló előírások

15. § Parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével

a) közszolgáltatási személyhajó,

b) vízitaxi,

c) közforgalmú személyhajó,

d) rendezvényhajó,

e) motoros kishajó,

f) csónakkikötő,

g) álló rendezvényhajó

hajóosztályok számára megengedett.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 39/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére