Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 48/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

1. § (1) A 2017. évi idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adóból, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból a kerületeket osztottan megillető bevételek megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben (továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozottak az irányadóak.

(2) Amennyiben 2017. január 31-ig a 2017. évi forrásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkormányzathoz befolyt, (1) bekezdés szerinti bevételből a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3-4. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani, és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalni.

II. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 2016. évi módosított költségvetési előirányzatok időarányos szintjén, továbbá a (2)-(5) bekezdésekben, és a 3-20. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére mindaddig, amíg a 2017. évi költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2016. évben és azt megelőzően szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2017. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban vállalt kötelezettségekre.

(4) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott hatásköreiben a 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, a bizottságoknak a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: 2016. évi költségvetési rendelet) szereplő és fedezettel rendelkező előirányzatai terhére.

(5) A bizottságok és a tanácsnok által kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosított, de fel nem használt előirányzat, illetve a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó kiadásaira, maximum az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. A 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alapján igényelhető.

(2) A köznevelési feladatok Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása miatt megszűnő intézmények jogutódja, a Mozaik Gazdasági Szervezet részére, az átmeneti időszakban az időarányos támogatáson felül, egyéb egyszeri kiadásokra (költözés költségei, megbízási díjak), maximum 23 000 E Ft/hó összeg kerülhet kifizetésre, egyedi igénylés alapján.

(3) A köznevelési feladatátadás során az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezethez kerülő köznevelési intézményi étkeztetési többletfeladatok miatt az időarányos támogatási összegen felül, további 187 000 E Ft/hó összeg fizethető ki az átmeneti időszakban, egyedi igénylés alapján.

(4) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2016. évi előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2016. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített, 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra.

(5) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek működési kiadásaira a 2017. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén; amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2016. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a folyamatos működéshez szükséges egyéb működési kiadásokra a likviditási terv alapján, a 2016. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig.

4. § Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges határozatokban megállapított összegben.

5. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján korábban kifizetett, a hajléktalan személyek ellátásai visszafizetéséből eredő és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett pénzösszeg.

6. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző által a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bírság összege.

7. § A fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január-április havi támogatás, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalható a 2016. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig.

8. § Kifizetés teljesíthető az önkormányzati vezetők reprezentációs és ajándék-, valamint a külföldi kiutazásainak költségeire a 2016. évben még hivatali feladatok között szereplő előirányzatok időarányos összege erejéig.

9. § Kifizethetők a 2017. évi kiemelt főpolgármesteri rendezvényekre az átmeneti időszakban felmerülő kiadások.

10. § Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

11. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény-, illetve munkabér-kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2017. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja az illetménypótlékok tekintetében 40 700 Ft.

b) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak - így különösen a jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb más jogszabály által meghatározott juttatások és költségtérítések - időarányos teljesítése érdekében.

c) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére cafetéria, és béren kívüli juttatásként kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Kttv. 151. §-ának 2017. január 1-től hatályos rendelkezése szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

(2) Kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni - részben vagy egészben átvállalt - tagdíjai megfizetésére a 2016. évi költségvetési rendelet 11. § (7) bekezdése alapján. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

12. § A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére az átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő módosított előirányzat időarányos mértékéig.

Az Alapok felhasználásának szabályai

13. § Kötelezettség vállalható és támogatás utalható - 2016. évi testületi döntés alapján - a „847301 Környezetvédelmi Alap” 2016. évi fel nem használt előirányzata terhére.

Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

14. § (1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási terv vagy egyedi igénylés alapján, illetve feladatorientált finanszírozás esetén, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján, maximum a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

(2) A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között 2016. április 1-jei hatállyal történt feladatmegosztás alapján, az (1) bekezdés szerinti utalások teljesítésekor, a feladatait 2016. április 1-től ellátó Budapest Közút Zrt. esetében 9 hónapot kell figyelembe venni a 2016. évi módosított előirányzat szerinti időarányos összeg meghatározásánál. A BKK Zrt. esetében az egyéb feladatok és a stratégiai közútkezelési feladatok tekintetében a 2016. április 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozó módosított előirányzatok időarányos összege vehető figyelembe.

(3) A Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére a 2017. január 1-je után induló önkormányzati, illetve hivatali közbeszerzési eljárások munkadíjára az átmeneti időszakban maximum 20 000 E Ft összeg kerülhet kifizetésre, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint az átmeneti időszakban, a 2017. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladóan teljesített kifizetés, a 2017. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(5) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-ig, igénylés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2017. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, gazdasági társaságok, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére kifizetés teljesíthető a 2016. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint, maximum a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig. Amennyiben az átmeneti időszakban teljesített kifizetés a 2017. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladja, az a 2017. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(7) Havonta, tárgyhót követő hónapban, támogatás utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a feladatot végző gazdasági társaság részére.

(8) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban felmerülő váratlan kiadásokra 1 milliárd Ft keretet biztosít, amelynek indokolt esetben történő felhasználására - a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslatának kikérésével - felhatalmazza a főpolgármestert. A 2017. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a keret felhasználását be kell mutatni.

(9) A 2016. december 31. és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban az Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek teljesíthetők. Az így teljesített kifizetésekre a 2017. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell.

(10) Budapest Főváros Önkormányzata és a IV. kerület Újpest Önkormányzata közötti vagyonmegosztás keretében, közgyűlési döntés alapján, a 880502 ÉPÍT Zrt. elszámolás címkódon kifizetés teljesíthető a 2016. évi maradvány mértékéig.

(11) Kifizetés teljesíthető a BFVK Zrt. részére a 2015. évi alulkompenzáció teljesítésére, a szolgáltatóhoz 2016. július 31-ig beérkezett számlák alapján, a 2016. évi költségvetésben elkülönített 70 millió Ft összeg fel nem használt mértékéig.

Állami támogatások utalása

15. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint átvett pénzeszköz az összeg címzettjének bankszámlájára - beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is -, a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára történő beérkezést követően továbbutalható.

(2) A budapesti 4-es metróvonal beruházással kapcsolatban a támogatási szerződések, a Módosított Megvalósítási Megállapodás és az Egységes Kincstári Szerződés előírásai az irányadók.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

16. § (1) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2017. évi keret terhére.

b) A folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá az államháztartáson belül nyújtott egyéb felújítási célú támogatásokat érintően 2016. december 31-ig megkötött szerződések esetében,

ba) a 2016. évről áthúzódó kifizetésekre maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, illetve

bb) a feladatokra 2016. december 31-ig megkötött szerződések 2017. évi üteme szerint,

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére támogatást utalni, továbbá az önkormányzati felújítások esetében kifizetést teljesíteni.

c) Az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb felújítási célú támogatással történő feladatfinanszírozás, továbbá a 2016. évi költségvetésben tervezett és 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújítások esetében - beleértve a Fejlesztési Megállapodás (továbbiakban: FM), valamint a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatokat - maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, a 2017. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megköthetők, és ezt követően kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2016. évi költségvetésben tervezett és 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz - beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat -, a 700000-es és a 800000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá az államháztartáson kívülre, illetve belülre nyújtott egyéb beruházási célú támogatásokhoz - beleértve az FM alapján finanszírozott feladatokat - kapcsolódóan az érvényes, jóváhagyott megállapodásokban meghatározott éves ütemek szerint a feladat teljes költségének erejéig a szükséges kötelezettségvállalások és megállapodások megköthetők, ezt követően a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, valamint a 2017. évi ütem terhére kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, és a 2017. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

c) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai, maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2017. évi ütem terhére.

d) A 2017. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a Fővárosi Közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesztésekre a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépését követően a 2016. évi ütem terhére, a szerződésben meghatározott mértékig teljesíthető kifizetés.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

17. § Lehívhatók a 2014-ben és 2015-ben megkötött hitel- és kölcsönszerződések keretmaradványai.

18. § Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei, rendelkezésre tartási jutaléka és kamatai.

19. § A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként leköthetők.

III. Vegyes és záró rendelkezések

20. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készletek, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs kiadások,

d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

g) az alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

21. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére