Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2017. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti -187 316 522 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;

b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 23 000 000 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.);

d) 61 368 000 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2017. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 987 062 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2017. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján -, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására, figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is, 2017. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címeken összesen 679 400 ezer Ft,

színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801, 838102 címeken összesen 3 231 800 ezer Ft,

táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 52 200 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 129 060 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 5 940 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 216 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;

b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfa-kötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfa-finanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámla-hitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a szükséges önerő került elkülönítésre keret jelleggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az „IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete” és a „KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” feladatokon. A támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni. A keret jelleggel elkülönített feladatokról a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, az érintett, nevesített projektekre lehetséges átcsoportosítani.

(5) * 

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.

(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs kiadások,

d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2017. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből,

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (5) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, 2017. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2)

a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2017. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2017. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2017. szeptemberi vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2017. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.

c) E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra és -átcsoportosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások közgyűlési hatáskörben

19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás és átcsoportosítás, címeken belül és címek között - a felhasználási kötöttséggel államháztartáson belülről érkezett támogatások tervbe vételének kivételével - előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.

Az előirányzat-módosításokra és -átcsoportosításokra a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(2) A főpolgármester előzetes engedélye nélkül megjeleníthetők a költségvetési rendeletmódosításban a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, ágazati adatszolgáltatás alapján.

19. Előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás, illetve -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.

A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás, esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

d) „918202 Budapesti Sport Keret”,

e) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,

f) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”,

g) „846702 Szociális ágazat 2017. évi bérfeszültségeinek enyhítésére”,

h) *  918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(5) *  A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a vis maior jellegből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okirat-készítési kötelezettség.

Az áfa-visszaigénylésre jogosult fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetében a vis maior keretből nyújtott támogatásokból megvalósítandó feladatokhoz kapcsolódó, az intézmények által megfinanszírozott és visszaigényelt áfa-visszatérítés bevételi és kiadási előirányzatainak tervbe vétele a nettó támogatás átcsoportosításával egyidejűleg főpolgármesteri hatáskörben történik.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, illetve az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.

(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.

b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás és a kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorokra.

c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.

d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.

e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.

f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Tervezési ágazati keret” terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra, valamint egyéb felhalmozási célú kiadásokra és működési kiadásokra.

g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül.

(11) A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági, tanácsnoki javaslatok alapján

21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás, illetve -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt, megköti a megállapodást és előirányzatot csoportosít át.

(4) A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról a Költségvetési Bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.

(5) A (2)-(4) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(6) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(7) A „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím felhasználása a bizottságok (kivéve Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A vonatkozó bizottsági címekre történő előirányzat-átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(8) * 

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. § Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2017. december 5-ig tehetik meg.

(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. § (1) A bevételek tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kiemelt előirányzaton belül a rovatok között csoportosíthatnak át.

(1a) *  A kiadások tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kiemelt előirányzaton belül a rovatok között csoportosíthatnak át.

(2) *  A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal - a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti - kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.

(3) A felhalmozási kiadásokon belül az adott feladaton belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

(4) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti - és minden egyéb, az (1), (2) és (3) bekezdésekben nem érintett esetekben szükséges - előirányzat-átcsoportosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről - az áht-n belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások kivételével valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani. A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-áig elindítani az előzetes főpolgármesteri engedély kérést. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően - közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

VI. Fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2017. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő 90 napig, azzal, hogy a 2017. évi éves szerződésük elfogadásáig az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2017. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2017. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2017. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

29. § A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

32. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, -beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

Egyéb rendelkezések

35. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezés

37. § A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott azon köztisztviselő, aki e rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, a 15. § (1) bekezdésben megállapított illetményalap-emelésből adódó különbözetre 2017. január 1-től, amennyiben közszolgálati jogviszonya ezt követően jött létre, ennek időpontjától jogosult.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban
2016. évi eredeti 2017. évre 2017. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2017/2016
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 228 086 173 14 191 701 28 700 242 070 491 256 290 892 112,4
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -85 442 888 -36 512 221 -11 635 869 -77 018 708 -125 166 798 146,5
Működési célra 825 024 -16 085 862 -8 803 384 26 125 664 1 236 418 149,9
Felhalmozási célra -86 267 912 -20 426 359 -2 832 485 -103 144 372 -126 403 216 146,5
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 45 192 756 499 918 0 26 740 858 27 240 776 60,3
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 962 885 0 0 10 168 571 10 168 571 85,0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 052 424 0 0 40 512 40 512 2,0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 0 0 113 197 113 197 105,5
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 840 918 0 0 6 051 462 6 051 462 103,6
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 0 0 3 963 400 3 963 400 100,0
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 33 229 871 499 918 0 16 572 287 17 072 205 51,4
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 24 399 555 15 000 0 60 209 928 60 224 928 246,8
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 0 0 13 572 000 13 572 000 238,1
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 60 302 0 0 47 437 47 437 78,7
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
18 639 253 15 000 0 46 590 491 46 605 491 250,0
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 122 302 800 95 000 0 129 524 200 129 619 200 106,0
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 150 0 0 200 200 133,3
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 0 0 77 000 77 000 100,0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 121 877 150 0 0 129 146 000 129 146 000 106,0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 121 800 000 0 0 129 060 000 129 060 000 106,0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 150 0 0 86 000 86 000 111,5
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 348 500 95 000 0 301 000 396 000 113,6
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 29 849 097 13 388 285 5 700 18 014 052 31 408 037 105,2
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 12 247 029 6 371 222 1 428 7 045 500 13 418 150 109,6
4.2. Ellátási díjak 4 328 627 4 373 915 0 0 4 373 915 101,0
4.3. Egyéb működési bevételek 98 744 63 051 4 200 41 313 108 564 109,9
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 6 580 368 110 000 0 6 675 985 6 785 985 103,1
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem.
ad.-ból sz. bev.
5 464 275 0 0 5 745 150 5 745 150 105,1
4.4.2. Osztalékbevételek 1 116 093 110 000 0 930 835 1 040 835 93,3
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 5 173 066 2 463 847 72 3 490 707 5 954 626 115,1
4.5.1. Kiszámlázott áfa 4 771 768 1 837 248 72 3 490 707 5 328 027 111,7
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 626 599 0 0 626 599 156,1
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 421 263 6 250 0 760 547 766 797 54,0
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 094 078 0 0 5 128 480 5 128 480 125,3
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 4 093 078 0 0 5 128 480 5 128 480 125,3
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 258 381 0 0 128 330 128 330 49,7
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 1 000 0 0 150 150 15,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 833 697 0 0 5 000 000 5 000 000 130,4
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 2 171 268 145 117 0 1 948 903 2 094 020 96,4
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 0 0 1 900 000 1 900 000 105,6
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 371 268 145 117 0 48 903 194 020 52,3
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 76 619 48 381 23 000 504 070 575 451 751,1
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 76 619 48 381 23 000 504 070 575 451 751,1
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 85 442 888 0 0 125 166 798 125 166 798 146,5
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 85 442 888 0 0 125 166 798 125 166 798 146,5
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 85 442 888 0 0 119 101 516 119 101 516 139,4
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 15 000 000 0 0 50 430 500 50 430 500 336,2
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 17 000 000 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 1 360 069 0 0 17 786 763 17 786 763 1 307,8
1.3.1. Működési célra 1 360 069 0 0 786 763 786 763 57,8
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 17 000 000 17 000 000
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 39 876 055 36 512 221 11 635 869 0 48 148 090 120,7
1.4.1. Működési célra 29 123 652 17 913 989 8 803 384 0 26 717 373 91,7
1.4.2. Felhalmozási célra 10 752 403 18 598 232 2 832 485 0 21 430 717 199,3
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -39 876 055 -36 512 221 -11 635 869 0 -48 148 090 120,7
1.5.1. Működési célú -29 123 652 -17 913 989 -8 803 384 0 -26 717 373 91,7
1.5.2. Felhalmozási célú -10 752 403 -18 598 232 -2 832 485 0 -21 430 717 199,3
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 52 082 819 0 0 50 884 253 50 884 253 97,7
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 6 065 282 6 065 282
Bevételek mindösszesen 313 529 061 14 191 701 28 700 367 237 289 381 457 690 121,7

1/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Intézményi Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2017. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 13 732 380 459 321 14 191 701 5 700 23 000 0 28 700 316 331 546 50 905 743 0 367 237 289 330 069 626 51 388 064 0 381 457 690
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 732 380 459 321 14 191 701 5 700 23 000 0 28 700 242 049 001 21 490 0 242 070 491 255 787 081 503 811 0 256 290 892
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -35 406 886 -1 105 335 -36 512 221 -8 871 332 -1 921 657 -842 880 -11 635 869 -63 503 692 -13 515 016 0 -77 018 708 -107 781 910 -16 542 008 -842 880 -125 166 798
Működési célra -15 940 569 -145 293 -16 085 862 -6 935 397 -1 025 107 -842 880 -8 803 384 28 820 765 -2 695 101 0 26 125 664 5 944 799 -3 865 501 -842 880 1 236 418
Felhalmozási célra -19 466 317 -960 042 -20 426 359 -1 935 935 -896 550 0 -2 832 485 -92 324 457 -10 819 915 0 -103 144 372 -113 726 709 -12 676 507 0 -126 403 216
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 499 918 0 499 918 0 0 0 0 26 721 358 19 500 0 26 740 858 27 221 276 19 500 0 27 240 776
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 10 168 571 0 0 10 168 571 10 168 571 0 0 10 168 571
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 40 512 0 0 40 512 40 512 0 0 40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 113 197 0 0 113 197 113 197 0 0 113 197
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 6 051 462 0 0 6 051 462 6 051 462 0 0 6 051 462
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 3 963 400 0 0 3 963 400 3 963 400 0 0 3 963 400
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám.,kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 499 918 0 499 918 0 0 0 0 16 552 787 19 500 0 16 572 287 17 052 705 19 500 0 17 072 205
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 15 000 0 15 000 0 0 0 0 60 209 928 0 0 60 209 928 60 224 928 0 0 60 224 928
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 13 572 000 0 0 13 572 000 13 572 000 0 0 13 572 000
2.2. Felh. c. visszat. tám.,kölcs. visszatér., igbev.
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 47 437 0 0 47 437 47 437 0 0 47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
15 000 0 15 000 0 0 0 0 46 590 491 0 0 46 590 491 46 605 491 0 0 46 605 491
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 95 000 0 95 000 0 0 0 0 129 524 200 0 0 129 524 200 129 619 200 0 0 129 619 200
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 129 146 000 0 0 129 146 000 129 146 000 0 0 129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 129 060 000 0 0 129 060 000 129 060 000 0 0 129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 86 000 0 0 86 000 86 000 0 0 86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 95 000 0 95 000 0 0 0 0 301 000 0 0 301 000 396 000 0 0 396 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 964 785 423 500 13 388 285 5 700 0 0 5 700 18 014 052 0 0 18 014 052 30 984 537 423 500 0 31 408 037
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 043 984 327 238 6 371 222 1 428 0 0 1 428 7 045 500 0 0 7 045 500 13 090 912 327 238 0 13 418 150
4.2. Ellátási díjak 4 353 915 20 000 4 373 915 0 0 0 0 0 0 0 0 4 353 915 20 000 0 4 373 915
4.3. Egyéb működési bevételek 63 051 0 63 051 4 200 0 0 4 200 41 313 0 0 41 313 108 564 0 0 108 564
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 0 110 000 0 0 0 0 6 675 985 0 0 6 675 985 6 785 985 0 0 6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 0 0 0 0 0 5 745 150 0 0 5 745 150 5 745 150 0 0 5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 0 110 000 0 0 0 0 930 835 0 0 930 835 1 040 835 0 0 1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 2 387 585 76 262 2 463 847 72 0 0 72 3 490 707 0 0 3 490 707 5 878 364 76 262 0 5 954 626
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 760 986 76 262 1 837 248 72 0 0 72 3 490 707 0 0 3 490 707 5 251 765 76 262 0 5 328 027
4.5.2. Áfa-visszatérítés 626 599 0 626 599 0 0 0 0 0 0 0 0 626 599 0 0 626 599
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6 250 0 6 250 0 0 0 0 760 547 0 0 760 547 766 797 0 0 766 797
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 0 0 0 0 0 0 0 5 128 480 0 0 5 128 480 5 128 480 0 0 5 128 480
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 0 0 0 0 0 0 0 5 128 480 0 0 5 128 480 5 128 480 0 0 5 128 480
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 128 330 0 0 128 330 128 330 0 0 128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 150 0 0 150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 109 617 35 500 145 117 0 0 0 0 1 948 903 0 0 1 948 903 2 058 520 35 500 0 2 094 020
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 1 900 000 0 0 1 900 000 1 900 000 0 0 1 900 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 109 617 35 500 145 117 0 0 0 0 48 903 0 0 48 903 158 520 35 500 0 194 020
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 060 321 48 381 0 23 000 0 23 000 502 080 1 990 0 504 070 550 140 25 311 0 575 451
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 48 060 321 48 381 0 23 000 0 23 000 502 080 1 990 0 504 070 550 140 25 311 0 575 451
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 74 282 545 50 884 253 0 125 166 798 74 282 545 50 884 253 0 125 166 798
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 74 282 545 50 884 253 0 125 166 798 74 282 545 50 884 253 0 125 166 798
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 0 0 0 0 0 0 0 68 217 263 50 884 253 0 119 101 516 68 217 263 50 884 253 0 119 101 516
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 50 430 500 0 0 50 430 500 50 430 500 0 0 50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 17 786 763 0 0 17 786 763 17 786 763 0 0 17 786 763
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 786 763 0 0 786 763 786 763 0 0 786 763
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 17 000 000 0 0 17 000 000 17 000 000 0 0 17 000 000
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 35 265 701 1 246 520 36 512 221 8 871 332 1 921 657 842 880 11 635 869 0 0 0 0 44 137 033 3 168 177 842 880 48 148 090
1.4.1. Működési célra 17 597 492 316 497 17 913 989 6 935 397 1 025 107 842 880 8 803 384 0 0 0 0 24 532 889 1 341 604 842 880 26 717 373
1.4.2. Felhalmozási célra 17 668 209 930 023 18 598 232 1 935 935 896 550 0 2 832 485 0 0 0 0 19 604 144 1 826 573 0 21 430 717
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -35 265 701 -1 246 520 -36 512 221 -8 871 332 -1 921 657 -842 880 -11 635 869 0 0 0 0 -44 137 033 -3 168 177 -842 880 -48 148 090
1.5.1. Működési célú -17 597 492 -316 497 -17 913 989 -6 935 397 -1 025 107 -842 880 -8 803 384 0 0 0 0 -24 532 889 -1 341 604 -842 880 -26 717 373
1.5.2. Felhalmozási célú -17 668 209 -930 023 -18 598 232 -1 935 935 -896 550 0 -2 832 485 0 0 0 0 -19 604 144 -1 826 573 0 -21 430 717
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 50 884 253 0 50 884 253 0 50 884 253 0 50 884 253
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 6 065 282 0 0 6 065 282 6 065 282 0 0 6 065 282

1/b. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2017-2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2017. évi
terv
2018. évi
terv
2019. évi
terv
2020. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Belügyminisztérium Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 571 432
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 314 485
I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része 92 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 15 000 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása 199 300
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 295 000 295 000 295 000 295 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 2 206
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése 293
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 54 446
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 23 625
856302 Utcai szociális munka támogatása
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 19 500
Összesen 16 572 287 295 000 295 000 295 000
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Európai Innovációs és Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 48 903
Összesen 48 903 0 0 0

1/c. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2017-2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2017. évi
terv
2018. évi
terv
2019. évi
terv
2020. évi
terv
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Közlekedési feladatok
KÖZOP és kiegészítő támogatás 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) 35 169 702
IKOP 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) 2 677 006
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 660 000
Nemzetgazdasági Minisztérium VEKOP Kerékpáros fejlesztések 10 164
Környezetvédelmi feladatok
KEHOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 4 174 663
Vízgazdálkodási feladatok
KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 463 625
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 960
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 862 595
KEHOP Csillaghegyi öblözet védelme 8 415 813 1 584 187
FINA feladatok
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása 27 733
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 3 682
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 684 401
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 296 974
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 46 590 491 9 278 408 1 594 351
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Kulturális feladatok
Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése 13 322 000 7 880 000 293 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 250 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 13 572 000 7 880 000 293 000
Felhalmozási célú támogatások összesen: 60 162 491 17 158 408 1 887 351

1/d. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2017-2020. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv 2020. évi terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Fővárosi Közbeszerzési Kft. Tagi kölcsön törlesztése 300 000
891201 Forgótőke áfa finanszírozásra
BKK Zrt Forgótőke áfa finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése 1 500 000
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására
BKV Zrt. BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése 100 000
Összesen 1 900 000 0 0 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 47 437 18 122 18 122
Összesen 47 437 18 122 18 122 0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 500 000 500 000 2 700 000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 2 080
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok
Egyéb szervezetek Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése 1 990 865 396 70
Összesen 504 070 500 865 2 700 396 70

1/e. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Bevételi címkód Feladatok megnevezése Támogatások
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 963 400
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 284 000
Színházművészeti szervezetek támogatása 3 231 800
Táncművészeti szervezetek támogatása 52 200
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6 051 462
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 308 702
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 158 903
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 149 799
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 4 198 716
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 671 191
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 527 525
Gyermekétkeztetés támogatása 544 044
Elismert dolgozók bértámogatása 316 119
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 227 925
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 40 512
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 19 700
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 20 812
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 113 197
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 93 289
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 76 436
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 16 200
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 653
Óvodaműködtetési támogatás 12 255
- 8 hóra 8 170
- 4 hóra 4 085
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 653
Támogatások összesen: 10 168 571

2. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban
2016. évi eredeti 2017. évre 2017. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2017/2016
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 313 529 061 50 703 922 11 664 569 319 089 199 381 457 690 121,7
Működési célra 198 690 897 30 214 182 8 809 084 150 102 349 189 125 615 95,2
Felhalmozási célra 114 838 164 20 489 740 2 855 485 168 986 850 192 332 075 167,5
A Működési kiadások (1.+...+5.) 198 690 897 30 214 182 8 809 084 150 102 349 189 125 615 95,2
1. Személyi juttatások 18 729 762 13 725 644 5 527 971 261 109 19 514 724 104,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 302 626 3 281 550 1 351 927 82 796 4 716 273 88,9
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 49 048 901 13 186 957 1 929 186 41 139 666 56 255 809 114,7
3.1. Kamatkiadások 263 243 0 0 591 679 591 679 224,8
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 675 120 0 15 530 2 530 466 2 545 996 69,3
3.3. Többi dologi kiadás 45 110 538 13 186 957 1 913 656 38 017 521 53 118 134 117,8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 174 867 13 903 0 62 000 75 903 43,4
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 125 434 741 6 128 0 108 556 778 108 562 906 86,5
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 16 293 5 528 0 14 765 20 293 124,6
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 800 000 0 0 1 900 000 1 900 000 105,6
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 338 133 0 0 698 746 698 746 206,6
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 110 813 721 600 0 93 626 767 93 627 367 84,5
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 12 466 594 0 0 12 316 500 12 316 500 98,8
5.6.1. Működési célú céltartalékok 3 526 594 0 0 2 316 500 2 316 500 65,7
5.6.2. Általános tartalék 8 940 000 0 0 10 000 000 10 000 000 111,9
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 114 838 164 20 489 740 2 855 485 168 986 850 192 332 075 167,5
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 51 122 996 19 537 284 2 099 518 40 546 341 62 183 143 121,6
6.1. Önkormányzati beruházások 33 511 567 0 0 35 608 877 35 608 877 106,3
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 9 878 841 18 168 815 1 653 162 1 052 850 20 874 827 211,3
6.3. Intézményi beruházások 1 172 731 604 849 0 0 604 849 51,6
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 50 000 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 509 857 763 620 446 356 3 884 614 5 094 590 78,3
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 21 943 727 905 741 732 967 22 399 594 24 038 302 109,5
7.1. Intézményi felújítások 591 687 395 719 0 0 395 719 66,9
7.2. Önkormányzati felújítások 18 224 322 0 288 024 19 260 489 19 548 513 107,3
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 371 473 294 758 338 686 534 438 1 167 882 314,4
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 756 245 215 264 106 257 2 604 667 2 926 188 106,2
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 41 771 441 46 715 23 000 106 040 915 106 110 630 254,0
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 67 665 46 715 23 000 0 69 715 103,0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 0 0 9 754 817 9 754 817 88,9
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 133 971 0 0 233 971 233 971 174,6
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az
EU-nak
29 245 572 0 0 94 380 658 94 380 658 322,7
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 346 528 0 0 1 671 469 1 671 469 124,1
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 39 876 055 0 0 48 148 090 48 148 090 120,7
1.3.1. - működési célra 29 123 652 0 0 26 717 373 26 717 373 91,7
1.3.2. - felhalmozási célra 10 752 403 0 0 21 430 717 21 430 717 199,3
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -39 876 055 0 0 -48 148 090 -48 148 090 120,7
1.4.1. - működési célú -29 123 652 0 0 -26 717 373 -26 717 373 91,7
1.4.2. - felhalmozási célú -10 752 403 0 0 -21 430 717 -21 430 717 199,3
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 313 529 061 50 703 922 11 664 569 319 089 199 381 457 690 121,7

2/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Intézményi Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2017. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 49 139 266 1 564 656 50 703 922 8 877 032 1 944 657 842 880 11 664 569 305 552 693 13 536 506 0 319 089 199 363 568 991 17 045 819 842 880 381 457 690
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 49 139 266 1 564 656 50 703 922 8 877 032 1 944 657 842 880 11 664 569 305 552 693 13 536 506 0 319 089 199 363 568 991 17 045 819 842 880 381 457 690
Működési célra 29 609 889 604 293 30 214 182 6 941 097 1 025 107 842 880 8 809 084 147 387 748 2 714 601 0 150 102 349 183 938 734 4 344 001 842 880 189 125 615
Felhalmozási célra 19 529 377 960 363 20 489 740 1 935 935 919 550 0 2 855 485 158 164 945 10 821 905 0 168 986 850 179 630 257 12 701 818 0 192 332 075
A Működési kiadások (1.+...+5.) 29 609 889 604 293 30 214 182 6 941 097 1 025 107 842 880 8 809 084 147 387 748 2 714 601 0 150 102 349 183 938 734 4 344 001 842 880 189 125 615
1. Személyi juttatások 13 516 429 209 215 13 725 644 4 237 091 764 092 526 788 5 527 971 180 260 80 849 0 261 109 17 933 780 1 054 156 526 788 19 514 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 228 688 52 862 3 281 550 1 007 371 219 364 125 192 1 351 927 43 403 39 393 0 82 796 4 279 462 311 619 125 192 4 716 273
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 12 844 991 341 966 13 186 957 1 696 635 41 651 190 900 1 929 186 40 696 952 442 714 0 41 139 666 55 238 578 826 331 190 900 56 255 809
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 591 679 0 0 591 679 591 679 0 0 591 679
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 0 0 0 6 991 8 539 0 15 530 2 477 899 52 567 0 2 530 466 2 484 890 61 106 0 2 545 996
3.3. Többi dologi kiadás 12 844 991 341 966 13 186 957 1 689 644 33 112 190 900 1 913 656 37 627 374 390 147 0 38 017 521 52 162 009 765 225 190 900 53 118 134
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 803 100 13 903 0 0 0 0 62 000 0 0 62 000 75 803 100 0 75 903
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 5 978 150 6 128 0 0 0 0 106 405 133 2 151 645 0 108 556 778 106 411 111 2 151 795 0 108 562 906
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 5 528 0 0 0 0 0 14 765 0 14 765 5 528 14 765 0 20 293
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 1 900 000 0 0 1 900 000 1 900 000 0 0 1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 70 246 628 500 0 698 746 70 246 628 500 0 698 746
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 150 600 0 0 0 0 92 733 887 892 880 0 93 626 767 92 734 337 893 030 0 93 627 367
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 11 701 000 615 500 0 12 316 500 11 701 000 615 500 0 12 316 500
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 1 701 000 615 500 0 2 316 500 1 701 000 615 500 0 2 316 500
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 10 000 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 19 529 377 960 363 20 489 740 1 935 935 919 550 0 2 855 485 158 164 945 10 821 905 0 168 986 850 179 630 257 12 701 818 0 192 332 075
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 18 591 121 946 163 19 537 284 1 202 968 896 550 0 2 099 518 39 733 328 813 013 0 40 546 341 59 527 417 2 655 726 0 62 183 143
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 34 896 285 712 592 0 35 608 877 34 896 285 712 592 0 35 608 877
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 238 792 930 023 18 168 815 947 219 705 943 0 1 653 162 1 052 850 0 0 1 052 850 19 238 861 1 635 966 0 20 874 827
6.3. Intézményi beruházások 592 140 12 709 604 849 0 0 0 0 0 0 0 0 592 140 12 709 0 604 849
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 760 189 3 431 763 620 255 749 190 607 0 446 356 3 784 193 100 421 0 3 884 614 4 800 131 294 459 0 5 094 590
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 891 541 14 200 905 741 732 967 0 0 732 967 22 294 961 104 633 0 22 399 594 23 919 469 118 833 0 24 038 302
7.1. Intézményi felújítások 384 538 11 181 395 719 0 0 0 0 0 0 0 0 384 538 11 181 0 395 719
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 288 024 0 0 288 024 19 178 100 82 389 0 19 260 489 19 466 124 82 389 0 19 548 513
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 294 758 0 294 758 338 686 0 0 338 686 534 438 0 0 534 438 1 167 882 0 0 1 167 882
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 212 245 3 019 215 264 106 257 0 0 106 257 2 582 423 22 244 0 2 604 667 2 900 925 25 263 0 2 926 188
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 46 715 0 46 715 0 23 000 0 23 000 96 136 656 9 904 259 0 106 040 915 96 183 371 9 927 259 0 106 110 630
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 46 715 0 46 715 0 23 000 0 23 000 0 0 0 0 46 715 23 000 0 69 715
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 9 754 817 0 0 9 754 817 9 754 817 0 0 9 754 817
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 38 944 195 027 0 233 971 38 944 195 027 0 233 971
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 85 921 729 8 458 929 0 94 380 658 85 921 729 8 458 929 0 94 380 658
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 421 166 1 250 303 0 1 671 469 421 166 1 250 303 0 1 671 469
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 44 137 033 3 168 177 842 880 48 148 090 44 137 033 3 168 177 842 880 48 148 090
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 24 532 889 1 341 604 842 880 26 717 373 24 532 889 1 341 604 842 880 26 717 373
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 19 604 144 1 826 573 0 21 430 717 19 604 144 1 826 573 0 21 430 717
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 -44 137 033 -3 168 177 -842 880 -48 148 090 -44 137 033 -3 168 177 -842 880 -48 148 090
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -24 532 889 -1 341 604 -842 880 -26 717 373 -24 532 889 -1 341 604 -842 880 -26 717 373
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -19 604 144 -1 826 573 0 -21 430 717 -19 604 144 -1 826 573 0 -21 430 717
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. KIADÁSOK 2 038 327 2 290 977 112,4 207 642 167 426 80,6 2 245 969 2 458 403 109,5 3 490 536 3 744 541 107,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 976 531 2 280 878 115,4 183 410 137 086 74,7 2 159 941 2 417 964 111,9 2 915 632 3 197 725 109,7
03. Személyi juttatások 1 307 549 1 580 955 120,9 77 334 42 813 55,4 1 384 883 1 623 768 117,2 549 018 548 924 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 363 271 366 810 101,0 20 295 9 104 44,9 383 566 375 914 98,0 141 661 141 635 100,0
05. Dologi kiadások 305 711 333 113 109,0 85 781 85 169 99,3 391 492 418 282 106,8 2 224 953 2 507 166 112,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 61 796 10 099 16,3 24 232 30 340 125,2 86 028 40 439 47,0 574 904 546 816 95,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 61 796 10 099 16,3 21 732 16 140 74,3 83 528 26 239 31,4 273 025 175 341 64,2
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 7 952 16,3 48 658 7 952 16,3
18. Intézményi beruházások 17 112 12 709 74,3 17 112 12 709 74,3 214 980 138 064 64,2
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 138 2 147 16,3 4 620 3 431 74,3 17 758 5 578 31,4 58 045 37 277 64,2
21. Felújítások (22.+...+25.) 2 500 14 200 568,0 2 500 14 200 568,0 301 879 371 475 123,1
22. Intézményi felújítások 1 969 11 181 567,9 1 969 11 181 567,9 237 700 292 500 123,1
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 531 3 019 568,5 531 3 019 568,5 64 179 78 975 123,1
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 038 327 2 290 977 112,4 207 642 167 426 80,6 2 245 969 2 458 403 109,5 3 490 536 3 744 541 107,3
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 761 8 166 18,2 44 761 8 166 18,2
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44 761 8 166 18,2 44 761 8 166 18,2
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 95 000 95 000
50. Működési bevételek 131 400 15 000 11,4 150 257 135 605 90,2 281 657 150 605 53,5 3 489 624 3 743 749 107,3
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 6 000 7 000 116,7 27 000 31 500 116,7 33 000 38 500 116,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 7 000 116,7 27 000 31 500 116,7 33 000 38 500 116,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 321 321
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 321 321
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 856 166 2 165 811 116,7 30 385 1 886 551 2 165 811 114,8 912 792 86,8
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 856 166 2 165 811 116,7 30 385 1 886 551 2 165 811 114,8 912 792 86,8
63. - működési célra 1 794 370 2 155 712 120,1 30 385 1 824 755 2 155 712 118,1 912 792 86,8
64. - felhalmozási célra 61 796 10 099 16,3 61 796 10 099 16,3
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 449 484 107,8 5 5 100,0 454 489 107,7 152 152 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 424 109,0 5 5 100,0 394 429 108,9 152 152 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0 60 60 100,0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. KIADÁSOK 5 736 505 6 202 944 108,1 725 981 752 450 103,6 966 250 1 044 615 108,1 578 683 699 552 120,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 075 573 5 615 689 110,6 714 481 750 170 105,0 960 250 997 253 103,9 577 283 641 446 111,1
03. Személyi juttatások 1 933 901 2 172 692 112,3 344 115 381 568 110,9 464 450 512 778 110,4 272 297 319 264 117,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 525 227 517 549 98,5 98 606 89 909 91,2 129 528 118 203 91,3 77 864 79 017 101,5
05. Dologi kiadások 2 616 445 2 925 448 111,8 270 270 277 203 102,6 365 272 365 272 100,0 226 022 242 065 107,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 100,0 1 000 1 000 100,0 1 100 1 100 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 660 932 587 255 88,9 11 500 2 280 19,8 6 000 47 362 789,4 1 400 58 106 4 150,4
15. Beruházások (16.+...+20.) 356 553 201 580 56,5 7 500 1 800 24,0 4 000 13 362 334,1 900 54 506 6 056,2
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 7 952 16,3 7 372 40 533
18. Intézményi beruházások 232 092 150 773 65,0 5 906 1 417 24,0 3 150 3 150 100,0 709 2 386 336,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 75 803 42 855 56,5 1 594 383 24,0 850 2 840 334,1 191 11 587 6 066,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 304 379 385 675 126,7 4 000 480 12,0 2 000 34 000 1 700,0 500 3 600 720,0
22. Intézményi felújítások 239 669 303 681 126,7 378 1 575 1 574 99,9 394 472 119,8
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 150 25 197 2 362
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 64 710 81 994 126,7 850 102 12,0 425 7 229 1 700,9 106 766 722,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 736 505 6 202 944 108,1 725 981 752 450 103,6 966 250 1 044 615 108,1 578 683 699 552 120,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 761 8 166 18,2
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44 761 8 166 18,2
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 95 000
50. Működési bevételek 3 771 281 3 894 354 103,3 262 375 264 088 100,7 366 376 366 388 100,0 220 062 238 335 108,3
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 33 000 38 500 116,7
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 33 000 38 500 116,7
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 321 12
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 321 12
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 887 463 2 166 603 114,8 463 606 488 362 105,3 599 862 678 227 113,1 358 621 461 217 128,6
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 887 463 2 166 603 114,8 463 606 488 362 105,3 599 862 678 227 113,1 358 621 461 217 128,6
63. - működési célra 1 825 667 2 156 504 118,1 459 606 488 362 106,3 599 862 636 865 106,2 358 621 406 741 113,4
64. - felhalmozási célra 61 796 10 099 16,3 4 000 41 362 54 476
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 606 641 105,8 137 139 101,5 195 195 100,0 136 136 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 581 106,4 137 139 101,5 195 195 100,0 136 136 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01. KIADÁSOK 896 814 1 003 259 111,9 1 673 674 1 867 801 111,6 780 324 858 807 110,1 1 226 781 1 278 286 104,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 823 634 889 855 108,0 1 606 939 1 755 211 109,2 774 482 828 628 107,0 1 091 781 1 159 625 106,2
03. Személyi juttatások 401 484 457 124 113,9 740 985 853 003 115,1 402 469 473 959 117,8 602 508 678 532 112,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114 690 113 892 99,3 200 157 200 171 100,0 109 574 107 214 97,8 169 604 162 774 96,0
05. Dologi kiadások 307 160 318 439 103,7 664 797 701 037 105,5 262 139 247 239 94,3 316 769 315 419 99,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 400 133,3 1 000 1 000 100,0 300 216 72,0 2 900 2 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 73 180 113 404 155,0 66 735 112 590 168,7 5 842 30 179 516,6 135 000 118 661 87,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 19 180 17 472 91,1 41 910 78 290 186,8 5 842 7 493 128,3 135 000 103 661 76,8
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 86 614 75 442 87,1
18. Intézményi beruházások 15 104 13 758 91,1 33 000 47 471 143,9 4 600 5 900 128,3 19 685 6 181 31,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 076 3 714 91,1 8 910 16 646 186,8 1 242 1 593 128,3 28 701 22 038 76,8
21. Felújítások (22.+...+25.) 54 000 95 132 176,2 24 825 34 300 138,2 22 686 15 000
22. Intézményi felújítások 18 898 7 978 42,2 19 548 21 261 108,8 3 296 11 811
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 622 66 929 283,3 5 748 14 567
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 20 225 176,2 5 277 7 291 138,2 4 823 3 189
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 800
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 800
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 896 814 1 003 259 111,9 1 673 674 1 867 801 111,6 780 324 858 807 110,1 1 226 781 1 278 286 104,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 426 758 428 073 100,3 797 280 859 657 107,8 381 783 400 322 104,9 520 667 517 167 99,3
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 245 105 42,9 100 300 300,0 280 280 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 245 105 42,9 100 300 300,0 280 280 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 469 811 575 081 122,4 876 294 1 007 844 115,0 398 541 458 485 115,0 701 834 756 839 107,8
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 469 811 575 081 122,4 876 294 1 007 844 115,0 398 541 458 485 115,0 701 834 756 839 107,8
63. - működési célra 439 811 490 081 111,4 876 294 982 544 112,1 398 541 439 985 110,4 591 834 661 028 111,7
64. - felhalmozási célra 30 000 85 000 283,3 25 300 18 500 110 000 95 811 87,1
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 176 181 102,8 325 327 100,6 186 186 100,0 260 260 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 181 102,8 325 327 100,6 186 186 100,0 260 260 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Címrend Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 100,0 1 263 203 1 314 708 104,1 655 645 737 383 112,5 864 382 937 448 108,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 100,0 1 128 203 1 196 047 106,0 650 875 707 413 108,7 843 896 909 021 107,7
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 100,0 619 075 695 099 112,3 334 608 392 006 117,2 424 740 497 413 117,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 100,0 174 077 167 247 96,1 92 305 88 945 96,4 125 154 126 192 100,8
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 100,0 332 051 330 701 99,6 222 927 225 427 101,1 293 102 284 516 97,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 3 000 3 000 100,0 1 035 1 035 100,0 900 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 135 000 118 661 87,9 4 770 29 970 628,3 20 486 28 427 138,8
15. Beruházások (16.+...+20.) 135 000 103 661 76,8 3 770 3 770 100,0 14 610 12 577 86,1
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 86 614 75 442 87,1
18. Intézményi beruházások 19 685 6 181 31,4 2 970 2 969 100,0 11 504 9 903 86,1
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 701 22 038 76,8 800 801 100,1 3 106 2 674 86,1
21. Felújítások (22.+...+25.) 15 000 25 200 4 826 14 800 306,7
22. Intézményi felújítások 11 811 3 800 11 654 306,7
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 19 843
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 5 357 1 026 3 146 306,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 1 000 1 000 100,0 1 050 1 050 100,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 000 1 000 100,0 1 050 1 050 100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 36 422 36 422 100,0 1 263 203 1 314 708 104,1 655 645 737 383 112,5 864 382 937 448 108,5
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 20 140 20 140 100,0 540 807 537 307 99,4 274 000 276 500 100,9 340 877 342 132 100,4
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 280 280 100,0 1 000 1 000 100,0 900 1 000 111,1
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 280 280 100,0 1 000 1 000 100,0 900 1 000 111,1
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 100,0 718 116 773 121 107,7 380 645 459 883 120,8 522 605 594 316 113,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 100,0 718 116 773 121 107,7 380 645 459 883 120,8 522 605 594 316 113,7
63. - működési célra 16 282 16 282 100,0 608 116 677 310 111,4 380 645 434 683 114,2 522 605 594 316 113,7
64. - felhalmozási célra 110 000 95 811 87,1 25 200
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 7 100,0 267 267 100,0 162 162 100,0 200 200 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 267 267 100,0 162 162 100,0 200 200 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212001 212301 212701 212702
Címrend Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01. KIADÁSOK 691 292 737 879 106,7 556 175 646 758 116,3 2 501 026 3 304 656 132,1 275 215 275 215 100,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 681 982 734 230 107,7 529 175 577 018 109,0 2 305 546 3 181 231 138,0 275 215 275 215 100,0
03. Személyi juttatások 353 732 405 131 114,5 297 431 346 954 116,7 908 751 1 401 624 154,2 117 355 117 355 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 455 98 304 95,9 77 868 76 188 97,8 271 165 333 141 122,9 31 105 31 105 100,0
05. Dologi kiadások 223 555 228 555 102,2 152 354 152 354 100,0 1 125 630 1 446 466 128,5 126 755 126 755 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 240 2 240 100,0 1 522 1 522 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 9 310 3 649 39,2 27 000 69 740 258,3 195 480 123 425 63,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 6 700 584 8,7 24 000 51 100 212,9 28 437 48 875 171,9
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 323 36 299 209,5 14 517 18 799 129,5
18. Intézményi beruházások 5 276 460 8,7 1 575 3 937 250,0 7 874 19 685 250,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 424 124 8,7 5 102 10 864 212,9 6 046 10 391 171,9
21. Felújítások (22.+...+25.) 2 610 3 065 117,4 3 000 18 640 621,3 167 043 74 550 44,6
22. Intézményi felújítások 2 055 472 23,0 2 362 15 748 12 992 82,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 941 14 677 115 782 45 709 39,5
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 555 652 117,5 638 3 963 621,2 35 513 15 849 44,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 691 292 737 879 106,7 556 175 646 758 116,3 2 501 026 3 304 656 132,1 275 215 275 215 100,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 1 617 1 052 65,1 400 000 425 000 106,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
1 617 1 052 65,1 400 000 425 000 106,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 257 321 255 050 99,1 223 500 223 500 100,0 450 776 465 276 103,2
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 76 000 86 000 113,2 4 000 4 000 100,0
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 76 000 86 000 113,2 4 000 4 000 100,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 000 710 71,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 710 71,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 431 354 481 067 111,5 332 675 423 258 127,2 1 574 250 2 328 380 147,9 271 215 271 215 100,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 431 354 481 067 111,5 332 675 423 258 127,2 1 574 250 2 328 380 147,9 271 215 271 215 100,0
63. - működési célra 431 354 478 602 111,0 310 675 358 518 115,4 1 408 770 2 246 455 159,5 271 215 271 215 100,0
64. - felhalmozási célra 2 465 22 000 64 740 294,3 165 480 81 925 49,5
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 171 171 100,0 137 137 100,0 471 480 101,9 76 76 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 171 171 100,0 137 137 100,0 471 480 101,9 76 76 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212700 200000 390101 390201
Címrend Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Kollégiumok Gazdasági Szervezete
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
01. KIADÁSOK 2 776 241 3 579 871 128,9 12 428 664 14 180 531 114,1 2 321 292 52 185 2,2 1 834 400 56 601 3,1
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 580 761 3 456 446 133,9 11 871 961 13 442 738 113,2 2 161 749 52 185 2,4 1 733 551 56 601 3,3
03. Személyi juttatások 1 026 106 1 518 979 148,0 5 681 492 6 853 278 120,6 576 108 40 848 7,1 595 699 44 469 7,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 302 270 364 246 120,5 1 604 548 1 629 528 101,6 153 807 11 337 7,4 177 369 12 132 6,8
05. Dologi kiadások 1 252 385 1 573 221 125,6 4 572 034 4 946 029 108,2 1 368 834 960 483
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 887 13 903 100,1
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 63 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 195 480 123 425 63,1 556 703 737 793 132,5 159 543 0 0,0 100 849 0 0,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 28 437 48 875 171,9 291 849 393 490 134,8 20 000 0 0,0 67 349 0 0,0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 517 18 799 129,5 118 454 192 618 162,6
18. Intézményi beruházások 7 874 19 685 250,0 111 353 117 217 105,3 15 748 0 0,0 53 030
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 046 10 391 171,9 62 042 83 655 134,8 4 252 14 319 0 0,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 167 043 74 550 44,6 262 804 341 453 129,9 139 543 33 500
22. Intézményi felújítások 15 748 12 992 82,5 64 380 71 888 111,7 109 876 26 378
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 115 782 45 709 39,5 142 554 196 973 138,2
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 513 15 849 44,6 55 870 72 592 129,9 29 667 7 122
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 2 050 2 850 139,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 050 2 850 139,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 776 241 3 579 871 128,9 12 428 664 14 180 531 114,1 2 321 292 52 185 2,2 1 834 400 56 601 3,1
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 400 000 425 000 106,3 405 617 430 052 106,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
400 000 425 000 106,3 405 617 430 052 106,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 450 776 465 276 103,2 4 541 915 4 656 628 102,5 217 987 420 000 0 0,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 80 000 90 000 112,5 80 000 90 000 112,5
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 80 000 90 000 112,5 80 000 90 000 112,5
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 3 537 3 395 96,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 3 537 3 395 96,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 845 465 2 599 595 140,9 7 397 595 9 000 456 121,7 2 103 305 52 185 2,5 1 414 400 56 601 4,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 845 465 2 599 595 140,9 7 397 595 9 000 456 121,7 2 103 305 52 185 2,5 1 414 400 56 601 4,0
63. - működési célra 1 679 985 2 517 670 149,9 7 066 115 8 505 677 120,4 2 103 305 52 185 2,5 1 414 400 56 601 4,0
64. - felhalmozási célra 165 480 81 925 49,5 331 480 494 779 149,3
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 547 556 101,6 2 639 2 657 100,7 240 326
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 547 556 101,6 2 639 2 657 100,7 240 326
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390301 390401 390411 390421
Címrend Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
01. KIADÁSOK 2 905 639 103 660 3,6 1 067 823 702 675 65,8 95 133 104 084 109,4 49 422 58 225 117,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 670 807 103 660 3,9 965 980 577 148 59,7 95 133 104 084 109,4 49 422 58 225 117,8
03. Személyi juttatások 972 567 82 127 8,4 288 403 182 901 63,4 73 676 83 817 113,8 37 056 45 580 123,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272 009 21 533 7,9 76 956 46 050 59,8 21 417 20 267 94,6 12 326 12 645 102,6
05. Dologi kiadások 1 416 192 0 0,0 511 680 348 197 68,0 40 40
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 039 88 941
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 234 832 101 843 125 527 123,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 120 705 9 478 83 162 877,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 57 608
18. Intézményi beruházások 95 043 7 463 7 874 105,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 25 662 2 015 17 680 877,4
21. Felújítások (22.+...+25.) 114 127 50 000
22. Intézményi felújítások 89 864 39 369
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 24 263 10 631
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 42 365 42 365 100,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 42 365 42 365 100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 905 639 103 660 3,6 1 067 823 702 675 65,8 95 133 104 084 109,4 49 422 58 225 117,8
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 239 574 129 144 23 925 18,5
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 42 365 42 365 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 42 365 42 365 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 2 666 065 103 660 3,9 896 314 636 385 71,0 95 133 104 084 109,4 49 422 58 225 117,8
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 666 065 103 660 3,9 896 314 636 385 71,0 95 133 104 084 109,4 49 422 58 225 117,8
63. - működési célra 2 666 065 103 660 3,9 896 314 563 223 62,8 95 133 104 084 109,4 49 422 58 225 117,8
64. - felhalmozási célra 73 162
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 442 126 58 46,0 19 20 105,3 12 14 116,7
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 442 126 58 46,0 19 20 105,3 12 14 116,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390431 390441 390501 300000
Címrend Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Köznevelési intézmények összesen
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
01. KIADÁSOK 29 950 35 243 117,7 11 066 20 415 184,5 770 544 2 947 839 382,6 9 085 269 4 080 927 44,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 29 950 35 243 117,7 11 066 20 415 184,5 752 194 2 922 839 388,6 8 469 852 3 930 400 46,4
03. Személyi juttatások 23 460 28 675 122,2 8 682 16 655 191,8 261 478 933 577 357,0 2 837 129 1 458 649 51,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 450 6 568 101,8 2 344 3 760 160,4 78 300 235 405 300,6 800 978 369 697 46,2
05. Dologi kiadások 40 40 412 416 1 753 857 425,3 4 669 765 2 102 054 45,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 980
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 63 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 18 350 25 000 136,2 615 417 150 527 24,5
15. Beruházások (16.+...+20.) 15 550 25 000 160,8 233 082 108 162 46,4
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 57 608
18. Intézményi beruházások 12 244 19 685 160,8 183 528 27 559 15,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 306 5 315 160,8 49 554 22 995 46,4
21. Felújítások (22.+...+25.) 2 800 339 970
22. Intézményi felújítások 2 205 267 692
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 595 72 278
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 42 365 42 365 100,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 42 365 42 365 100,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 29 950 35 243 117,7 11 066 20 415 184,5 770 544 2 947 839 382,6 9 085 269 4 080 927 44,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 3 919 264 271 632 600 239,4 1 270 976 660 444 52,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 42 365 42 365 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 42 365 42 365 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 29 950 31 324 104,6 11 066 20 415 184,5 506 273 2 315 239 457,3 7 771 928 3 378 118 43,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 29 950 31 324 104,6 11 066 20 415 184,5 506 273 2 315 239 457,3 7 771 928 3 378 118 43,5
63. - működési célra 29 950 31 324 104,6 11 066 20 415 184,5 506 273 2 315 239 457,3 7 771 928 3 304 956 42,5
64. - felhalmozási célra 73 162
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 9 9 100,0 3 3 100,0 118 364 308,5 1 295 468 36,1
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 9 9 100,0 3 3 100,0 118 364 308,5 1 295 468 36,1
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540101 540102 540100 540111
Címrend Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen Budapest Művelődési Központ
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
01. KIADÁSOK 2 087 674 2 287 794 109,6 92 970 92 970 100,0 2 180 644 2 380 764 109,2 72 323 74 482 103,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 927 456 2 000 713 103,8 92 970 92 970 100,0 2 020 426 2 093 683 103,6 72 323 74 482 103,0
03. Személyi juttatások 1 099 209 1 186 710 108,0 20 000 20 216 101,1 1 119 209 1 206 926 107,8 57 639 60 836 105,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307 104 277 566 90,4 5 255 5 039 95,9 312 359 282 605 90,5 14 644 13 606 92,9
05. Dologi kiadások 520 523 535 817 102,9 67 715 67 715 100,0 588 238 603 532 102,6 40 40 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 620 620 100,0 620 620 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
450 450 100,0 450 450 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 170 170 100,0 170 170 100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 160 218 287 081 179,2 160 218 287 081 179,2
15. Beruházások (16.+...+20.) 160 218 268 073 167,3 160 218 268 073 167,3
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 001 90 185 273,3 33 001 90 185 273,3
18. Intézményi beruházások 111 100 105 000 94,5 111 100 105 000 94,5
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 117 72 888 452,2 16 117 72 888 452,2
21. Felújítások (22.+...+25.) 19 008 19 008
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 19 008 19 008
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 069 309 2 269 429 109,7 111 335 111 335 100,0 2 180 644 2 380 764 109,2 72 323 74 482 103,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 17 000 17 000 100,0 17 000 17 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
17 000 17 000 100,0 17 000 17 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 762 762
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 762 762
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 416 352 503 086 120,8 82 335 82 335 100,0 498 687 585 421 117,4
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 635 195 1 749 343 107,0 29 000 29 000 100,0 1 664 195 1 778 343 106,9 72 323 74 482 103,0
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 635 195 1 749 343 107,0 29 000 29 000 100,0 1 664 195 1 778 343 106,9 72 323 74 482 103,0
63. - működési célra 1 602 194 1 659 158 103,6 29 000 29 000 100,0 1 631 194 1 688 158 103,5 72 323 74 482 103,0
64. - felhalmozási célra 33 001 90 185 273,3 33 001 90 185 273,3
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 420 420 100,0 3 3 100,0 423 423 100,0 18 18 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 420 420 100,0 3 3 100,0 423 423 100,0 18 18 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
550101 550102 550100 550111
Címrend Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum összesen Bartók Béla Emlékház
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
01. KIADÁSOK 1 929 801 2 369 415 122,8 25 400 50 800 200,0 1 955 201 2 420 215 123,8 19 865 20 158 101,5
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 438 781 1 812 398 126,0 12 700 50 800 400,0 1 451 481 1 863 198 128,4 19 865 20 158 101,5
03. Személyi juttatások 722 443 854 351 118,3 6 130 12 264 200,1 728 573 866 615 118,9 15 610 16 489 105,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 195 453 199 557 102,1 1 655 3 141 189,8 197 108 202 698 102,8 4 215 3 629 86,1
05. Dologi kiadások 520 527 758 132 145,6 4 765 35 245 739,7 525 292 793 377 151,0 40 40 100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 358 358 100,0 150 150 100,0 508 508 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
150 150 100,0 150 150 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 358 358 100,0 358 358 100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 491 020 557 017 113,4 12 700 0 0,0 503 720 557 017 110,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 459 792 415 570 90,4 12 700 0 0,0 472 492 415 570 88,0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 70 445 161 318 229,0 70 445 161 318 229,0
18. Intézményi beruházások 352 689 66 300 18,8 10 000 362 689 66 300 18,3
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 658 187 952 512,7 2 700 0 0,0 39 358 187 952 477,5
21. Felújítások (22.+...+25.) 31 228 141 447 452,9 31 228 141 447 452,9
22. Intézményi felújítások 12 205 12 000 98,3 12 205 12 000 98,3
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 384 93 785 757,3 12 384 93 785 757,3
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 639 35 662 537,2 6 639 35 662 537,2
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 929 801 2 369 415 122,8 25 400 50 800 200,0 1 955 201 2 420 215 123,8 19 865 20 158 101,5
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 35 000 35 000 100,0 35 000 35 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
35 000 35 000 100,0 35 000 35 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 317 500 317 500
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 317 500 317 500
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 537 161 990 323 184,4 25 400 50 800 200,0 562 561 1 041 123 185,1
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 1 200 1 200
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 1 200
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 038 940 1 344 092 129,4 1 038 940 1 344 092 129,4 19 865 20 158 101,5
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 038 940 1 344 092 129,4 1 038 940 1 344 092 129,4 19 865 20 158 101,5
63. - működési célra 933 747 1 077 219 115,4 933 747 1 077 219 115,4 19 865 20 158 101,5
64. - felhalmozási célra 105 193 266 873 253,7 105 193 266 873 253,7
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 263 269 102,3 263 269 102,3 4 4 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 263 269 102,3 263 269 102,3 4 4 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
560101 570101 570102 570100
Címrend Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert összesen
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
01. KIADÁSOK 628 219 729 840 116,2 9 532 733 19 672 238 206,4 1 363 437 941 823 69,1 10 896 170 20 614 061 189,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 615 639 679 897 110,4 2 310 736 2 482 137 107,4 11 800 11 800 100,0 2 322 536 2 493 937 107,4
03. Személyi juttatások 352 618 408 817 115,9 584 863 681 342 116,5 584 863 681 342 116,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 545 99 954 100,4 167 218 162 284 97,0 167 218 162 284 97,0
05. Dologi kiadások 163 476 171 126 104,7 1 553 655 1 633 511 105,1 11 800 11 800 100,0 1 565 455 1 645 311 105,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 5 000 5 000 100,0 5 000 5 000 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 5 000 5 000 100,0 5 000 5 000 100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 12 580 49 943 397,0 7 221 997 17 190 101 238,0 1 351 637 930 023 68,8 8 573 634 18 120 124 211,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 2 500 31 285 1 251,4 7 221 997 17 189 101 238,0 1 351 637 930 023 68,8 8 573 634 18 119 124 211,3
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 270 7 006 097 16 713 841 238,6 1 351 637 930 023 68,8 8 357 734 17 643 864 211,1
18. Intézményi beruházások 1 969 0 0,0 170 000 138 000 81,2 170 000 138 000 81,2
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 531 16 015 3 016,0 45 900 337 260 734,8 45 900 337 260 734,8
21. Felújítások (22.+...+25.) 9 830 18 158 184,7
22. Intézményi felújítások 7 741 8 150 105,3
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 4 000
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 089 6 008 287,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 250 500 200,0 1 000 1 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250 500 200,0 1 000 1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 628 219 729 840 116,2 9 409 913 19 549 418 207,8 1 486 257 1 064 643 71,6 10 896 170 20 614 061 189,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 5 239 8 200 156,5 7 045 1 500 21,3 7 045 1 500 21,3
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
5 239 8 200 156,5 7 045 1 500 21,3 7 045 1 500 21,3
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 24 000 15 000 62,5 24 000 15 000 62,5
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 24 000 15 000 62,5 24 000 15 000 62,5
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 57 844 76 687 132,6 1 936 271 2 339 008 120,8 134 620 134 620 100,0 2 070 891 2 473 628 119,4
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 16 617 16 617 100,0
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 16 617 16 617 100,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 250 500 200,0 1 900 1 800 94,7 1 900 1 800 94,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 250 500 200,0 1 900 1 800 94,7 1 900 1 800 94,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 548 269 627 836 114,5 7 440 697 17 192 110 231,1 1 351 637 930 023 68,8 8 792 334 18 122 133 206,1
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 548 269 627 836 114,5 7 440 697 17 192 110 231,1 1 351 637 930 023 68,8 8 792 334 18 122 133 206,1
63. - működési célra 548 269 608 566 111,0 434 600 478 269 110,0 434 600 478 269 110,0
64. - felhalmozási célra 19 270 7 006 097 16 713 841 238,6 1 351 637 930 023 68,8 8 357 734 17 643 864 211,1
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 115 120 104,3 191 194 101,6 191 194 101,6
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 115 120 104,3 191 194 101,6 191 194 101,6
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
500000 100100-599999 710301 710501
Címrend Kulturális intézmények összesen Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
01. KIADÁSOK 15 752 422 26 239 520 166,6 43 002 860 50 703 922 117,9 992 038 1 452 900 146,5 757 062 569 411 75,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 6 502 270 7 225 355 111,1 31 919 656 30 214 182 94,7 717 038 719 933 100,4 757 062 569 411 75,2
03. Személyi juttatások 2 858 512 3 241 025 113,4 13 311 034 13 725 644 103,1 1 000 14 400 1 440,0 950
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 795 089 764 776 96,2 3 725 842 3 281 550 88,1 5 200 5 200 100,0 228
05. Dologi kiadások 2 842 541 3 213 426 113,0 14 700 785 13 186 957 89,7 710 838 700 333 98,5 755 884 569 411 75,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 867 13 903 12,3
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 6 128 6 128 100,0 69 128 6 128 8,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
600 600 100,0 600 600 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 5 528 100,0 5 528 5 528 100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 9 250 152 19 014 165 205,6 11 083 204 20 489 740 184,9 275 000 732 967 266,5
15. Beruházások (16.+...+20.) 9 208 844 18 834 052 204,5 10 090 328 19 537 284 193,6
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 461 180 17 910 637 211,7 8 628 292 18 168 815 210,6
18. Intézményi beruházások 645 758 309 300 47,9 1 172 731 604 849 51,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 101 906 614 115 602,6 289 305 763 620 263,9
21. Felújítások (22.+...+25.) 41 058 178 613 435,0 948 211 905 741 95,5 275 000 732 967 266,5
22. Intézményi felújítások 19 946 20 150 101,0 591 687 395 719 66,9
23. Önkormányzati felújítások 288 024
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 384 97 785 789,6 154 938 294 758 190,2 216 535 338 686 156,4
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 8 728 60 678 695,2 201 586 215 264 106,8 58 465 106 257 181,7
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 250 1 500 600,0 44 665 46 715 104,6
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 250 1 500 600,0 44 665 46 715 104,6
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 15 752 422 26 239 520 166,6 43 002 860 50 703 922 117,9 992 038 1 452 900 146,5 757 062 569 411 75,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 64 284 61 700 96,0 514 662 499 918 97,1
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
64 284 61 700 96,0 514 662 499 918 97,1
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 342 262 15 000 4,4 342 262 15 000 4,4
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 15 000 4,4 342 262 15 000 4,4
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 95 000
50. Működési bevételek 3 189 983 4 176 859 130,9 12 774 155 13 388 285 104,8 4 200 4 200 100,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 17 817 16 617 93,3 130 817 145 117 110,9
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 17 817 16 617 93,3 130 817 145 117 110,9
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 2 150 2 300 107,0 48 052 48 381 100,7
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 2 150 2 300 107,0 48 052 48 381 100,7
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 12 135 926 21 967 044 181,0 29 192 912 36 512 221 125,1 987 838 1 448 700 146,7 757 062 569 411 75,2
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 12 135 926 21 967 044 181,0 29 192 912 36 512 221 125,1 987 838 1 448 700 146,7 757 062 569 411 75,2
63. - működési célra 3 639 998 3 946 852 108,4 20 303 708 17 913 989 88,2 712 838 715 733 100,4 757 062 569 411 75,2
64. - felhalmozási célra 8 495 928 18 020 192 212,1 8 889 204 18 598 232 209,2 275 000 732 967 266,5
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 1 014 1 028 101,4 5 554 4 794 86,3
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 1 014 1 028 101,4 5 494 4 734 86,2
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0
ezer Ft
710601 710701 710802 710901
Címrend Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. Igazgatási apparátus kiadásai
2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index % 2016. évi 2017. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016 eredeti terv előirányzat 2017/2016
1 145 146 147 148 149 150 151 152 153