Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 312 331 170 ezer Ft bevételi főösszeggel

1 265 475 035 ezer Ft kiadási főösszeggel

46 856 135 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. és 4/a. melléklet tartalmazza.

4. § A fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 5/a. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzat

Összesen
Index % ((13/9)*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 809 948 28 700 214 247 525 228 086 173 14 489 514 36 368 229 045 784 243 571 666 14 577 196 51 569 218 729 965 233 358 730 95,81
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -29 192 912 -10 683 143 -45 566 833 -85 442 888 -35 669 848 -12 917 841 -86 825 787 -135 413 476 -24 187 756 -10 478 700 45 003 722 10 337 266 -7,63
Működési célra -18 500 022 -8 819 944 28 144 990 825 024 -22 545 127 -10 736 697 15 990 304 -17 291 520 -19 665 557 -9 212 209 50 464 997 21 587 231 -124,84
Felhalmozási célra -10 692 890 -1 863 199 -73 711 823 -86 267 912 -13 124 721 -2 181 144 -102 816 091 -118 121 956 -4 522 199 -1 266 491 -5 461 275 -11 249 965 9,52
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 514 662 0 44 678 094 45 192 756 647 199 7 168 46 358 913 47 013 280 628 198 7 168 43 999 863 44 635 229 94,94
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 11 962 885 11 962 885 0 0 31 207 892 31 207 892 0 0 31 207 892 31 207 892 100,00
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 2 052 424 2 052 424 2 052 424 2 052 424 2 052 424 2 052 424 100,00
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 107 343 107 343 107 343 107 343 107 343 107 343 100,00
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 5 840 918 5 840 918 6 570 550 6 570 550 6 570 550 6 570 550 100,00
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 3 962 200 3 962 200 3 992 200 3 992 200 3 992 200 3 992 200 100,00
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 18 485 375 18 485 375 18 485 375 18 485 375 100,00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 1 746 516 1 746 516 1 763 428 1 763 428 100,97
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 514 662 0 32 715 209 33 229 871 647 199 7 168 13 404 505 14 058 872 628 198 7 168 11 028 543 11 663 909 82,96
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 342 262 0 24 057 293 24 399 555 352 854 0 32 989 157 33 342 011 347 873 0 25 115 329 25 463 202 76,37
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 5 700 000 5 700 000 7 746 690 7 746 690 5 021 689 5 021 689 64,82
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 60 302 60 302 60 302 60 302 60 302 60 302 100,00
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 0 18 296 991 18 639 253 352 854 25 182 165 25 535 019 347 873 20 033 338 20 381 211 79,82
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 122 302 800 122 302 800 106 400 0 122 331 708 122 438 108 98 747 0 121 704 185 121 802 932 99,48
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 150 150 150 150 183 183 122,00
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 77 000 77 000 77 000 77 000 82 394 82 394 107,01
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 121 877 150 121 877 150 0 0 121 877 150 121 877 150 0 0 121 156 196 121 156 196 99,41
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 121 800 000 121 800 000 121 800 000 121 800 000 121 061 532 121 061 532 99,39
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 77 150 77 150 77 150 77 150 94 664 94 664 122,70
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 348 500 348 500 106 400 377 408 483 808 98 747 465 412 564 159 116,61
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 774 155 5 700 17 069 242 29 849 097 13 168 953 5 700 19 832 743 33 007 396 13 302 718 17 722 22 160 759 35 481 199 107,49
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 225 910 1 428 6 019 691 12 247 029 6 557 774 1 428 6 458 875 13 018 077 6 700 409 2 110 7 233 937 13 936 456 107,05
4.2. Ellátási díjak 4 328 627 0 0 4 328 627 4 364 403 4 364 403 4 294 705 4 294 705 98,40
4.3. Egyéb működési bevételek 68 924 4 200 25 620 98 744 106 527 4 200 408 518 519 245 106 888 15 216 2 115 688 2 237 792 430,97
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 0 6 470 368 6 580 368 110 000 0 6 575 468 6 685 468 109 262 0 6 413 195 6 522 457 97,56
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 5 464 275 5 464 275 5 569 375 5 569 375 5 404 944 5 404 944 97,05
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 0 1 006 093 1 116 093 110 000 1 006 093 1 116 093 109 262 1 008 251 1 117 513 100,13
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 2 034 726 72 3 138 268 5 173 066 2 025 558 72 3 458 619 5 484 249 2 088 466 348 3 622 146 5 710 960 104,13
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 633 428 72 3 138 268 4 771 768 1 673 460 72 3 458 619 5 132 151 1 772 681 348 3 622 146 5 395 175 105,13
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 0 0 401 298 352 098 352 098 315 785 315 785 89,69
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5 968 0 1 415 295 1 421 263 4 691 2 931 263 2 935 954 2 988 48 2 775 793 2 778 829 94,65
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 0 0 4 094 078 4 094 078 1 574 0 4 335 298 4 336 872 1 892 0 3 571 654 3 573 546 82,40
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 0 0 4 093 078 4 093 078 1 574 0 4 133 538 4 135 112 1 892 0 3 503 440 3 505 332 84,77
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 258 381 258 381 258 381 258 381 156 415 156 415 60,54
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 1 000 1 000 36 560 36 560 35 682 35 682 97,60
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 0 3 833 697 3 833 697 1 574 3 838 597 3 840 171 1 892 3 311 343 3 313 235 86,28
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.
bev-ek
0 0 1 000 1 000 201 760 201 760 68 214 68 214 33,81
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 130 817 0 2 040 451 2 171 268 146 330 0 2 692 398 2 838 728 144 525 0 1 671 989 1 816 514 63,99
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 1 800 000 1 800 000 1 880 000 1 880 000 292 842 123 842 415 44,81
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 130 817 0 240 451 371 268 146 330 812 398 958 728 144 233 829 866 974 099 101,60
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 052 23 000 5 567 76 619 66 204 23 500 505 567 595 271 53 243 26 679 506 186 586 108 98,46
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése
áht-n kívülről
48 052 23 000 5 567 76 619 49 910 23 500 505 567 578 977 36 932 26 679 506 186 569 797 98,41
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 10 294 10 294 10 311 10 311 100,17
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 100,00
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 29 192 912 10 683 143 85 442 888 85 442 888 35 669 848 12 917 841 408 569 333 413 811 496 33 866 184 11 369 809 1 067 510 276 1 078 972 440 260,74
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 29 192 912 10 683 143 45 566 833 85 442 888 35 669 848 12 917 841 86 825 787 135 413 476 27 366 184 11 369 809 -2 217 124 36 518 869 26,97
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 29 192 912 10 683 143 85 442 888 85 442 888 35 669 848 12 917 841 408 569 333 413 811 496 33 866 184 11 369 809 1 067 510 276 1 078 972 440 260,74
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0,00
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 17 000 000 17 000 000 304 237 832 304 237 832 220 387 832 220 387 832 72,44
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 1 360 069 1 360 069 3 363 050 1 879 113 14 626 125 19 868 288 3 363 051 1 879 113 14 626 125 19 868 289 100,00
1.3.1. Működési célra 0 0 1 360 069 1 360 069 2 840 906 1 865 313 14 626 125 19 332 344 2 840 907 1 865 313 14 626 125 19 332 345 100,00
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 522 144 13 800 535 944 522 144 13 800 535 944 100,00
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 29 192 912 10 683 143 0 39 876 055 32 306 798 11 038 728 0 43 345 526 24 283 133 9 490 696 0 33 773 829 77,92
1.4.1. Működési célra 20 303 708 8 819 944 0 29 123 652 22 399 781 8 870 884 31 270 665 21 916 413 8 220 518 30 136 931 96,37
1.4.2. Felhalmozási célra 8 889 204 1 863 199 0 10 752 403 9 907 017 2 167 844 12 074 861 2 366 720 1 270 178 3 636 898 30,12
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 -39 876 055 0 0 0 -43 345 526 0 0 0 -33 773 829 77,92
1.5.1. Működési célú 0 -29 123 652 -31 270 665 -30 136 931 96,37
1.5.2. Felhalmozási célú 0 -10 752 403 -12 074 861 -3 636 898 30,12
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 403 392 403 392 403 392 403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 52 082 819 52 082 819 74 301 984 74 301 984 6 220 000 832 092 927 838 312 927 1128,25
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 637 615 117 657 383 162 48 443 380 11 421 378 1 286 240 241 1 312 331 170 199,63
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció -277 519 843 -277 519 843 -216 669 843 -216 669 843
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció 0 0 -6 220 000 -818 808 943 -825 028 943
Korrigált bevételek mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 360 095 274 379 863 319 42 223 380 11 421 378 250 761 455 270 632 384 71,24

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Intézmények
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 40 860 589 2 142 271 43 002 860 47 985 792 2 173 570 50 159 362 47 133 848 1 309 531 48 443 380
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 366 196 443 752 13 809 948 14 032 262 457 252 14 489 514 14 053 960 523 236 14 577 196
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -27 635 578 -1 557 334 -29 192 912 -34 094 715 -1 575 133 -35 669 848 -23 662 614 -525 142 -24 187 756
Működési célra -18 331 257 -168 765 -18 500 022 -22 371 362 -173 765 -22 545 127 -19 605 925 -59 632 -19 665 557
Felhalmozási célra -9 304 321 -1 388 569 -10 692 890 -11 723 353 -1 401 368 -13 124 721 -4 056 689 -465 510 -4 522 199
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 514 662 - 514 662 633 699 13 500 647 199 614 698 13 500 628 198
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) - - - - - - - - -
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása - - - - - - - - -
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása - - - - - - - - -
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. - - - - - - - - -
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása - - - - - - - - -
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - - - - - - -
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - - - - -
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 514 662 - 514 662 633 699 13 500 647 199 614 698 13 500 628 198
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 342 262 - 342 262 352 854 - 352 854 347 873 - 347 873
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - - - - -
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
- - - - - - -
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 342 262 - 342 262 352 854 - 352 854 347 873 347 873
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) - - - 106 400 - 106 400 98 747 - 98 747
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja - - - - - - -
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó - - - - - - -
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) - - - - - - - - -
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel - - - - - - -
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó - - - - - - -
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek - - - 106 400 - 106 400 98 747 98 747
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 361 403 412 752 12 774 155 12 756 201 412 752 13 168 953 12 821 211 481 507 13 302 718
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 906 263 319 647 6 225 910 6 238 127 319 647 6 557 774 6 329 844 370 565 6 700 409
4.2. Ellátási díjak 4 308 627 20 000 4 328 627 4 344 403 20 000 4 364 403 4 277 189 17 516 4 294 705
4.3. Egyéb működési bevételek 68 924 - 68 924 106 527 - 106 527 106 888 106 888
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 - 110 000 110 000 - 110 000 109 262 - 109 262
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. - - - - - - -
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 - 110 000 110 000 - 110 000 109 262 109 262
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 961 621 73 105 2 034 726 1 952 453 73 105 2 025 558 1 995 040 93 426 2 088 466
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 560 323 73 105 1 633 428 1 600 355 73 105 1 673 460 1 682 670 90 010 1 772 680
4.5.2. Áfa visszatérítés 401 298 - 401 298 352 098 - 352 098 312 370 3 416 315 786
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5 968 - 5 968 4 691 - 4 691 2 988 2 988
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) - - - 1 574 - 1 574 1 892 - 1 892
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) - - - 1 574 - 1 574 1 892 - 1 892
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése - - - - - - -
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel - - - - - - -
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése - - - 1 574 - 1 574 1 892 1 892
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 99 817 31 000 130 817 115 330 31 000 146 330 116 296 28 229 144 525
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről - - - - - - 292 292
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 99 817 31 000 130 817 115 330 31 000 146 330 116 004 28 229 144 233
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 48 052 - 48 052 66 204 - 66 204 53 243 - 53 243
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 48 052 - 48 052 49 910 - 49 910 36 932 36 932
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - 10 294 - 10 294 10 311 10 311
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - 6 000 - 6 000 6 000 6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 33 953 530 1 716 318 35 669 848 33 079 888 786 295 33 866 184
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 27 494 393 1 698 519 29 192 912 33 953 530 1 716 318 35 669 848 26 579 888 786 295 27 366 184
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 33 953 530 1 716 318 35 669 848 33 079 888 786 295 33 866 184
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - - - - - - -
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) - - - 3 350 251 12 799 3 363 050 3 350 252 12 799 3 363 051
1.3.1. Működési célra - - - 2 840 906 - 2 840 906 2 840 907 2 840 907
1.3.2. Felhalmozási célra - - - 509 345 12 799 522 144 509 345 12 799 522 144
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 27 494 393 1 698 519 29 192 912 30 603 279 1 703 519 32 306 798 23 509 636 773 496 24 283 133
1.4.1. Működési célra 19 956 826 346 882 20 303 708 22 047 899 351 882 22 399 781 21 564 530 351 882 21 916 413
1.4.2. Felhalmozási célra 7 537 567 1 351 637 8 889 204 8 555 380 1 351 637 9 907 017 1 945 106 421 614 2 366 720
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) - - -
1.5.1. Működési célú
1.5.2. Felhalmozási célú
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - - - - -
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - - - - - - 6 220 000 6 220 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - -
Főpolgármesteri Hivatal
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 8 871 608 3 184 656 897 945 12 954 209 8 211 432 2 427 118 782 828 11 421 378
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 5 700 23 000 - 28 700 12 868 23 500 - 36 368 22 966 28 292 311 51 569
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -7 352 130 -2 530 086 -800 927 -10 683 143 -8 858 740 -3 161 156 -897 945 -12 917 841 -7 316 666 -2 379 517 -782 517 -10 478 700
Működési célra -6 724 690 -1 294 327 -800 927 -8 819 944 -8 025 913 -1 812 839 -897 945 -10 736 697 -7 039 786 -1 389 906 -782 517 -9 212 209
Felhalmozási célra -627 440 -1 235 759 - -1 863 199 -832 827 -1 348 317 - -2 181 144 -276 880 -989 611 - -1 266 491
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) - - - - 7 168 - - 7 168 7 168 - - 7 168
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) - - - - - - - - - - - -
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása - - - - - - - - - - - -
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása - - - - - - - - - - - -
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. - - - - - - - - - - - -
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása - - - - - - - - - - - -
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - - - - - - - - - -
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - - - - - - - -
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - 7 168 - - 7 168 7 168 - - 7 168
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) - - - - - - - - - - - -
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - - - - - - -
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
- - - - - - - - -
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - - - -
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) - - - - - - - - - - - -
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja - - - - - - - - -
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó - - - - - - - - -
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) - - - - - - - - - - - -
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel - - - - - - - - -
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó - - - - - - - - -
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek - - - - - - - - -
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 5 700 - - 5 700 5 700 - - 5 700 15 798 1 613 311 17 722
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 1 428 - - 1 428 1 428 - - 1 428 2 110 2 110
4.2. Ellátási díjak - - - - - - - - -
4.3. Egyéb működési bevételek 4 200 - - 4 200 4 200 - - 4 200 13 299 1 606 311 15 216
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) - - - - - - - - - - - -
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. - - - - - - - - -
4.4.2. Osztalékbevételek - - - - - - - - -
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 72 - - 72 72 - - 72 348 - - 348
4.5.1. Kiszámlázott áfa 72 - - 72 72 - - 72 348 348
4.5.2. Áfa-visszatérítés - - - - - - - - -
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - - - - - - 41 7 48
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) - - - - - - - - - - - -
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) - - - - - - - - - - - -
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése - - - - - - - - -
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel - - - - - - - - -
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése - - - - - - - - -
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek - - - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) - - - - - - - - - - - -
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről - - - - - - - - -
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) - 23 000 - 23 000 - 23 500 - 23 500 - 26 679 - 26 679
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről - 23 000 - 23 000 - 23 500 - 23 500 26 679 26 679
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - - - - - -
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - - - - - - -
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 8 858 740 3 161 156 897 945 12 917 841 8 188 468 2 398 825 782 517 11 369 809
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 8 858 740 3 161 156 897 945 12 917 841 8 188 468 2 398 825 782 517 11 369 809
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 8 858 740 3 161 156 897 945 12 917 841 8 188 468 2 398 825 782 517 11 369 809
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - - - - - - - - -
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) - - - - 1 743 640 109 014 26 459 1 879 113 1 743 640 109 014 26 459 1 879 113
1.3.1. Működési célra - - - - 1 743 640 95 214 26 459 1 865 313 1 743 640 95 214 26 459 1 865 313
1.3.2. Felhalmozási célra - - - - - 13 800 - 13 800 13 800 13 800
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 7 352 130 2 530 086 800 927 10 683 143 7 115 100 3 052 142 871 486 11 038 728 6 444 828 2 289 811 756 058 9 490 696
1.4.1. Működési célra 6 724 690 1 294 327 800 927 8 819 944 6 282 273 1 717 125 871 486 8 870 884 6 167 947 1 296 513 756 058 8 220 518
1.4.2. Felhalmozási célra 627 440 1 235 759 - 1 863 199 832 827 1 335 017 - 2 167 844 276 881 993 298 1 270 178
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -
1.5.1. Működési célú -
1.5.2. Felhalmozási célú -
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - - - - - - -
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - - - - - - - - -
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - - - -
Önkormányzat
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 218 149 674 81 540 739 299 690 413 246 597 881 391 017 236 637 615 117 223 737 682 1 062 502 559 1 286 240 241
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 201 789 605 12 457 920 214 247 525 216 568 364 12 477 420 229 045 784 208 708 165 10 021 800 218 729 965
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -47 553 280 1 986 447 -45 566 833 -85 786 636 -1 039 151 -86 825 787 41 114 006 3 889 716 45 003 722
Működési célra 18 017 286 10 127 704 28 144 990 7 197 831 8 792 473 15 990 304 43 638 635 6 826 362 50 464 997
Felhalmozási célra -65 570 566 -8 141 257 -73 711 823 -92 984 467 -9 831 624 -102 816 091 -2 524 629 -2 936 646 -5 461 275
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 32 222 094 12 456 000 44 678 094 33 883 413 12 475 500 46 358 913 33 980 363 10 019 500 43 999 863
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 962 885 - 11 962 885 31 207 892 - 31 207 892 31 207 892 - 31 207 892
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 052 424 - 2 052 424 2 052 424 - 2 052 424 2 052 424 - 2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 - 107 343 107 343 - 107 343 107 343 - 107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 840 918 - 5 840 918 6 570 550 - 6 570 550 6 570 550 - 6 570 550
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 - 3 962 200 3 992 200 - 3 992 200 3 992 200 - 3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - 18 485 375 - 18 485 375 18 485 375 - 18 485 375
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - 1 746 516 - 1 746 516 1 763 428 - 1 763 428
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 20 259 209 12 456 000 32 715 209 929 005 12 475 500 13 404 505 1 009 043 10 019 500 11 028 543
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 24 057 293 - 24 057 293 32 989 157 - 32 989 157 25 115 329 - 25 115 329
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 - 5 700 000 7 746 690 - 7 746 690 5 021 689 5 021 689
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
60 302 - 60 302 60 302 - 60 302 60 302 60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 18 296 991 - 18 296 991 25 182 165 - 25 182 165 20 033 338 20 033 338
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 122 302 800 - 122 302 800 122 331 708 - 122 331 708 121 704 185 - 121 704 185
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 150 - 150 150 - 150 183 183
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 - 77 000 77 000 - 77 000 82 394 82 394
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 121 877 150 - 121 877 150 121 877 150 - 121 877 150 121 156 196 - 121 156 196
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 121 800 000 - 121 800 000 121 800 000 - 121 800 000 121 061 532 121 061 532
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 150 - 77 150 77 150 - 77 150 94 664 94 664
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 348 500 - 348 500 377 408 - 377 408 465 412 465 412
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 17 069 242 - 17 069 242 19 832 743 - 19 832 743 22 160 759 - 22 160 759
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 019 691 - 6 019 691 6 458 875 - 6 458 875 7 233 937 7 233 937
4.2. Ellátási díjak - - - - - - -
4.3. Egyéb működési bevételek 25 620 - 25 620 408 518 - 408 518 2 115 688 2 115 688
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 6 470 368 - 6 470 368 6 575 468 - 6 575 468 6 413 195 - 6 413 195
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 464 275 - 5 464 275 5 569 375 - 5 569 375 5 404 944 5 404 944
4.4.2. Osztalékbevételek 1 006 093 - 1 006 093 1 006 093 - 1 006 093 1 008 251 1 008 251
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 3 138 268 - 3 138 268 3 458 619 - 3 458 619 3 622 146 - 3 622 146
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 138 268 - 3 138 268 3 458 619 - 3 458 619 3 622 146 3 622 146
4.5.2. Áfa visszatérítés - - - - - - -
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 415 295 - 1 415 295 2 931 263 - 2 931 263 2 775 793 2 775 793
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 094 078 - 4 094 078 4 335 298 - 4 335 298 3 571 654 - 3 571 654
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 4 093 078 - 4 093 078 4 133 538 - 4 133 538 3 503 440 - 3 503 440
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 258 381 - 258 381 258 381 - 258 381 156 415 156 415
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 1 000 - 1 000 36 560 - 36 560 35 682 35 682
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 833 697 - 3 833 697 3 838 597 - 3 838 597 3 311 343 3 311 343
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 - 1 000 201 760 - 201 760 68 214 68 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 2 040 451 - 2 040 451 2 692 398 - 2 692 398 1 671 989 - 1 671 989
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 - 1 800 000 1 880 000 - 1 880 000 842 123 842 123
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 240 451 - 240 451 812 398 - 812 398 829 866 829 866
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 3 647 1 920 5 567 503 647 1 920 505 567 503 886 2 300 506 186
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 647 1 920 5 567 503 647 1 920 505 567 503 886 2 300 506 186
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - - - -
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - - - - -
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 16 360 069 69 082 819 85 442 888 30 029 517 378 539 816 408 569 333 15 029 517 1 052 480 759 1 067 510 276
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege -18 486 454 64 854 214 45 566 833 -8 569 939 96 267 212 86 825 787 -15 399 732 13 938 666 -2 217 124
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 16 360 069 69 082 819 85 442 888 30 029 517 378 539 816 408 569 333 15 029 517 1 052 480 759 1 067 510 276
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 15 000 000 - 15 000 000 15 000 000 - 15 000 000 -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - 17 000 000 17 000 000 - 304 237 832 304 237 832 220 387 832 220 387 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 1 360 069 - 1 360 069 14 626 125 - 14 626 125 14 626 125 - 14 626 125
1.3.1. Működési célra 1 360 069 - 1 360 069 14 626 125 - 14 626 125 14 626 125 14 626 125
1.3.2. Felhalmozási célra - - - - - - -
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) - - - - - - - - -
1.4.1. Működési célra - - - - - - -
1.4.2. Felhalmozási célra - - - - - - -
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) - - - - - - -
1.5.1. Működési célú - - - - - - -
1.5.2. Felhalmozási célú - - - - - - -
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - 403 392 - 403 392 403 392 403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - 52 082 819 52 082 819 - 74 301 984 74 301 984 832 092 927 832 092 927
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - -
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként
vállalt feladatok
Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 231 521 570 82 007 491 - 313 529 061 265 736 902 391 619 801 26 459 657 383 162 249 128 501 1 063 175 900 26 770 1 312 331 170
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 215 161 501 12 924 672 - 228 086 173 230 613 494 12 958 172 - 243 571 666 222 785 091 10 573 328 311 233 358 730
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -82 540 988 -2 100 973 -1 601 854 -86 243 815 -128 740 091 -5 775 440 -897 945 -135 413 476 10 134 726 985 057 -782 517 10 337 266
Működési célra -7 038 661 8 664 612 -800 927 825 024 -23 199 444 6 805 869 -897 945 -17 291 520 16 992 924 5 376 824 -782 517 21 587 231
Felhalmozási célra -75 502 327 -10 765 585 -800 927 -87 068 839 -105 540 647 -12 581 309 - -118 121 956 -6 858 198 -4 391 767 - -11 249 965
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 32 736 756 12 456 000 - 45 192 756 34 524 280 12 489 000 - 47 013 280 34 602 229 10 033 000 - 44 635 229
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 962 885 - - 11 962 885 31 207 892 - - 31 207 892 31 207 892 - - 31 207 892
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 052 424 - - 2 052 424 2 052 424 - - 2 052 424 2 052 424 - - 2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 - - 107 343 107 343 - - 107 343 107 343 - - 107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 840 918 - - 5 840 918 6 570 550 - - 6 570 550 6 570 550 - - 6 570 550
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 - - 3 962 200 3 992 200 - - 3 992 200 3 992 200 - - 3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. - - - - 18 485 375 - - 18 485 375 18 485 375 - - 18 485 375
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek - - - - - - - - - - - -
1.2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - 1 746 516 - - 1 746 516 1 763 428 - - 1 763 428
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
- - - - - - - - - - - -
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 20 773 871 12 456 000 - 33 229 871 1 569 872 12 489 000 - 14 058 872 1 630 909 10 033 000 - 11 663 909
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 24 399 555 - - 24 399 555 33 342 011 - - 33 342 011 25 463 202 - - 25 463 202
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 700 000 - - 5 700 000 7 746 690 - - 7 746 690 5 021 689 - - 5 021 689
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
igbev. áht-n belülről
60 302 - - 60 302 60 302 - - 60 302 60 302 - - 60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 18 639 253 - - 18 639 253 25 535 019 - - 25 535 019 20 381 211 - - 20 381 211
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről - - - - - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 122 302 800 - - 122 302 800 122 438 108 - - 122 438 108 121 802 932 - - 121 802 932
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 150 - - 150 150 - - 150 183 - - 183
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 - - 77 000 77 000 - - 77 000 82 394 - - 82 394
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 121 877 150 - - 121 877 150 121 877 150 - - 121 877 150 121 156 196 - - 121 156 196
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 121 800 000 - - 121 800 000 121 800 000 - - 121 800 000 121 061 532 - - 121 061 532
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 150 - - 77 150 77 150 - - 77 150 94 664 - - 94 664
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 348 500 - - 348 500 483 808 - - 483 808 564 159 - - 564 159
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 29 436 345 412 752 - 29 849 097 32 594 644 412 752 - 33 007 396 34 997 768 483 120 311 35 481 199
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 11 927 382 319 647 - 12 247 029 12 698 430 319 647 - 13 018 077 13 565 891 370 565 - 13 936 456
4.2. Ellátási díjak 4 308 627 20 000 - 4 328 627 4 344 403 20 000 - 4 364 403 4 277 189 17 516 - 4 294 705
4.3. Egyéb működési bevételek 98 744 - - 98 744 519 245 - - 519 245 2 235 875 1 606 311 2 237 792
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 6 580 368 - - 6 580 368 6 685 468 - - 6 685 468 6 522 457 - - 6 522 457
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 464 275 - - 5 464 275 5 569 375 - - 5 569 375 5 404 944 - - 5 404 944
4.4.2. Osztalékbevételek 1 116 093 - - 1 116 093 1 116 093 - - 1 116 093 1 117 513 - - 1 117 513
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek - - - - - - - - - - - -
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 5 099 961 73 105 - 5 173 066 5 411 144 73 105 - 5 484 249 5 617 534 93 426 - 5 710 960
4.5.1. Kiszámlázott áfa 4 698 663 73 105 - 4 771 768 5 059 046 73 105 - 5 132 151 5 305 165 90 010 - 5 395 175
4.5.2. Áfa-visszatérítés 401 298 - - 401 298 352 098 - - 352 098 312 369 3 416 - 315 785
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 421 263 - - 1 421 263 2 935 954 - - 2 935 954 2 778 822 7 - 2 778 829
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 094 078 - - 4 094 078 4 336 872 - - 4 336 872 3 573 546 - - 3 573 546
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 4 093 078 - - 4 093 078 4 135 112 - - 4 135 112 3 505 332 - - 3 505 332
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 258 381 - - 258 381 258 381 - - 258 381 156 415 - - 156 415
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 1 000 - - 1 000 36 560 - - 36 560 35 682 - - 35 682
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 833 697 - - 3 833 697 3 840 171 - - 3 840 171 3 313 235 - - 3 313 235
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 - - 1 000 201 760 - - 201 760 68 214 - - 68 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 2 140 268 31 000 - 2 171 268 2 807 728 31 000 - 2 838 728 1 788 285 28 229 - 1 816 514
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 800 000 - - 1 800 000 1 880 000 - - 1 880 000 842 415 - - 842 415
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 340 268 31 000 - 371 268 927 728 31 000 - 958 728 945 870 28 229 - 974 099
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 51 699 24 920 - 76 619 569 851 25 420 - 595 271 557 129 28 979 - 586 108
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 51 699 24 920 - 76 619 553 557 25 420 - 578 977 540 818 28 979 - 569 797
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről - - - - 10 294 - - 10 294 10 311 - - 10 311
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök
áht-n kívülről
- - - - 6 000 - - 6 000 6 000 - - 6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 16 360 069 69 082 819 - 85 442 888 35 123 408 378 661 629 26 459 413 811 496 26 343 410 1 052 602 572 26 459 1 078 972 440
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 16 360 069 69 082 819 - 85 442 888 34 245 231 101 141 786 26 459 135 413 476 19 368 625 17 123 786 26 459 36 518 869
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 16 360 069 69 082 819 - 85 442 888 35 123 408 378 661 629 26 459 413 811 496 26 343 410 1 052 602 572 26 459 1 078 972 440
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 15 000 000 - - 15 000 000 15 000 000 - - 15 000 000 - - - -
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei - 17 000 000 - 17 000 000 - 304 237 832 - 304 237 832 - 220 387 832 - 220 387 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 1 360 069 - - 1 360 069 19 720 016 121 813 26 459 19 868 288 19 720 017 121 813 26 459 19 868 289
1.3.1. Működési célra 1 360 069 - - 1 360 069 19 210 671 95 214 26 459 19 332 344 19 210 672 95 214 26 459 19 332 345
1.3.2. Felhalmozási célra - - - - 509 345 26 599 - 535 944 509 345 26 599 - 535 944
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 37 718 379 4 755 661 871 486 43 345 526 29 954 464 3 063 307 756 058 33 773 829
1.4.1. Működési célra 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 28 330 172 2 069 007 871 486 31 270 665 27 732 478 1 648 395 756 058 30 136 931
1.4.2. Felhalmozási célra 8 165 007 2 587 396 - 10 752 403 9 388 207 2 686 654 - 12 074 861 2 221 986 1 414 912 - 3 636 898
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055 -37 718 379 -4 755 661 -871 486 -43 345 526 -29 954 463 -3 063 307 -756 058 -33 773 829
1.5.1. Működési célú -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652 -28 330 172 -2 069 007 -871 486 -31 270 665 -27 732 478 -1 648 395 -756 058 -30 136 931
1.5.2. Felhalmozási célú -8 165 007 -2 587 396 - -10 752 403 -9 388 207 -2 686 654 - -12 074 861 -2 221 986 -1 414 912 - -3 636 898
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei - - - - 403 392 - - 403 392 403 392 - - 403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése - 52 082 819 - 52 082 819 - 74 301 984 - 74 301 984 6 220 000 832 092 927 - 838 312 927
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) - - - - - - - - - - - -

1/b. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501, 854302, 856302)
853501
Belügyminisztérium Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás 1 744 019 96 440 0
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 324 950 324 950 406 681 125,2
Emberi Erőforrások Minisztériuma Utcai szociális munka támogatása 19 500 0 0
I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része 142 500 142 500 142 390 99,9
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240 4 240 4 240 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés támogatása 18 000 000 0 0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 0 306 875 306 875 100,0
KEHOP Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt 0 30 000 30 000
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000 24 000 23 314 97,1
Budapesti Rendőr-főkapitányság 2015. évi támogatás elszámolása 0 0 540
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 0 0 2 601
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése 0 0 345
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 0 0 64 197
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 0 0 27 856
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Előző évi támogatás elszámolása 0 0 4
854302
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása 12 456 000 12 456 000 10 000 000 80,3
856302
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 0 19 500 19 500 100,0
Összesen 32 715 209 13 404 505 11 028 543 82,3
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2015. évi túlkompenzáció visszafizetése 94 691 94 691 100,0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 215 000 0 0
Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 25 451 25 451 21 344 83,9
Caisse des Depots URBACT ROMA-NET Projekt 0 0 1 573
BKK Zrt. 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalás 0 194 786 194 786 100,0
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2013-ban telekadó megfizetésére biztosított támogatás visszafizetése 0 26 269 26 249 99,9
Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 40 000 40 000 100,0
FTC Úszó Nonprofit Kft. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 384 384 100,0
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 38 408 38 408 100,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 790 790 100,0
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 71 71 100,0
Mátyás-templom Gondnoksága 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 2 765 2 765 100,0
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció 0 11 934 11 934 100,0
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció 0 376 849 376 849 100,0
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Likviditási támogatás fel nem használt részének visszautalása 0 0 1 156
Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi túlkompenzáció visszafizetése 0 0 18 828
Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 0 6
Major Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 0 1
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifj. Alapítvány 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 0 31
Összesen 240 451 812 398 829 866 102,2

1/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(6/5*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Közlekedési feladatok
KÖZOP és kiegészítő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 13 618 083 7 016 600 4 331 998 61,7
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 495 000 582 874 582 874 100,0
IKOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 0 3 333 057 656 051 19,7
NFM Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 0 38 000 0 0,0
NGM VEKOP - Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, támogatási előleg 0 0 78 674
Környezetvédelmi feladatok
Miniszterelnökség önerő támogatás Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 19 936 19 936 19 936 100,0
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 54 411 88 112 88 112 100,0
KEHOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 0 4 148 662 4 148 662 100,0
KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 284 284 284 100,0
Sport feladatok
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 152 363 25 916 0 0,0
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 2 282 0 0
Vízgazdálkodási feladatok
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 283 682 283 682 283 682 100,0
KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2 238 245 2 132 987 2 802 348 131,4
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 960 1 960 0 0,0
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745 0 0
Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 0 0 0
KEHOP Csillaghegyi öblözet védelme 0 374 377 0 0,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 0 195 261 192 659 98,7
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése 0 25 925 25 579 98,7
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 0 4 818 653 3 958 734 82,2
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 0 2 090 901 2 858 767 136,7
Kommunális feladatok
Miniszterelnökség Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016. 0 4 978 4 978 100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 18 296 991 25 182 165 20 033 338 79,6
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Kulturális feladatok
Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése 5 450 000 5 450 000 2 725 000 50,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Muzeális intézmények szakmai támogatása 0 16 000 16 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 4 000 4 000 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 0 382 382 100,0
Közlekedési feladatok
NFÜ/ Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 250 000 250 000 250 000 100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 0 250 000 250 000 100,0
Vízgazdálkodási feladatok
Belügyminisztérium 2013. évi vis maior támogatások elszámolása 0 1 776 308 1 776 307 100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 5 700 000 7 746 690 5 021 689 64,8
Felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 23 996 991 32 928 855 25 055 027 76,1

1/d. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke áfa finanszírozására (891201)
Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. évi működési célú tagi kölcsön visszafizetése 0 80 000 80 000 100,0
BKK Zrt. Áfa finanszírozás 1 800 000 1 800 000 762 123 42,3
Összesen 1 800 000 1 880 000 842 123 44,8
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 60 302 60 302 60 302 100,0
Összesen 60 302 60 302 60 302 100,0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 0 500 000 500 000 100,0
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 647 3 647 3 886 106,6
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 1 920 1 920 2 300 119,8
Összesen 5 567 505 567 506 186 100,1

1/e. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Címkód Feladatok megnevezése Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Teljesítés
1 2 3 4 5
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 962 200 3 992 200 3 992 200
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400 679 400 679 400
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 30 000 30 000
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 282 800 3 282 800 3 282 800
Színházművészeti szervezetek támogatása 3 233 800 3 233 800 3 233 800
Táncművészeti szervezetek támogatása 49 000 49 000 49 000
851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 18 485 375 18 485 375
2016. évi bérkompenzáció 248 282 248 282
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000 000 18 000 000
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 237 093 237 093
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 840 918 6 570 550 6 570 550
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 282 849 1 282 849 1 282 849
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 157 873 157 873 157 873
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 124 976 1 124 976 1 124 976
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 3 999 022 4 056 029 4 056 029
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 676 403 2 676 403 2 676 403
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 322 619 1 379 626 1 379 626
Gyermekétkeztetés támogatása 559 047 559 047 559 047
Elismert dolgozók bértámogatása 316 118 316 118 316 118
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 242 929 242 929 242 929
Szociális ágazati pótlék 288 485 288 485
Szociális ágazati kiegészítő pótlék 384 140 384 140
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 052 424 2 052 424 2 052 424
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 28 000 28 000 28 000
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 24 424 24 424 24 424
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 107 343 107 343 107 343
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 88 728 88 728 88 728
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 71 944 71 944 71 944
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 16 200 16 200 16 200
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 584 584 584
Óvodaműködtetési támogatás 11 600 11 600 11 600
- 8 hóra 7 733 7 733 7 733
- 4 hóra 3 867 3 867 3 867
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 015 7 015 7 015
Támogatások összesen: 11 962 885 31 207 892 31 207 892

2. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen
Költségvetési intézmények Főpolgár-
mesteri Hivatal

Önkormányzat

Összesen
Index % ((13/9)*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 43 002 860 10 711 843 259 814 358 313 529 061 50 159 362 12 954 209 315 871 571 378 985 142 38 764 952 10 530 269 173 726 243 223 021 464 58,8
Működési célra 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 36 614 009 10 749 565 175 225 458 222 589 032 33 839 745 9 237 099 139 071 799 182 148 643 81,8
Felhalmozási célra 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 13 545 353 2 204 644 140 646 113 156 396 110 4 925 207 1 293 170 34 654 444 40 872 821 26,1
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 919 656 8 825 644 157 945 597 198 690 897 36 614 009 10 749 565 175 225 458 222 589 032 33 839 745 9 237 099 139 071 799 182 148 643 81,8
1. Személyi juttatások 13 311 034 5 224 059 194 669 18 729 762 14 616 923 5 354 445 214 258 20 185 626 13 794 735 4 818 706 171 373 18 784 814 93,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 725 842 1 527 131 49 653 5 302 626 4 170 943 1 587 778 53 655 5 812 376 3 974 522 1 388 514 42 363 5 405 399 93,0
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 700 785 2 070 772 32 277 344 49 048 901 17 365 328 2 391 134 50 826 431 70 582 893 15 614 246 1 613 671 34 227 484 51 455 401 72,9
3.1. Kamatkiadások 0 0 263 243 263 243 0 782 093 782 093 584 368 584 368 74,7
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 41 686 18 827 3 614 607 3 675 120 32 530 23 382 3 363 785 3 419 697 1 159 10 301 955 880 967 340 28,3
3.3. Többi dologi kiadás 14 659 099 2 051 945 28 399 494 45 110 538 17 332 798 2 367 752 46 680 553 66 381 103 15 613 087 1 603 370 32 687 236 49 903 693 75,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 867 0 62 000 174 867 37 478 72 000 109 478 36 852 53 773 90 625 82,8
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 69 128 3 682 125 361 931 125 434 741 423 337 1 416 208 124 059 114 125 898 659 419 390 1 416 208 104 576 806 106 412 404 84,5
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 10 765 16 293 5 982 10 665 16 647 3 333 6 194 9 527 57,2
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 348 720 1 414 708 2 576 841 4 340 269 348 720 1 414 708 98 732 1 862 160 42,9
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 1 800 000 1 800 000 1 880 000 1 880 000 695 631 695 631 37,0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 275 133 338 133 68 035 337 690 405 725 66 737 256 925 323 662 79,8
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 600 3 682 110 809 439 110 813 721 600 1 500 109 733 113 109 735 213 600 1 500 103 519 324 103 521 424 94,3
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 12 466 594 12 466 594 0 0 9 520 805 9 520 805 0 0 0 0 0,0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 3 526 594 3 526 594 1 563 026 1 563 026 0 0,0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 8 940 000 8 940 000 7 957 779 7 957 779 0 0,0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 11 083 204 1 886 199 101 868 761 114 838 164 13 545 353 2 204 644 140 646 113 156 396 110 4 925 207 1 293 170 34 654 444 40 872 821 26,1
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 10 090 328 1 588 199 39 444 469 51 122 996 11 483 134 1 813 594 78 672 472 91 969 200 3 306 816 1 176 609 8 324 955 12 808 380 13,9
6.1. Önkormányzati beruházások 0 71 654 33 511 567 33 583 221 73 572 065 73 572 065 7 436 158 7 436 158 10,1
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 628 292 1 178 895 0 9 807 187 9 151 959 1 427 983 10 579 942 1 787 137 926 726 2 713 863 25,7
6.3. Intézményi beruházások 1 172 731 0 0 1 172 731 1 481 404 1 481 404 930 877 930 877 62,8
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 50 000 50 000 474 010 474 010 474 010 474 010 100,0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 289 305 337 650 5 882 902 6 509 857 849 771 385 611 4 626 397 5 861 779 588 802 249 883 414 787 1 253 472 21,4
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 948 211 275 000 20 720 516 21 943 727 2 014 242 354 250 20 802 781 23 171 273 1 615 391 93 569 6 989 828 8 698 788 37,5
7.1. Intézményi felújítások 591 687 0 0 591 687 1 068 885 1 068 885 876 155 876 155 82,0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 18 224 322 18 224 322 18 619 341 18 619 341 6 330 144 6 330 144 34,0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 938 216 535 0 371 473 526 840 278 937 805 777 405 406 73 676 479 082 59,5
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 201 586 58 465 2 496 194 2 756 245 418 517 75 313 2 183 440 2 677 270 333 830 19 893 659 684 1 013 407 37,9
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 44 665 23 000 41 703 776 41 771 441 47 977 36 800 41 170 860 41 255 637 3 000 22 992 19 339 661 19 365 653 46,9
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 44 665 23 000 0 67 665 47 977 36 800 84 777 3 000 22 992 25 992 30,7
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 10 977 705 10 977 705 8 598 404 8 598 404 3 198 623 3 198 623 37,2
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 133 971 133 971 136 057 136 057 15 070 15 070 11,1
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 29 245 572 29 245 572 30 545 677 30 545 677 15 545 370 15 545 370 50,9
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 1 346 528 1 346 528 1 890 722 1 890 722 580 598 580 598 30,7
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 39 876 055 0 0 0 321 743 546 278 398 020 6 500 000 0 1 069 727 400 1 042 453 571 374,4
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 39 876 055 0 0 0 321 743 546 278 398 020 6 500 000 0 1 069 727 400 1 042 453 571 374,4
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 277 519 843 277 519 843 216 669 843 216 669 843 78,1
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 39 876 055 39 876 055 0 0 43 345 526 43 345 526 0 0 33 773 829 33 773 829 77,9
1.3.1. - működési célra 0 0 29 123 652 29 123 652 31 270 665 31 270 665 30 136 931 30 136 931 96,4
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 10 752 403 10 752 403 12 074 861 12 074 861 3 636 898 3 636 898 30,1
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 -39 876 055 0 0 0 -43 345 526 0 0 0 -33 773 829 77,9
1.4.1. - működési célú 0 0 -29 123 652 -31 270 665 -30 136 931 96,4
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 -10 752 403 -12 074 861 -3 636 898 30,1
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 6 500 000 818 808 943 825 308 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 878 177 878 177 474 785 474 785 54,1
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 637 615 117 657 383 162 45 264 952 10 530 269 1 243 453 643 1 265 475 035 192,5
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció -277 519 843 -277 519 843 -216 669 843 -216 669 843
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció -6 220 000 -818 808 943 -825 028 943
Korrigált kiadások mindösszesen 43 002 860 10 711 843 299 690 413 313 529 061 50 159 362 12 954 209 360 095 274 379 863 319 39 044 952 10 530 269 207 974 857 223 776 249 58,9

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Intézmények
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok
Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 48 126 977 2 032 385 50 159 362 44 216 574 1 048 378 45 264 952
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 41 001 774 2 001 086 43 002 860 48 126 977 2 032 385 50 159 362 37 716 574 1 048 378 38 764 952
Működési célra 31 307 139 612 517 31 919 656 35 982 992 631 017 36 614 009 33 256 877 582 868 33 839 745
Felhalmozási célra 9 694 635 1 388 569 11 083 204 12 143 985 1 401 368 13 545 353 4 459 697 465 510 4 925 207
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 307 139 612 517 31 919 656 35 982 992 631 017 36 614 009 33 256 877 582 868 33 839 745
1. Személyi juttatások 13 073 648 237 386 13 311 034 14 379 537 237 386 14 616 923 13 567 185 227 550 13 794 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 663 059 62 783 3 725 842 4 108 160 62 783 4 170 943 3 913 924 60 597 3 974 521
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 388 687 312 098 14 700 785 17 034 730 330 598 17 365 328 15 319 776 294 471 15 614 247
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 41 686 0 41 686 32 530 0 32 530 1 160 1 160
3.3. Többi dologi kiadás 14 347 001 312 098 14 659 099 17 002 200 330 598 17 332 798 15 318 616 294 471 15 613 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 112 767 100 112 867 37 378 100 37 478 36 752 100 36 852
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 68 978 150 69 128 423 187 150 423 337 419 240 150 419 390
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 0 5 528 5 982 0 5 982 3 333 3 333
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 348 720 0 348 720 348 720 348 720
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
63 000 0 63 000 68 035 0 68 035 66 737 66 737
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
450 150 600 450 150 600 450 150 600
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 9 694 635 1 388 569 11 083 204 12 143 985 1 401 368 13 545 353 4 459 697 465 510 4 925 207
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 8 704 259 1 386 069 10 090 328 10 090 199 1 392 935 11 483 134 2 849 559 457 256 3 306 815
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 276 655 1 351 637 8 628 292 7 800 322 1 351 637 9 151 959 1 365 523 421 614 1 787 137
6.3. Intézményi beruházások 1 145 619 27 112 1 172 731 1 448 886 32 518 1 481 404 902 038 28 839 930 877
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 281 985 7 320 289 305 840 991 8 780 849 771 581 998 6 803 588 801
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 945 711 2 500 948 211 2 005 809 8 433 2 014 242 1 607 138 8 254 1 615 392
7.1. Intézményi felújítások 589 718 1 969 591 687 1 062 244 6 641 1 068 885 869 656 6 499 876 155
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 938 0 154 938 526 840 0 526 840 405 406 405 406
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 201 055 531 201 586 416 725 1 792 418 517 332 076 1 755 333 831
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 44 665 0 44 665 47 977 0 47 977 3 000 0 3 000
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 44 665 0 44 665 47 977 0 47 977 3 000 3 000
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 6 500 000 0 6 500 000
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 6 500 000 6 500 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0
Főpolgármesteri Hivatal
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 8 871 608 3 184 656 897 945 12 954 209 7 339 632 2 407 809 782 828 10 530 269
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 7 357 830 2 553 086 800 927 10 711 843 8 871 608 3 184 656 897 945 12 954 209 7 339 632 2 407 809 782 828 10 530 269
Működési célra 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 8 038 781 1 812 839 897 945 10 749 565 7 062 752 1 391 519 782 828 9 237 099
Felhalmozási célra 627 440 1 258 759 0 1 886 199 832 827 1 371 817 0 2 204 644 276 880 1 016 290 0 1 293 170
A Működési kiadások (1.+...+5.) 6 730 390 1 294 327 800 927 8 825 644 8 038 781 1 812 839 897 945 10 749 565 7 062 752 1 391 519 782 828 9 237 099
1. Személyi juttatások 3 959 145 782 132 482 782 5 224 059 3 630 931 1 169 473 554 041 5 354 445 3 303 355 1 008 552 506 799 4 818 706
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 130 764 260 657 135 710 1 527 131 1 053 163 378 505 156 110 1 587 778 937 354 308 981 142 180 1 388 514
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 1 636 799 251 538 182 435 2 070 772 1 938 479 264 861 187 794 2 391 134 1 405 835 73 986 133 849 1 613 671
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 836 15 991 0 18 827 4 699 18 683 0 23 382 0
3.3. Többi dologi kiadás 1 633 963 235 547 182 435 2 051 945 1 933 780 246 178 187 794 2 367 752 1 405 835 73 986 133 849 1 613 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 3 682 0 0 3 682 1 416 208 0 0 1 416 208 1 416 208 0 0 1 416 208
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 1 414 708 0 0 1 414 708 1 414 708 1 414 708
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
3 682 0 0 3 682 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 627 440 1 258 759 0 1 886 199 832 827 1 371 817 0 2 204 644 276 880 1 016 290 0 1 293 170
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 352 440 1 235 759 0 1 588 199 478 577 1 335 017 0 1 813 594 183 311 993 298 0 1 176 609
6.1. Önkormányzati beruházások 0 71 654 0 71 654 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 277 512 901 383 0 1 178 895 376 832 1 051 151 0 1 427 983 144 496 782 230 926 726
6.3. Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 74 928 262 722 0 337 650 101 745 283 866 0 385 611 38 815 211 068 249 883
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 275 000 0 0 275 000 354 250 0 0 354 250 93 569 0 0 93 569
7.1. Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 216 535 0 0 216 535 278 937 0 0 278 937 73 676 73 676
7.4. felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 465 0 0 58 465 75 313 0 0 75 313 19 893 19 893
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 0 23 000 0 23 000 0 36 800 0 36 800 0 22 992 0 22 992
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 23 000 0 23 000 0 36 800 0 36 800 22 992 22 992
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 284 189 408 14 700 078 800 927 299 690 413 340 954 456 295 789 175 871 486 637 615 117 198 023 408 1 044 674 177 756 058 1 243 453 643
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 249 342 885 10 471 473 0 259 814 358 302 355 000 13 516 571 0 315 871 571 167 594 159 6 132 084 0 173 726 243
Működési célra 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 171 542 431 3 683 027 0 175 225 458 135 878 661 3 193 138 0 139 071 799
Felhalmozási célra 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 130 812 569 9 833 544 0 140 646 113 31 715 498 2 938 946 0 34 654 444
A Működési kiadások (1.+...+5.) 155 617 301 2 328 296 0 157 945 597 171 542 431 3 683 027 0 175 225 458 135 878 661 3 193 138 0 139 071 799
1. Személyi juttatások 180 788 13 881 0 194 669 192 713 21 545 0 214 258 159 743 11 630 171 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 505 5 148 0 49 653 45 916 7 739 0 53 655 39 265 3 098 42 363
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 32 040 002 237 342 0 32 277 344 48 925 956 1 900 475 0 50 826 431 32 583 600 1 643 884 0 34 227 484
3.1. Kamatkiadások 263 243 0 0 263 243 263 243 518 850 0 782 093 65 518 518 850 584 368
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 576 707 37 900 0 3 614 607 3 311 725 52 060 0 3 363 785 955 880 955 880
3.3. Többi dologi kiadás 28 200 052 199 442 0 28 399 494 45 350 988 1 329 565 0 46 680 553 31 562 202 1 125 034 32 687 236
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 000 0 0 62 000 72 000 0 0 72 000 53 773 53 773
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 123 290 006 2 071 925 0 125 361 931 122 305 846 1 753 268 0 124 059 114 103 042 280 1 534 526 0 104 576 806
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 10 765 0 10 765 0 10 665 0 10 665 6 194 6 194
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 2 576 841 0 0 2 576 841 98 732 98 732
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 800 000 0 0 1 800 000 1 880 000 0 0 1 880 000 695 631 695 631
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
66 833 208 300 0 275 133 141 603 196 087 0 337 690 69 388 187 537 256 925
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
110 021 409 788 030 0 110 809 439 108 194 655 1 538 458 0 109 733 113 102 178 529 1 340 795 103 519 324
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594 9 512 747 8 058 0 9 520 805 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594 1 554 968 8 058 0 1 563 026 0
5.6.2. Általános tartalék 8 940 000 0 0 8 940 000 7 957 779 0 0 7 957 779 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 93 725 584 8 143 177 0 101 868 761 130 812 569 9 833 544 0 140 646 113 31 715 498 2 938 946 0 34 654 444
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 38 938 495 505 974 0 39 444 469 77 331 894 1 340 578 0 78 672 472 7 813 867 511 088 0 8 324 955
6.1. Önkormányzati beruházások 33 147 815 363 752 0 33 511 567 72 649 395 922 670 0 73 572 065 7 165 793 270 365 7 436 158
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 50 000 0 50 000 299 010 175 000 0 474 010 299 010 175 000 474 010
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 790 680 92 222 0 5 882 902 4 383 489 242 908 0 4 626 397 349 064 65 723 414 787
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 20 389 264 331 252 0 20 720 516 20 633 878 168 903 0 20 802 781 6 824 558 165 270 0 6 989 828
7.1. Intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 17 963 021 261 301 0 18 224 322 18 486 346 132 995 0 18 619 341 6 200 010 130 134 6 330 144
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 426 243 69 951 0 2 496 194 2 147 532 35 908 0 2 183 440 624 548 35 136 659 684
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 34 397 825 7 305 951 0 41 703 776 32 846 797 8 324 063 0 41 170 860 17 077 073 2 262 588 0 19 339 661
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 0 0 10 977 705 8 438 058 160 346 0 8 598 404 3 088 690 109 933 3 198 623
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944 95 027 0 133 971 40 160 95 897 0 136 057 15 070 15 070
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572 23 511 478 7 034 199 0 30 545 677 13 579 985 1 965 385 15 545 370
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 845 907 500 621 0 1 346 528 857 101 1 033 621 0 1 890 722 408 398 172 200 580 598
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 38 599 456 282 272 604 871 486 321 743 546 30 429 249 1 038 542 093 756 058 1 069 727 400
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 38 599 456 282 272 604 871 486 321 743 546 30 429 249 1 038 542 093 756 058 1 069 727 400
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 277 519 843 0 277 519 843 216 669 843 216 669 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 37 721 279 4 752 761 871 486 43 345 526 29 954 464 3 063 307 756 058 33 773 829
1.3.1. - működési célra 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 28 330 172 2 069 007 871 486 31 270 665 27 732 478 1 648 395 756 058 30 136 931
1.3.2. - felhalmozási célra 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403 9 391 107 2 683 754 0 12 074 861 2 221 986 1 414 912 0 3 636 898
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 818 808 943 818 808 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 878 177 0 0 878 177 474 785 474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061 360 231 762 296 253 455 897 945 657 383 162 219 625 150 1 045 067 057 782 828 1 265 475 035
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 297 702 489 15 025 645 800 927 313 529 061 359 353 585 18 733 612 897 945 378 985 142 212 650 365 9 588 271 782 828 223 021 464
Működési célra 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897 215 564 204 6 126 883 897 945 222 589 032 176 198 290 5 167 525 782 828 182 148 643
Felhalmozási célra 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164 143 789 381 12 606 729 0 156 396 110 36 452 075 4 420 746 0 40 872 821
A Működési kiadások (1.+...+5.) 193 654 830 4 235 140 800 927 198 690 897 215 564 204 6 126 883 897 945 222 589 032 176 198 290 5 167 525 782 828 182 148 643
1. Személyi juttatások 17 213 581 1 033 399 482 782 18 729 762 18 203 181 1 428 404 554 041 20 185 626 17 030 283 1 247 732 506 799 18 784 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 838 328 328 588 135 710 5 302 626 5 207 239 449 027 156 110 5 812 376 4 890 543 372 676 142 180 5 405 399
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 48 065 488 800 978 182 435 49 048 901 67 899 165 2 495 934 187 794 70 582 893 49 309 211 2 012 341 133 849 51 455 401
3.1. Kamatkiadások 263 243 0 0 263 243 263 243 518 850 0 782 093 65 518 518 850 0 584 368
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 621 229 53 891 0 3 675 120 3 348 954 70 743 0 3 419 697 957 040 0 0 957 040
3.3. Többi dologi kiadás 44 181 016 747 087 182 435 45 110 538 64 286 968 1 906 341 187 794 66 381 103 48 286 653 1 493 491 133 849 49 913 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 174 767 100 0 174 867 109 378 100 0 109 478 90 525 100 0 90 625
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 123 362 666 2 072 075 0 125 434 741 124 145 241 1 753 418 0 125 898 659 104 877 728 1 534 676 0 106 412 404
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5 528 10 765 0 16 293 5 982 10 665 0 16 647 3 333 6 194 0 9 527
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 0 0 0 4 340 269 0 0 4 340 269 1 862 160 0 0 1 862 160
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 800 000 0 0 1 800 000 1 880 000 0 0 1 880 000 695 631 0 0 695 631
5.4. Egyéb működési célú támogatások
áht-n belülre
129 833 208 300 0 338 133 209 638 196 087 0 405 725 136 125 187 537 0 323 662
5.5. Egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak
110 025 541 788 180 0 110 813 721 108 196 605 1 538 608 0 109 735 213 102 180 479 1 340 945 0 103 521 424
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 11 401 764 1 064 830 0 12 466 594 9 512 747 8 058 0 9 520 805 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 461 764 1 064 830 0 3 526 594 1 554 968 8 058 0 1 563 026 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 8 940 000 0 0 8 940 000 7 957 779 0 0 7 957 779 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 104 047 659 10 790 505 0 114 838 164 143 789 381 12 606 729 0 156 396 110 36 452 075 4 420 746 0 40 872 821
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 47 995 194 3 127 802 0 51 122 996 87 900 670 4 068 530 0 91 969 200 10 846 737 1 961 642 0 12 808 380
6.1. Önkormányzati beruházások 33 147 815 435 406 0 33 583 221 72 649 395 922 670 0 73 572 065 7 165 793 270 365 0 7 436 158
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 554 167 2 253 020 0 9 807 187 8 177 154 2 402 788 0 10 579 942 1 510 019 1 203 844 0 2 713 863
6.3. Intézményi beruházások 1 145 619 27 112 0 1 172 731 1 448 886 32 518 0 1 481 404 902 038 28 839 0 930 877
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 50 000 0 50 000 299 010 175 000 0 474 010 299 010 175 000 0 474 010
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 147 593 362 264 0 6 509 857 5 326 225 535 554 0 5 861 779 969 877 283 594 0 1 253 472
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 21 609 975 333 752 0 21 943 727 22 993 937 177 336 0 23 171 273 8 525 265 173 524 0 8 698 788
7.1. Intézményi felújítások 589 718 1 969 0 591 687 1 062 244 6 641 0 1 068 885 869 656 6 499 0 876 155
7.2. Önkormányzati felújítások 17 963 021 261 301 0 18 224 322 18 486 346 132 995 0 18 619 341 6 200 010 130 134 0 6 330 144
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 371 473 0 0 371 473 805 777 0 0 805 777 479 082 0 0 479 082
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 685 763 70 482 0 2 756 245 2 639 570 37 700 0 2 677 270 976 517 36 891 0 1 013 407
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 34 442 490 7 328 951 0 41 771 441 32 894 774 8 360 863 0 41 255 637 17 080 073 2 285 580 0 19 365 653
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 44 665 23 000 0 67 665 47 977 36 800 0 84 777 3 000 22 992 0 25 992
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 10 977 705 0 0 10 977 705 8 438 058 160 346 0 8 598 404 3 088 690 109 933 0 3 198 623
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 38 944 95 027 0 133 971 40 160 95 897 0 136 057 0 15 070 0 15 070
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 22 535 269 6 710 303 0 29 245 572 23 511 478 7 034 199 0 30 545 677 13 579 985 1 965 385 0 15 545 370
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 845 907 500 621 0 1 346 528 857 101 1 033 621 0 1 890 722 408 398 172 200 0 580 598
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 878 177 277 519 843 0 278 398 020 6 974 785 1 035 478 786 0 1 042 453 571
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 878 177 277 519 843 0 278 398 020 6 974 785 1 035 478 786 0 1 042 453 571
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 277 519 843 0 277 519 843 0 216 669 843 0 216 669 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 34 846 523 4 228 605 800 927 39 876 055 37 721 279 4 752 761 871 486 43 345 526 29 954 464 3 063 307 756 058 33 773 829
1.3.1. - működési célra 26 681 516 1 641 209 800 927 29 123 652 28 330 172 2 069 007 871 486 31 270 665 27 732 478 1 648 395 756 058 30 136 931
1.3.2. - felhalmozási célra 8 165 007 2 587 396 0 10 752 403 9 391 107 2 683 754 0 12 074 861 2 221 986 1 414 912 0 3 636 898
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -34 846 523 -4 228 605 -800 927 -39 876 055 -37 721 279 -4 752 761 -871 486 -43 345 526 -29 954 464 -3 063 307 -756 058 -33 773 829
1.4.1. - működési célú -26 681 516 -1 641 209 -800 927 -29 123 652 -28 330 172 -2 069 007 -871 486 -31 270 665 -27 732 478 -1 648 395 -756 058 -30 136 931
1.4.2. - felhalmozási célú -8 165 007 -2 587 396 0 -10 752 403 -9 391 107 -2 683 754 0 -12 074 861 -2 221 986 -1 414 912 0 -3 636 898
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 000 818 808 943 0 825 308 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 878 177 0 0 878 177 474 785 0 0 474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100101 100102 100100 összesen 100201
Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Csarnok és Piac Igazgatósága
összesen (CSAPI)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KIADÁSOK 2 038 327 2 437 856 2 332 995 207 642 220 441 180 299 2 245 969 2 658 297 2 513 294 3 490 536 3 680 620 9 810 347
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 1 976 531 2 257 590 2 170 745 183 410 183 410 147 441 2 159 941 2 441 000 2 318 186 2 915 632 3 091 513 2 989 938
3 Személyi juttatások 1 307 549 1 398 248 1 327 047 77 334 77 334 72 106 1 384 883 1 475 582 1 399 153 549 018 545 323 451 598
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 363 271 390 980 381 698 20 295 20 295 19 430 383 566 411 275 401 127 141 661 140 662 140 307
5 Dologi kiadások 305 711 353 224 346 862 85 781 85 781 55 905 391 492 439 005 402 767 2 224 953 2 405 528 2 398 034
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 115 138 115 138 0 0 0 0 115 138 115 138 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 115 138 115 138 0 115 138 115 138
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 61 796 180 266 162 250 24 232 37 031 32 858 86 028 217 297 195 108 574 904 589 107 320 408
15 Beruházások (16.+...+20.) 61 796 73 395 55 379 21 732 28 598 24 604 83 528 101 993 79 983 273 025 262 424 82 522
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 57 791 43 605 48 658 57 791 43 605
18 Intézményi beruházások 17 112 22 518 20 147 17 112 22 518 20 147 214 980 206 632 64 614
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 138 15 604 11 773 4 620 6 080 4 457 17 758 21 684 16 230 58 045 55 792 17 908
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 106 871 106 871 2 500 8 433 8 254 2 500 115 304 115 125 301 879 326 683 237 887
22 Intézményi felújítások 1 969 6 641 6 499 1 969 6 641 6 499 237 700 257 230 187 312
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 84 150 84 150 0 84 150 84 150
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 22 721 22 721 531 1 792 1 755 531 24 513 24 475 64 179 69 453 50 574
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 000
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 6 500 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 2 038 327 2 437 856 2 390 272 207 642 220 441 212 118 2 245 969 2 658 297 2 602 390 3 490 536 3 680 620 10 002 748
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 761 44 761 23 074 0 0 0 44 761 44 761 23 074 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 44 761 44 761 23 074 44 761 44 761 23 074
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 106 400 98 747 0 106 400 98 747
50 Működési bevételek 131 400 25 000 20 146 150 257 150 257 141 934 281 657 175 257 162 080 3 489 624 3 609 624 3 711 461
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 6 000 6 000 10 625 27 000 27 000 27 000 33 000 33 000 37 625 0 0 292
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 292
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 6 000 10 625 27 000 27 000 27 000 33 000 33 000 37 625
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 856 166 2 255 695 2 237 679 30 385 43 184 43 184 1 886 551 2 298 879 2 280 863 912 70 996 6 290 996
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 139 941 139 941 12 799 12 799 0 152 740 152 740 60 575 60 575
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 856 166 2 115 754 2 097 738 30 385 30 385 30 385 1 886 551 2 146 139 2 128 123 912 10 421 10 421
63 - működési célra 1 794 370 1 935 488 1 935 488 30 385 30 385 30 385 1 824 755 1 965 873 1 965 873 912 10 421 10 421
64 - felhalmozási célra 61 796 180 266 162 250 61 796 180 266 162 250
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 6 220 000
66 Létszám (67.+68.) 449 484 386 5 5 5 454 489 391 152 152 137
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 389 424 364 5 5 5 394 429 369 152 152 137
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 22 0 0 0 60 60 22 0 0 0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 KIADÁSOK 5 736 505 6 338 917 12 323 640 725 981 823 198 798 808 966 250 1 111 524 1 027 922 578 683 746 757 637 856
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 5 075 573 5 532 513 5 308 124 714 481 783 286 759 393 960 250 1 062 149 1 021 188 577 283 682 497 607 733
3 Személyi juttatások 1 933 901 2 020 905 1 850 751 344 115 377 421 371 092 464 450 511 458 507 866 272 297 313 350 302 897
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 525 227 551 937 541 434 98 606 113 419 107 138 129 528 150 623 146 071 77 864 87 305 84 628
5 Dologi kiadások 2 616 445 2 844 533 2 800 801 270 270 290 956 279 676 365 272 399 027 366 210 226 022 280 741 219 107
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 1 487 1 000 1 030 1 030 1 100 1 101 1 101
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 115 138 115 138 0 0 0 0 11 11 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 115 138 115 138 11 11
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 660 932 806 404 515 516 11 500 39 912 39 415 6 000 49 375 6 735 1 400 64 260 30 123
15 Beruházások (16.+...+20.) 356 553 364 417 162 505 7 500 22 432 22 415 4 000 16 798 6 158 900 39 862 7 952
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 48 658 57 791 43 605 8 268 8 268 7 750 480 29 134 4 350
18 Intézményi beruházások 232 092 229 150 84 761 5 906 9 396 9 382 3 150 5 476 4 471 709 2 254 1 912
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 75 803 77 476 34 138 1 594 4 768 4 765 850 3 572 1 207 191 8 474 1 691
21 Felújítások (22.+...+25.) 304 379 441 987 353 011 4 000 17 000 17 000 2 000 32 577 576 500 24 398 22 171
22 Intézményi felújítások 239 669 263 871 193 811 1 575 454 454 394 13 699 11 946
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 84 150 84 150 3 150 13 386 13 386 25 197 5 512 5 512
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 64 710 93 966 75 050 850 3 614 3 614 425 6 926 123 106 5 187 4 714
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 480
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 6 500 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 5 736 505 6 338 917 12 605 138 725 981 823 198 822 599 966 250 1 111 524 1 068 687 578 683 746 757 715 090
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 761 44 761 23 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 44 761 44 761 23 074
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 106 400 98 747
50 Működési bevételek 3 771 281 3 784 881 3 873 541 262 375 262 375 261 777 366 376 367 531 366 057 220 062 228 479 228 287
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 33 000 33 000 37 917 0 113 113 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 292
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 33 000 33 000 37 625 113 113
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 0 480 479 12 12 12 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 0 0 480 479 12 12 12
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 887 463 2 369 875 8 571 859 463 606 560 230 560 230 599 862 743 981 702 619 358 621 518 278 486 803
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 213 315 213 315 30 361 30 361 35 650 35 650 76 766 76 766
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 887 463 2 156 560 2 138 544 463 606 529 869 529 869 599 862 708 331 666 969 358 621 441 512 410 037
63 - működési célra 1 825 667 1 976 294 1 976 294 459 606 502 369 502 369 599 862 666 489 666 489 358 621 397 512 397 512
64 - felhalmozási célra 61 796 180 266 162 250 4 000 27 500 27 500 41 842 480 44 000 12 525
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 6 220 000
66 Létszám (67.+68.) 606 641 528 137 139 117 195 195 188 136 136 125
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 546 581 506 137 139 117 195 195 188 136 136 125
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 KIADÁSOK 896 814 1 036 662 947 961 1 673 674 1 874 985 1 657 433 780 324 909 092 867 384 1 226 781 1 394 193 1 325 460
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 823 634 912 639 872 646 1 606 939 1 759 970 1 610 312 774 482 877 764 846 557 1 091 781 1 262 392 1 202 007
3 Személyi juttatások 401 484 446 560 444 784 740 985 804 784 763 245 402 469 459 648 454 391 602 508 684 206 660 792
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 114 690 129 784 125 497 200 157 265 606 243 733 109 574 126 030 124 613 169 604 189 535 174 047
5 Dologi kiadások 307 160 335 995 302 065 664 797 688 580 602 352 262 139 291 828 267 295 316 769 385 719 364 236
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 300 1 000 1 000 981 300 258 258 2 900 2 900 2 900
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 32 32
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 73 180 124 023 75 315 66 735 115 015 47 121 5 842 31 328 20 827 135 000 131 801 123 453
15 Beruházások (16.+...+20.) 19 180 61 770 45 062 41 910 72 540 34 915 5 842 6 223 6 223 135 000 122 801 114 455
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 86 614 86 614 81 818
18 Intézményi beruházások 15 104 49 117 35 958 33 000 43 472 27 910 4 600 5 108 5 108 19 685 27 395 26 186
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 076 12 653 9 104 8 910 14 895 7 005 1 242 1 115 1 115 28 701 8 792 6 451
21 Felújítások (22.+...+25.) 54 000 62 253 30 253 24 825 42 475 12 206 0 25 105 14 605 0 9 000 8 998
22 Intézményi felújítások 18 898 9 648 199 19 548 27 697 9 611
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 622 39 370 23 622 5 748 19 768 11 500 7 087 7 085
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 13 235 6 432 5 277 9 030 2 595 5 337 3 105 1 913 1 913
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 896 814 1 036 662 999 590 1 673 674 1 874 985 1 849 588 780 324 909 092 899 340 1 226 781 1 394 193 1 401 266
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 4 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 426 758 426 758 409 666 797 280 806 290 806 193 381 783 395 033 395 782 520 667 520 667 511 987
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 3 200
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 200 3 200
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 245 8 225 8 245 100 100 100 0 0 0 280 280 100
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 245 245 265 100 100 100 280 280 100
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 980 1 980
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 6 000
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 469 811 601 679 581 679 876 294 1 068 595 1 043 295 398 541 514 059 503 559 701 834 866 046 881 979
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 54 633 54 633 82 895 82 895 31 717 31 717 72 737 72 737
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 469 811 547 046 527 046 876 294 985 700 960 400 398 541 482 342 471 842 701 834 793 309 809 242
63 - működési célra 439 811 497 046 497 046 876 294 960 400 960 400 398 541 457 237 457 237 591 834 696 055 696 055
64 - felhalmozási célra 30 000 50 000 30 000 25 300 25 105 14 605 110 000 97 254 113 187
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 176 181 154 325 327 275 186 186 158 260 260 213
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 181 154 325 327 275 186 186 158 260 260 213
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út összesen Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 KIADÁSOK 36 422 36 422 34 009 1 263 203 1 430 615 1 359 469 655 645 750 470 707 482 864 382 932 595 926 572
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 34 009 1 128 203 1 298 814 1 236 016 650 875 743 519 701 518 843 896 904 517 898 613
3 Személyi juttatások 16 567 16 567 15 317 619 075 700 773 676 109 334 608 385 614 384 492 424 740 465 435 464 769
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 4 473 4 473 3 971 174 077 194 008 178 018 92 305 104 637 104 375 125 154 137 417 136 534
5 Dologi kiadások 15 282 15 282 14 622 332 051 401 001 378 858 222 927 252 168 211 551 293 102 300 759 296 463
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 3 000 3 000 3 000 1 035 1 100 1 100 900 900 842
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 6 6
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 32 32 6 6
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 0 0 0 135 000 131 801 123 453 4 770 6 951 5 963 20 486 28 078 27 959
15 Beruházások (16.+...+20.) 0 0 0 135 000 122 801 114 455 3 770 4 151 3 862 14 610 17 122 17 062
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 86 614 86 614 81 818
18 Intézményi beruházások 19 685 27 395 26 186 2 970 3 270 3 084 11 504 13 482 13 444
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 701 8 792 6 451 800 881 779 3 106 3 640 3 618
21 Felújítások (22.+...+25.) 0 0 0 0 9 000 8 998 0 1 300 1 101 4 826 9 906 9 897
22 Intézményi felújítások 0 0 0 3 800 3 800 3 793
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 7 087 7 085 1 024 1 020 4 000 4 000
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 1 913 1 913 276 81 1 026 2 106 2 104
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 1 000 1 500 1 000 1 050 1 050 1 000
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 0 0 1 000 1 500 1 000 1 050 1 050 1 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0
38 BEVÉTELEK 36 422 36 422 33 938 1 263 203 1 430 615 1 435 205 655 645 750 470 748 102 864 382 932 595 931 532
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 294 294
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 4 000 294 294
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0
50 Működési bevételek 20 140 20 140 17 656 540 807 540 807 529 644 274 000 273 954 271 786 340 877 340 877 339 834
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 3 200 3 200
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 0 0 280 280 100 1 000 1 046 1 046 900 900 881
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 280 280 100 1 000 1 046 1 046 900 900 881
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 16 282 718 116 882 328 898 261 380 645 475 470 475 271 522 605 590 524 590 524
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 72 737 72 737 29 112 29 112 4 449 4 449
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 16 282 718 116 809 591 825 524 380 645 446 358 446 159 522 605 586 075 586 075
63 - működési célra 16 282 16 282 16 282 608 116 712 337 712 337 380 645 445 058 445 058 522 605 580 995 580 995
64 - felhalmozási célra 110 000 97 254 113 187 1 300 1 101 5 080 5 080
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 7 7 7 267 267 220 162 162 153 200 200 174
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 7 267 267 220 162 162 153 200 200 174
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212001 212301 212701 212702
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Budapesti Fővárosi Önkormányzat Budapesti
Címrend Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola Módszertani Szociális Központ Módszertani Szociális Központ
és Intézményei és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 KIADÁSOK 691 292 810 230 765 614 556 175 685 724 590 080 2 501 026 3 400 401 3 155 888 275 215 275 215 272 444
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 681 982 775 037 744 021 529 175 598 372 560 695 2 305 546 3 101 146 2 927 473 275 215 275 215 272 444
3 Személyi juttatások 353 732 401 448 399 120 297 431 330 435 324 027 908 751 1 263 778 1 206 332 117 355 117 355 117 355
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 102 455 115 350 113 558 77 868 93 259 87 856 271 165 355 552 335 705 31 105 31 105 31 105
5 Dologi kiadások 223 555 255 999 229 291 152 354 173 081 147 238 1 125 630 1 467 044 1 370 664 126 755 126 755 123 984
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 240 2 240 2 051 1 522 1 597 1 575 13 423 13 423
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 0 0 0 0 0 0 1 349 1 349 0 0 0
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 Tartalékok
12 Nemzetközi kötelezettségek
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 349 1 349
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 9 310 35 193 21 593 27 000 87 352 29 385 195 480 299 255 228 416 0 0 0
15 Beruházások (16.+...+20.) 6 700 30 118 20 976 24 000 53 352 5 495 28 437 65 120 49 870 0 0 0
16 Önkormányzati beruházások
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 921 3 921 17 323 38 189 2 065 14 517 38 493 19 695
18 Intézményi beruházások 5 276 19 794 12 880 1 575 3 738 2 504 7 874 13 404 20 252
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 424 6 403 4 175 5 102 11 425 925 6 046 13 223 9 923
21 Felújítások (22.+...+25.) 2 610 5 075 617 3 000 34 000 23 890 167 043 232 803 178 546 0 0 0
22 Intézményi felújítások 2 055 2 185 617 2 362 2 362 712 15 748 25 560 15 160
23 Önkormányzati felújítások
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 941 24 409 18 099 115 782 157 751 125 428
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 555 949 638 7 229 5 079 35 513 49 492 37 959
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 0 0 0 0 0 0 1 332 0 0 0 0
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 332
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra
37 - felhalmozási célra
38 BEVÉTELEK 691 292 810 230 811 672 556 175 685 724 632 355 2 501 026 3 400 401 3 243 602 275 215 275 215 272 444
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 1 617 9 034 9 033 0 0 0 400 000 442 000 441 040 0 0 0
40 Önkormányzatok működési támogatásai
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről
42 Elvonások és befizetések bevételei
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 617 9 034 9 033 400 000 442 000 441 040
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
49 Közhatalmi bevételek
50 Működési bevételek 257 321 257 321 261 737 223 500 223 500 224 437 450 776 490 776 480 719
51 Felhalmozási bevételek
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 0 0 0 0 0 0 76 000 36 000 22 009 4 000 4 000 1 229
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 76 000 36 000 22 009 4 000 4 000 1 229
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 000 1 000 492 0 0 0 0 1 332 1 328 0 0 0
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 1 000 492 1 332 1 328
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 431 354 542 875 540 410 332 675 462 224 407 918 1 574 250 2 430 293 2 298 507 271 215 271 215 271 215
60 Hitel, kölcsönfelvétel
61 Maradvány igénybevétele 50 175 50 175 25 574 25 574 195 075 195 075
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 431 354 492 700 490 235 332 675 436 650 382 344 1 574 250 2 235 218 2 103 432 271 215 271 215 271 215
63 - működési célra 431 354 485 255 485 255 310 675 357 150 356 979 1 408 770 1 985 988 1 919 126 271 215 271 215 271 215
64 - felhalmozási célra 7 445 4 980 22 000 79 500 25 365 165 480 249 230 184 306
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg
66 Létszám (67.+68.) 171 171 144 137 137 136 471 471 319 76 76 34
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 171 171 144 137 137 136 471 471 319 76 76 34
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
212700 200000
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67
1 KIADÁSOK 2 776 241 3 675 616 3 428 332 12 428 664 14 787 468 13 714 914
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 2 580 761 3 376 361 3 199 916 11 871 961 13 774 925 13 058 608
3 Személyi juttatások 1 026 106 1 381 133 1 323 687 5 681 492 6 578 059 6 416 479
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 302 270 386 657 366 810 1 604 548 1 904 095 1 818 831
5 Dologi kiadások 1 252 385 1 593 799 1 494 647 4 572 034 5 263 934 4 794 752
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13 423 13 423 13 887 27 439 27 148
7 Egyéb működési célú kiadások (8.+...+13.) 0 1 349 1 349 0 1 398 1 398
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
11 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
12 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 1 349 1 349 0 1 398 1 398
14 Felhalmozási kiadások (15.+21.+26) 195 480 299 255 228 416 556 703 1 012 543 656 305
15 Beruházások (16.+...+20.) 28 437 65 120 49 870 291 849 512 289 334 445
16 Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 517 38 493 19 695 118 454 226 542 120 597
18 Intézményi beruházások 7 874 13 404 20 252 111 353 195 906 163 091
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 046 13 223 9 923 62 042 89 841 50 757
21 Felújítások (22.+...+25.) 167 043 232 803 178 546 262 804 495 892 319 860
22 Intézményi felújítások 15 748 25 560 15 160 64 380 85 405 42 492
23 Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 115 782 157 751 125 428 142 554 305 193 209 651
25 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 513 49 492 37 959 55 870 105 294 67 718
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...31.) 0 1 332 0 2 050 4 362 2 000
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 0 1 332 0 2 050 4 362 2 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az
EU-nak
0 0 0 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 0 0 0 0 0 0
33 Hitel, kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0
34 Belf. ért.p. kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad. 0 0 0 0 0 0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+...+37.) 0 0 0 0 0 0
36 - működési célra 0 0 0 0 0 0
37 - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0
38 BEVÉTELEK 2 776 241 3 675 616 3 516 046 12 428 664 14 787 468 14 429 807
39 Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 400 000 442 000 441 040 405 617 455 328 454 367
40 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0
41 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
42 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 400 000 442 000 441 040 405 617 455 328 454 367
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 0 0 0 0 0 0
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0
46 Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0 0 0 0 0 0
49 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
50 Működési bevételek 450 776 490 776 480 719 4 541 915 4 613 701 4 575 918
51 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
52 Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 80 000 40 000 23 237 80 000 43 313 26 550
53 Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 80 000 40 000 23 237 80 000 43 313 26 550
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 0 1 332 1 328 3 537 13 375 12 681
56 Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 0 1 332 1 328 3 537 5 395 4 701
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 1 980 1 980
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 6 000 6 000
59 Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 845 465 2 701 508 2 569 722 7 397 595 9 661 751 9 360 290
60 Hitel, kölcsönfelvétel 0 0 0 0 0 0
61 Maradvány igénybevétele 0 195 075 195 075 0 689 144 689 144
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 845 465 2 506 433 2 374 647 7 397 595 8 972 607 8 671 146
63 - működési célra 1 679 985 2 257 203 2 190 341 7 066 115 8 319 051 8 252 018
64 - felhalmozási célra 165 480 249 230 184 306 331 480 653 556 419 128
65 Belföldi ért.p. bev., lek. bankbetét megszűnt., további fin. bev. finanszírozás eg 0 0 0 0 0 0
66 Létszám (67.+68.) 547 547 353 2 639 2 648 2 197
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 547 547 353 2 639 2 648 2 197
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
390101 390201 390301 390401
Gimnáziumok Kollégiumok Gyógypedagógiai Intézmények Mozaik Gazdasági Szervezet
Címrend Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete Gazdasági Szervezete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 KIADÁSOK 2 321 292 3 398 932 2 747 905 1 834 400 1 953 529 1 832 280 2 905 639 3 555 652 3 343 961 1 067 823 1 219 324 1 074 724
2 Működési kiadások (03.+...+07.) 2 161 749 2 680 395 2 041 810 1 733 551 1 824 805 1 710 455 2 670 807 3 191 822 3 077 837 965 980 1 077 009 974 924
3 Személyi juttatások 576 108 609 781 475 446 595 699 632 078 594 682 972 567 1 027 224 944 649 288 403 300 100 271 365
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 153 807 156 068 145 835 177 369 189 989 182 376 272 009 290 403 280 514 76 956 93 824