Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a II. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában, és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. Fejezet

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezései

1. § E rendelet hatálya Budapest II. kerület az 1. mellékleten lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a terület).

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a lábazattal együtt a kerítés teljes felületének 50%-át meghaladja.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas építmény.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

1. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezés

3. § Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti városias jellegű sétány” esetében a gyalogos és kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros forgalom számára legalább 3,5 méter, a gyalogos forgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell biztosítani, amely kizárólag az egyéb közlekedési elemek és közműlétesítmények helyigénye miatt csökkenthető. A sétány mentén fasort kell telepíteni és fenntartani.

2. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. § (1) Vendéglátóterasz, közterületi pavilon nem létesíthető.

(2) A területen kerítés létesítendő:

a) Zkp-Kk jelű területen, meglévő víztermelő kút üzemterülete körül,

b) Zkp-Kk jelű területen kutyafuttató körül,

c) a HÉV üzemterülete mentén.

(3) A területen biztonsági okok miatt tömör kerítés nem létesíthető.

III. Fejezet

A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

5. § (1) Növényegészségügyi indokból szükséges, illetve élet- és balesetvédelmi szempontú fakivágás esetén a pótlás mértéke a kivágandó fák darabszáma.

(2) Építési tevékenység érdekében szükséges fakivágás esetén a fapótlás mértéke a kivágandó fák 1 méteres magasságban mért törzsátmérőjének összege. A karaktermegőrzés érdekében a pótlásokat azonos taxonokkal kell elvégezni.

(3) A faállomány megújítását célzó fakivágásokat és egyidejűleg a fapótlásokat több évre ütemezve kell tervezni, meg kell határozni az évente kivágható fák mennyiségét, helyét, a fapótlás mennyiségi és minőségi paramétereit, illetve a telepítés helyét.

(4) Az 1. mellékleten jelölt „Megtartandó értékes fasor” csak növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból, vagy a növényállomány megújítása céljából vágható ki. A növényegészségügyi állapotot szükség szerint, amennyiben külsőleg nem szemrevételezhető betegség, műszeres vizsgálatokkal is alá kell támasztani. Egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet, amennyiben a részletes dendrológiai vizsgálatok alapján a faegyed nem tekinthető értékesnek.

IV. Fejezet

Telekalakítással kapcsolatos előírás

6. § (1) Övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki.

(2) Közterületi telkek ütemezetten is kialakíthatók.

V. Fejezet

Közművek előírásai

3. Általános előírások

7. § Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

4. Víziközművek

8. § (1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(2) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

5. Elektronikus hírközlés létesítményei

9. § Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre nem szánt területek övezetei

VI. Fejezet

Zöldterületek

6. ZKp-Kk jelű övezetre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) A Zkp-Kk jelű közkert övezete jellemzően növényzettel fedett közterület, amely elsősorban rekreációs igények kielégítését, és a település mikroklimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.

(2) A terület legalább 60%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(3) Az övezet területén közhasználat elől állandóan elzárható terület kizárólag a meglévő vízműépítmények körül tartható meg, új nem létesíthető.

(4) Az övezet területén épületet elhelyezni nem szabad.

VII. Fejezet

Közlekedési területek

7. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

11. § (1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá parkolók, kötöttpályás közösségi közlekedés, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszerének, kikötői létesítmények parti elemeinek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,

b) új autóbusz-megállóhely, árurakodóhely, taxiállomás csak öbölben létesíthető,

c) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető,

d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

HARMADIK RÉSZ

VIII. Fejezet

A járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések

8. Személygépjárművek tárolására vonatkozó rendelkezések

12. § (1) Kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatához személygépjármű-várakozóhelyeket nem kell biztosítani.

(2) Közkert rendeltetésszerű használatához személygépjármű-várakozóhelyeket nem kell biztosítani.

9. Vízi közlekedésre vonatkozó előírások

13. § (1) A Szépvölgyi út-Zsigmond tér közötti partszakaszon parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével csak közszolgáltatási személyhajó osztály számára megengedett.

(2) A Zsigmond tér-Csalogány utca közötti partszakaszon parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével

a) közszolgáltatási személyhajó,

b) vízitaxi,

c) közforgalmú személyhajó,

d) rendezvényhajó,

e) közhasználatú rekreációs létesítmény

hajóosztályok számára megengedett.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 29/2017. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére