A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2017. május 10-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

491/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére

2. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Krakkó Város Önkormányzata között

5. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi pénzmaradványának jóváhagyására

6. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működésének racionalizálását célzó tulajdonosi döntések meghozatalára

7. Javaslat az 1530/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a káposztásmegyeri fejlesztés eredményeként létrejött vagyon megosztásának alapelveiről szóló megállapodás végrehajtására, a vagyonátadási szerződések megkötésére

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Expo Park Kft.-ben fennálló üzletrészének a Magyar Állam részére történő értékesítésére

9. Javaslat a Szabadság híd megnyitására a gyalogosok és kerékpárosok számára a nyári iskolaszüneti hétvégéken

10. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 52. I. emelet 4A szám alatti (hrsz.: 28866/0/A/20 ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

12. A Széll Kálmán tér fejlesztése és a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatokhoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosítása

13. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

14. Javaslat a BKV Zrt. és BKK Zrt. 2016. évi működésére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

A) Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

B) Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

15. Javaslat a Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció fedezetének biztosítására, és a vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására

16. Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására, az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

17. Javaslat köznevelési és szociális intézményekben beruházási és felújítási feladatok jóváhagyására

18. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös finanszírozásáról és megrendezésének egyes kérdéseiről

19. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

20. Javaslat kulturális és szociálpolitikai szerződések jóváhagyására

21. Javaslat „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022 évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására

22. Javaslat személyi döntések meghozatalára

23. Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító FPH003/1439-2/2017. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

24. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

25. Javaslat a BKV Zrt. 2017. évi bérmegállapodása végrehajtására

26. A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

28. Javaslat a 2017. évi FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői számára a közösségi közlekedés díjmentes igénybevételével összefüggő döntések meghozatalára

29. Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2016. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

30. Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére, valamint egy közterület elnevezésének pontosítására

31. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2017. évi Karta elfogadására

32. Javaslat támogató nyilatkozat kiadására fővárosi cégek által KEHOP-5.2.8 „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

33. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének és 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

35. Javaslat a BDK Kft.-vel 2017. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására

36. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve a működésének 2017. évi költségvetési javaslata elfogadására

37. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költségvetésben szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására

38. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” egy megállapodásának határidő módosítására

39. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter megalapításáról

40. Javaslat a 2013. évi dunai árvíz kapcsán keletkezett többletköltségek elszámolására vonatkozó megállapodások megkötésére

41. Javaslat az UEFA 2019-es Női Bajnokok Ligája döntő és Férfi Szuperkupa döntő megrendezésére irányuló „A rendező város hatóságának kötelezettségvállalásai” tárgyú nyilatkozatok kiadására

42. Javaslat tankerületi központ és szakképzési centrum által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó tulajdonosi vélemény kiadására

43. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Juha Richárd: IV. Károly című szobra végleges elhelyezéséhez

44. Javaslat a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

45. Javaslat tulajdonosi jóváhagyás megadására a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. részére a Budapesti Nyári Fesztivál programsorozattal összefüggésben az alapító okiratban meghatározott értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylethez

46. Javaslat kulturális területet érintő befejezetlen beruházás selejtezésére

47. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

48. Javaslat a 157/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat módosítására

49. Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF jelentés kikérésére

50. Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására

51. Javaslat közlekedési jogszabályok módosítására vonatkozó kezdeményezésre az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési jog alapján

52. Javaslat a BKV Zrt. T-327/15 számú budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása tárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására

53. Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

492/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagságáról lemondott Pokorni Zoltán helyére Orbán Gyöngyi képviselőt választja meg 2017. május 10-i hatállyal.

Határidő: 2017. május 10.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

493/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-063022), FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2017. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgáló és Barsi Éva (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002945) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően 7 950 000 Ft /év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

494/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlés nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Huszár Annamária egyéni vállalkozó (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 35. 1/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194), a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2017. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 150 000 Ft/hó + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

495/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (székhelye: 1212 Bp., Martinász u. 22/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004191, cégjegyzékszáma: 01-09-187464), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Csabai Gergelyt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006216) 2017. június 1-jétől 2019. május 31-ig terjedő időtartamra a korábbi könyvvizsgálói díjjal megegyezően 60 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

496/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Bp., Bercsényi Miklós u. 29/A, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 00233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002555) 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

497/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Bp., Bercsényi Miklós u. 29/A, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 00233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002555) 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

498/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az M & Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1115 Bp., Bartók Béla út 92-94. A. lh. VIII. em. 64., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000215, cégjegyzékszáma: 01-09-567683), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Méri Sándort (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004639) 2017. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időtartamra 55 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

499/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Mozaik Gazdasági Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői pályázatát eredménytelenné nyilvánítja és új pályázatot ír ki a korábbival megegyező szakmai tartalommal.

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Tarlós István

500/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Mozaik Gazdasági Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok véleményezésére a Kjt. 20/A. §-a alapján a következő szakembereket kéri fel, a korábbi szakmai bizottsággal megegyezően:

- Nagyné Varga Melinda, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály;

- Bálintné Fecske Marianna, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály;

- Gálné dr. Póth Borbála, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály;

- Kapdebo Ágnes, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- dr. Szemenyei László, Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

501/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatára beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba a reprezentatív szakszervezet részéről Benyó András szakszervezeti titkár-helyettest kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Krakkó Város Önkormányzata között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

502/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteiként csatolt testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi maradványának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

503/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

504/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi maradványának jóváhagyására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

505/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatal, a Költségvetési Intézmények 2016. évi maradványát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

506/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Költségvetési Intézmények:

a) 2016. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) a 2016. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) a visszatervezett maradványát címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;

d) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

507/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, a szabad maradvány elvonását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

508/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a) A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi szabad maradványa 3 257 176 E Ft, amelyet a BKV Zrt. bérrendezésére a „846202 BKV bérrendezési keret” címen különít el.

b) Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

509/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó normatív, központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

- a 2016. évi felhasználási kötöttséggel járó normatív felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 9/a. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- a 2016. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 9/b. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- az előző évekre vonatkozó központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 9/c. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- az előző évekre kapott egyes kötött felhasználású fejlesztési célú támogatások több éves elszámolását az előterjesztés 9/d. sz. melléklete szerinti tartalommal.

510/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatala és a Költségvetési Intézmények 2016. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2017. évi költségvetési rendeletben, az előirányzatokat az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

511/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a 2017. évi költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

512/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek megfelelően gondoskodjon a Költségvetési Intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működésének racionalizálását célzó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

513/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1549/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros és intézményei (Fővárosi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek, gazdálkodó és egyéb szervezetek, mint Fővárosi Ajánlatkérők) beszerzési eljárásainak központosítására, koordinációjára irányuló koncepció felülvizsgálata eredményeként, az integrált közbeszerzési rendszer hatékony működésének biztosítása érdekben a koncepció elsődlegesen Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, valamint a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok - a kulturális feladatokat ellátó társaságok kivételével - egyes közbeszerzési feladataira terjed ki.

Az integrált közbeszerzés céljából megalapított Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. folytatja le a Fővárosi Önkormányzat esetében értékhatárra tekintet nélkül, míg az egyéb Fővárosi Ajánlatkérők esetében a 150 M Ft-ot elérő vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű beszerzési eljárásokat - az előterjesztés 2. számú mellékletét képező összefoglaló táblázat szerint -, illetve erre irányuló megbízás esetén látja el a Társaság feladatkörébe rendelt további feladatokat az előterjesztésben szereplő díjszámítási módszertan szerint.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján utasítja a Budapest Főváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló, az integrált közbeszerzési eljárással érintett gazdasági társaságok ügyvezetését, hogy a 150 M Ft-ot elérő vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű beszerzési ügyekben, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. szerinti feltételek fennállása esetén bízza meg a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.-t a közbeszerzési eljárások lebonyolításával, illetve, hogy a tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó társaságok utasításával gondoskodjon ezen társaságok esetében is a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. megbízásáról, a már meglévő megbízási szerződések esetén azok felülvizsgálata keretében.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előzőek szerint a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, valamint a Főpolgármesteri Hivatal vezetőjének felhívásával gondoskodjon arról, hogy ezen érintett Fővárosi Ajánlatkérők az egységes és integrált közbeszerzési rendszer keretében az új, illetve felülvizsgált megbízások létrejötte érdekében működjenek együtt, a releváns adatokat, információkat, így különösen az üzleti tervüket, közbeszerzési tervüket megalapozó adatokat bocsássák a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. részére, elősegítve annak hatékony, szakszerű működését, közfeladatának ellátását.

Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezen alapítói utasításáról, fenntartói döntésről az érintett Fővárosi Ajánlatkérők vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

514/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

515/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2017. I. félévi üzleti tervét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

516/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. között 2016. december 21. napján létrejött működési célú kölcsönről szóló megállapodás módosítására irányuló szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

517/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. között 2016. január 7. napján létrejött közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás módosítására irányuló szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. sz. mellékleteként csatolt, módosításokkal egységes szerkezetű megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

518/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát módosításokkal egységes szerkezetben az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az 1530/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a káposztásmegyeri fejlesztés eredményeként létrejött vagyon megosztásának alapelveiről szóló megállapodás végrehajtására, a vagyonátadási szerződések megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

519/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Nvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján térítésmentesen átveszi az 1996-2015. december 31. között megvalósult káposztásmegyeri fejlesztési projekt eredményeként létrejött közművagyon (ivóvízvezetékek, közcsatornák, valamint közvilágítási berendezések) Újpesti Önkormányzat tulajdonát képező tulajdoni hányadait az Mötv. 23. § (4) bekezdés 9. és 11. pontjaiban meghatározott közfeladat ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás tulajdonközösségben lévő közmű vagyon közös tulajdonának megszüntetéséről tulajdoni hányad ingyenes átadásával” tárgyú szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a Budapest IV., 76512/473 hrsz. alatti ingatlanon lévő záportározó üzemeltetésbe adásáról a bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés alapján kizárólagos jogosultsággal rendelkező Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére.

Határidő: az aláírásra: 60 nap; a záportározó üzemeltetésbe adására: aláírástól számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

520/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

a) az Nvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján térítésmentesen Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonába adja a

- Budapest IV. kerület közigazgatási területén lévő 76512/18, 76512/20, 76512/182, 76512/187, 76512/189, 76512/225, 76512/226, 76512/270, 76512/273, 76512/297, 76512/323, 76512/324, 76512/328, 76512/354, 76512/372, 76512/471, 76512/472, 76539/21, 76539/64, 76539/67, 76539/90, 76561/214, 76561/217, 76561/219, 76512/348, 76512/499, 76544/6, 76546/16, 76512/16, 76512/22, 76512/24, 76512/28, 76512/171, 76512/178, 76512/180, 76512/396, 76512/479, 76512/493, 76520/4, 76561/222, 76512/188, 76539/78, 76539/84, 76539/91, 76554/11, 76554/12, 76555/1, 76555/2, 76555/4, 76555/9, 76555/10, 76555/11, 76555/12 és 76512/327 hrsz.-ú helyi jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyoni ingatlanvagyon (kiépült út vagy közpark), az azokon megvalósult beruházások aktivált állománya (mint alkotórészek vagy funkcionális tartozékok) Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező tulajdoni hányadait az Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1., 5., 11. és 17. pontjaiban meghatározott kötelező kezelési, fejlesztési, üzemeltetési feladatok, illetve

- a Budapest IV. kerület belterület 76546/3 hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező tulajdoni hányadát az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1., 7., 9. pontjaiban meghatározott közfeladatok

ellátása céljára.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás I. közös tulajdon megszüntetéséről, a közterületi és közút funkciójú ingatlanok, valamint rajtuk megvalósult beruházások 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával” tárgyú szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

b) egyetért azzal és tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás I.” hatályba lépését követően, a „Megállapodás I.” II.A.7. pontjában meghatározott eljárás szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a kizárólagos tulajdonába került Budapest IV. kerület 76539/84 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű, 17 631 m2 területű ingatlanon telekalakítást (kiszabályozást) és átminősítést végezzen, a Hargita utca-Sárospatak utca sarkán, az orvosi rendelő melletti területen mintegy 1000 m2-es önálló építési telek létrehozása érdekében. Támogatja Újpest Önkormányzata képviselő-testülete 63/2017. (III. 30.) sz. határozatában rögzített azon szándékát, mely a kormányzati céltámogatás felhasználásával megvalósuló evangélikus közösségi épület megépítését, az építéshez szükséges telek Magyarországi Evangélikus Egyház, - mint közfeladat ellátását végző bevett egyház - részére történő térítésmentes biztosítását jelenti. A Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy a kiszabályozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével egyidejűleg, a megmaradt közterületi ingatlant terhelő, a Fővárosi Önkormányzatot illető elidegenítési tilalom mértéke egyidejűleg 8815 m2 területi mértékre megfelelően módosításra kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadásától számított 1 évig hatályos.

Határidő: a megállapodás I. aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

521/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Nvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján térítésmentesen átveszi a Budapest IV. kerület közigazgatási területén lévő 76555/3, 76555/5, 76555/6, 76555/7, 76512/398, 76331/235, 76512/473 és 76512/474 hrsz.-ú fővárosi jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyoni ingatlanvagyon (kiépült út vagy közpark), az azokon megvalósult beruházások aktivált állománya (mint alkotórészek vagy funkcionális tartozékok), valamint a „káposztásmegyeri intermodális csomópont tanulmányterve”, mint szellemi termék Újpest Önkormányzata tulajdonát képező tulajdoni hányadait az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 1., 11. és 12. pontjaiban meghatározott kötelező kezelési, fejlesztési, üzemeltetési feladatainak ellátása céljára.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás II. közös tulajdon megszüntetéséről, a közterületi, közút és víztározó funkciójú ingatlanok, valamint a rajtuk megvalósult beruházások 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával” tárgyú szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és az ingatlanügyi hatóság előtti eljárás lefolytatására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

522/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 44. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Nvtv. 14. § (1) bekezdésében, valamint az Mötv. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az „erdő” művelési ágban nyilvántartott önkormányzati törzsvagyoni körbe tartozó, osztatlan közös tulajdonú Budapest IV. kerület közigazgatási területén lévő 76546/14 és 76561/223 hrsz.-ú ingatlanok és beruházások Újpest Önkormányzata tulajdonát képező tulajdoni hányadát térítésmentesen átveszi az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott kezelési, fejlesztési, üzemeltetési közfeladatok ellátása céljára.

A Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva egyidejűleg ingyenes használatba adja a jelen döntéssel a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő erdő ingatanokat az Újpesti Önkormányzat részére - ide értve az 521/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott megállapodás II-vel tulajdonába kerülő 76512/474 hrsz.-ú kivett közpark, valóságban erdő ingatlant is -, az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közparkok kezelési, fejlesztési, üzemeltetési (jelen esetben erdőgazdálkodási) feladatainak ellátása céljára.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás közös tulajdon megszüntetéséről, egyes „erdő” művelési ágú ingatlanok tulajdoni hányadának térítésmentes átadásával” tárgyú szerződést, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletében csatolt „Erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló részesművelési szerződés” tárgyú megállapodást (a továbbiakban: Részesművelési szerződés), felkéri a főpolgármestert azok aláírására és az ingatlanügyi hatóság előtti eljárás lefolytatására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

523/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

- A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét és úgy dönt, hogy elcseréli a Budapest IV. ker. 76544/5 hrsz.-ú és a 76544/7 hrsz.-ú ingatlanok Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló tulajdoni hányadait a Budapest IV. ker. belterület 76555/8 hrsz.-ú ingatlan Újpest Önkormányzata tulajdonában álló tulajdoni hányadára.

- Az Újpest Önkormányzatával kötendő ingatlan csereügylet fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 35 301 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg 27 796 E Ft összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát, a fordított adó fedezetének biztosítása érdekében 7505 E Ft-tal megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

a) jóváhagyja és megköti a forgalomképes, illetve forgalomképessé tehető Budapest IV. ker. belterület 76555/8 hrsz.-ú, valamint a IV. ker. 76544/5 hrsz.-ú és a 76544/7 hrsz.-ú üzleti vagyont képező ingatlanok értékarányos csere ügyletére vonatkozó, az előterjesztés 7. sz. mellékletében csatolt szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és a szükséges hivatali és hatósági eljárások lefolytatására.

Határidő: az aláírásra: 60 nap; a Kormányhivatali eljárás megindítására: aláírást követő 15 nap; az ingatlanügyi hatósági eljárás megindítására: kormányhivatali engedély megadásától számított 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

b) jóváhagyja a „Hozzájáruló nyilatkozat tulajdonjog bejegyzéséhez” elnevezésű okiratot az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a cserével érintett Budapest IV. ker. belterület 76555/8 hrsz.-ú, valamint a IV. ker. 76544/5 hrsz.-ú és a 76544/7 hrsz.-ú ingatlanok értéke közötti 2 952 755 Ft összegű értékkülönbözet Újpest Önkormányzata részéről történő megfizetését követően az okirat aláírására.

Határidő: az értékkülönbözet bankszámlán történő jóváírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

524/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Nvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján térítésmentesen átadja az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújítás aktivált állománya Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadát az Nvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Újpesti Önkormányzat részére az Mötv. 23. § (5) bekezdésének 9. pontjában meghatározott kötelező feladatainak ellátása céljára.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás közös tulajdon megszüntetéséről a Budapest IV., Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerűsítése során megvalósult beruházások 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával” tárgyú szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

525/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az 1534/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozata alapján az Újpesti Önkormányzat tájékoztatóját az előterjesztés 15. sz. melléklete szerint, mint a 2010. augusztus 23. napján, az újpesti járóbeteg-szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás komplett szakmai felújítási programra a Fővárosi Önkormányzat által biztosított összes forrás felhasználására vonatkozó időközi részjelentést, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az FPH002/356-52/2010. számon iktatott Szakrendelő megállapodás már elszámolt 9. d) pontján túli egyéb források tekintetében azok felhasználását ellenőrizze és a záróelszámolására vonatkozó javaslatát legkésőbb 2018. június 30-ig jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Expo Park Kft.-ben fennálló üzletrészének a Magyar Állam részére történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

526/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 60. § (3) bekezdés b) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és e hatáskörében eljárva értékesíti az Expo Park Kft.-ben lévő 100 000 Ft összegű törzsbetétjét a Magyar Állam részére. Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam közötti üzletrész adásvételi szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról és az eladáshoz kapcsolódó szükséges intézkedések megtételéről.

b) Úgy dönt, hogy javaslatot tesz az Expo Park Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tulajdonosa számára, hogy válassza meg az Expo Park Kft. felügyelőbizottsági tagjának Fodor Arturt (anyja neve: ..............., lakcím: .................) a megválasztásának napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával megegyező időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyező díjazással, azzal a kitétellel, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az Expo Park Kft. tulajdonosát.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

527/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Az Expo Park Kft.-ben fennálló üzletrész értékesítése érdekében tervbe vesz a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatán 227 E Ft-ot, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

528/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Szabadság híd megnyitására a gyalogosok és kerékpárosok számára a nyári iskolaszüneti hétvégéken

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

529/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés tárgyalását a Közgyűlés júniusi rendes ülésére elnapolja.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 52. I. emelet 4A szám alatti (hrsz.: 28866/0/A/20 ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

530/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által a 28866/0/A/20 helyrajzi számon nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, Budapest VI. ker., Andrássy út 52. szám alatt található, 318 m2 alapterületű, egyéb helyiség megjelölésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy a pályázat nyertese, így az ingatlan vevője az A8-52 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: A8-52 Kft., cégjegyzékszám: 01-09-738519, székhely: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. 1. épület, adószám: 13501147-2-41, statisztikai számjel: 13501147-5510-113-01, képviseli: Szigeti Zsolt ügyvezető) 269 900 000 Ft + áfa, azaz bruttó 342 773 000 Ft vételár összeggel. Egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

531/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében kötendő támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

532/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal online Vállalkozói Információs Központ létrehozása tárgyában kötendő támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására azzal a kitétellel, hogy annak aláírására a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően kerülhet sor.

Határidő: a TVI állásfoglalásának kézhezvételét követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: A Széll Kálmán tér fejlesztése és a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatokhoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosítása

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

533/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Széll Kálmán tér fejlesztése” és a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatokkal kapcsolatos támogatási szerződések alapján folyósított támogatások után a Fővárosnál keletkezett, a támogatási szerződés alapján nem elszámolható kamat Támogató részére történő megfizetése érdekében 370 000 E Ft-ot biztosít.

534/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A „Széll Kálmán tér fejlesztése” és a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatokkal kapcsolatos kamat-visszafizetés fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 370 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

535/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

536/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BKK tulajdonába kerülő TVM automaták, BKK Futár mobil alkalmazások és Webutas fejlesztések pénzügyi rendezése érdekében a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatról 74 314 E Ft-ot a „Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése” feladatra csoportosít át.

537/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Széll Kálmán tér fejlesztése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

538/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Széll Kálmán tér fejlesztése” megnevezésű megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

539/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

540/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” megnevezésű fejlesztési megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

541/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához szükséges működési célú támogatást, az állami támogatás 571 432 E Ft összegének - 114 889 E Ft-tal - 456 543 E Ft-ra való csökkenése ellenére a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a „815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” címen elfogadott 2 277 154 E Ft eredeti előirányzatot változatlan összeggel biztosítja.

542/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó bevételkiesés rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 114 889 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

543/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

544/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint módosított, egységes szerkezetű közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKV Zrt. és BKK Zrt. 2016. évi működésére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

A) Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

B) Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A) Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

545/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor és Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy „Az okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük” helyett az utasok tájékoztatásának utolsó mondata a következő legyen: „Az okozott kellemetlenségekért és az esetleges károkért Budapest főváros vezetése nevében szíves elnézését kéri Tarlós István főpolgármester”.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

546/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat által 2012. április 1-jét követően a BKK Zrt. részére megelőlegezett, a BKK Zrt. által uniós támogatásokból utófinanszírozással visszaigényelt és 2016. december 31-ig visszakapott projektmenedzsment támogatásokból származó 574 704 E Ft összeg, illetve annak révén a visszafizetés napjáig elért hozam összegének visszafizetéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

547/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal

- a BKK Zrt. által végzett stratégiai közútkezelői, a taxiellenőrzési és a projektmenedzsment közszolgáltatások 2016. évi éves elszámolását;

- a BKK Zrt. közlekedésszervezői feladatainak 2015/16. menetrendi éves elszámolását, illetve

- a BKK Zrt. közlekedésszervezői feladatainak 2016. IX-XII. hónapra vonatkozó időszaki közlekedésszervezői elszámolását.

548/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy

- a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a 2016. IV-XII. hónapra vonatkozó elszámolás alapján a taxiellenőrzési feladatok bruttó 1 201 156 Ft összegű, illetve a projektmenedzsment közszolgáltatás bruttó 4 047 457 Ft túlkompenzációjának, valamint a 2016. I. negyedévre vonatkozóan az elszámolás lezárását követően a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatások kapcsán keletkezett bruttó 14 827 531 Ft összegű túlkompenzáció pénzügyi rendezéséről, illetve

- gondoskodjon a 2016. IV-XII. hónapra vonatkozó elszámolás alapján a stratégiai közútkezelői feladatellátás bruttó 61 826 611 Ft, illetve a BKK Zrt. 2016. IX-XII. hónapra vonatkozó időszaki közlekedésszervezői elszámolása 3 213 980 000 Ft BKK Zrt. részére történő teljesítéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

549/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest Közút Zrt. által végzett feladatellátás és közszolgáltatások, 2016. IV-XII. hónapokra vonatkozó elszámolását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 68 243 592 Ft pénzügyi rendezéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

550/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. részére a 2013. évi vis maior támogatásban érintett tételek feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás alapján előzetesen megfinanszírozott bruttó 23 465 466 Ft összeg Fővárosi Önkormányzat részére történő visszatérítéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

551/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. 2016. évi éves elszámolásai pénzügyi rendezése érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” bevételi előirányzatot 594 780 E Ft-tal, megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi előirányzatot 91 709 E Ft-tal, csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 16 832 E Ft-tal, csökkenti a „825401 Budapest Közút Zrt. Operatív közútkezelés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 151 628 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. Egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 79 269 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím azon belül Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 13 980 E Ft-tal, illetve megemeli a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 42 572 E Ft-tal, illetve tervbe veszi az új „845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 574 704 E Ft-tal, továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 302 962 E Ft-tal.

B) Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

552/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel az Igazgatóság és a felügyelőbizottság által meghozott határozatokra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 601 181
Saját tőke 178 202
Jegyzett tőke 116 000
Üzemi eredmény 3 799
Adózás előtti eredmény 3 899
Adózott eredmény 3 899

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az Igazgatóság 57/2017. (III. 22.) sz. és a felügyelőbizottság 25/2017. (IV. 3.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint - a 2016. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

553/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., nyilvántartási száma: 002455, könyvvizsgálatért személyében felelős Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a Társaság Igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 158 716
Saját tőke 5 025
Jegyzett tőke 1 980
Üzemi eredmény 204
Adózás előtti eredmény 283
Adózott eredmény 283

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az Igazgatóság 158/2017. (IV. 25.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint - a 2016. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció fedezetének biztosítására, és a vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

554/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Hosszúréti patak mederrendezése előkészítése keretében döntés-előkészítő dokumentáció készítése céljából 8000 E Ft fedezetet biztosít.

555/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Hosszúréti patak mederrendezése előkészítése keretében döntés-előkészítő dokumentáció fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, azon belül a Tervezési ágazati keret előirányzatát 8000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „...... Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció” feladaton (ebből önkormányzati beruházás 6299 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft).

556/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

557/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a főpolgármester számára biztosított hatáskört és jóváhagyja az előterjesztés melléklete, a „Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció” cím alatt szereplő 007524. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

558/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a II. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

559/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módosítását a II. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

560/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XI. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

561/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módosítását a XI. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

562/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XVI. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

563/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módosítását a XVI. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

564/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XIX. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

565/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módosítását a XIX. kerülettel és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

566/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKISZ projektet érintő valamennyi megállapodás módosítását követően gondoskodjon a kerületek által fizetendő hozzájárulás tényleges összegének a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében való átvezetéséről.

Határidő: a szerződések hatálybalépését követően a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat köznevelési és szociális intézményekben beruházási és felújítási feladatok jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

567/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az alábbi feladatok megvalósítására:

- „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása” 30 300 E Ft összköltséggel;

- „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek beruházási feladatok” 3900 E Ft összköltséggel;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása” 10 000 E Ft összköltséggel;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése” 10 000 E Ft összköltséggel;

- „Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés” 2000 E Ft összköltséggel;

- „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan” 13 800 E Ft összköltséggel, továbbá

- az Idősek Otthona Vámosmikola, „C” épület külső lift kialakítása” 1500 E Ft többlet fedezet biztosítására.

568/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A szociális és köznevelési ágazat feladatai fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Tervezés ágazati keret” feladat előirányzatát 71 500 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg tervbe veszi:

a) a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán belül az alábbiak szerinti új feladatokat:

- „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek beruházási feladatok” 3900 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3071 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 829 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 3900 E Ft);

- „Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés” 2000 E Ft összeggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1575 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 425 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 2000 E Ft),

továbbá címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán:

- a „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása” tárgyú új feladatot 30 300 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 858 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa: 6442 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 30 300 E Ft),

b) továbbá a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése” tárgyú új feladatot 10 000 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7874 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 2126 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 10 000 E Ft),

valamint címen belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása” tárgyú új feladatot 10 000 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7874 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa: 2126 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 10 000 E Ft),

c) továbbá a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan” tárgyú új feladatot 13 800 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 866 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 2934 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 13 800 E Ft),

valamint az épület alapmegerősítése, illetve az elektromos kábelkiváltások többlet költségének biztosítása érdekében megemeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az „Idősek Otthona Vámosmikola, „C” épület külső lift kialakítása” feladat összegét 1500 E Ft-tal. Ezzel a feladat összköltsége 23 500 E Ft-ra emelkedik, melynek a 2017. évi üteme 22 600 E Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 795 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 4805 E Ft, a 2016. december 31. tény: 900 E Ft).

569/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításokról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

570/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása” tárgyú, 7529. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

571/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a főpolgármester számára biztosított hatáskört és jóváhagyja

- a „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek beruházási feladatok” tárgyú, 7530. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- a „Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés” tárgyú, 7531. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- az „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése” tárgyú, 7533. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- az „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása” tárgyú, 7532. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- a „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan” tárgyú, 7528. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal,

egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

572/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja az „Idősek Otthona Vámosmikola, „C” épület külső lift kialakítása” tárgyú, 7126. egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös finanszírozásáról és megrendezésének egyes kérdéseiről

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

573/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös finanszírozásáról és megrendezésének egyes kérdéseiről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

574/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös finanszírozásáról és megrendezésének egyes kérdéseiről szóló együttműködési megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel összhangban a mindenkori éves költségvetésben kerüljön megtervezésre a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál támogatása.

Határidő: a 2018., 2019. és 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

575/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézmény - az 1775/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott - alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat kulturális és szociálpolitikai szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

576/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány számára a „Városligeti Gyermeknap” rendezvény támogatására 14 000 E Ft-ot, a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatására 1000 E Ft-ot biztosít a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.

577/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány között a Városligeti Gyermeknap” és a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

578/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezésre került „Budapest100 - a budai és a pesti rakpart” elnevezésű rendezvény támogatására 3000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

579/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezésre került „Budapest100 - a budai és a pesti rakpart” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében 3000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

580/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között a „Budapest100 - a budai és pesti rakpart” elnevezésű rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

581/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány által megrendezésre kerülő „Gallery Weekend Budapest” elnevezésű rendezvény támogatására 1000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

582/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány által megrendezésre kerülő „Gallery Weekend Budapest” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

583/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány között a „Gallery Weekend Budapest” elnevezésű rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

584/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány részére a „3. Európai Kórusjátékok Európai Bajnoki Versenye” elnevezésű rendezvényen való részvétel támogatására 1000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

585/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány „3. Európai Kórusjátékok Európai Bajnoki Versenye” elnevezésű rendezvényen való részvétel támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

586/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány között a „3. Európai Kórusjátékok Európai Bajnoki Versenye” elnevezésű rendezvényen való részvétel támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

587/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

588/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal és a Balance Adó- és Ügyviteli Szolgáltató Kft. között a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ kht. „v.a.” végelszámolói feladat ellátása tárgyú megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új megbízási jogviszony létesítéséről szóló megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

589/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a főváros patkánymentes állapotának fenntartására 2018. március 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás érdekében kötelezettséget vállal a szükséges fedezet biztosítására a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a következők szerint:

- 2018. március 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan nettó 211 300 E Ft-ig (bruttó 268 351 E Ft-ig);

- 2019. évre vonatkozóan nettó 261 167 E Ft-ig (bruttó 331 682 E Ft-ig);

- 2020. évre vonatkozóan nettó 269 002 E Ft-ig (bruttó 341 633 E Ft-ig);

- 2021. évre vonatkozóan nettó 277 072 E Ft-ig (bruttó 351 881 E Ft-ig);

- 2022. évre vonatkozóan nettó 285 384 E Ft-ig (bruttó 362 438 E Ft-ig);

- 2018-2022. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára összesen maximálisan nettó 1 303 925 E Ft (bruttó 1 655 985 E Ft) összegig.

A napirend 22. pontja: Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

590/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Tudomásul veszi Szép Péternek a RÉV8 Zrt. Igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását.

- A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának Komássy Ákost (anyja neve: ..................., születési hely, idő: ....................) a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, bruttó 100 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

591/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi Balogh Istvánnak a Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjának, egyben elnökének lemondását 2017. április 6. napjával.

- Megválasztja a társaság Igazgatósági tagjának, egyben elnökének dr. Vitályos Fannyt (anyja neve: ................, születési hely, idő: ....................) 2017. május 11. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi igazgatósági elnök díjazásával azonos mértékben bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

592/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 2. mellékletét az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2017. május 15,

Felelős: Tarlós István

593/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Albrecht Utének, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. ügyvezetőjének havi bruttó díjazását 1 475 000 Ft-ra módosítja 2017. május 15. napjától.

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Tarlós István

594/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (9) bekezdése alapján úgy dönt, hogy megválasztja Barda Beátát (anyja neve: ..................., születési hely, idő: ....................) a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 650 000 Ft/hó munkabér megállapításával.

Felkéri a főpolgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

595/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket 2017. június 1. napjától - 2018. május 31. napjáig:

- dr. Orbán Balázs András elnök (anyja neve: ................, születési hely, idő: ....................);

- dr. Biró Zsolt (anyja neve: ..................., születési hely, idő: ....................);

- Sáfrány Szilvia (anyja neve: ..................., születési hely, idő: ....................).

- Az elnök díjazását bruttó 100 000 Ft/hó összegben, a tagok díjazását bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2017. június 1.

Felelős: Tarlós István

596/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy dr. Kádár Attila (anyja neve: ..................., születési hely, idő: ....................), a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nél fennálló ügyvezetői feladatok ellátására létrejött munkaviszonyát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bek. a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti 2017. május 22. napjával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. május 22.

Felelős: Tarlós István

597/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ENVIRODUNA Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- Visszahívja Kitzinger Adriennt a felügyelőbizottságban betöltött tisztségéből 2017. május 31. nappal.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Szmola Beátát (anyja neve: ..................., születési hely, idő: ....................) 2017. június 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2017. június 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító FPH003/1439-2/2017. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

598/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a .............. által benyújtott fellebbezés ügyében a főpolgármester FPH003/1439-2/2017. számú elsőfokú határozatát és meghozza az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő másodfokú határozatot. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

599/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Shakespeare: IV. Henrik” című előadás megrendezésére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2017. évi bérmegállapodása végrehajtására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

600/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a bérmegállapodás finanszírozása nem eredményezheti sem a Fővárosi Önkormányzat, sem a BKK Zrt.

- további vagyonfelélését,

- beruházásainak és felújításainak elhagyását vagy átütemezését, illetve

- szolgáltatásainak csökkenését.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

601/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

támogatja a BKV Zrt. 2017. évi bérmegállapodás útján a BKV Zrt. munkavállalóira irányuló bérfejlesztési megvalósítását.

602/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a bérmegállapodás végrehajtására irányulóan a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2017. évi üzleti terv módosításának, illetve a bérfejlesztéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében az erre vonatkozó szerződések, okiratok módosításának előkészítéséről, valamint azok Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra történő beterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

603/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/52-3/2017. sz. előterjesztést.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

604/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatot a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 104 795 842 E Ft
Saját tőke 104 209 038 E Ft
Jegyzett tőke 50 758 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 27 001 E Ft
Adózott eredmény 25 839 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. vezető tisztségviselője útján gondoskodjon arról, hogy a BVH Zrt. az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges közbenső mérlegét 2017. június 30-ai fordulónapra készítse el és azt könyvvizsgálattal alátámasztva az osztalékelőleg fizetési javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: a közbenső mérleg elkészítésére és Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztésére 2017. szeptember 30., az osztalékelőleg kifizetésére az erről szóló közgyűlési döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

605/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére - a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 2 114 812 E Ft
Saját tőke 1 408 061 E Ft
Jegyzett tőke 721 280 E Ft
Adózás előtti eredmény 23 315 E Ft
Adózott eredmény 21 221 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

606/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatot a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 51-53., Fekete Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007262) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 526 440 E Ft
Saját tőke 1 425 989 E Ft
Jegyzett tőke 588 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 14 820 E Ft
Adózott eredmény 13 687 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

607/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatot a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1026 Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 192 080 E Ft
Saját tőke 110 460 E Ft
Jegyzett tőke 45 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 7 821 E Ft
Adózott eredmény 7 430 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

608/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja ügyvezető jelentését a Társaság a 2016. évi éves beszámolójáról,

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatot a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (M & SILVER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. 8/64., nyilvántartási száma: 0002015, dr. Méri Sándor könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004639) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 305 518 E Ft
Saját tőke 126 734 E Ft
Jegyzett tőke 50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -172 266 E Ft
Adózott eredmény -172 266 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

609/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. május 25-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság felügyelőbizottsága jelentésének elfogadását a számadás, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredményfelhasználási indítvány megvizsgálásáról.

2. napirendi pont vonatkozásában: az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről.

3. napirendi pont vonatkozásában: az Igazgatóság évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2016. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a vonatkozó könyvvizsgáló jelentés alapján a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 127 447
Saját tőke 106 129
Jegyzett tőke 70 045
Adózás előtti eredmény 6 142
Adózott eredmény 4 172

4. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság közgyűlésének legfeljebb 30 napra történő felfüggesztését.

5. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság közgyűlésének legfeljebb 30 napra történő felfüggesztését.

6. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság közgyűlésének legfeljebb 30 napra történő felfüggesztését.

7. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság közgyűlésének legfeljebb 30 napra történő felfüggesztését.

8. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság közgyűlésének legfeljebb 30 napra történő felfüggesztését.

9. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság közgyűlésének legfeljebb 30 napra történő felfüggesztését.

10. napirendi pont vonatkozásában:

- Az arra vonatkozó döntést, hogy a Társaság közgyűlése felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát tizennyolc hónapos időtartamra, Halzer Istvánné 1 db A sorozatú 525338 sorszámú 100 000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényének legalacsonyabb 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és a Társaság vezérigazgatójának felhatalmazását a részvény visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

- Az arra vonatkozó döntést, hogy a Társaság közgyűlése felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát tizennyolc hónapos időtartamra Markovits Zoltánné 8 db A sorozatú 525325-től 525332-ig sorszámú darabonként 100 000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényének legalacsonyabb 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és a Társaság vezérigazgatójának felhatalmazását a részvények visszavásárlásról szóló szerződés megkötésére.

- Az arra vonatkozó döntést, hogy a Társaság közgyűlése felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát tizennyolc hónapos időtartamra Vörös Ferenc 5 db A sorozatú 525333-tól 525337-ig sorszámú darabonként 100 000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényének részvényenként legalacsonyabb 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és a Társaság vezérigazgatójának a felhatalmazását a részvények visszavásárlásról szóló szerződés megkötésére.

11. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására” tárgyú előterjesztés keretén belül a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozóan meghozott döntés szerint.

12. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján a 87/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakkal egyező (változatlan) összegű tiszteletdíj megállapítását a Társaság Igazgatósága és a felügyelőbizottság tagjainak részére 2017. évre vonatkozóan.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja (2017. május 25., megismétlés esetén 2017. június 1.)

Felelős: Tarlós István

610/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

2-4. napirendi pontok vonatkozásában:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. évi éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2016. évi tevékenységéről.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 125 045
Adózás előtti eredmény 604
Eredménytartalék 4 617
Osztalék 0
Adózott eredmény 379

- A 2016. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.

- Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

5. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság 2017. évi üzleti tervének 36 433 M Ft nettó árbevétellel történő elfogadását.

6. napirendi pont vonatkozásában: a Microsoft Enterprise Agreement meghosszabbítása tárgyú, legfeljebb 240 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja (2017. május 30., megismétlés esetén 2017. június 13.)

Felelős: Tarlós István

611/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2016. évi tevékenységéről készített üzleti jelentésének elfogadását.

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2016. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623) jelentésének elfogadását a Társaság 2016. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 15 185 541
Saját tőke 9 428 085
Jegyzett tőke 8 478 900
Adózás előtti eredmény 143 880
Adózott eredmény 143 880

Az ügyvezető - felügyelőbizottság által jóváhagyott - osztalékfizetési javaslatának elfogadását, mely szerint az ELMŰ Nyrt. tag részére a társasági szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. napig fizetendő osztalék 90 972 E Ft.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

612/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A Társaság könyvvizsgálójának (Huszár Annamária kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 1 350 800
Saját tőke 260 743
Jegyzett tőke 50 000
Adózás előtti eredmény 4 361
Adózott eredmény 4 344
Vállalkozási eredmény 1 794
Közhasznú eredmény 2 550

- A 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

613/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság Igazgatósága határozatának elfogadását a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság könyvvizsgálója (Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20., Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 005268) jelentésének elfogadását a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- A vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 12 212 306
Saját tőke 259 581
Jegyzett tőke 250 000
Adózás előtti eredmény 10 000
Adózott eredmény 9 581

- A 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a 2017. évi FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői számára a közösségi közlekedés díjmentes igénybevételével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

614/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1742/2016. (XII. 7.) és az 1743/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatokat.

615/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Egyetért és jóváhagyja, hogy a 17. FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői 2017. augusztus 4-21. között térítésmentesen vehessék igénybe Budapest közigazgatási határán belül a tömegközlekedési eszközöket.

616/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon arról, hogy a 2017. évi FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői számára a 2017. augusztus 4-21. között Budapest közigazgatási határán belül a tömegközlekedési eszközök térítésmentes igénybevételének biztosítása kapcsán szükséges további 5 M Ft többlet fedezetet a BKK Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervében szerepeltesse.

Határidő: a BKK Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervének alapítói elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2016. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

617/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (RÉ-DUÓ Könyvvizsgáló Bt., 1037 Budapest, Táborhegyi út 25., Rédei Emese könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004125) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 345 369 E Ft
Saját tőke 209 631 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 46 877 E Ft
Közhasznú eredmény 44 925 E Ft
Adózott eredmény 46 851 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

618/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Dr. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004097) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 451 192 E Ft
Saját tőke 298 362 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 84 449 E Ft
Közhasznú eredmény 83 092 E Ft
Adózott eredmény 84 313 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

619/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 408 000 E Ft
Saját tőke 271 077 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 74 286 E Ft
Közhasznú eredmény 45 894 E Ft
Adózott eredmény 73 900 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

620/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 159 673 E Ft
Saját tőke 84 075 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 29 781 E Ft
Közhasznú eredmény 29 171 E Ft
Adózott eredmény 29 781 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

621/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 931 234 E Ft
Saját tőke 1 337 398 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 370 550 E Ft
Közhasznú eredmény 348 711 E Ft
Adózott eredmény 370 020 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

622/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 751 886 E Ft
Saját tőke 23 387 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 298 E Ft
Közhasznú eredmény 1 282 E Ft
Adózott eredmény 1 296 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

623/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 367 303 E Ft
Saját tőke 320 910 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 61 199 E Ft
Közhasznú eredmény 57 672 E Ft
Adózott eredmény 61 161 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

624/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 155 441 E Ft
Saját tőke 112 343 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -7 503 E Ft
Közhasznú eredmény -33 236 E Ft
Adózott eredmény -7 513 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2016. évi veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen évközi kiértékelő jelentést és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

625/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 837 926 E Ft
Saját tőke 473 159 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 67 661 E Ft
Közhasznú eredmény 60 249 E Ft
Adózott eredmény 67 407 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

626/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 411 308 E Ft
Saját tőke 326 797 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 38 163 E Ft
Közhasznú eredmény 37 461 E Ft
Adózott eredmény 38 138 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

627/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 247 568 E Ft
Saját tőke 160 799 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -32 812 E Ft
Közhasznú eredmény -37 786 E Ft
Adózott eredmény -32 812 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2016. évi veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen évközi kiértékelő jelentést és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

628/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 124 327 E Ft
Saját tőke 584 295 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 209 686 E Ft
Közhasznú eredmény 188 101 E Ft
Adózott eredmény 209 441 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

629/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., Idei Erzsébet könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007023) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 803 678 E Ft
Saját tőke 287 037 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 126 657 E Ft
Közhasznú eredmény 126 657 E Ft
Adózott eredmény 126 657 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

630/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Baloghné Tasi Judit könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 812 130 E Ft
Saját tőke 576 177 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -45 179 E Ft
Közhasznú eredmény -99 261 E Ft
Adózott eredmény -45 179 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2016. évi veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen évközi kiértékelő jelentést és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

631/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését és határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 108 765 E Ft
Saját tőke 3 000 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 0 E Ft
Adózott eredmény 0 E Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

632/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Adószerviz-93 Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1031. Malomkerék u. 3., dr. Bakonyiné Juhász Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002907) jelentését a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 246 776 E Ft
Saját tőke 147 459 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 81 119 E Ft
Közhasznú eredmény -9 220 E Ft
Adózott eredmény 77 073 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

633/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 94 389 E Ft
Saját tőke 66 105 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -1 779 E Ft
Közhasznú eredmény -2 108 E Ft
Adózott eredmény -1 779 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2016. évi veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen évközi kiértékelő jelentést és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

634/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csabai-Szabó Szakértői Kft., 1212 Budapest, Martinász utca 22/1.; Csabai Gergely könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006216) jelentését a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az igazgatóság vonatkozó javaslatával a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 468 114 E Ft
Saját tőke 1 214 377 E Ft
Jegyzett tőke 1 271 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -19 903 E Ft
Adózott eredmény -22 330 E Ft

- Elfogadja a 2016. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a Társaság cégvezetőjét, hogy a Társaság 2016. évi veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen évközi kiértékelő jelentést és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére, valamint egy közterület elnevezésének pontosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

635/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el, illetve közterület nevét változtatja meg az alábbiak szerint:

Kerület Korábbi elnevezés/hrsz. Új elnevezés
XIII. 26116/2 hrsz. névtelen közterület Edison tér
26085/1126 hrsz. névtelen közterület Tripolisz tér
26130/48 hrsz. névtelen közterület Kubala László park
XVI. 117247/10 hrsz. névtelen közterület Zólyom utca
118543/4 és 117236/4 hrsz. névtelen közterületek Hanga utca
XVII. Népkert (128531/3 hrsz.) Népkert park
XVIII. 145111/313 hrsz. névtelen közterület Szentgyörgyi Dezső utca
145111/323 és 145111/383 hrsz. névtelen közterületek Széky Endre utca
145111/31 és 145111/381 hrsz. névtelen közterületek Békéssy Sándor utca
145111/291 és 145111/386 hrsz. névtelen közterületek Iharos Sándor utca
156001 hrsz. névtelen közterület Csőszkunyhó utca
XXI. Ráckevei-Soroksári Duna-ág part menti területén kialakításra kerülő sétány (többek közt a már lejegyzésre került 208261/16 és 206125/3 hrsz. névtelen közterületek) Kolonics György sétány
XXIII. 183723 hrsz. névtelen közterület Ugarszél köz
185609/2 hrsz. névtelen közterület Nádor Ödön utca

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2017. évi Karta elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

636/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a 2017. évi Európai Mobilitási Hét című programhoz az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Kartában megjelölt mindhárom kritérium vállalásával és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat támogató nyilatkozat kiadására fővárosi cégek által a KEHOP-5.2.8 „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

637/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által összesen 859 356 000 Ft támogatási összegű, az előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezett támogatási kérelmek benyújtását, továbbá a Fővárosi Vízművek Zrt. által összesen 54 160 000 Ft támogatási összegű, az előterjesztés 2. sz. mellékletében részletezett támogatási kérelem benyújtását.

A projektekhez szükséges önrészt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja.

638/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a „Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése” című, 229 074 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

639/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a „Pesterzsébeti Sós-jódos fürdő energetikai fejlesztése” című, 173 448 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

640/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a „Széchenyi Gyógyfürdő és Dandár Fürdő energetikai fejlesztése” című, 141 474 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

641/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a „Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése” című, 78 840 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

642/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a „Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése” című, 236 520 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

643/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Fővárosi Vízművek Zrt. által „A Fővárosi Vízművek Zrt. ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése” című, 54 160 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének és 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

644/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

645/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalában, Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt személy meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

646/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként (egyedüli tagként) eljárva

- Jóváhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a BDK Kft.-vel 2017. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

647/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2017. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal bruttó 6 844 787 E Ft összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak taggyűlési döntést követő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

648/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

649/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

650/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és a 2017. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve a működésének 2017. évi költségvetési javaslatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

651/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

652/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2017. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 440,3 M Ft összegben, melynek fedezetét a Budapest Főváros költségvetésében megtervezett „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat 2017. évi előirányzata biztosítja.

653/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2017. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költségvetésben szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

654/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok „1. Jóváhagyandó megállapodás módosítások” cím alatt szereplő

A 6841. egyedi azonosító számú a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” c. beruházási feladat megvalósítási megállapodásának 6. számú módosítását;

A 7096. egyedi azonosító számú az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” c. beruházási feladat fejlesztési megállapodásának 8. számú módosítását;

A 7094. egyedi azonosító számú az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” c. beruházási feladat fejlesztési megállapodásának 7. számú módosítását;

A 7142. egyedi azonosító számú a „Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)” c. beruházási feladat fejlesztési megállapodásának 1. számú módosítását;

A 6673. egyedi azonosító számú az „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” c. fejlesztési feladat megvalósítási megállapodásának 6. számú módosítását;

A 6623. egyedi azonosító számú a „VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” c. fejlesztési feladat megvalósítási megállapodásának 6. számú módosítását;

A 6838. egyedi azonosító számú az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok” c. fejlesztési feladat megvalósítási megállapodásának 5. számú módosítását;

A 7299. egyedi azonosító számú a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez (MILLFAV)” c. fejlesztési feladat fejlesztési megállapodásának 1. számú módosítását;

A 6820. egyedi azonosító számú a „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezési munkáinak megvalósítására” c. fejlesztési feladat megvalósítási megállapodásának 7. számú módosítását;

A 7076. egyedi azonosító számú az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” c. fejlesztési feladat megvalósítási megállapodásának 2. számú módosítását

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fejlesztési és megvalósítási megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

655/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „2. Jóváhagyandó megállapodás módosítások” cím alatt szereplő

A 7293. egyedi azonosító számú a „Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” c. beruházási feladat megvalósítási megállapodásának 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

656/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladathoz kapcsolódóan, a BKK Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatának fedezetére 1 417 529 297 Ft többletforrás biztosítása szükséges. A hiányzó 1 058 570 536 Ft többletforrás biztosítására Magyarország Kormányának döntését és a kapcsolódó támogatási szerződés módosítását követően kerül sor. Amennyiben a Kormány dönt a hiányzó többletforrás biztosításáról a fennmaradó 358 958 761 Ft támogatási szerződésben el nem számolható költségek fedezetére kötelezettséget vállal a Főváros.

Határidő: a Kormány döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

657/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Kormány dönt a hiányzó többletforrás biztosításáról, gondoskodjon az „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladathoz kapcsolódó szerződések, valamint költségvetési előirányzat módosításról szóló döntések Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a Kormány döntését követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” egy megállapodásának határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

658/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VII. kerület, Rottenbiller utca 35. szám alatti Társasház (képviseli: Perity Ákos László, Proposyum Projekt Kft.) között 2016. március 2. napján megkötött, FPH059/98-3/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VII. kerület, Rottenbiller utca 35. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül; a pályázó levélben történő értesítésére a döntést követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter megalapításáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

659/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, Budapest Airport Zrt., a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. és a Nemzeti Befektetési Ügynökség közötti együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a 2013. évi dunai árvíz kapcsán keletkezett többletköltségek elszámolására vonatkozó megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

660/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1589/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy.

határozatot az alábbiak szerint:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2013. évi dunai árvíz helyreállítási munkái során keletkezett többletköltségek BKV Zrt.-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel való elszámolásával kapcsolatban megállapodás előkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről intézkedjen.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István.”

661/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a 2013. évi dunai árvíz utáni helyreállítás kapcsán keletkezett többletköltségek kifizetéséről szóló elszámolási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a pénzmaradvány jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

662/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési Zrt.-vel a 2013. évi dunai árvíz utáni helyreállítás kapcsán keletkezett többletköltségek kifizetéséről szóló elszámolási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a pénzmaradvány jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat az UEFA 2019-es Női Bajnokok Ligája döntő és Férfi Szuperkupa döntő megrendezésére irányuló „A rendező város hatóságának kötelezettségvállalásai” tárgyú nyilatkozatok kiadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

663/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest rendező városként támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályázatát a 2019-es UEFA Női Bajnokok Ligája döntő és a 2019-es UEFA Férfi Európai Szuperkupa döntő megrendezésére azzal a feltétellel, hogy az MLSZ az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti levelében vállalta a rendezvényekkel kapcsolatban Budapestre, így a Fővárosi Önkormányzatra is háruló összes költség viselését.

664/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a) Úgy dönt, hogy az MLSZ sikeres pályázata érdekében az MLSZ-szel együttműködve vállalja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltakat, feltéve, ha az UEFA az MLSZ-t jelöli ki a 2019-es UEFA Női Bajnokok Ligája döntő mérkőzés és a kiegészítő események megrendezésére a rendező városban. Felkéri a főpolgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírására.

b) Úgy dönt, hogy az MLSZ sikeres pályázata érdekében az MLSZ-szel együttműködve vállalja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltakat, feltéve, ha az UEFA az MLSZ-t jelöli ki a 2019-es UEFA Férfi Európai Szuperkupa döntő mérkőzés és a kiegészítő események megrendezésére a rendező városban. Felkéri a főpolgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

665/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az MLSZ-szel a 2019-es UEFA Női Bajnokok Ligája döntő és a 2019-es UEFA Férfi Európai Szuperkupa döntő megrendezéséhez szükséges intézkedésekről, valamint gondoskodjon az MLSZ és az UEFA közötti megállapodás végrehajtásához, a költségviselés feltételeinek biztosításához szükséges döntések, megállapodások, nyilatkozatok előkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: tárgyalások: folyamatos; a Közgyűlés elé terjesztés: 2017. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat tankerületi központ és szakképzési centrum által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó tulajdonosi vélemény kiadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

666/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy szakmai alapdokumentumában a tagintézmény alapfeladatának téves bejegyzését pontosítsa és felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

667/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központ Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumába az alapfeladat bővítése bevezetésre kerüljön és felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

668/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Újpesti Babits Mihály Gimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény maximális tanulólétszámát 650 főről 730 főre emelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

669/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény alapfeladata az óvodai neveléssel bővüljön, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

670/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény telephelye megszüntetésre kerüljön, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

671/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Budai Tankerületi Központ Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a jogszabályváltozás miatti módosítást, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását meghatározó feladatbővítést a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

672/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Budai Tankerületi Központ Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátását meghatározó feladatbővítést a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

673/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Budai Tankerületi Központ Palotás Gábor Általános Iskola átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált intézményen belüli integrált ellátását meghatározó feladatbővítést a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

674/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Budai Tankerületi Központ Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény maximális tanulólétszámát 100 főről 120 főre emelje, valamint az alapfeladatok módosítását a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

675/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum BVHSZC Bókay János Szakgimnáziumának átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézményben folyó felnőttoktatás maximális tanulólétszámát 100 főről 200 főre emelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

676/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolájának átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézményben folyó felnőttoktatás maximális tanulólétszámát 500 főről 600 főre emelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

677/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának átszervezésére vonatkozó szándékát, miszerint bevezeti az IT mentor, a Rendészeti ügyintéző, a Rendőr tiszthelyettes új szakmák indítását, valamint csatlakozik a Honvédelmi Minisztérium által szervezett kadétképzéshez, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

678/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum szakképző intézményt érintő átszervezésre vonatkozó szándékát, miszerint a Nonprofitmenedzser szakmát törli az iskolarendszerű képzések köréből és az Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó képzést módosítja, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

679/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot 650 főről 550 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

680/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 650 főről 440 főre, felnőttoktatási tagozaton 725 főről 550 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

681/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Harsányi János Szakgimnáziumára és Szakközépiskolájára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 500 főről 450 főre csökkentse, felnőttoktatási tagozaton 100 főről 120 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

682/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 1000 főről 750 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

683/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 1000 főről 700 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

684/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot felnőttoktatási tagozaton 50 főről 120 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

685/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 810 főről 600 főre csökkentse, felnőttoktatási tagozaton 110 főről 200 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

686/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Leövey Klára Közgazdasági Szakgimnáziumára és Szakközépiskolájára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 850 főről 600 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

687/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 650 főről 550 főre csökkentse, felnőttoktatási tagozaton 100 főről 130 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

688/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 875 főről 550 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

689/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 720 főről 600 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

690/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziumára és Kollégiumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 1160 főről 900 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

691/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 720 főről 550 főre csökkentse, felnőttoktatási tagozaton 170 főről 250 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

692/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziumára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot felnőttoktatási tagozaton 50 főről 100 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

693/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BGSZC Budai Középiskolájára vonatkozó átszervezési szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot nappali tagozaton 1544 főről 1400 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

694/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum alapfeladatának bővítését a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásával, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

695/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum szakképző intézményt érintő átszervezésre vonatkozó szándékát, miszerint a fröccsöntő, a csatornamű-kezelő, a hulladékfelvásárló és -gazdálkodó, az automatikai technikus, az elektronikai műszerész, a gépi forgácsoló, a hulladékgazdálkodó, a műszaki informatikus, a villanyszerelő szakmát törli az iskolarendszerű képzések köréből és újként felveszi a vízügyi szakmunkás, a vízgazdálkodó technikus, a sportedző (a sportág megjelölésével), a gyógymasszőr, az autoelektronikai műszerész, a hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, a hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő, az autóbuszvezető, a tehergépkocsi-vezető és a honvédelmi igazgatási ügyintéző szakképesítést, valamint az épületgépészet, a közlekedésgépész, a közlekedés, szállítmányozás és logisztika és a honvédelem ágazatokat, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

696/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 200 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

697/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 200 főre növelje, valamint a kollégiumi feladatellátási hely férőhelyeinek számát 81 főről 72 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

698/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 200 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

699/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 200 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

700/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 200 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

701/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 300 főről 400 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

702/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 250 főről 300 főre növelje, valamint nappali munkarendű képzés létszámát 2000 főről 1400 főre csökkentse, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

703/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 200 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

704/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum a BMSZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a maximális tanulólétszámot a felnőttoktatási tagozaton 100 főről 250 főre, valamint nappali munkarendű képzésen 630 főről 700 főre növelje, ezt a szakmai alapdokumentumában átvezesse és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

705/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Adminisztrációs hiba miatt módosítja a 485/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint: „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Dél-Budai Tankerületi Központ Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a kifutott és a helyette belépő képzési forma, annak követelményeinek megfeleltetésével kapcsolatos módosítások átvezetése a szakmai alapdokumentumban megtörténjen és felkéri a főpolgármestert, hogy a Dél-Budai Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse”.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

706/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky u. 11.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Koromné Beck Zsuzsanna által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

707/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Kajáry Ildikó által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

708/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Budapesti III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-52.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a dr. Kántor Gézáné által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

709/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Vécsey János Leánykollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Reith Gábor által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

710/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Vécsey János Leánykollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Tolonicsné Farkas Julianna által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

711/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium (1142 Budapest, Rákospatak u. 101.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Kovács Zsuzsanna által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

712/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Rábel Krisztina által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

713/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Török Ildikó által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

714/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Hajdu Zsolt által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

715/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium (1106 Budapest, Mádi u. 173.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan az Edényi László által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

716/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája (1034 Budapest, Huba utca 7.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Nagy Edit által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

717/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája (1034 Budapest, Huba utca 7.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Gál Ferenc által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

718/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája (1034 Budapest, Huba utca 7.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Balogh Andrej által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

719/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1106 Budapest, Maglódi út 8.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Rudas Péter által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

720/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája (1097 Budapest, Ecseri út 7.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Kóbor Zoltán által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

721/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (1194 Budapest, Csengő utca 1.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Somodiné Balázs Andrea által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

722/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (1194 Budapest, Csengő utca 1.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Gál Ferenc által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

723/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BGSZC Budai Középiskolája (1126 Budapest, Márvány utca 32.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Banusné Molnár Zsuzsanna által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

724/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BGSZC Budai Középiskolája (1126 Budapest, Márvány utca 32.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Lovrity Andrea által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

725/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma (1212 Budapest, Széchenyi utca 95.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a dr. Vásár Szilvia által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

726/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma (1074 Budapest, Dohány utca 65.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Légrádi Zsuzsanna által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum főigazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

727/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 28-30.) intézményvezetői pályázatára vonatkozóan a Friedrich Attila által benyújtott vezetői pályázatot - amennyiben az a pályázati és a jogszabályi feltételeknek megfelel - támogatja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Juha Richárd: IV. Károly című szobra végleges elhelyezéséhez

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

728/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján -, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az elhelyezési, a későbbi karbantartási és szükség szerinti felújítási költségek vállalása mellett felállítsa a Budapest V. kerületben, a tulajdonában lévő, Városháza park elnevezésű 24357 helyrajzi számú közterületen Juha Richárd: IV. Károly című szobrát.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: a határozat megküldésére: 10 nap; a tulajdonosi hozzájárulás aláírására: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

729/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat tulajdonosi jóváhagyás megadására a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. részére a Budapesti Nyári Fesztivál programsorozattal összefüggésben az alapító okiratban meghatározott értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylethez

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

730/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján hozzájárul, hogy a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. a „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. programjaihoz kapcsolódó hang- és világítástechnika tervezése, kivitelezése a szükséges eszközök és kezelőszemélyzet biztosításával, valamint a városmajori és a Margit-szigeti szabadtéri színházak erősáramú rendszerének üzemeltetése” tárgyban kiírt sikeres nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az Omega Trading Zrt.-vel az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti vállalkozási szerződést megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a kulturális területet érintő befejezetlen beruházás selejtezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

731/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jóváhagyja a számviteli nyilvántartásokban 45 679 600 Ft összeggel nyilvántartott, a Vígszínház, Pesti Színház rekonstrukciója előkészítése során keletkezett tervek selejtezését. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tervek Budapest Főváros Levéltárában történő elhelyezéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

732/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegéből 2017. április 30-i hatállyal (könyv szerinti értéken összesen 45 679 600 Ft bruttó, 0 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 45 679 600 Ft nettó összegben) történő kivezetéséről.

Határidő: 2017. június 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

733/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

A napirend 48. pontja: Javaslat a 157/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

734/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 157/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozatban foglalt jelentés elkészítésére vonatkozó határidőt 2017. szeptember 30-ra módosítja.

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF jelentés kikérésére

Előterjesztők: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

735/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert a „Budapest Szíve” program végrehajtásával kapcsolatos OLAF jelentés kikérésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a „Budapest Szíve” program végrehajtásával kapcsolatos OLAF jelentés magyar és angol nyelvű változatának nyilvánosságra hozatalára a Fővárosi Önkormányzat honlapján.

Határidő: az OLAF jelentés átvétele

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára a „Budapest Szíve” program végrehajtásával kapcsolatos OLAF jelentésből esetlegesen következő hátrányos jogkövetkezmények csökkentése céljából.

Határidő: az OLAF jelentés átvételét követő 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

A napirend 50. pontja: Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására

Előterjesztők: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

736/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 51. pontja: Javaslat közlekedési jogszabályok módosítására vonatkozó kezdeményezésre az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési jog alapján

Előterjesztők: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

A napirend 52. pontja: Javaslat a BKV Zrt. T-327/15 számú budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása tárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására

Előterjesztő: Székely Sándor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

737/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Leventének a „Javaslat közlekedési jogszabályok módosítására vonatkozó kezdeményezésre az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési jog alapján”, a „Javaslat a BKV Zrt. T-327/15 számú budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása tárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására” és a „Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására” című előterjesztések napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

738/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a BKV Zrt. 327/15 számú budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása tárgyú beszerzési eljárást. A vizsgálat terjedjen ki arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével az eljárás megszüntetése és új beszerzési eljárás lefolytatása milyen mértékű előnyt eredményezhet a BKV Zrt. részére. Amennyiben a beszerzés módosított feltételekkel történő lefolytatása a Fővárosi Önkormányzat érdekében áll, abban az esetben a szükséges intézkedéseket ennek érdekében tegye meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megtett intézkedésekről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

A napirend 53. pontja: Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására

Előterjesztő: Tokody Marcell

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére