Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése

az 1-14. §-ok és a 16-38. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati kör 2018. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 250 907 982 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 408 482 545 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 157 574 563 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése

bevételi főösszegét 499 874 405 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 499 874 405 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti -157 574 563 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 52 411 096 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,

b) 76 167 887 ezer Ft összeget a 2018-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,

c) 29 245 916 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 83 950 000 ezer Ft.));

d) 173 195 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz,

e) 423 531 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek) és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2018. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000-500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat) sorszáma. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s és egyéb társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felhalmozási célú támogatások” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további felhalmozási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, felhalmozási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felhalmozási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000-500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 4 335 960 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 975 864 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet, figyelemmel e rendelet 20. § (3) és 21. § (5) bekezdéseire. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2018. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján -, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2018. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címeken összesen 692 200 ezer Ft,

színházművészeti szervezetek támogatása

a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801

címeken összesen 3 186 800 ezer Ft,

táncművészeti szervezetek támogatása

a 838602, 838702 címeken összesen 52 200 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 139 320 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 9 180 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 216 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;

b) az iparűzésiadó-bevételnek, az idegenforgalmiadó-bevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel-keretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(4) A „893201 BKK AFC Átmeneti finanszírozás” címen tervezett előirányzat az AFC projekthez kapcsolódóan az év folyamán felmerülő fizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. A kölcsönt a BKK Zrt. tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

(5) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a támogatási szerződéssel összhangban, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követően kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni.

(6) *  A „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására, jogi képviseleti díjakra és minden egyéb jogi szakértői tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A címkód felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket, amelyeknél - tekintettel a rövid határidők szigorú betartására és a kifizetés kötelező jellegére - nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(8) *  A „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat előirányzatai terhére kizárólag a Fővárosi Közgyűlés külön döntésével vállalható kötelezettség.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és a tanácsnok döntését követően.

(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott és megkötött Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.

(8) *  Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához kapcsolódóan a két közgyűlés között felmerült és teljesítésigazolással ellátott számlák kiegyenlítése érdekében a projekt összköltségét meghaladó árfolyam-különbözet a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címről finanszírozható. A kifizetésekről az utolsó kifizetést követően a közgyűlést tájékoztatni és ezzel egyidőben az előirányzatokat rendezni kell.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000-500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs kiadások,

d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradvány elszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből,

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (6) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1. napjától 45 000 forintban állapítja meg.

(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozók részére 2018. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2018. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. Egyes feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott - személyi juttatás és járulék soron tartós jelleggel tervezett - feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A korábban saját létszámkerettel ellátott és tartós jellegű személyi kiadással fedezett feladat vásárolt szolgáltatásként történő megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

(6) Az egyéb, működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához - amelyeknek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel - nem kell irányító szervi előzetes egyedi engedély.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

Amennyiben a pályázati kiírások közzététele és a benyújtás határideje között nincs lehetőség közgyűlési döntés meghozatalára, akkor a „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete” címen elkülönített érvényes előirányzat erejéig - a pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítási igényről szóló előzetes főpolgármesteri döntés alapján - nyújthatnak be a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek többlettámogatást igénylő szakmai pályázatokat.

A „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete” címről az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik.

(2) A többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást.

(3) A Fővárosi Közgyűlést - a pályázati eredményhirdetést követő soron következő rendes ülésen - a szakmailag illetékes ágazatnak a főpolgármesteri előzetes jóváhagyással benyújtott pályázatokról tájékoztatni kell.

Sikertelen pályázat esetén az ágazatilag illetékes szakmai főosztály - a döntést követően haladéktalanul - köteles gondoskodni az előirányzat-visszacsoportosítás kezdeményezéséről főosztályi adatszolgáltatás alapján.

(4) *  A Fővárosi Önkormányzat által ágazati szakmai pályázatokon elnyert beruházási vagy felújítási célú támogatások esetében, a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okirat-készítési kötelezettség.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2018. szeptemberi vagy a rá következő első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2018. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő feltöltését megelőző rendes ülésre.

c) E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások és átcsoportosítások közgyűlési hatáskörben

19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt előirányzat terhére új és meglévő kiemelt előirányzatra irányuló módosítás és átcsoportosítás, címeken belül és címek között előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.

Az előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(2) A főpolgármester előzetes engedélye nélkül főosztályi adatszolgáltatás alapján megjeleníthetők a költségvetési rendeletmódosításban:

a) a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások,

b) *  valamennyi önkormányzati és hivatali címkód esetében, a fejlesztésekhez nem kapcsolódó működési kiadások tekintetében - egy adott címkódot érintő, mindösszesen - 3000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti átcsoportosítás,

c) jogszabály alapján felhasználási kötöttséggel járó önkormányzati és állami többletbevételek tervbe vétele.

19. Előirányzat-módosítások és átcsoportosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) *  A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000-800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a 800000-es címek esetében címen belül a kiemelt előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult - előzetes főpolgármesteri engedélyt követően -, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.

Nem kell előzetes főpolgármesteri engedély a 3 millió forintot meg nem haladó, fejlesztési feladatokhoz nem kapcsolódó, működési kiadások közötti átcsoportosításoknál.

A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt - esetenként maximum 150 millió Ft erejéig - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka”,

c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

d) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,

e) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

f) „918202 Budapesti Sport Keret”,

g) „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka”,

h) „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete”,

i) *  „740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete”,

j) *  „845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolási kerete”,

k) *  „848901 BFVK Zrt. 2017. évi elszámolási kerete”.

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

A céltartalékokból és keretekből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

(5) *  A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”, a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” címek előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-570100 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,- 5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a vis maior jellegből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okirat készítési kötelezettség.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c) A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen tervezett felújítási feladatokhoz kapcsolódóan címen belül az önkormányzati felújítások, illetve az ahhoz kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiemelt előirányzatokon belül, a feladatok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) *  Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

„856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei”,

„845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai”.

(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.

b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás és a kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorokra.

c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.

d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.

e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.

f) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási és felújítási támogatásokhoz, illetve kölcsönökhöz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások címen belül.

g) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel” feladat beruházási előirányzatai és a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel” cím többi dologi előirányzata közötti átcsoportosítás.

(11) A Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján - a közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt - meghozott főpolgármesteri döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosításokról is a főpolgármester dönt.

(12) Az intézményi beruházások/felújítások esetében a feladatok közötti átcsoportosítások előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötöttek. A módosítással érintett feladatokra a főpolgármesteri döntést követően vállalható kötelezettség.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági javaslatok alapján * 

21. § (1) *  Az érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(6) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) * 

(4) A „916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka” cím felhasználásáról az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „841301 Sport célú támogatás” címre történő átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(5) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt esetenként a 150 millió Ft-ot meghaladó kiadások tekintetében - éves szinten mindösszesen 2 milliárd Ft-ig - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(6) A (2)-(5) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. § Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(2) *  21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, javaslataikat legkésőbb 2018. december 3-ig tehetik meg.

(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. § (1) *  A bevételek tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címek esetében saját hatáskörben, adott címen belül, kiemelt előirányzaton belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok, valamint a rovatok között csoportosíthatnak át.

(2) *  A kiadások tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címek esetében saját hatáskörben, adott címen belül, kiemelt előirányzaton belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok, valamint a rovatok között csoportosíthatnak át.

A dologi kiadásokon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások sor nem emelhető/csökkenthető a többi dologi kiadási sorral szemben, mert az az adott feladat összköltségét módosítja.

(3) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal - a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti - kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulék költségek fedezetének hiányát.

(4) A felhalmozási kiadásokon belül az adott feladaton belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások, valamint a fordított áfához kapcsolódó többi dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az intézményi beruházások/felújítások esetében a feladatok közötti átcsoportosítások saját hatáskörben nem végrehajthatók; ezek módosítására e rendelet 20. § (12) bekezdésében részletezettek alapján kerülhet sor.

(5) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti - és minden egyéb, az (1), (2), (3) és (4) bekezdésekben nem érintett esetekben szükséges - előirányzat-átcsoportosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről - az áht-n belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, az áfa-visszatérítés és az előzetes főpolgármesteri vagy közgyűlési engedéllyel benyújtott pályázatokon elnyert támogatások kivételével valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani. A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-áig elindítani az előzetes főpolgármesteri engedélykérést. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően - közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, az áfa-visszatérítésből és előzetes főpolgármesteri vagy közgyűlési engedéllyel benyújtott pályázatokon elnyert támogatásokból származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a teljesülést vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2018. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő legfeljebb 90 napig.

A gazdasági társaságok a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg kötelesek elszámolni a 2018. évi éves szerződésük elfogadását megelőző időszakról.

A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2018. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2018. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2018. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2018. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-éig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

26. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-éig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

27. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

28. Egyéb rendelkezések

34. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

29. Hatályba léptető rendelkezés

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

30. Átmeneti rendelkezés

36. § A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott azon köztisztviselő, aki az e rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, a 15. § (1) bekezdésben megállapított illetményalap-emelésből adódó különbözetre 2018. január 1-től, amennyiben közszolgálati jogviszonya ezt követően jött létre, annak időpontjától jogosult.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezés

37. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

1/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

1/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az önkormányzati körben 2018-2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1/c. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az önkormányzati körben 2018-2021. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2018-2021. évben önkormányzati körben

1/e. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

2. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

2/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

3/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
a teljes futamidőre számítva

3/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezettel

3/c. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

4/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése


  Vissza az oldal tetejére