Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 9168 ezer Ft-tal,

kiadási főösszegét 9168 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,

módosított költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,

módosított kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 2017. évi központi költségvetés módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának 13. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 2 800 ezer Ft-tal, valamint egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. évi nyitó költségvetésben betervezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 2017. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény - a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt - többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5212 ezer Ft-tal, egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(5) A Magyar Államkincstár a 2017 decemberében leutalt, 2018. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 2018. január havi elszámolásában még 1 156 ezer Ft-ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 1156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.

(6) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

2. § Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3. § (1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 3 979 050 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 3 987 062 ezer Ft” szöveg lép.

4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Címrend 2017. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat
1 2 3 4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 252 272 663 8 012 252 280 675
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -187 316 522 0 -187 316 522
Működési célra -12 541 264 0 -12 541 264
Felhalmozási célra -174 775 258 0 -174 775 258
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 29 759 805 8 012 29 767 817
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 26 854 945 8 012 26 862 957
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 40 512 0 40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 119 973 0 119 973
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 6 851 885 5 212 6 857 097
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 4 247 134 2 800 4 249 934
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 15 595 441 0 15 595 441
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 884 597 0 884 597
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 020 263 0 2 020 263
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 50 165 431 0 50 165 431
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 166 387 0 3 166 387
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 47 437 0 47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 46 101 884 0 46 101 884
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 849 723 0 849 723
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 129 659 317 0 129 659 317
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 200 0 200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 0 77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 129 146 000 0 129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 129 060 000 0 129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 86 000 0 86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 436 117 0 436 117
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 33 975 172 0 33 975 172
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 13 667 511 0 13 667 511
4.2. Ellátási díjak 4 378 123 0 4 378 123
4.3. Egyéb működési bevételek 250 641 0 250 641
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 6 785 985 0 6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 745 150 0 5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek 1 040 835 0 1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 6 135 107 0 6 135 107
4.5.1. Kiszámlázott áfa 5 366 993 0 5 366 993
4.5.2. Áfa-visszatérítés 768 114 0 768 114
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 757 805 0 2 757 805
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 5 189 842 0 5 189 842
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 5 169 957 0 5 169 957
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 128 330 0 128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 150 0 150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 5 041 477 0 5 041 477
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 19 885 0 19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 2 901 816 0 2 901 816
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 1 600 000 0 1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 301 816 0 1 301 816
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 621 280 0 621 280
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 577 739 0 577 739
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 43 541 0 43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 480 025 511 1 156 480 026 667
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 187 316 522 0 187 316 522
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 473 960 229 1 156 473 961 385
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 50 430 500 0 50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 314 882 066 0 314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 46 856 132 0 46 856 132
1.3.1. Működési célra 20 158 631 0 20 158 631
1.3.2. Felhalmozási célra 26 697 501 0 26 697 501
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 42 441 224 0 42 441 224
1.4.1. Működési célra 29 180 703 0 29 180 703
1.4.2. Felhalmozási célra 13 260 521 0 13 260 521
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -42 441 224 0 -42 441 224
1.5.1. Működési célú -29 180 703 0 -29 180 703
1.5.2. Felhalmozási célú -13 260 521 0 -13 260 521
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 423 531 1 156 424 687
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 61 368 000 0 61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 6 065 282 0 6 065 282
Bevételek mindösszesen 732 298 174 9 168 732 307 342

2. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2017. évi
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati
kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
módosított előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 18 440 484 472 642 18 913 126 372 741 480 729 66 479 919 949 336 552 711 375 921 556 0 712 474 267 355 365 936 376 874 927 66 479 732 307 342
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 14 925 379 459 321 15 384 700 5 841 23 000 0 28 841 236 845 644 21 490 0 236 867 134 251 776 864 503 811 0 252 280 675
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -32 960 211 -1 418 656 -34 378 867 -8 595 968 -2 938 427 -947 496 -12 481 891 -127 184 924 -13 270 840 0 -140 455 764 -168 741 103 -17 627 923 -947 496 -187 316 522
Működési célra -20 429 377 -154 738 -20 584 115 -6 962 869 -1 937 700 -947 496 -9 848 065 22 450 626 -4 559 710 0 17 890 916 -4 941 620 -6 652 148 -947 496 -12 541 264
Felhalmozási célra -12 530 834 -1 263 918 -13 794 752 -1 633 099 -1 000 727 0 -2 633 826 -149 635 550 -8 711 130 0 -158 346 680 -163 799 483 -10 975 775 0 -174 775 258
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 1 127 867 0 1 127 867 141 0 0 141 28 620 309 19 500 0 28 639 809 29 748 317 19 500 0 29 767 817
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 26 862 957 0 0 26 862 957 26 862 957 0 0 26 862 957
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 40 512 0 0 40 512 40 512 0 0 40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 119 973 0 0 119 973 119 973 0 0 119 973
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 6 857 097 0 0 6 857 097 6 857 097 0 0 6 857 097
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 4 249 934 0 0 4 249 934 4 249 934 0 0 4 249 934
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 15 595 441 0 0 15 595 441 15 595 441 0 0 15 595 441
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 884 597 0 0 884 597 884 597 0 0 884 597
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 127 867 0 1 127 867 141 0 0 141 872 755 19 500 0 892 255 2 000 763 19 500 0 2 020 263
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 118 481 0 118 481 0 0 0 0 50 046 950 0 0 50 046 950 50 165 431 0 0 50 165 431
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 3 166 387 0 0 3 166 387 3 166 387 0 0 3 166 387
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 47 437 0 0 47 437 47 437 0 0 47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 107 216 0 107 216 0 0 0 0 45 994 668 0 0 45 994 668 46 101 884 0 0 46 101 884
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 11 265 0 11 265 0 0 0 0 838 458 0 0 838 458 849 723 0 0 849 723
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 95 000 0 95 000 0 0 0 0 129 564 317 0 0 129 564 317 129 659 317 0 0 129 659 317
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 129 146 000 0 0 129 146 000 129 146 000 0 0 129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 129 060 000 0 0 129 060 000 129 060 000 0 0 129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 86 000 0 0 86 000 86 000 0 0 86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 95 000 0 95 000 0 0 0 0 341 117 0 0 341 117 436 117 0 0 436 117
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 13 321 349 423 500 13 744 849 5 700 0 0 5 700 20 224 623 0 0 20 224 623 33 551 672 423 500 0 33 975 172
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 200 390 326 556 6 526 946 1 428 0 0 1 428 7 139 137 0 0 7 139 137 13 340 955 326 556 0 13 667 511
4.2. Ellátási díjak 4 358 123 20 000 4 378 123 0 0 0 0 0 0 0 0 4 358 123 20 000 0 4 378 123
4.3. Egyéb működési bevételek 101 909 1 932 103 841 4 200 0 0 4 200 142 600 0 0 142 600 248 709 1 932 0 250 641
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 110 000 0 110 000 0 0 0 0 6 675 985 0 0 6 675 985 6 785 985 0 0 6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 0 0 0 0 0 5 745 150 0 0 5 745 150 5 745 150 0 0 5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek 110 000 0 110 000 0 0 0 0 930 835 0 0 930 835 1 040 835 0 0 1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 2 548 580 75 012 2 623 592 72 0 0 72 3 511 443 0 0 3 511 443 6 060 095 75 012 0 6 135 107
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA 1 780 466 75 012 1 855 478 72 0 0 72 3 511 443 0 0 3 511 443 5 291 981 75 012 0 5 366 993
4.5.2. ÁFA visszatérítés 768 114 0 768 114 0 0 0 0 0 0 0 0 768 114 0 0 768 114
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 347 0 2 347 0 0 0 0 2 755 458 0 0 2 755 458 2 757 805 0 0 2 757 805
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 41 477 0 41 477 0 0 0 0 5 148 365 0 0 5 148 365 5 189 842 0 0 5 189 842
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) 41 477 0 41 477 0 0 0 0 5 128 480 0 0 5 128 480 5 169 957 0 0 5 169 957
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 128 330 0 0 128 330 128 330 0 0 128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 150 0 0 150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 41 477 0 41 477 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 5 041 477 0 0 5 041 477
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 19 885 0 0 19 885 19 885 0 0 19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 169 657 35 500 205 157 0 0 0 0 2 696 659 0 0 2 696 659 2 866 316 35 500 0 2 901 816
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 0 1 600 000 1 600 000 0 0 1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 169 657 35 500 205 157 0 0 0 0 1 096 659 0 0 1 096 659 1 266 316 35 500 0 1 301 816
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 51 548 321 51 869 0 23 000 0 23 000 544 421 1 990 0 546 411 595 969 25 311 0 621 280
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 50 348 321 50 669 0 23 000 0 23 000 502 080 1 990 0 504 070 552 428 25 311 0 577 739
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 0 1 200 0 0 0 0 42 341 0 0 42 341 43 541 0 0 43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 3 515 105 13 321 3 528 426 366 900 457 729 66 479 891 108 99 707 067 375 900 066 0 475 607 133 103 589 072 376 371 116 66 479 480 026 667
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3 515 105 13 321 3 528 426 366 900 457 729 66 479 891 108 98 878 988 84 018 000 0 182 896 988 102 760 993 84 489 050 66 479 187 316 522
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 3 515 105 13 321 3 528 426 366 900 457 729 66 479 891 108 93 641 785 375 900 066 0 469 541 851 97 523 790 376 371 116 66 479 473 961 385
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 50 430 500 0 0 50 430 500 50 430 500 0 0 50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 314 882 066 0 314 882 066 0 314 882 066 0 314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 3 165 105 13 321 3 178 426 366 900 457 729 66 479 891 108 42 786 598 0 0 42 786 598 46 318 603 471 050 66 479 46 856 132
1.3.1. Működési célra 2 495 510 9 445 2 504 955 366 900 440 422 66 479 873 801 16 779 875 0 0 16 779 875 19 642 285 449 867 66 479 20 158 631
1.3.2. Felhalmozási célra 669 595 3 876 673 471 0 17 307 0 17 307 26 006 723 0 0 26 006 723 26 676 318 21 183 0 26 697 501
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 29 303 921 1 546 520 30 850 441 8 229 068 2 480 698 881 017 11 590 783 0 0 0 0 37 532 989 4 027 218 881 017 42 441 224
1.4.1. Működési célra 19 889 942 316 497 20 206 439 6 595 969 1 497 278 881 017 8 974 264 0 0 0 0 26 485 911 1 813 775 881 017 29 180 703
1.4.2. Felhalmozási célra 9 413 979 1 230 023 10 644 002 1 633 099 983 420 0 2 616 519 0 0 0 0 11 047 078 2 213 443 0 13 260 521
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -29 303 921 -1 546 520 -30 850 441 -8 229 068 -2 480 698 -881 017 -11 590 783 0 0 0 0 -37 532 989 -4 027 218 -881 017 -42 441 224
1.5.1. Működési célú -19 889 942 -316 497 -20 206 439 -6 595 969 -1 497 278 -881 017 -8 974 264 0 0 0 0 -26 485 911 -1 813 775 -881 017 -29 180 703
1.5.2. Felhalmozási célú -9 413 979 -1 230 023 -10 644 002 -1 633 099 -983 420 0 -2 616 519 0 0 0 0 -11 047 078 -2 213 443 0 -13 260 521
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 424 687 0 0 424 687 424 687 0 0 424 687
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 61 018 000 0 61 018 000 350 000 61 018 000 0 61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 6 065 282 0 0 6 065 282 6 065 282 0 0 6 065 282

3. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Bevételi címkód Feladatok megnevezése Érvényes előirányzat Módosítás
(+; -)
Módosított
előirányzat
1 2 3 4 5
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 247 134 2 800 4 249 934
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400 2 800 682 200
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 30 000 30 000
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 284 000 0 3 284 000
Színházművészeti szervezetek támogatása 3 231 800 3 231 800
Táncművészeti szervezetek támogatása 52 200 52 200
Kulturális illetmény pótlék 253 734 253 734
851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 15 595 441 0 15 595 441
2017. évi bérkompenzáció 138 898 138 898
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 15 000 000 15 000 000
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 456 543 456 543
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6 851 885 5 212 6 857 097
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 308 702 0 1 308 702
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 158 903 158 903
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 149 799 1 149 799
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 4 086 971 5 212 4 092 183
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 671 191 5 212 2 676 403
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 415 780 1 415 780
Gyermekétkeztetés támogatása 542 724 0 542 724
Elismert dolgozók bértámogatása 315 140 315 140
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 227 584 227 584
Szociális ágazati összevont pótlék 913 488 913 488
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 40 512 0 40 512
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 19 700 19 700
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 20 812 20 812
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 119 973 0 119 973
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 95 093 0 95 093
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 77 032 77 032
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 17 400 17 400
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 661 661
Óvodaműködtetési támogatás 12 772 0 12 772
- 8 hóra 8 279 8 279
- 4 hóra 4 493 4 493
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8 805 8 805
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása 3 303 3 303
Támogatások összesen: 26 854 945 8 012 26 862 957

4. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend
2017. évi érvényes előirányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
1 2 3 4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 439 589 185 8 012 439 597 197
Működési célra 208 837 374 8 012 208 845 386
Felhalmozási célra 230 751 811 0 230 751 811
A Működési kiadások (1.+...+5.) 208 837 374 8 012 208 845 386
1. Személyi juttatások 21 946 875 0 21 946 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 441 941 0 5 441 941
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 65 304 565 0 65 304 565
3.1. Kamatkiadások 2 588 459 0 2 588 459
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 661 867 0 2 661 867
3.3. Többi dologi kiadás 60 054 239 0 60 054 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 437 0 120 437
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 116 023 556 8 012 116 031 568
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 23 122 0 23 122
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 021 654 0 4 021 654
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 900 000 0 1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 355 298 0 1 355 298
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
103 177 736 0 103 177 736
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 5 545 746 8 012 5 553 758
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 566 696 0 1 566 696
5.6.2. Általános tartalék 3 979 050 8 012 3 987 062
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 230 751 811 0 230 751 811
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 104 421 771 0 104 421 771
6.1. Önkormányzati beruházások 86 533 892 0 86 533 892
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 041 214 0 11 041 214
6.3. Intézményi beruházások 1 437 283 0 1 437 283
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 409 382 0 5 409 382
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 25 830 564 0 25 830 564
7.1. Intézményi felújítások 587 894 0 587 894
7.2. Önkormányzati felújítások 20 796 528 0 20 796 528
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 303 881 0 1 303 881
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 142 261 0 3 142 261
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 100 499 476 0 100 499 476
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 94 540 0 94 540
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 579 512 0 8 579 512
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 253 478 0 253 478
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
90 124 925 0 90 124 925
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak
1 447 021 0 1 447 021
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 292 708 989 1 156 292 710 145
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 292 708 989 1 156 292 710 145
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 291 882 066 0 291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 42 441 224 0 42 441 224
1.3.1. - működési célra 29 180 703 0 29 180 703
1.3.2. - felhalmozási célra 13 260 521 0 13 260 521
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -42 441 224 0 -42 441 224
1.4.1. - működési célú -29 180 703 0 -29 180 703
1.4.2. - felhalmozási célú -13 260 521 0 -13 260 521
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 826 923 1 156 828 079
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0
Kiadások mindösszesen 732 298 174 9 168 732 307 342

5. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2017. évi
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
mányzati
kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
módosított előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 47 885 590 1 877 977 49 763 567 8 601 809 2 961 427 947 496 12 510 732 364 858 647 305 174 396 0 670 033 043 421 346 046 310 013 800 947 496 732 307 342
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 47 885 590 1 877 977 49 763 567 8 601 809 2 961 427 947 496 12 510 732 364 030 568 13 292 330 0 377 322 898 420 517 967 18 131 734 947 496 439 597 197
Működési célra 35 143 250 613 738 35 756 988 6 968 710 1 937 700 947 496 9 853 906 158 655 282 4 579 210 0 163 234 492 200 767 242 7 130 648 947 496 208 845 386
Felhalmozási célra 12 742 340 1 264 239 14 006 579 1 633 099 1 023 727 0 2 656 826 205 375 286 8 713 120 0 214 088 406 219 750 725 11 001 086 0 230 751 811
A Működési kiadások (1.+...+5.) 35 143 250 613 738 35 756 988 6 968 710 1 937 700 947 496 9 853 906 158 655 282 4 579 210 0 163 234 492 200 767 242 7 130 648 947 496 208 845 386
1. Személyi juttatások 15 570 321 209 876 15 780 197 3 844 993 1 446 314 600 700 5 892 007 187 608 87 063 0 274 671 19 602 922 1 743 253 600 700 21 946 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 776 720 53 041 3 829 761 933 905 440 501 151 240 1 525 646 44 923 41 611 0 86 534 4 755 548 535 153 151 240 5 441 941
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 725 644 342 136 15 067 780 2 112 464 50 885 195 556 2 358 905 45 379 848 2 498 032 0 47 877 880 62 217 956 2 891 053 195 556 65 304 565
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 593 722 1 994 737 0 2 588 459 593 722 1 994 737 0 2 588 459
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 36 922 0 36 922 6 991 11 088 0 18 079 2 554 299 52 567 0 2 606 866 2 598 212 63 655 0 2 661 867
3.3. Többi dologi kiadás 14 688 722 342 136 15 030 858 2 105 473 39 797 195 556 2 340 826 42 231 827 450 728 0 42 682 555 59 026 022 832 661 195 556 60 054 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 337 100 58 437 0 0 0 0 62 000 0 0 62 000 120 337 100 0 120 437
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 1 012 228 8 585 1 020 813 77 348 0 0 77 348 112 980 903 1 952 504 0 114 933 407 114 070 479 1 961 089 0 116 031 568
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 312 0 8 312 0 0 0 0 0 14 810 0 14 810 8 312 14 810 0 23 122
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 768 216 8 435 776 651 75 748 0 0 75 748 3 169 255 0 0 3 169 255 4 013 219 8 435 0 4 021 654
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 1 900 000 0 0 1 900 000 1 900 000 0 0 1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 234 505 0 234 505 500 0 0 500 932 443 187 850 0 1 120 293 1 167 448 187 850 0 1 355 298
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 195 150 1 345 1 100 0 0 1 100 101 467 817 1 707 474 0 103 175 291 101 470 112 1 707 624 0 103 177 736
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 5 511 388 42 370 0 5 553 758 5 511 388 42 370 0 5 553 758
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 1 524 326 42 370 0 1 566 696 1 524 326 42 370 0 1 566 696
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 3 987 062 0 0 3 987 062 3 987 062 0 0 3 987 062
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 12 742 340 1 264 239 14 006 579 1 633 099 1 023 727 0 2 656 826 205 375 286 8 713 120 0 214 088 406 219 750 725 11 001 086 0 230 751 811
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 10 727 472 1 250 039 11 977 511 1 202 968 983 420 0 2 186 388 89 409 463 848 409 0 90 257 872 101 339 903 3 081 868 0 104 421 771
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 85 814 710 719 182 0 86 533 892 85 814 710 719 182 0 86 533 892
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 089 628 1 230 023 9 319 651 947 219 774 344 0 1 721 563 0 0 0 0 9 036 847 2 004 367 0 11 041 214
6.3. Intézményi beruházások 1 421 522 15 761 1 437 283 0 0 0 0 0 0 0 0 1 421 522 15 761 0 1 437 283
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 216 322 4 255 1 220 577 255 749 209 076 0 464 825 3 594 753 129 227 0 3 723 980 5 066 824 342 558 0 5 409 382
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 1 960 635 14 200 1 974 835 430 131 0 0 430 131 23 320 965 104 633 0 23 425 598 25 711 731 118 833 0 25 830 564
7.1. Intézményi felújítások 576 713 11 181 587 894 0 0 0 0 0 0 0 0 576 713 11 181 0 587 894
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 20 714 139 82 389 0 20 796 528 20 714 139 82 389 0 20 796 528
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 965 195 0 965 195 338 686 0 0 338 686 0 0 0 0 1 303 881 0 0 1 303 881
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 418 727 3 019 421 746 91 445 0 0 91 445 2 606 826 22 244 0 2 629 070 3 116 998 25 263 0 3 142 261
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 54 233 0 54 233 0 40 307 0 40 307 92 644 858 7 760 078 0 100 404 936 92 699 091 7 800 385 0 100 499 476
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 54 233 0 54 233 0 40 307 0 40 307 0 0 0 0 54 233 40 307 0 94 540
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 8 274 198 305 314 0 8 579 512 8 274 198 305 314 0 8 579 512
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 4 201 249 277 0 253 478 4 201 249 277 0 253 478
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 84 349 741 5 775 184 0 90 124 925 84 349 741 5 775 184 0 90 124 925
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 16 718 1 430 303 0 1 447 021 16 718 1 430 303 0 1 447 021
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 828 079 291 882 066 0 292 710 145 828 079 291 882 066 0 292 710 145
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 828 079 291 882 066 0 292 710 145 828 079 291 882 066 0 292 710 145
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 291 882 066 0 291 882 066 0 291 882 066 0 291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 37 532 989 4 027 218 881 017 42 441 224 37 532 989 4 027 218 881 017 42 441 224
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 26 485 911 1 813 775 881 017 29 180 703 26 485 911 1 813 775 881 017 29 180 703
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 11 047 078 2 213 443 0 13 260 521 11 047 078 2 213 443 0 13 260 521
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 -37 532 989 -4 027 218 -881 017 -42 441 224 -37 532 989 -4 027 218 -881 017 -42 441 224
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -26 485 911 -1 813 775 -881 017 -29 180 703 -26 485 911 -1 813 775 -881 017 -29 180 703
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -11 047 078 -2 213 443 0 -13 260 521 -11 047 078 -2 213 443 0 -13 260 521
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 828 079 0 0 828 079 828 079 0 0 828 079
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a 8/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 2 739 312 2 739 312 180 747 180 747 2 920 059 2 920 059 4 294 200 4 294 200
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 383 779 2 383 779 146 531 146 531 2 530 310 2 530 310 3 375 029 3 375 029
03. Személyi juttatások 1 585 411 1 585 411 43 474 43 474 1 628 885 1 628 885 616 114 616 114
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376 689 376 689 9 283 9 283 385 972 385 972 143 299 143 299
05. Dologi kiadások 369 181 369 181 85 339 85 339 454 520 454 520 2 513 779 2 513 779
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 52 498 52 498 8 435 8 435 60 933 60 933 101 837 101 837
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 52 498 52 498 8 435 8 435 60 933 60 933 101 837 101 837
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 355 533 355 533 34 216 34 216 389 749 389 749 919 171 919 171
15. Beruházások (16.+...+20.) 233 804 233 804 20 016 20 016 253 820 253 820 392 798 392 798
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 183 837 183 837 183 837 183 837
18. Intézményi beruházások 261 261 15 761 15 761 16 022 16 022 309 290 309 290
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 49 706 49 706 4 255 4 255 53 961 53 961 83 508 83 508
21. Felújítások (22.+...+25.) 121 729 121 729 14 200 14 200 135 929 135 929 526 373 526 373
22. Intézményi felújítások 11 181 11 181 11 181 11 181 414 467 414 467
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 95 857 95 857 95 857 95 857
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 25 872 25 872 3 019 3 019 28 891 28 891 111 906 111 906
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 2 739 312 2 739 312 180 747 180 747 2 920 059 2 920 059 4 294 200 4 294 200
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 9 618 9 618 9 618 9 618
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
9 618 9 618 9 618 9 618
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 331 331 331 331
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 331 331 331 331
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 95 000 95 000 95 000 95 000
50. Működési bevételek 15 000 15 000 135 605 135 605 150 605 150 605 3 743 749 3 743 749
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 9 784 9 784 31 500 31 500 41 284 41 284
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 9 784 9 784 31 500 31 500 41 284 41 284
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 321 321 321 321
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 321 321 321 321
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 2 609 579 2 609 579 13 321 13 321 2 622 900 2 622 900 550 451 550 451
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 75 775 75 775 13 321 13 321 89 096 89 096 192 402 192 402
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 533 804 2 533 804 2 533 804 2 533 804 8 049 8 049
63. - működési célra 2 178 602 2 178 602 2 178 602 2 178 602 8 049 8 049
64. - felhalmozási célra 355 202 355 202 355 202 355 202
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 350 000 350 000
66. Létszám (67.+68.) 487 487 5 5 492 492 152 152
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 427 427 5 5 432 432 152 152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 60 60
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 7 214 259 7 214 259 880 754 880 754 1 217 014 1 217 014 881 057 881 057
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 905 339 5 905 339 852 302 852 302 1 151 497 1 151 497 778 172 778 172
03. Személyi juttatások 2 244 999 2 244 999 444 872 444 872 605 429 605 429 375 764 375 764
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 529 271 529 271 110 949 110 949 148 314 148 314 94 270 94 270
05. Dologi kiadások 2 968 299 2 968 299 294 991 294 991 396 668 396 668 307 038 307 038
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 1 000 1 000 1 100 1 100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 162 770 162 770 86 86
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 162 770 162 770 86 86
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 308 920 1 308 920 28 452 28 452 65 517 65 517 102 885 102 885
15. Beruházások (16.+...+20.) 646 618 646 618 18 605 18 605 25 517 25 517 69 058 69 058
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 183 837 183 837 11 503 11 503 14 051 14 051 49 955 49 955
18. Intézményi beruházások 325 312 325 312 3 145 3 145 6 277 6 277 4 422 4 422
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 137 469 137 469 3 957 3 957 5 189 5 189 14 681 14 681
21. Felújítások (22.+...+25.) 662 302 662 302 9 680 9 680 40 000 40 000 33 827 33 827
22. Intézményi felújítások 425 648 425 648 480 480 2 225 2 225
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 95 857 95 857 7 244 7 244 31 496 31 496 24 409 24 409
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 140 797 140 797 1 956 1 956 8 504 8 504 7 193 7 193
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 167 167
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 167 167
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 7 214 259 7 214 259 880 754 880 754 1 217 014 1 217 014 881 057 881 057
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 9 618 9 618
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
9 618 9 618
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 331 331 300 300
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 331 331 300 300
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek 95 000 95 000
50. Működési bevételek 3 894 354 3 894 354 264 088 264 088 366 388 366 388 240 169 240 169
51. Felhalmozási bevételek 388 388
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 41 284 41 284
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 41 284 41 284
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 321 321 167 167
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 321 321 167 167
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 3 173 351 3 173 351 616 499 616 499 850 326 850 326 640 500 640 500
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 281 498 281 498 23 791 23 791 40 765 40 765 77 234 77 234
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 541 853 2 541 853 592 708 592 708 809 561 809 561 563 266 563 266
63. - működési célra 2 186 651 2 186 651 568 898 568 898 751 716 751 716 468 824 468 824
64. - felhalmozási célra 355 202 355 202 23 810 23 810 57 845 57 845 94 442 94 442
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 350 000 350 000
66. Létszám (67.+68.) 644 644 139 139 195 195 136 136
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 584 584 139 139 195 195 136 136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 1 224 209 1 224 209 2 266 743 2 266 743 1 053 058 1 053 058 1 599 456 1 599 456
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 027 881 1 027 881 2 059 386 2 059 386 968 040 968 040 1 399 137 1 399 137
03. Személyi juttatások 533 471 533 471 1 013 868 1 013 868 566 770 566 770 807 364 807 364
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131 365 131 365 253 505 253 505 130 112 130 112 202 642 202 642
05. Dologi kiadások 362 645 362 645 791 013 791 013 270 187 270 187 364 485 364 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 1 000 1 000 216 216 2 900 2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 755 755 21 746 21 746
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 755 755 21 746 21 746
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 196 328 196 328 207 357 207 357 85 018 85 018 200 319 200 319
15. Beruházások (16.+...+20.) 53 533 53 533 129 484 129 484 46 482 46 482 97 032 97 032
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 222 14 222 40 157 40 157 30 253 30 253 75 442 75 442
18. Intézményi beruházások 27 967 27 967 64 920 64 920 6 348 6 348 15 440 15 440
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 344 11 344 24 407 24 407 9 881 9 881 6 150 6 150
21. Felújítások (22.+...+25.) 142 795 142 795 77 873 77 873 38 536 38 536 103 286 103 286
22. Intézményi felújítások 17 041 17 041 37 460 37 460 3 296 3 296 5 274 5 274
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 95 517 95 517 23 858 23 858 27 047 27 047 76 052 76 052
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 30 237 30 237 16 555 16 555 8 193 8 193 21 960 21 960
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 1 1
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 224 209 1 224 209 2 266 743 2 266 743 1 053 058 1 053 058 1 599 456 1 599 456
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 428 073 428 073 859 657 859 657 415 779 415 779 517 167 517 167
51. Felhalmozási bevételek 500 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 105 105 300 300 1 480 1 480
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 105 105 300 300 280 280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 796 031 796 031 1 406 786 1 406 786 636 779 636 779 1 076 809 1 076 809
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 51 629 51 629 192 155 192 155 31 956 31 956 75 736 75 736
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 744 402 744 402 1 214 631 1 214 631 604 823 604 823 1 001 073 1 001 073
63. - működési célra 605 186 605 186 1 133 331 1 133 331 532 053 532 053 827 061 827 061
64. - felhalmozási célra 139 216 139 216 81 300 81 300 72 770 72 770 174 012 174 012
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 181 181 327 327 186 186 260 260
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 181 181 327 327 186 186 260 260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Címrend Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 1 635 878 1 635 878 928 954 928 954 1 061 025 1 061 025
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 1 435 559 1 435 559 857 528 857 528 1 010 843 1 010 843
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 823 931 823 931 485 525 485 525 573 769 573 769
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 207 115 207 115 112 344 112 344 143 121 143 121
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 379 767 379 767 255 042 255 042 292 885 292 885
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 3 000 3 000 1 035 1 035 1 050 1 050
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 21 746 21 746 3 582 3 582 18 18
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 21 746 21 746 3 582 3 582 18 18
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 200 319 200 319 71 426 71 426 50 182 50 182
15. Beruházások (16.+...+20.) 97 032 97 032 37 846 37 846 24 332 24 332
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 75 442 75 442 14 410 14 410 9 256 9 256
18. Intézményi beruházások 15 440 15 440 15 382 15 382 9 903 9 903
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 150 6 150 8 054 8 054 5 173 5 173
21. Felújítások (22.+...+25.) 103 286 103 286 31 080 31 080 25 800 25 800
22. Intézményi felújítások 5 274 5 274 12 441 12 441
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 76 052 76 052 24 473 24 473 7 874 7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 960 21 960 6 607 6 607 5 485 5 485
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 1 1 2 500 2 500 50 50
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 1 2 500 2 500 50 50
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 36 422 36 422 1 635 878 1 635 878 928 954 928 954 1 061 025 1 061 025
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 288 288
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 000 4 000 288 288
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 20 140 20 140 537 307 537 307 287 128 287 128 342 132 342 132
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 480 1 480 1 620 1 620 1 000 1 000
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 280 280 1 620 1 620 1 000 1 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 1 093 091 1 093 091 640 206 640 206 717 605 717 605
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 75 736 75 736 40 620 40 620 4 960 4 960
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 1 017 355 1 017 355 599 586 599 586 712 645 712 645
63. - működési célra 16 282 16 282 843 343 843 343 550 206 550 206 690 890 690 890
64. - felhalmozási célra 174 012 174 012 49 380 49 380 21 755 21 755
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 7 267 267 187 187 200 200
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 267 267 187 187 200 200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212001 212301 212701 212702
Címrend Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 919 265 919 265 825 821 825 821 4 081 817 4 081 817 275 215 275 215
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 861 597 861 597 702 741 702 741 3 687 609 3 687 609 275 215 275 215
03. Személyi juttatások 477 272 477 272 410 463 410 463 1 654 430 1 654 430 117 355 117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113 890 113 890 96 358 96 358 391 246 391 246 31 105 31 105
05. Dologi kiadások 260 794 260 794 168 881 168 881 1 597 543 1 597 543 126 755 126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 240 2 240 1 544 1 544 44 362 44 362
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 7 401 7 401 25 495 25 495 28 28
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 401 7 401 25 495 25 495 28 28
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 57 668 57 668 123 080 123 080 394 208 394 208
15. Beruházások (16.+...+20.) 31 610 31 610 83 440 83 440 124 124 124 124
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 167 15 167 68 126 68 126 55 413 55 413
18. Intézményi beruházások 10 015 10 015 4 539 4 539 42 322 42 322
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 428 6 428 10 775 10 775 26 389 26 389
21. Felújítások (22.+...+25.) 26 058 26 058 39 640 39 640 265 684 265 684
22. Intézményi felújítások 2 040 2 040 19 982 19 982
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 18 476 18 476 31 213 31 213 189 218 189 218
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 542 5 542 8 427 8 427 56 484 56 484
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 4 400 4 400
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 4 400 4 400
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 919 265 919 265 825 821 825 821 4 081 817 4 081 817 275 215 275 215
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 243 4 243 540 055 540 055
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
4 243 4 243 540 055 540 055
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 22 000 22 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 16 735 16 735
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 5 265 5 265
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 258 509 258 509 223 080 223 080 476 550 476 550
51. Felhalmozási bevételek 420 420
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 96 000 96 000 4 000 4 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 96 000 96 000 4 000 4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 710 710 1 501 1 501
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 710 710 1 501 1 501
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 655 803 655 803 602 321 602 321 2 945 711 2 945 711 271 215 271 215
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 46 058 46 058 42 275 42 275 87 714 87 714
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 609 745 609 745 560 046 560 046 2 857 997 2 857 997 271 215 271 215
63. - működési célra 567 018 567 018 442 730 442 730 2 547 315 2 547 315 271 215 271 215
64. - felhalmozási célra 42 727 42 727 117 316 117 316 310 682 310 682
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 171 171 137 137 480 480 76 76
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 171 171 137 137 480 480 76 76
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212700 200000 390101 390201
Címrend Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Kollégiumok Gazdasági Szervezete
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 4 357 032 4 357 032 17 250 810 17 250 810 302 491 302 491 150 033 150 033
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 3 962 824 3 962 824 15 668 370 15 668 370 302 265 302 265 150 033 150 033
03. Személyi juttatások 1 771 785 1 771 785 8 082 919 8 082 919 41 847 41 847 46 468 46 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 422 351 422 351 1 963 694 1 963 694 11 557 11 557 12 571 12 571
05. Dologi kiadások 1 724 298 1 724 298 5 504 209 5 504 209 51 500 51 500 54 946 54 946
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 362 44 362 58 437 58 437
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 28 28 59 111 59 111 197 361 197 361 36 048 36 048
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 177 880 177 880 14 778 14 778
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 28 28 59 111 59 111 19 481 19 481 21 270 21 270
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 394 208 394 208 1 582 440 1 582 440 226 226
15. Beruházások (16.+...+20.) 124 124 124 124 741 063 741 063 226 226
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 55 413 55 413 397 955 397 955
18. Intézményi beruházások 42 322 42 322 210 680 210 680 178 178
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 389 26 389 132 428 132 428 48 48
21. Felújítások (22.+...+25.) 265 684 265 684 834 259 834 259
22. Intézményi felújítások 19 982 19 982 100 239 100 239
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 189 218 189 218 556 877 556 877
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 56 484 56 484 177 143 177 143
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 4 400 4 400 7 118 7 118
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 4 400 4 400 7 118 7 118
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 4 357 032 4 357 032 17 250 810 17 250 810 302 491 302 491 150 033 150 033
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 540 055 540 055 548 586 548 586
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
540 055 540 055 548 586 548 586
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 22 000 22 000 22 300 22 300
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 16 735 16 735 17 035 17 035
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 5 265 5 265 5 265 5 265
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 476 550 476 550 4 698 860 4 698 860
51. Felhalmozási bevételek 1 308 1 308
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 100 000 100 000 100 000 100 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 100 000 100 000 100 000 100 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 1 501 1 501 6 883 6 883
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 501 1 501 5 683 5 683
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 3 216 926 3 216 926 11 872 873 11 872 873 302 491 302 491 150 033 150 033
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 87 714 87 714 714 893 714 893 250 306 250 306 93 432 93 432
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 3 129 212 3 129 212 11 157 980 11 157 980 52 185 52 185 56 601 56 601
63. - működési célra 2 818 530 2 818 530 9 972 725 9 972 725 52 185 52 185 56 601 56 601
64. - felhalmozási célra 310 682 310 682 1 185 255 1 185 255
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 556 556 2 682 2 682
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 556 556 2 682 2 682
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390301 390401 390411 390421
Címrend Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 260 790 260 790 1 382 774 1 382 774 105 008 105 008 68 596 68 596
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 260 790 260 790 1 203 563 1 203 563 105 008 105 008 68 596 68 596
03. Személyi juttatások 82 919 82 919 231 052 231 052 84 573 84 573 54 858 54 858
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 180 23 180 59 808 59 808 20 435 20 435 13 738 13 738
05. Dologi kiadások 76 936 76 936 628 947 628 947
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 77 755 77 755 283 756 283 756
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 41 399 41 399
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 36 356 36 356 283 756 283 756
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 179 211 179 211
15. Beruházások (16.+...+20.) 94 062 94 062
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 62 254 62 254
18. Intézményi beruházások 11 811 11 811
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 997 19 997
21. Felújítások (22.+...+25.) 42 784 42 784
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 33 688 33 688
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 096 9 096
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 42 365 42 365
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 42 365 42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 260 790 260 790 1 382 774 1 382 774 105 008 105 008 68 596 68 596
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 232 777 232 777
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
232 777 232 777
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 54 196 54 196
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 42 365 42 365
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 42 365 42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 260 790 260 790 1 053 436 1 053 436 105 008 105 008 68 596 68 596
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 157 130 157 130 166 786 166 786
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 103 660 103 660 886 650 886 650 105 008 105 008 68 596 68 596
63. - működési célra 103 660 103 660 764 804 764 804 105 008 105 008 68 596 68 596
64. - felhalmozási célra 121 846 121 846
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 58 58 21 21 18 18
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 58 58 21 21 18 18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390431 390441 390501 300000
Címrend Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Köznevelési intézmények összesen
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 40 774 40 774 21 130 21 130 3 282 005 3 282 005 5 613 601 5 613 601
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 40 774 40 774 21 130 21 130 3 200 970 3 200 970 5 353 129 5 353 129
03. Személyi juttatások 31 612 31 612 17 242 17 242 990 160 990 160 1 580 731 1 580 731
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 258 7 258 3 888 3 888 247 988 247 988 400 423 400 423
05. Dologi kiadások 1 812 663 1 812 663 2 624 992 2 624 992
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 1 904 1 904 150 159 150 159 746 983 746 983
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 234 057 234 057
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 904 1 904 150 159 150 159 512 926 512 926
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 81 035 81 035 260 472 260 472
15. Beruházások (16.+...+20.) 45 160 45 160 139 448 139 448
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 874 7 874 70 128 70 128
18. Intézményi beruházások 27 685 27 685 39 674 39 674
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 601 9 601 29 646 29 646
21. Felújítások (22.+...+25.) 35 875 35 875 78 659 78 659
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 28 248 28 248 61 936 61 936
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 627 7 627 16 723 16 723
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 42 365 42 365
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 42 365 42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 40 774 40 774 21 130 21 130 3 282 005 3 282 005 5 613 601 5 613 601
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 232 777 232 777
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
232 777 232 777
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 3 919 3 919 642 760 642 760 700 875 700 875
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 42 365 42 365
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 42 365 42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 36 855 36 855 21 130 21 130 2 639 245 2 639 245 4 637 584 4 637 584
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 3 026 3 026 215 081 215 081 885 761 885 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 33 829 33 829 21 130 21 130 2 424 164 2 424 164 3 751 823 3 751 823
63. - működési célra 33 829 33 829 21 130 21 130 2 378 289 2 378 289 3 584 102 3 584 102
64. - felhalmozási célra 45 875 45 875 167 721 167 721
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 9 9 3 3 362 362 471 471
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 9 9 3 3 362 362 471 471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540101 540102 540111 540100
Címrend Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Művelődési Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 3 077 706 3 077 706 92 970 92 970 95 580 95 580 3 170 676 3 170 676
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 336 417 2 336 417 92 970 92 970 93 819 93 819 2 429 387 2 429 387
03. Személyi juttatások 1 454 473 1 454 473 20 216 20 216 50 308 50 308 1 474 689 1 474 689
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 510 345 510 5 039 5 039 12 971 12 971 350 549 350 549
05. Dologi kiadások 527 770 527 770 67 715 67 715 2 925 2 925 595 485 595 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 8 664 8 664 27 615 27 615 8 664 8 664
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 7 7 64 64 7 7
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 195 1 195 1 195 1 195
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 305 305 305 305
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 157 7 157 27 551 27 551 7 157 7 157
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 741 289 741 289 1 761 1 761 741 289 741 289
15. Beruházások (16.+...+20.) 614 694 614 694 1 761 1 761 614 694 614 694
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 270 185 270 185 270 185 270 185
18. Intézményi beruházások 240 725 240 725 1 387 1 387 240 725 240 725
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 103 784 103 784 374 374 103 784 103 784
21. Felújítások (22.+...+25.) 126 595 126 595 126 595 126 595
22. Intézményi felújítások 29 281 29 281 29 281 29 281
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 70 400 70 400 70 400 70 400
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 26 914 26 914 26 914 26 914
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 3 059 341 3 059 341 111 335 111 335 95 580 95 580 3 170 676 3 170 676
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 238 098 238 098 2 789 2 789 238 098 238 098
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
238 098 238 098 2 789 2 789 238 098 238 098
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 66 607 66 607 66 607 66 607
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 66 607 66 607 66 607 66 607
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 510 778 510 778 82 335 82 335 375 375 593 113 593 113
51. Felhalmozási bevételek 169 169 169 169
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 312 312 312 312
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 312 312 312 312
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 2 243 377 2 243 377 29 000 29 000 92 416 92 416 2 272 377 2 272 377
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 78 938 78 938 30 209 30 209 78 938 78 938
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 164 439 2 164 439 29 000 29 000 62 207 62 207 2 193 439 2 193 439
63. - működési célra 1 823 854 1 823 854 29 000 29 000 62 207 62 207 1 852 854 1 852 854
64. - felhalmozási célra 340 585 340 585 340 585 340 585
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 420 420 3 3 18 18 423 423
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 420 420 3 3 18 18 423 423
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
550101 550102 550111 550100
Címrend Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Bartók Béla Emlékház Budapesti Történeti Múzeum összesen
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 4 179 878 4 179 878 50 800 50 800 47 229 47 229 4 230 678 4 230 678
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 675 840 2 675 840 50 800 50 800 42 022 42 022 2 726 640 2 726 640
03. Személyi juttatások 1 041 041 1 041 041 12 264 12 264 20 771 20 771 1 053 305 1 053 305
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253 191 253 191 3 141 3 141 4 500 4 500 256 332 256 332
05. Dologi kiadások 1 381 250 1 381 250 35 245 35 245 13 327 13 327 1 416 495 1 416 495
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 358 358 150 150 3 424 3 424 508 508
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 377 377
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 150 150 150 150
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 358 358 358 358
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 047 3 047
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 504 038 1 504 038 5 207 5 207 1 504 038 1 504 038
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 277 158 1 277 158 2 032 2 032 1 277 158 1 277 158
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 638 812 638 812 1 000 1 000 638 812 638 812
18. Intézményi beruházások 434 884 434 884 600 600 434 884 434 884
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 203 462 203 462 432 432 203 462 203 462
21. Felújítások (22.+...+25.) 226 880 226 880 3 175 3 175 226 880 226 880
22. Intézményi felújítások 21 611 21 611 21 611 21 611
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 154 909 154 909 2 500 2 500 154 909 154 909
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 50 360 50 360 675 675 50 360 50 360
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 4 179 878 4 179 878 50 800 50 800 47 229 47 229 4 230 678 4 230 678
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 35 000 35 000 35 000 35 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
35 000 35 000 35 000 35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 14 243 14 243 14 243 14 243
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 8 243 8 243 8 243 8 243
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 6 000 6 000 6 000 6 000
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 1 235 562 1 235 562 50 800 50 800 1 286 362 1 286 362
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 8 925 8 925 8 925 8 925
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 8 925 8 925 8 925 8 925
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 2 886 148 2 886 148 47 229 47 229 2 886 148 2 886 148
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 872 487 872 487 5 025 5 025 872 487 872 487
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 013 661 2 013 661 42 204 42 204 2 013 661 2 013 661
63. - működési célra 1 203 317 1 203 317 37 759 37 759 1 203 317 1 203 317
64. - felhalmozási célra 810 344 810 344 4 445 4 445 810 344 810 344
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 269 269 4 4 269 269
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 269 269 4 4 269 269
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
560101 570101 570102 570100
Címrend Budapest Főváros Levéltára Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi Állat- és Növénykert összesen
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 958 790 958 790 9 940 121 9 940 121 1 241 823 1 241 823 11 181 944 11 181 944
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 815 314 815 314 2 711 168 2 711 168 11 800 11 800 2 722 968 2 722 968
03. Személyi juttatások 483 419 483 419 789 056 789 056 789 056 789 056
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117 938 117 938 194 083 194 083 194 083 194 083
05. Dologi kiadások 213 957 213 957 1 716 291 1 716 291 11 800 11 800 1 728 091 1 728 091
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 11 738 11 738 11 738 11 738
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 7 649 7 649 7 649 7 649
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 089 4 089 4 089 4 089
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 143 476 143 476 7 228 953 7 228 953 1 230 023 1 230 023 8 458 976 8 458 976
15. Beruházások (16.+...+20.) 99 761 99 761 7 224 953 7 224 953 1 230 023 1 230 023 8 454 976 8 454 976
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 58 870 58 870 6 468 841 6 468 841 1 230 023 1 230 023 7 698 864 7 698 864
18. Intézményi beruházások 20 824 20 824 163 197 163 197 163 197 163 197
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 067 20 067 592 915 592 915 592 915 592 915
21. Felújítások (22.+...+25.) 42 965 42 965
22. Intézményi felújítások 11 115 11 115
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 22 716 22 716
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 134 9 134
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 750 750 4 000 4 000 4 000 4 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 750 750 4 000 4 000 4 000 4 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 958 790 958 790 9 817 301 9 817 301 1 364 643 1 364 643 11 181 944 11 181 944
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 57 399 57 399 3 600 3 600 3 600 3 600
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
57 399 57 399 3 600 3 600 3 600 3 600
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 15 000 15 000 15 000 15 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 15 000 15 000 15 000 15 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 79 014 79 014 2 357 276 2 357 276 134 620 134 620 2 491 896 2 491 896
51. Felhalmozási bevételek 40 000 40 000 40 000 40 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 26 617 26 617 28 019 28 019 28 019 28 019
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 26 617 26 617 28 019 28 019 28 019 28 019
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 500 500 1 800 1 800 1 800 1 800
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 500 500 1 800 1 800 1 800 1 800
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 795 260 795 260 7 371 606 7 371 606 1 230 023 1 230 023 8 601 629 8 601 629
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 62 298 62 298 247 317 247 317 247 317 247 317
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 732 962 732 962 7 124 289 7 124 289 1 230 023 1 230 023 8 354 312 8 354 312
63. - működési célra 651 376 651 376 655 448 655 448 655 448 655 448
64. - felhalmozási célra 81 586 81 586 6 468 841 6 468 841 1 230 023 1 230 023 7 698 864 7 698 864
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 120 120 209 209 209 209
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 120 120 209 209 209 209
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
500000 100100-599999 710301 710501
Címrend Kulturális intézmények összesen Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 19 684 897 19 684 897 49 763 567 49 763 567 1 233 761 1 233 761 722 538 722 538
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 8 830 150 8 830 150 35 756 988 35 756 988 803 630 803 630 722 538 722 538
03. Személyi juttatások 3 871 548 3 871 548 15 780 197 15 780 197 14 400 14 400
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 936 373 936 373 3 829 761 3 829 761 5 200 5 200
05. Dologi kiadások 3 970 280 3 970 280 15 067 780 15 067 780 784 030 784 030 722 538 722 538
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 437 58 437
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 51 949 51 949 1 020 813 1 020 813
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 448 448 234 505 234 505
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 345 1 345 1 345 1 345
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 8 312 8 312 8 312 8 312
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 41 844 41 844 776 651 776 651
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 10 854 747 10 854 747 14 006 579 14 006 579 430 131 430 131
15. Beruházások (16.+...+20.) 10 450 382 10 450 382 11 977 511 11 977 511
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 667 731 8 667 731 9 319 651 9 319 651
18. Intézményi beruházások 861 617 861 617 1 437 283 1 437 283
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 921 034 921 034 1 220 577 1 220 577
21. Felújítások (22.+...+25.) 399 615 399 615 1 974 835 1 974 835 430 131 430 131
22. Intézményi felújítások 62 007 62 007 587 894 587 894
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 250 525 250 525 965 195 965 195 338 686 338 686
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 87 083 87 083 421 746 421 746 91 445 91 445
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 4 750 4 750 54 233 54 233
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 4 750 4 750 54 233 54 233
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 19 684 897 19 684 897 49 763 567 49 763 567 1 233 761 1 233 761 722 538 722 538
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 336 886 336 886 1 127 867 1 127 867
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
336 886 336 886 1 127 867 1 127 867
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 95 850 95 850 118 481 118 481
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 89 850 89 850 107 216 107 216
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 6 000 6 000 11 265 11 265
49. Közhatalmi bevételek 95 000 95 000
50. Működési bevételek 4 450 760 4 450 760 13 744 849 13 744 849 4 200 4 200
51. Felhalmozási bevételek 40 169 40 169 41 477 41 477
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 63 873 63 873 205 157 205 157
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 63 873 63 873 205 157 205 157
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 2 300 2 300 51 869 51 869
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 2 300 2 300 50 669 50 669
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 200 1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 14 695 059 14 695 059 34 378 867 34 378 867 1 229 561 1 229 561 722 538 722 538
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 1 296 274 1 296 274 3 178 426 3 178 426 83 697 83 697 153 127 153 127
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 13 398 785 13 398 785 30 850 441 30 850 441 1 145 864 1 145 864 569 411 569 411
63. - működési célra 4 462 961 4 462 961 20 206 439 20 206 439 715 733 715 733 569 411 569 411
64. - felhalmozási célra 8 935 824 8 935 824 10 644 002 10 644 002 430 131 430 131
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. 350 000 350 000
66. Létszám (67.+68.) 1 043 1 043 4 840 4 840
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 1 043 1 043 4 780 4 780
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60
ezer Ft
710601 710701 710802 710901
Címrend Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. Igazgatási apparátus kiadásai
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 3 694 3 694 5 000 5 000 7 495 7 495 4 766 401 4 766 401
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 3 694 3 694 5 000 5 000 7 495 7 495 4 766 401 4 766 401
03. Személyi juttatások 4 091 4 091 3 798 943 3 798 943
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 376 2 376 919 174 919 174
05. Dologi kiadások 3 694 3 694 5 000 5 000 1 028 1 028 46 684 46 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 1 600 1 600
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 500 500
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 100 1 100
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 3 694 3 694 5 000 5 000 7 495 7 495 4 766 401 4 766 401
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 3 694 3 694 5 000 5 000 7 495 7 495 4 766 401 4 766 401
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 27 438 27 438
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 3 694 3 694 5 000 5 000 7 495 7 495 4 738 963 4 738 963
63. - működési célra 3 694 3 694 5 000 5 000 7 495 7 495 4 738 963 4 738 963
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 771 771
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 771 771
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
710902 710900 711102 711202
Címrend Igazgatási apparátus kiadásai Igazgatási apparátus kiadásai összesen Városházi reprezentációra, ajándékra Külföldi kiutazások költségeire
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 1 716 991 1 716 991 6 483 392 6 483 392 4 269 4 269 12 914 12 914
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 716 991 1 716 991 6 483 392 6 483 392 4 269 4 269 12 914 12 914
03. Személyi juttatások 1 306 494 1 306 494 5 105 437 5 105 437 689 689 8 833 8 833
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 399 281 399 281 1 318 455 1 318 455 2 668 2 668 2 529 2 529
05. Dologi kiadások 11 216 11 216 57 900 57 900 912 912 1 552 1 552
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 1 600 1 600
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 500 500
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 100 1 100
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 716 991 1 716 991 6 483 392 6 483 392 4 269 4 269 12 914 12 914
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 716 991 1 716 991 6 483 392 6 483 392 4 269 4 269 12 914 12 914
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele 435 151 435 151 462 589 462 589 4 269 4 269 1 002 1 002
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 281 840 1 281 840 6 020 803 6 020 803 11 912 11 912
63. - működési célra 1 281 840 1 281 840 6 020 803 6 020 803 11 912 11 912
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 771 771
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 771 771
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711302 711402 711501 711602
Címrend Főpolgármesteri Iroda kerete Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja Központi irattár költségeire Belföldi kiküldetés kiadásai
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 5 000 5 000 141 750 141 750 5 102 5 102 688 688
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 000 5 000 141 750 141 750 5 102 5 102 688 688
03. Személyi juttatások 111 615 111 615 251 251
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 135 30 135 8 8
05. Dologi kiadások 5 000 5 000 5 102 5 102 429 429
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 5 000 5 000 141 750 141 750 5 102 5 102 688 688
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 5 000 5 000 141 750 141 750 5 102 5 102 688 688
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 5 000 5 000 141 750 141 750 5 102 5 102 688 688
63. - működési célra 5 000 5 000 141 750 141 750 5 102 5 102 688 688
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
711701 711802 711902 712001
Címrend Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll Brüsszeli Képviselet kiadásai Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön Hivatali pénzügytechnikai feladatok
Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított Érvényes Módosítás Módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1
01. KIADÁSOK 18 113 18 113 35 794 35 794 36 848 36 848 135 748 135 748
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 18 113 18 113 35 794 35 794 741 741 135 748 135 748
03. Személyi juttatások 14 341 14 341
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 504 3 504
05. Dologi kiadások 18 113 18 113 17 949 17 949 741 741 60 000 60 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 75 748 75 748
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 75 748 75 748
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 36 107 36 107
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 36 107 36 107
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 36 107 36 107
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 18 113 18 113 35 794 35 794 36 848 36 848 135 748 135 748
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről