Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatónak Budapest főváros közigazgatási területén történő működésére vonatkozóan - a fővárosi környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon történő ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának biztosítása érdekében - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett jelen rendeletében további feltételeket, valamint a járati engedély igénylésével és kiadásával kapcsolatos egyéb részletes szabályokat állapít meg.

(2) Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadásához - ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is - a vonatkozó jogszabályokban előírtakon túl a 4-6. §-ban meghatározott feltételek teljesítése szükséges.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 20. pontjában meghatározott személyszállítási szolgáltatás autóbusszal való végzése;

b) egyedi jármű: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerint egyedi forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező jármű;

c) Közlekedésszervező: a Fővárosi Önkormányzat rendeletében az Sztv.-ben meghatározott feladatok átadásával kijelölt szervezet;

d) megállóhely: a tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

da) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

db) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

dc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró;

e) muzeális jellegű jármű: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontja szerinti követelményeknek megfelelő jármű;

f) városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett, különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása;

g) végállomás: személyszállítási közszolgáltatás, vagy városnéző autóbuszos szolgáltatások céljára kialakított, végállomási funkciókat is biztosító autóbusz-megállóhely.

3. § Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre járati engedély (a továbbiakban: járati engedély) - az Sztv.-ben és az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek mellett - az e rendeletben meghatározott feltételekkel adható ki.

2. A járati engedély kiadásának feltételei

4. § (1) Budapest közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás a PM10 koncentrációra vonatkozóan legalább a KöHÉM rendelet szerinti EURO 4, vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába sorolt járművel végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb környezetvédelmi előírást az alábbi autóbusz teljesíti:

a) legalább EURO 4 motorral rendelkező jármű; vagy

b) a jármű igazolt kibocsátású, teljesáramú részecskeszűrővel felszerelt; vagy

c) a járműnek nincs ilyen típusú kibocsátása (pl. elektromos hajtás esetén).

5. § (1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) arculatát a járat üzemeltetője a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott arculati irányelvek alapján a járati engedélyben megállapított előírások szerint alakítja ki.

(2) A járati engedélyben az arculati előírásokat valamennyi üzemeltető tekintetében, a fő elemek vonatkozásában egységesen kell meghatározni olyan módon, hogy azok Budapest Főváros arculati elemeit, valamint látványosságait visszatükrözzék.

(3) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett autóbusz külső megjelenése esztétikus és tiszta legyen.

6. § (1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) a menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyeket csak a közútkezelői véleményben foglaltak szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtartamban veheti(k) igénybe. A megállóhasználat szabályait a járati engedély tartalmazza.

(2) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatók részére a helyi közösségi közlekedési szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomásokhoz, megállóhelyekhez, egyéb utasforgalmi létesítményekhez való hozzáférést az azokat üzemeltető Közlekedésszervező - az Sztv. 3. § (1) bekezdésében meghatározottakkal összhangban - erre irányuló szerződés alapján biztosítja. Az állomások, megállóhelyek, egyéb utasforgalmi létesítmények használatának szabályait a járati engedély tartalmazza.

(3) A Közlekedésszervező a megállóhelyek használatára vonatkozó feltételeket honlapján közzéteszi.

(4) Rendkívüli forgalmi helyzet esetén a Közlekedésszervező jogosult a megállóhely használatát a rendkívüli forgalmi helyzet megszűnéséig korlátozni.

3. A járati engedély igénylésével és kiadásával kapcsolatos szabályok

7. § (1) A járati engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz(ok) forgalmi engedélyének másolatát,

b) a tervezett útvonal leírását,

c) a tervezett indító- és végállomás megjelölését,

d) a járat által használni kívánt megállóhelyeket,

e) a járat menetrendjét,

f) a jármű(vek) arculati tervét.

(2) A benyújtott járati engedély iránti kérelmet közlekedésszakmai szempontból a Közlekedésszervező vizsgálja meg.

(3) A kérelem szakmai vizsgálata során a közösségi közlekedési forgalomtechnikai és közútkezelői vélemény (a továbbiakban: kezelői vélemény) beszerzése a Közlekedésszervező feladata. A kezelői vélemény az (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározottakra terjed ki.

(4) A Közlekedésszervező a kezelői vélemény alapján - a kérelmezővel történt egyeztetés alapján, a kérelmező egyetértésével - a kérelemben foglaltakhoz képest eltéréseket javasolhat. A kérelmezőnek a módosítási javaslatokra vonatkozó egyetértése hiányában a kérelem az eredeti tartalommal - a Közlekedésszervező eltérő véleményének ismertetése mellett - kerül elbírálásra.

(5) A Közlekedésszervező a szakvéleményét döntési javaslattal a kérelem szakmai vizsgálatát követően, a kérelem benyújtásától számított 20 munkanapon belül küldi meg Budapest Főváros főpolgármestere (a továbbiakban: Főpolgármester) részére.

(6) Amennyiben a Közlekedésszervező a (4) bekezdés szerint módosítást javasol a kérelemben foglaltakhoz képest, a szakvélemény megküldési határideje szükség esetén legfeljebb további 20 munkanappal meghosszabbítható.

8. § (1) A járati engedély kiadásáról a Főpolgármester dönt, a döntésről a Közlekedésszervező tájékoztatást kap.

(2) Nem adható járati engedély, ha a kérelem nem felel meg a rendeletben, vagy a vonatkozó egyéb jogszabályban foglalt feltételnek.

(3) A járati engedély kiadása megtagadható, amennyiben a járat üzemeltetése

a) más közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződésben foglalt jogainak, kötelezettségeinek sérelmével vagy veszélyeztetésével járna,

b) a közúti forgalom (ezen belül különösen közösségi közlekedés) lebonyolítását indokolatlan mértékben zavarná, vagy jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelentene.

(4) A járati engedély kiadásának megtagadását az elutasító határozatban - az elutasítás okainak megjelölésével - indokolni szükséges.

(5) A járati engedély egy vagy több járatra adható ki.

(6) A járati engedélyben fel kell tüntetni:

a) az adott járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz gyártási évét, gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát, motor- és alvázszámát és a minősítő vizsga érvényességének lejárati időpontját,

b) a járati engedéllyel lefedett útvonalakat, valamint megállóhelyeket,

c) a megállóhelyek használatának feltételeit,

d) a járati engedéllyel végezhető tevékenység pontos megjelölését,

e) az alkalmazandó arculati elemeket tartalmazó dokumentumokra történő hivatkozást,

f) a járati engedély érvényességét.

(7) Amennyiben az adott járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz minősítő vizsgája a járati engedély érvényességének időtartama alatt lejár és a járatot üzemeltető vállalkozás nem igazolja a jármű minősítő vizsgán való megfelelését a lejárat napját megelőző ötödik munkanapig, a járati engedélyből az érintett jármű törlésre kerül.

(8) Az engedélyezett járat üzemeltetésére a rendelet előírásainak megfelelő másik járművet csak a járati engedély módosítását követően lehet igénybe venni.

(9) Amennyiben a kérelmező vállalkozás több járművel végzett személyszállítási szolgáltatásra kér járati engedélyt, a járati engedély kiadása feltételeinek minden kérelmezett járműre fenn kell állnia.

9. § (1) A rendeletben előírt feltételek betartását a Közlekedésszervező ellenőrzi, az ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a járati engedélyt érintő intézkedés szükséges, a Közlekedésszervező az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül továbbítja a Fővárosi Önkormányzat részére. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját, valamint a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatát is.

(3) A járati engedély visszavonásáról a Főpolgármester dönt, a döntésről a Közlekedésszervező tájékoztatást kap.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-9. § 2018. október 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 376., 2006. 12. 27., 36-68. o.) való megfelelést szolgálja.

(4) Nem lép hatályba az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről szóló 43/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére