Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 38/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az I. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezései

1. § E rendelet hatálya Budapest I. kerület az 1. mellékleten lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a Terület).

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Kioszk: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg-, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

1. A Duna-parti korzóra vonatkozó rendelkezés

3. § Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti korzó” esetében a gyalogos- és kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros forgalom számára legalább 3,5 méter, a gyalogosforgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell biztosítani, amely kizárólag az egyéb közlekedési elemek és közműlétesítmények helyigénye miatt csökkenthető. A sétány mentén fasort kell telepíteni és fenntartani.

2. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. § (1) Vendéglátóterasz, kioszk nem létesíthető.

(2) A Területen kerítés nem létesíthető.

III. Fejezet

Közművek előírásai

3. Általános előírások

5. § Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

4. Víziközművek

6. § (1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(2) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

5. Elektronikus hírközlés létesítményei

7. § Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

IV. Fejezet

A járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések

6. Személygépjárművek tárolására vonatkozó rendelkezések

8. § Kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatához személygépjármű-várakozóhelyeket nem kell biztosítani, azokat a Sztehlo Gábor és a Friedrich Born rakparton lévő közterületi parkolók biztosítják.

7. Közlekedési létesítmények védőtávolsága

9. § A metró védelmi zónájába eső telkek beépítése során meg kell felelni a más jogszabályokban foglaltaknak.

8. Vízi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó előírások

10. § (1) A Csalogány utca - Batthyány tér közötti partszakaszon parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével

a) közszolgáltatási személyhajó,

b) vízitaxi,

c) közforgalmú személyhajó,

d) rendezvényhajó,

e) álló rendezvényhajó és

f) közhasználatú rekreációs létesítmény

hajóosztályok számára megengedett.

(2) A Batthyány tér - Döbrentei tér közötti partszakaszon parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével

a) közszolgáltatási személyhajó,

b) vízitaxi,

c) közforgalmú személyhajó,

d) motoros kishajó,

e) rendezvényhajó,

f) álló rendezvényhajó,

g) kulturális és oktatási intézmény,

h) múzeumhajó és

i) közhasználatú rekreációs létesítmény

hajóosztályok számára megengedett.

(3) A Döbrentei tér - XI. kerület közigazgatási határ közötti partszakaszon a hajózáshoz kapcsolódó parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével nem megengedett.

V. Fejezet

Közlekedési területek

9. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

11. § (1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá parkolók, kötöttpályás közösségi közlekedés, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszerének, kikötői létesítmények parti elemeinek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén

a) új autóbusz-megállóhely, árurakodóhely, taxiállomás csak öbölben létesíthető,

b) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető,

c) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

VI. Fejezet

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 38/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Duna-parti Építési Szabályzat X. ütem

1. szelvény

2. szelvény


  Vissza az oldal tetejére