Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tájékoztatási vagy a riasztási fokozatban megtehető intézkedésekre a 8-10/A. §-ban foglaltak az irányadók.”

2. § A Rendelet 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A főpolgármester a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén:

...

c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:]

ca) azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának szüneteltetését, amelyek nem tartoznak a 10/A. §-ban meghatározott kivételek közé;”

...

3. § Nem lép hatályba a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-a. A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[9. § A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén...]

...

„b) elrendelheti

ba) azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy közlekedésének tilalmát, amelyek nem tartoznak a 10-10/A. §-ban meghatározott kivételek közé; és

bb) a belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok és a belső égésű motorral hajtott kerékpárok Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy közlekedésének tilalmát;”

...

4. § (1) A Rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[10. § A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlátozás alól - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban foglaltakon túl - mentesülnek:]

„a) a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző gépjárművek, továbbá az érvényes budapesti taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző gépjárművek;”

(2) A Rendelet a következő 10/A-10/B. §-sal egészül ki:

„10/A. § A 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja, valamint a 9. § b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés alól mentesül

a) azon gépjármű, amelynek forgalmi engedélye az alábbi környezetvédelmi osztályt jelölő kód valamelyikét tartalmazza:

aa) „5”,

ab) „5E”,

ac) „5N”,

ad) „5P”,

ae) „5Z”,

af) „6”,

ag) „9”,

ah) „14”, ha a gépjármű hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,

ai) „15”, vagy

aj) „16”;

b) azon gépjármű, amelynek forgalmi engedélye a 2019. október 1-jén hatályos legkedvezőbb környezetvédelmi osztályt jelölő kódoknál is kedvezőbb környezetvédelmi tulajdonságot jelentő kód valamelyikét tartalmazza.

10/B. § A 10/A. § szerinti szabályokat a Fővárosi Közgyűlés legalább háromévenként felülvizsgálja.”

5. § A rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére