Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 47/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a fővárosi szintű érdekegyeztetésről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Fővárosi Önkormányzat a munkavállalói oldal részéről a szakszervezeti szövetségekkel, a munkáltatói oldal részéről a munkáltatói szövetségekkel közösen az egymás közti folyamatos konzultációk és tárgyalások érdekében Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: FŐÉT) néven háromoldalú (tripartit) érdekegyeztető fórumot működtet.

2. § (1) A FŐÉT feladata:

a) a munkavállalók, a munkáltatók és a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások kialakítása;

b) a felek közt a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő ügyekben kialakuló konfliktusok megelőzése, rendezése; valamint

c) információcsere, javaslatok, döntési alternatívák vizsgálata.

(2) A FŐÉT az (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva:

a) véleményezi a munka világát, a munkaviszonyt, a foglalkoztatáspolitikát, a munkavégzés és a foglalkoztatás feltételeit érintő fővárosi közgyűlési és bizottsági, valamint - ha a főpolgármester azt szükségesnek tartja - főpolgármesteri döntések tervezetét,

b) nyomon követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci helyzetét, a közép- és hosszútávú munkaerőpiaci fejlesztési irányokat, ezzel összefüggésben a városfejlesztés közép- és hosszútávú irányait, a Fővárosi Önkormányzat és az általa irányított gazdasági társaságok, költségvetési intézmények foglalkoztatási viszonyait,

c) megvitatja a foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érintő fővárosi önkormányzati stratégiákat, koncepciókat, illetve a gazdasággal, a foglalkoztatással, a jövedelmek alakulásával, a társadalompolitikával összefüggő alapvető kérdéseket.

(3) A FŐÉT bármely kerületi önkormányzattal egyeztetve keretet biztosíthat a FŐÉT-ben részt vevő felek és az adott kerületi önkormányzat közti fővárosi szintű érdekegyeztetés lefolytatására is.

(4) A FŐÉT bértárgyalásokat nem folytat.

3. § (1) A FŐÉT munkavállalói, illetve munkáltatói oldalának tagja kizárólag az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött olyan civil szervezet lehet, amely

a) megfelel a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény országos érdekképviseleti szövetség tagjára vonatkozó feltételeknek azzal, hogy szakszervezeti szövetségként tagszervezetei legalább 15 fővárosi székhelyű munkáltatónál működnek, illetve munkáltatói szervezetként legalább 15 fővárosi székhelyű taggal rendelkezik, és

b) tagja valamely európai munkavállalói konföderációnak vagy az Európai Szakszervezeti Szövetségnek, illetve tagja valamely európai munkaadói konföderációnak vagy munkáltatói szövetségnek.

(2) A Fővárosi Önkormányzat képviselője a FŐÉT-ben a főpolgármester vagy az általa kijelölt főpolgármester-helyettes.

(3) A FŐÉT munkájában tanácskozási joggal részt vesz:

a) a fővárosi főjegyző vagy megbízottja,

b) a Fővárosi Önkormányzat irányítása alatt vagy tulajdonában álló, a tárgyalt napirend szerint feladatkörrel rendelkező szervezet vezetője vagy megbízottja, valamint

c) a Fővárosi Közgyűlés által a főpolgármester javaslata alapján megválasztott öt személy.

(4) Az (1) bekezdés szerinti érdekképviseleti szervezet a tagság feltételeinek igazolásával és a képviselni kívánt oldal megjelölésével bármikor bejelentheti a FŐÉT-ben való részvételi szándékát a főpolgármesternek, aki - ha a jelentkező a feltételeknek megfelel - erről értesíti a FŐÉT többi tagját. A FŐÉT-tagság a FŐÉT soron következő ülésétől hatályos.

(5) A FŐÉT alakuló ülése előtt a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tagnak jelentkező érdekképviseleti szervezetnek részvételi szándékát legkésőbb 2020. január 8. napjáig kell jeleznie, és a feltételeknek megfelelő jelentkező tagokról a főpolgármester 2020. január 21. napjáig - az alakuló ülés összehívásával egyidejűleg - tájékoztatja a tagokat.

4. § A FŐÉT munkavállalói vagy munkáltatói oldalának kérésére a Fővárosi Önkormányzat és az irányítása alatt, vagy tulajdonában álló szervezetek - a hatályos jogszabályok keretei között - tájékoztatást adnak minden olyan költségvetési, foglalkoztatáspolitikai, illetve munkaügyi kérdésben, amelyek az oldalak által képviseltek érdekeit jelentősen érinthetik.

5. § (1) A FŐÉT-ben a Fővárosi Önkormányzat, a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal rendelkezik nyilatkozattételi, illetve döntéshozatalnál szavazási, valamint megállapodási joggal.

(2) A FŐÉT döntéséhez a Fővárosi Önkormányzat, a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal közül legalább két fél támogató szavazata és a harmadik fél tartózkodása, a FŐÉT-en belüli megállapodás megkötéséhez mindhárom fél egybehangzó nyilatkozata szükséges.

(3) A munkavállalói és a munkáltatói oldal tagjai saját döntési rendszerüket maguk határozzák meg. Oldalálláspontnak tekintendő, ha a javaslatot az oldal tagjainak többsége támogatja és azt egyetlen, az oldalon részt vevő szervezet sem ellenzi.

6. § (1) A FŐÉT munkáját plenáris ülésen végzi, munkavégzése elősegítése érdekében munkacsoportot hozhat létre.

(2) A plenáris ülésre a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal is soros elnököt delegál, akik előkészítik és koordinálják az adott oldal munkáját a plenáris ülésen és az ülések között.

(3) A FŐÉT munkáját titkárság segíti. A Főpolgármesteri Hivatal gondoskodik a titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

7. § A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére