Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2020-ban

a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás és a helyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása * 

2. § (1) *  A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatást és a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 323 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza,

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg,

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 650 000 ezer Ft összegben tervezett bevételből 351 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 299 000 ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg,

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzésiadó-bevételből részesülők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A helyi adókhoz kapcsolódó kiadásokból 144 479 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg,

e) a helyi iparűzésiadó-bevételből történő részesedéseknek a b)-d) pontok együttes összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - az 1. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 18 000 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 9 720 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 8 280 ezer Ft összegben pedig a XVII-XVIII., valamint a XX-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(4) *  A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza,

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását pedig a XVII-XVIII., valamint a XX-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését a 2. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően határozza meg.

3. § *  Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2020-ban bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből, valamint az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból a bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően nem részesülnek.

3. Végrehajtási szabályok

4. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzésiadó-bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék- és bírságbevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzésiadó-bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék- és bírságbevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt iparűzésiadó-bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírságbevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmiadó-beszedéssel kapcsolatos számlájára 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig befolyt idegenforgalmiadó-bevételre kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmiadó-bevétel arányos részét átutalnia a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt.

(5) *  A 2. § (4) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat részére jóváhagyott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból a forrásmegosztással érintett összegre kell alkalmazni.

(6) *  A Főpolgármesteri Hivatalnak az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás folyósítását követő második hó 20-áig kell a támogatás arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

4. A helyi adóbevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2020. évi tényleges kiadások különbözetét a 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2020. január 31-én lép hatályba.

7. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma 2020. évreÖnkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok a törvény szerint

Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó

Részesedési arány szerinti pótlék, bírság
Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege - egyszeri levonás - Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (3+4+5)
(%) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 2 291 546 4 611 -2 228 2 293 929
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 7 542 261 15 178 -7 334 7 550 105
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 10 736 748 21 606 -10 440 10 747 914
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 9 078 302 18 269 -8 828 9 087 744
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 2 092 246 4 210 -2 034 2 094 422
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 3 739 652 7 526 -3 636 3 743 541
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 4 931 405 9 924 -4 795 4 936 533
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 5 660 097 11 390 -5 504 5 665 983
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 5 378 087 10 823 -5 230 5 383 680
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 7 002 685 14 092 -6 809 7 009 968
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 10 824 229 21 783 -10 525 10 835 486
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 4 435 779 8 926 -4 313 4 440 392
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 9 018 050 18 148 -8 769 9 027 429
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 10 468 729 21 067 -10 180 10 479 616
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 7 621 960 15 338 -7 412 7 629 887
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 6 192 616 12 462 -6 022 6 199 056
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 7 042 052 14 171 -6 848 7 049 376
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 9 797 764 19 717 -9 527 9 807 953
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 5 167 746 10 399 -5 025 5 173 120
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 5 329 048 10 724 -5 182 5 334 590
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 7 259 625 14 609 -7 059 7 267 175
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 4 861 006 9 782 -4 727 4 866 062
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 2 108 369 4 243 -2 050 2 110 561
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 148 580 000 299 000 -144 479 148 734 521

2. melléklet a 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2020. évre


Önkormányzatok megnevezése
Részesedések a törvény szerinti arányban
(100%-ra átszámítva )
Az idegenforgalmi adó megosztása a 2. oszlop szerinti arányban
(ajánlott tervszám)
( % ) ( e Ft )
1 2 3
I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat
XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat
XVII. kerületi önkormányzat 19,34743283 1 602
XVIII. kerületi önkormányzat 26,91851304 2 229
XIX. kerületi önkormányzat
XX. kerületi önkormányzat 14,64109977 1 212
XXI. kerületi önkormányzat 19,94519628 1 651
XXII. kerületi önkormányzat 13,35519678 1 106
XXIII. kerületi önkormányzat 5,79256131 480
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 8 280

  Vissza az oldal tetejére