Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése

az 1-19. §, a 21-40. §, valamint a 42. § és a 43. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 20. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 41. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és 232/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati kör 2020. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit 258 454 718 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 442 154 448 ezer Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét -183 699 730 ezer Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeit 378 539 554 ezer Ft-ban,

e) finanszírozási kiadásait 194 839 824 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási egyenlegét 183 699 730 ezer Ft-ban,

g) bevételi főösszegét 636 994 272 ezer Ft-ban,

h) kiadási főösszegét 636 994 272 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások -183 699 730 ezer Ft összegű egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 42 034 877 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével kell finanszírozni;

b) 41 299 124 ezer Ft összeget a 2020-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján kell finanszírozni;

c) 106 768 042 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből kell finanszírozni;

d) 50 000 ezer Ft összeget bankbetétek bevételeiből kell finanszírozni;

e) 6 094 037 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira kell fordítani;

f) 358 276 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira kell fordítani.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali, valamint önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokat az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti bevételi főösszegen belül a fővárosi önkormányzati címek esetében

a) az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet,

b) a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet,

c) a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet,

d) a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet

tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények) és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint a Budapest Főváros Önkormányzat által ellátott - fővárosi önkormányzati költségvetési szervekhez nem sorolt - egyes feladatcsoportok szerint költségvetési címekre, a címeken belül kiemelt előirányzatokra, azokon belül főbb rovatokra tagoltan tartalmazza.

(2) A költségvetés címrendjét - címenként a 2020. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetési címek megjelölése 6 jegyű címkódból és megnevezésből áll. A címkód képzése a következő:

a) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címkódjának

aa) 1-4. számjegye az intézmény azonosító száma,

ab) 5. számjegye „0” és

ac) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;

b) a gazdasági szervezettel nem rendelkező fővárosi költségvetési intézmények - valamint a fővárosi költségvetési intézmény által megvalósított elkülönített nyilvántartású kiemelt projektek címkódjának

ba) 1-4. számjegye annak a fővárosi költségvetési intézménynek az a) pont aa) alpont szerinti azonosító száma, amely a költségvetési intézmény tekintetében a gazdasági szervezet feladatait ellátja,

bb) 5. számjegye a cím sorszáma és

bc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli;

c) a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat esetén a címkód

ca) 1-4. számjegye az adott cím azonosító száma,

cb) 5. számjegye „0” és

cc) 6. számjegye a feladat jellegét jelöli.

(3) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja és c) pont ca) alpontja szerinti azonosító számok első számjegye

a) a fővárosi költségvetési intézményekhez tartozó címek esetén „1”, „2”, „3”, „4”, vagy „5” az intézmény ágazati besorolásától függően,

b) a Főpolgármesteri Hivatalhoz tartozó címek esetén 7 és

c) az egyéb címek (fővárosi önkormányzati címek) 8.

(4) A (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont bc) alpontja és c) pont cc) alpontja szerinti jelölés

a) 1 a kötelező feladatok,

b) 2 az önként vállalt feladatok és

c) 3 államigazgatási feladatok

esetén.

(5) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sora tartalmazza.

(6) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sora tartalmazza.

(7) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat 2020. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetésben megtervezett

a) európai uniós társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. melléklet,

b) európai uniós vagy más támogatóval társfinanszírozással a fővárosi önkormányzat költségvetési intézményeinél vagy a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. melléklet

tartalmazza.

(3) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

4. § E rendelet alkalmazásában

a) kiemelt kiadási előirányzatok

aa) a személyi juttatások,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

ac) a dologi kiadások,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) az egyéb működési célú kiadások,

af) a beruházások,

ag) a felújítások,

ah) az egyéb felhalmozási célú kiadások és

ai) a finanszírozási kiadások

előirányzatai;

b) kiemelt bevételi előirányzatok

ba) a működési célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

bc) a közhatalmi bevételek,

bd) a működési bevételek,

be) a felhalmozási bevételek,

bf) a működési célú átvett pénzeszközök,

bg) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök és

bh) a finanszírozási bevételek

előirányzatai.

3. Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi felújítási előirányzatai önkormányzati és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

5. § (1) A 4. melléklet tartalmazza:

a) ágazati bontásban - címenként és feladatonként - az önkormányzati felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások, és az egyéb felújítási célú támogatások tervezett kiadásait, valamint további évek elkülönített kiadásait, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújítások soron tervezett összkiadásait címcsoportonként összesítve.

(2) A 4. melléklet 1. oszlopában a feladatokhoz kapcsolódó, a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: beruházási rendelet) szerinti engedélyokirat (a továbbiakban: engedélyokirat) vagy célokmány (a továbbiakban: célokmány) állapota kerül feltüntetésre.

(3) Az engedélyokirat vagy célokmány állapota

a) „Hatályos (A)”: a hatályos okirattal rendelkező önkormányzati felújítások és egyéb felújítási célú támogatások esetében,

b) „Nem releváns (A)”: az okirati kötelezettséget nem érintő önkormányzati felújítások és egyéb felújítási célú támogatások esetében,

c) „Hatályos (B)”: a hatályos okirattal rendelkező céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások esetében,

d) „Nem releváns (B)”: az okirati kötelezettséget nem érintő céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások esetében,

e) „Előkészítés alatt (C)”: valamennyi hatályos okirattal még nem rendelkező feladat esetében,

f) „Nem releváns (C)”: az okirati kötelezettséget nem érintő keret jellegű feladatok esetében, továbbá

g) „Nem releváns (D)”: az okirati kötelezettséget nem érintő egyéb tételek esetében.

(4) A 4/a. melléklet tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló felújításainak tervezett kiadásait, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi beruházási előirányzatai önkormányzati és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

6. § (1) Az 5. melléklet tartalmazza:

a) ágazati bontásban - címenként és feladatonként - az önkormányzati beruházások, a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások, és az egyéb beruházási célú támogatások tervezett kiadásait, valamint a további évek elkülönített kiadásait,

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló beruházásainak tervezett összkiadásait címcsoportonként összesítve,

c) a Főpolgármesteri Hivatalhoz tartozó címeken tervezett beruházási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait.

(2) Az 5. melléklet 1. oszlopában a feladatokhoz kapcsolódó engedélyokirat vagy célokmány állapota

a) „Hatályos (A)”: a hatályos okirattal rendelkező önkormányzati beruházások és egyéb beruházási célú támogatások esetében,

b) „Nem releváns (A)”: az okirati kötelezettséget nem érintő önkormányzati beruházások és egyéb beruházási célú támogatások esetében,

c) „Hatályos (B)”: a hatályos okirattal rendelkező céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások esetében,

d) „Nem releváns (B)”: az okirati kötelezettséget nem érintő céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások esetében,

e) „Előkészítés alatt (C)”: valamennyi hatályos okirattal még nem rendelkező feladat esetében,

f) „Nem releváns (C)”: az okirati kötelezettséget nem érintő keret jellegű feladatok esetében, továbbá

g) „Nem releváns (D)”: az okirati kötelezettséget nem érintő egyéb tételek esetében.

(3) Az 5/a. melléklet tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházások soron tervezett kiadásait, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

5. Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetési tartalék előirányzatai

7. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokból a tartalékok összege 1 399 066 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címkódú címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokból az általános tartalék 250 007 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet, figyelemmel a 23. § (3) bekezdésére és a 26. § (4) bekezdésére. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag más forrásból származó fedezet érkezik, akkor az utólagos fedezet beérkezésekor annak összegével az általános tartalék összegét ki kell egészíteni.

(3) A 2020. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - a 22-29. §-ban foglaltakra is figyelemmel a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítással - 2020. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2021. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

6. A költségvetési évet követő kötelezettségek

8. § (1) A költségvetési év kötelezettségeit és az ugyanazon feladathoz kapcsolódóan az azt követő évben vagy években tervezett kiadásokat felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

7. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

9. § (1) A Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással be kell nyújtani

a) a költségvetésre vonatkozó előterjesztéssel együtt

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat-felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díja, illetve az ellátottat terhelő kártérítési kötelezettség méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

8. A főpolgármester tájékoztatási és döntés-előkészítési kötelezettségei

10. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) írásban tételesen beszámol arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata, illetve valamely fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére,

b) az 1. és 2. mellékletnek megfelelő formában beszámol a 23-29. §-ban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörében az előző rendes ülés óta hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2020. szeptemberi vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Közgyűlést.

(3) A főpolgármester a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, vagy egyéb önkormányzati többletbevétel tervbe vétele, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése, illetve valamely egyéb feladat végrehajtása érdekében szükséges, az első negyedév kivételével negyedévenként, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő feltöltését megelőző rendes ülésen,

c) ha a 23-27. § szerint vagy a 28. § és 29. § szerint fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére van szükség, a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a költségvetési rendelet módosításának elfogadásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a 9. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás mellőzhető.

9. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználásának szabályai

11. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban 2020. évi költségvetési törvény) 35. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címkódú címeken összesen 692 200 ezer Ft,

b) táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címkódú címeken összesen 60 261 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel

a) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szerint a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozott „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 174 420 000 ezer Ft bevétel,

b) az iparűzésiadó-bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó, a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozott többletbevétel,

amelyből elsőként a helyi közösségi közlekedést kell finanszírozni.

(3) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” cím a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: BKK) átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti külön megállapodás határozza meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a kölcsönt a BKK a tárgyév december 31-éig akkor is köteles visszapótolni, ha a BKK által annak terhére finanszírozott áfakötelezettséget addig a BKK máshonnan nem tudta megfinanszírozni.

(5) A „892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására” cím a BKV-DBR 4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan az év folyamán felmerülő áfafizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. Az ezen előirányzat terhére kölcsönként rendelkezésre bocsátott összegeket a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt.) tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

(6) A (3) és az (5) bekezdés szerinti előirányzatot a Fővárosi Önkormányzat külön alszámláján kell nyilvántartani.

12. § (1) A „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira” cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására, jogi képviseleti díjakra és minden egyéb jogi szakértői tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a jogerős bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket.

(2) A „895602 Részvételi költségvetési projektek” cím a társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetére szolgál. A cím felhasználásáról az érintett polgárok lehető legszélesebb körével folytatott konzultáció alapján, a konzultáció eredményeképpen kialakuló megalapozott fejlesztési igényeket a lehető legmesszebb menő mértékig figyelembe véve a főpolgármester dönt, aki a döntéséről és az azt megalapozó módszertanról beszámol a Közgyűlésnek.

(3) A „896102 Klímaügyi konzultációk kerete” cím a klímavészhelyzetből adódó intézkedések meghatározásához szükséges társadalmi egyeztetésekkel (így különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való mintavételezés alapján budapesti polgárok számára kiküldésre kerülő kérdőívek előkészítésével és feldolgozásával) kapcsolatos adminisztratív feladatok költségeinek fedezetére, valamint a társadalmi egyeztetésben közreműködő nonprofit szervezetek támogatására szolgál. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(4) A „895402 Budapesti Adatstratégia” cím a budapesti adatvagyon felmérésének és tervezésének fedezetére szolgál. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(5) A „895202 Okosváros fejlesztési programok” cím a budapesti nyílt adatportál létrehozásának és fenntartásának, valamint okosváros-védnökség és városi innovációs programok fedezetére szolgál. A cím felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött.

(6) A „884801 MSZP Képviselőcsoport”, „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport”, „894701 Demokratikus Koalíció Képviselőcsoport”, „894801 Momentum Képviselőcsoport” és „894901 Párbeszéd Magyarországért Képviselőcsoport” címeken tervezett működési kiadási előirányzat a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 84. §-a szerinti reprezentációs kiadások (vendéglátási szolgáltatás igénybevétele és élelmiszer beszerzése) közterhekkel növelt összegének és az SZMSZ 86. §-a szerinti szakértői megbízások közterhekkel növelt összegének fedezetére szolgál. Az előirányzatok felhasználása során a képviselőcsoport vezetője vállal kötelezettséget, illetve igazolja annak felhasználását.

(7) *  Az SZMSZ 85. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatottak illetménye, illetve munkabére képviselőcsoportonként átlagosan 750 000 Ft, valamint az SZMSZ 76. § (8) bekezdése szerinti, adott képviselőcsoporthoz tartozó képviselőkre figyelemmel rendelkezésre álló foglalkoztatottak illetménye, illetve munkabére képviselőcsoportonként átlagosan 408 000 forint lehet, azzal, hogy a foglalkoztatott személyére, valamint az illetmény, illetve munkabér összegére a képviselőcsoport vezetője tesz javaslatot, amelynek során az átlag el nem érése esetén a különbözetként jelentkező bértömeg a jelen bekezdés szerinti más foglalkoztatottak illetményére, illetve munkabérére tett javaslat során számításba vehető, ennek hiányában az az SZMSZ 86. §-a szerinti megbízási keretet növeli.

(8) A képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselőre figyelemmel rendelkezésre álló foglalkoztatott illetménye, illetve munkabére 408 000 forint lehet.

(9) Az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti, adminisztratív feladatokat ellátó foglalkoztatott illetménye, illetve munkabére legfeljebb 408 000 forint, az SZMSZ 75. § (2) bekezdése szerinti önkormányzati tanácsadó illetménye legfeljebb 750 000 Ft lehet.

10. A vagyongazdálkodási célú keret felhasználásának szabályai

13. § (1) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (így különösen közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek)

fordítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások és kifizetések érdekében a „847702 Vagyongazdálkodási keret” címre történő átcsoportosítás esetében a 26. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A „847702 Vagyongazdálkodási keret” cím terhére a beruházási rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

11. Beruházások, felújítások általános szabályai

14. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére - a jogszabályból fakadó előlegfizetési kötelezettségen túl - a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása követelményének, a hatékony és felelős gazdálkodás elvének figyelembevételével, az önkormányzat likviditási tervével összhangban vállalható kötelezettség.

(2) A beruházási és felújítási címeken megtervezett feladatok esetében kifizetés csak a kapcsolódó engedélyokirat vagy célokmány a 6. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja, illetve az 5. § (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti, valamint - az okirati kötelezettséggel nem járó esetben - a 6. § (2) bekezdés b), d) vagy g) pontja, illetve az 5. § (3) bekezdés b), d) vagy g) pontja szerinti állapota esetében történhet. Az engedélyokirat vagy célokmány 6. § (2) bekezdés e) pontja, illetve 5. § (3) bekezdés e) pontja szerinti állapotának módosítása érdekében a 24. § (1) vagy (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére” és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére” címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és képviselőcsoportok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál. A fedezet felhasználását a bizottság elnökének, illetve a képviselőcsoport vezetőjének a kezdeményezése alapján a főpolgármester hagyja jóvá.

II. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

12. Általános szabályok

15. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknek a 3. mellékletben az 1-5 kezdetű címkódú címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak a 3. mellékletnek a 7-sel kezdődő címkódú címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére azzal, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Kiadási előirányzatból kifizetés csak annyiban teljesíthető, amennyiben az annak fedezésére szolgáló bevételi előirányzat teljesülése rendelkezésre áll.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére - a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott szabályokkal, így különösen a házipénztári keret nagyságára vonatkozó szabályokkal összhangban - az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére is:

a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs kiadások,

d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szervet irányító szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv, amennyiben az általa ellátott közfeladat hatékony és eredményes ellátását nem veszélyezteti, a közfeladata ellátása körében a főpolgármester előzetes jóváhagyásával támogatást nyújthat, más javára ellenérték nélküli fizetési kötelezettséget teljesíthet.

(6) * 

(7) *  A kulturális, köznevelési és szociálpolitikai ágazatokhoz tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a bérfejlesztést lehetővé tévő „Budapest pótlék” fedezete a 200000-500000 címkódú címeken, az intézmények költségvetésében kerül biztosításra a következők szerint:

a) a támogatás kizárólag a foglalkoztatottak részére fizetendő bér és járulék kiadások fedezetére fordítható,

b) a „Budapest pótlék” kulturális és szociálpolitikai intézmények esetében illetménykiegészítésként, köznevelési intézmények esetében pótlékként kerül számfejtésre a foglalkoztatottak részére,

c) „Budapest pótlék” mértékéről az intézmény vezetője dönt, annak megállapítása határozatlan időre történik, figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál eltöltött jogviszony összesített időtartamát,

d) a teljes munkaidőre átszámított alapbér szerint az intézményi átlagkeresettől legalább húsz százalékkal elmaradó alapbérre jogosult közalkalmazottak esetében a munkáltató minden esetben bértöbbletet biztosít a tárgyévre jóváhagyott keret felhasználásával,

e) a „Budapest pótlék”-ra biztosított fedezethez kapcsolódó bér és járulék kiadási előirányzatok terhére átcsoportosítás nem hajtható végre,

f) a támogatás felhasználásáról az intézmény a tárgyévi költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjában elszámol,

g) a fel nem használt támogatást visszafizetési kötelezettség terheli.

13. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

16. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

14. A maradvány elszámolása

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá, és dönt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2020. évi elszámolásához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részére a maradvány terhére a Fővárosi Önkormányzat javára történő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

a) készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) tulajdonosi bevételekből és

d) az egyéb működési bevételekből

realizált, a 29. § szerint új vagy módosított előirányzatként nem tervbe vett többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek terhére a Fővárosi Önkormányzat javára történő befizetési kötelezettség írható elő. A befizetés mértékéről a zárszámadás elfogadásával együtt kell dönteni.

15. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

18. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervnél a szerv alapfeladata keretében szellemi tevékenység végzésére a szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy (a továbbiakban: külső megbízott vagy vállalkozó) is igénybe vehető - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel -, a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások előirányzata terhére.

(2) Külső megbízott vagy vállalkozó akkor vehető igénybe, ha

a) az alapfeladat mint közfeladat ellátása másként nem biztosítható, és

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(3) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(4) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv és a külső megbízott vagy vállalkozó között megkötött, írásba foglalt szerződésben kell meghatározni.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki köteles a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését szolgáló kötelezettség vagy egyéb biztosíték kikötését.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

16. Egyes feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

19. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, saját létszámkerettel ellátott - személyi juttatás és járulék soron tartós jelleggel tervezett - feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A korábban saját létszámkerettel ellátott és tartós jellegű személyi kiadással fedezett feladat vásárolt szolgáltatásként történő megrendelése az irányító szerv egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az e feladatra rendelt álláshelyek számának módosítását és az ezzel összefüggő költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a feladat vásárolt szolgáltatás útján való ellátása esetén is a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet terheli.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy az irányító szerv engedélyével gondoskodni kell a feladat saját létszámkerettel való ellátásáról, és az ehhez szükséges körben az előirányzat és létszámkeret megfelelő rendezéséről.

(6) A (3) bekezdéstől eltérve, az olyan működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához, amelyek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel, nem kell irányító szervi engedély.

17. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

20. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapja 2020. január 1. napjától 45 000 forint.

(2) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2020. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 8%-a azzal, hogy az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben szintén történhet jutalmazási célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2020. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

18. A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények külső támogatási igényeivel kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok

21. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény szakmai pályázatot vagy egyéb olyan kötelezettségvállalást, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást igényel (a továbbiakban: pályázat), akkor nyújthat be, illetve akkor vállalhat, ha azt a Közgyűlés - a főpolgármester előterjesztése alapján - előzetesen jóváhagyta.

(2) Ha a rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel nincs lehetőség a Közgyűlés döntésének bevárására, akkor a „845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete” címen elkülönített előirányzat erejéig a pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó, a 23. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó főpolgármesteri döntés alapján is benyújthatja a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény az (1) bekezdés szerinti pályázatot.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény olyan pályázatának benyújtásához, amelynek teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást sem a tárgyévben, sem azt követően nem igényel, a főpolgármester jóváhagyása szükséges.

(4) A Közgyűlést - a pályázati eredményhirdetést követően - a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokról tájékoztatni kell. Sikertelen pályázat esetén gondoskodni kell a korábban a pályázat önrészének fedezeteként felszabadított összegnek a „845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete” címre történő átcsoportosítás kezdeményezéséről főosztályi adatszolgáltatás alapján.

(5) A Fővárosi Önkormányzat által elnyert, fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény részére nyújtott beruházási vagy felújítási célú támogatást a céljelleggel támogatott intézményi beruházás, illetve felújítás vonatkozó előirányzatára kell - a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül - átcsoportosítani.

III. fejezet

Az előirányzat-módosításra és -átcsoportosításra vonatkozó szabályok

19. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás közgyűlési hatáskörben

22. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő kiemelt előirányzat-módosításról és -átcsoportosításról címeken belül vagy címek között a főpolgármester előterjesztése alapján a Közgyűlés dönthet, amennyiben e § vagy a 23-29. § eltérően nem rendelkezik.

(2) A központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások év közben, a 2020. évi költségvetési törvényben előírtak szerint, a májusi és októberi felmérések alapján módosíthatók. Ha a módosítás következtében

a) valamely jogcímhez kapcsolódóan támogatáslemondásra kerül sor - és ezáltal az érintett intézmény költségvetésében betervezett támogatási és kiadási előirányzatok az adott feladatok ellátásához kapcsolódóan túlfinanszírozást mutatnak -, akkor a lemondásban szereplő támogatás az érintett intézménytől elvonható, illetve

b) valamely jogcímhez kapcsolódóan támogatás pótigénylésére kerül sor, és a támogatáshoz kapcsolódó feladatra a fedezet a költségvetésben az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatain már rendelkezésre áll, a beérkezett pótelőirányzat az általános tartalékba helyezhető.

(3) A tárgyévet követően a költségvetési rendelet csak egy alkalommal, kizárólag

a) az év végén beérkezett állami bevételek tervbe vételére,

b) az év végi intézményi saját hatáskörben vagy főpolgármesteri hatáskörben végrehajtott döntések átvezetésére,

c) a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében szükséges számviteli jellegű előirányzat-rendezésekre, és

d) egyéb különösen indokolt előirányzat-módosításokra és átcsoportosítások

céljából módosítható.

20. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben

23. § (1) A főpolgármester dönthet az e §-ban, valamint a 24. §-ban és a 25. §-ban meghatározottak szerint az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról, ha az nem irányul alapítványi forrás átvételére vagy átadására.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat címein tervezett költségvetési kiadási - és a kapcsolódó központi, irányító szervi támogatási bevételi - előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Fővárosi Önkormányzat címei esetében címen belül a kiemelt előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult, figyelemmel a 28. §-ban és a 29. §-ban foglaltakra. Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.

(3) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt - esetenként legfeljebb 150 millió Ft erejéig - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgármester dönt. A főpolgármester a „930001 Általános tartalék” címről az áfabefizetési kötelezettség teljesítésére a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekre, valamint a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” címre és a „711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai” címre történő átcsoportosításokról értékhatárra tekintet nélkül dönthet.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

c) „845601 Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete”.

(5) A (4) bekezdés szerinti céltartalékok és keretek felhasználásáról és a szükséges előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt. A céltartalékokból és keretekből a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatásokat a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira kell - a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül - átcsoportosítani.

(6) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”, a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” címek előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatásokat a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira kell - a beruházási rendelet szerinti külön okiratkészítés további kötelezettsége nélkül - átcsoportosítani.

(7) A „915401 Kulturális és sport támogatási keret” és a „916002 Civil pályázatok támogatási kerete” címek felhasználása külön rendeletben meghatározottak alapján történik. A kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(8) Az (5)-(7) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés csak további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(9) *  A Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején - halaszthatatlan esetben, az egészségügyi válsághelyzet elrendelésére okot adó körülmények enyhítése, illetve az azzal kapcsolatos védekezés és az abból eredő károk elhárítása érdekében, ezen célokkal arányosan - a főpolgármester az ebben az alcímben meghatározott eseteken túli esetekben is, az ebben az alcímben rögzített korlátokra tekintet nélkül dönthet a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról, továbbá kiadási előirányzat zárolásáról vagy annak feloldásáról.

24. § (1) A főpolgármester jogosult az 5. mellékletben megtervezett beruházási feladatok - az 5. melléklet 1. oszlopában szereplő - engedélyokirat vagy célokmány „Előkészítés alatt (C)” állapotát „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapotra módosítani a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján. Az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján a főpolgármester döntése szerint vállalható kötelezettség

a) beruházási engedélyokirat jóváhagyását követően a teljes költségre,

b) beruházási célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költségére (ebben az esetben az adott beruházási feladat teljes költsége két részre - tervezési és megvalósítási sorokra - kerül megtervezésre az okirat állapotának megfelelően).

(2) A főpolgármester jogosult a 4. mellékletben megtervezett felújítási feladatok - a 4. melléklet 1. oszlopában szereplő - engedélyokirat vagy célokmány „Előkészítés alatt (C)” állapotát „Hatályos (A)” vagy „Hatályos (B)” állapotra módosítani a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján. A 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat alapján a főpolgármester döntése szerint vállalható kötelezettség

a) felújítási engedélyokirat jóváhagyását követően a teljes költségre,

b) felújítási célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költségére (ebben az esetben az adott felújítási feladat teljes költsége két részre - tervezési és megvalósítási sorokra - kerül megtervezésre az okiratok állapotának megfelelően).

(3) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásaihoz és felújításaihoz kapcsolódóan a főpolgármester dönthet az alábbi átcsoportosításokról:

a) a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása, továbbá az aktiválható tételek dologi kiadáson megtervezett előirányzatáról történő visszarendezése kizárólag címen és feladaton belül,

b) az önkormányzati és főpolgármesteri hivatali beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás átcsoportosítása önkormányzati feladatok esetén a „841101 Pénzügytechnikai feladatok”, illetve főpolgármesteri hivatali feladatok esetén a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekre, továbbá ezek visszarendezése, kizárólag feladaton belül, továbbá a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény címén tervezett céljelleggel támogatott beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás előirányzat-rendezése címen és feladaton belül,

c) a beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházási és felújítási előirányzatainak sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítása,

d) az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási és felújítási támogatásokhoz, illetve kölcsönökhöz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások címen belül,

e) a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladat beruházási előirányzatai és a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím többi dologi előirányzata közötti átcsoportosítás.

(4) A „883701 Út-, hídfelújítás” címen az „Útfelújítások kerete” és a „Műtárgyfelújítások kerete” feladatokon tervezett keretek felhasználásáról és címen belüli meglévő, illetve új feladatokra történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(5) A „895701 Kormány-Főváros együttműködés önrésze” cím keretének felhasználásáról és adott konkrét feladatokra történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(6) „895501 Céljelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek év közben felmerülő új vagy meglévő céljelleggel támogatott intézményi beruházásainak és felújításainak többletfedezetét szolgálja. A cím felhasználásáról, a kapcsolódó intézményi címre történő átcsoportosításról és az engedélyokiratról a főpolgármester dönt, figyelemmel a beruházási rendeletben foglaltakra.

(7) *  A „856901 Széchenyi lánchíd felújításához közérdekű célú adományok bevétele” cím bevételi előirányzatán kell tervbe venni a Széchenyi lánchíd felújításához kapcsolódóan - elkülönített önkormányzati alszámlára - beérkező közérdekű célú adományokat. A beérkező adományokat teljes egészében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak” tárgyú feladat megvalósítására kell felhasználni. Az adományok tervbe vételéről és az e bekezdés szerinti felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

25. § (1) A központi költségvetésből biztosított és jogszabály, támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján felhasználási kötöttséggel járó működési célú többletbevételek tervbe vétele - figyelemmel a 22. § (2) bekezdésében foglaltakra -, valamint az önkormányzati bevételi címkódok közötti forráscsere főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.

(2) A 710901, 710902, 711701, 711702, 712403, 886401, 886402, 888001 és 888002 címek esetében a főpolgármester dönthet a címen belüli előirányzat-átcsoportosításokról - figyelemmel a 28. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakra -, illetve a címek közötti előirányzat-átcsoportosításokról.

(3) A „916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka” cím felhasználásáról - a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum javaslata alapján - a főpolgármester dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „844602 Drogprevenciós kiadások” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett szervezet javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(4) A „847301 Környezetvédelmi Alap” cím felhasználásáról a Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

(5) A főpolgármester dönt a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat-rendezésekről az alábbi címeken:

a) „855702 Likvid hitel felvétele”,

b) „848402 Likvid hitel törlesztése”,

c) „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

d) „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

e) „842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

f) „856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei”

g) „845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai”.

(6) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatait tartalmazó címek közötti, adott előirányzati soron belüli átcsoportosításra a főpolgármester jogosult.

(7) *  A 70000-80000-es címek esetében, a fejlesztésekhez nem kapcsolódó működési kiadások tekintetében - egy adott címkódot érintő, mindösszesen - 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti ill. új címre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben végrehajtható.

(8) *  A „896702 Egészségügyi várólisták csökkentése” címre vonatkozó bevételi előirányzatok tervbe vételéről és azok felhasználásáról a főpolgármester dönt.

21. Előirányzat-módosítás és -átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben bizottsági javaslat alapján

26. § (1) A feladatkörrel rendelkező bizottság javaslata alapján a (2)-(5) bekezdés szerint a főpolgármester dönt államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához szükséges előirányzat-módosításról vagy -átcsoportosításról. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére vagy átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó ingatlanvásárlás esetén a bizottság döntését követően - a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

(3) A „844301 Közműkiváltások kerete” cím felhasználásáról a Tulajdonosi Bizottság dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „847501 Közműkiváltások elszámolása” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(4) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt - esetenként a 150 millió Ft-ot meghaladó, éves szinten mindösszesen legfeljebb 2 milliárd Ft-ot elérő összegű kiadások erejéig - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a Költségvetési Bizottság javaslata alapján dönt a főpolgármester azzal, hogy a döntésről a Közgyűlés soron következő rendes ülésén köteles beszámolni.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés csak további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok vagy keretek közötti átcsoportosításra.

22. A főpolgármesteri előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási hatáskörrel kapcsolatos további szabályok

27. § (1) A 23-25. § szerinti főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(2) A 26. § szerinti főpolgármesteri előirányzat-módosításokat megalapozó bizottsági döntéseket, illetve bizottsági javaslatokat legkésőbb 2020. december 3-ig kell meghozni, illetve előterjeszteni.

23. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

28. § (1) A bevételi előirányzatok tekintetében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény, illetve a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címen szereplő bevételi előirányzatok esetében saját hatáskörben csoportosíthat át

a) az adott címen belül, továbbá

b) kiemelt előirányzaton belül az 1. mellékletben szereplő előirányzati sorok és főbb rovatok között.

(2) A kiadási előirányzatok tekintetében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény, illetve a Főpolgármesteri Hivatal a 100000-740300 címen szereplő kiadási előirányzatok esetében saját hatáskörben csoportosíthat át

a) az adott címen belül, továbbá

b) a kiemelt előirányzaton belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok és főbb rovatok között.

(3) A dologi kiadásokon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások sor nem emelhető vagy csökkenthető a többi dologi kiadási sorral szemben.

(4) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás saját hatáskörben végrehajtható a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv havi zárlati kimutatásai esetén egy alkalommal - a hatályos költségvetési rendeletben szereplő cím szerinti - kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül.

(5) A (4) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem eredményezheti az adott cím engedélyezett létszámkeretéhez kapcsolódó törvény szerinti személyi juttatások és járulékok költsége fedezetének hiányát.

(6) A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan az adott feladaton belül az intézményi beruházások vagy felújítások és az intézményi beruházásokhoz vagy felújításokhoz kapcsolódó beruházási vagy felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások, valamint a fordított áfához kapcsolódó többi dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

(7) Az intézményi beruházások vagy felújítások esetében az előirányzat-átcsoportosítást nem érintő, feladatok közötti átcsoportosítások saját hatáskörben végrehajthatók.

(8) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti - valamint az (1)-(4), (6) és (7) bekezdésben nem szabályozott esetben szükséges - címen belüli előirányzat-átcsoportosítások során a 23. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

29. § (1) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről - az államháztartáson belülről és kívülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, az áfa visszatérítés és az egyéb működési bevételeken belül a biztosító által fizetett kártérítés kivételével valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak.

(2) A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a főjegyző tárgyhót követő hónap 20-áig - de legkésőbb a tárgyévben sorra kerülő utolsó költségvetési rendeletmódosítás adatszolgáltatási határidejéig - kezdeményezi a főpolgármesteri engedély kiadását.

(3) A nem engedélyezett többletbevételek tervbe vétele érdekében az adott saját bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg az irányító szervi támogatás csökkentésére kell előterjesztést benyújtani a Közgyűlésnek.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét a Közgyűlés által elfogadott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

(5) *  A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről, az áfa-visszatérítésből és a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles előirányzatként tervbe venni a teljesülést vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

(6) *  Ha a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során olyan nettó finanszírozott beruházási, felújítási feladatot valósít meg, amelyhez áfa-visszatérítési jogosultsága kapcsolódik, úgy címen belül a támogatott cél megvalósítása időszakában az ehhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzat rendezését a felmerüléskor szükséges időben, folyamatosan, saját hatáskörben köteles végrehajtani.

IV. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

24. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlája.

(3) Az e rendelet hatálybalépését követő 14 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv havi bontású éves likviditási tervet készít, és azt a főpolgármesternek megküldi.

31. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hónap 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján a főpolgármester meghatározza az (5) bekezdés szerinti intézményi finanszírozási kereteket.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott havi likviditási terv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján a főpolgármester minden hónapra finanszírozási keretet határoz meg. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján közli a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesíthetőek úgy, hogy napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli, a likviditási terv, illetve a finanszírozási terv készítésekor észszerűen előre nem látható, halaszthatatlan kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

32. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri normatív utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a megnyitott bankszámláról a főpolgármestert a számla megnyitását követő 10 napon belül tájékoztatja.

25. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

33. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata a közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja át.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos közszolgáltatási keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2020. évi közszolgáltatási szerződésük, a közszolgáltatási keretszerződésük alapján, a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig - kizárólag a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig - időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható támogatás (kompenzáció).

(5) A gazdasági társaságok a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg kötelesek elszámolni a 2020. évi éves szerződésük elfogadását megelőző időszakról. A költségvetési rendelet hatálybalépését követő 90. napot követően kizárólag a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2020. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2020. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, az érintett gazdasági társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2020. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval), ennek keretében tételesen és részletesen köteles indokolni, hogy milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

(7) *  Annál a hatályos közszolgáltatási keretszerződéssel rendelkező gazdasági társaságnál, amelynél a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet (továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a rendes feladatellátástól lényegesen eltérő működési feltételek miatt nincs lehetőség a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére, az érintett gazdasági társaság írásbeli, részletes indokolást és egész évre vonatkozó mennyiségi és minőségi szolgáltatási mutatókkal alátámasztott kalkulációs kitekintést is tartalmazó kezdeményezése alapján a gazdasági társaság működőképességének és feladatellátásának folyamatos biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a gazdasági társaság a (8) bekezdésben meghatározottak szerint megkötött szerződésben a (4)-(5) bekezdés előírásaitól eltérően is megállapodhat.

(8) *  A (7) bekezdésben meghatározott esetben a Fővárosi Önkormányzat az érintett gazdasági társasággal a veszélyhelyzet fennállásáig, de legkésőbb 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra szóló szerződést köthet. A szerződés alapján a gazdasági társaság működése és feladatellátása legfeljebb a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig, a Fővárosi Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján - figyelemmel a 2020. II. félévi feladatellátási kötelezettségre is - likviditási alapon finanszírozható, a veszélyhelyzetből eredő feladatváltozással összefüggő költségek, bevételek kimutatása és azokkal történő elszámolási kötelezettség előírása mellett.

34. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-éig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

35. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaság részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás vagy megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy más jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetekkel megkötött fejlesztési és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal beruházással kapcsolatos finanszírozásra a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

36. § A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat

a) a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-éig utalja.

b) a hagyományápoláshoz kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást a költségvetési rendelet hatálybalépését követően egy összegben utalja.

36/A. § *  Ha valamely fővárosi nemzetiségi önkormányzat kéri, akkor a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást - a 36. § a) pontjában foglaltaktól eltérően - az erre meghatározott időarányos költségvetési keret mértékéig, a testületi működés személyi feltételei esetében a Főpolgármesteri Hivatal által természetben, az egyéb tárgyi feltételek esetében pedig a szállítói számlák közvetlen átutalásával, szállítói finanszírozás alkalmazásával is biztosíthatja a Fővárosi Önkormányzat.

V. fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok és egyéb rendelkezések

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

37. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásával, beváltásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 38. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

38. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

39. § Az adósságot keletkeztető ügyletek Kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat megküldik a főpolgármester részére.

29. Egyéb rendelkezések

40. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.

30. A Közszolgálati Tisztviselők Napja

41. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői (ideértve a közszolgálati ügykezelőket is) számára 2020-ban a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

31. Hatálybalépés

42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

31/a. *  A járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos különös rendelkezések

42/A. § *  (1) A főpolgármester az iparűzési adó előlegének 2020. szeptember 30-i befizetési határidejét követő 15 napon belül tesz előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek a jelen rendeletnek a járványügyi veszélyhelyzet okozta gazdasági hatások miatt szükséges módosítására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat teljesíthetősége érdekében 2020. október 15-ig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 20. pontja szerint nem vállalható kötelezettség, illetve nem kezdeményezhető előirányzat-átcsoportosítás a 6. mellékletben meghatározott egyes előirányzatok terhére az ott megjelölt összeg erejéig.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feladat teljesíthetősége érdekében a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére 2020. október 15-ig kötelezettség nem vállalható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti feladat teljesíthetősége érdekében az előző években kötelezettségvállalással nem terhelt víziközmű-fejlesztési tartalékkeret terhére kötelezettség 2020. október 15-ig nem vállalható.

(5) Különösen indokolt esetben a főpolgármester engedélyével 2020. október 15-ig is vállalható kötelezettség a (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat terhére, valamint a 6. melléklet szerinti előirányzatok terhére az ott megjelölt összeg erejéig.

32. Hatályon kívül helyező rendelkezés

43. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

1/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

1/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

1/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

1/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

1/e. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

2. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

2/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3/b. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3/c. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

3/d. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

4. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

4/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

5. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

5/a. melléklet a 9/2020. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelethez * 

6. melléklet a 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére