Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

a fővárosi lakásrezsi-támogatásról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet határozza meg a Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonában, illetve résztulajdonában lévő közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott egyes közszolgáltatásokat igénybe vevő rászoruló fővárosi személyeknek nyújtott rendszeres díjtámogatás (a továbbiakban: díjtámogatás), valamint eseti támogatás (a továbbiakban együtt: lakásrezsi-támogatás) szabályait.

2. Díjtámogatás

2. § (1) A fővárosi lakásrezsi-támogatás keretében díjtámogatásban részesülő személy a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatás után fizetendő díjból meghatározott pénzösszeg megfizetése alól mentesül olyan módon, hogy a szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő díjnak csak a támogatási összeggel csökkentett részét köteles a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint megfizetni, a díj fennmaradó részét mint támogatási összeget pedig a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatásból a HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) fizeti meg a szolgáltató részére.

(2) Díjtámogatásra az a rászoruló természetes személy jogosult, aki

a) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (a továbbiakban: fogyasztási hely) tekintetében a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

b) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett.

(3) Díjtámogatással támogatható

a) a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,

b) a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,

c) a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvíz-elvezetési szolgáltatás, illetve

d) a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás

díjának a megfizetése.

(4) A díjtámogatás

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában távhődíj-támogatásként havonta 2000 Ft összegben vagy

b) víz-, csatorna- és szemétszállításidíj-támogatásként együttesen havonta 2000 Ft erejéig a (3) bekezdés

ba) b) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 750 Ft összegben,

bb) c) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 750 Ft összegben,

bc) d) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában havonta 500 Ft összegben

vehető igénybe.

(5) Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.

3. § A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatás igénylésekor igazolja, hogy

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti védendő fogyasztóként vagy

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti védendő fogyasztóként

nyilvántartásba vették, vagy a nyilvántartásba vételt kezdeményezte.

4. § (1) A díjtámogatásra jogosult az igénylését az Alapítványnál külön erre rendszeresített és közzétett igénylőlapon nyújthatja be a 3. § szerinti feltétel igazolásával együtt. A 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek fennállásáról az igénylő nyilatkozni köteles, megjelölve

a) a fogyasztási helyet,

b) - ha nem maga áll közvetlenül szerződésben az adott szolgáltatóval - a szolgáltatónál díjfizetőként nyilvántartott személyt.

(2) Az Alapítvány az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a feltételeknek.

(3) A díjtámogatás folyósításának a feltétele, hogy annak forrása az Alapítványnál rendelkezésre áll.

(4) Az Alapítvány a benyújtott kérelmek alapján a díjtámogatás összegét a jogosult nevére szólóan, közvetlenül a szolgáltató részére utalja át.

5. § (1) Az díjtámogatást az Alapítvány a díjtámogatással érintett közszolgálatást nyújtó részére a díjtámogatásban részesülő személy után közvetlenül fizeti meg az adott fogyasztási hely vonatkozásában.

(2) A díjtámogatást első alkalommal a jogosultság fennállása megállapításának hónapját követő második hónap megfelelő közszolgáltatási díja tekintetében kell az igénylő után a szolgáltató részére megfizetni. A támogatás 12 hónapra jár.

(3) Ha a havi díjtámogatás a jogosult részére azért nem írható jóvá a tárgyhavi számlán, mert a díjtámogatás összege magasabb, mint a számla összege, akkor az így fennmaradó díjtámogatás - legkésőbb az igénylés benyújtását követő naptári év december 31-ig terjedő fogyasztási időszak tekintetében - a 12. hónapot követően is kifizethető.

(4) A jogosult a díjtámogatás alapjául szolgáló fogyasztási helyet az Alapítványnak tett nyilatkozatával évente legfeljebb két alkalommal megváltoztathatja.

6. § (1) Nem jár díjtámogatás azon havi közszolgáltatási díj tekintetében, amely esetén a szolgáltatónak a díjtámogatással csökkentett számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizették meg. Ebben az esetben az adott havi díjtámogatásra a jogosult nem tarthat a továbbiakban igényt.

(2) A díjtámogatásban részesülő személy által jogosulatlanul igénybe vett lakásrezsi-támogatás összege az Alapítványnak visszajár. Ezt az igényét az Alapítvány a szolgáltatóval szemben érvényesíti.

3. Eseti támogatás

7. § (1) A 8. § (5) bekezdése szerinti elszámolás alapján a tárgyévi támogatásból díjtámogatásra fel nem használt összeg erejéig az Alapítvány a lakásfenntartási költségek kiegyenlítésével hátralékban maradt fővárosi rászoruló személyek megsegítésére eseti támogatást nyújthat.

(2) Az eseti támogatás:

a) hátralékkiegyenlítő támogatás a távhőszolgáltatási, víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtartozás kiegyenlítésére,

b) krízistámogatás: közüzemi szolgáltatás igénybevétele vagy lakhatási lehetőség elvesztésének megelőzésére szolgáló támogatás, vagy

c) rendkívüli támogatás: különös méltánylást igénylő kivételes esetben nyújtott támogatás.

(3) Eseti támogatás ugyanazon személy tekintetében három évente egy alkalommal adható.

(4) A hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeként az Alapítvány önrész befizetését írhatja elő.

(5) A támogatás folyósítására az Alapítvány támogatási szabályzatában további részletes szabályokat állapíthat meg. Az Alapítvány a szabályzat elfogadása előtt köteles kikérni a Fővárosi Önkormányzat véleményét.

4. A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás finanszírozása, az Alapítvány általi lebonyolítás

8. § (1) A Fővárosi Önkormányzat által díjtámogatás nyújtásának céljára az Alapítvány részére juttatandó támogatás éves összegét a Budapest Főváros Önkormányzata adott évre vonatkozó évi összevont költségvetéséről szóló rendelet határozza meg.

(2) A Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján az Alapítvány feladata az e rendelet szerinti lakásrezsi-támogatásokra való jogosultság megállapítása és folyósítása, a lakásrezsi-támogatással kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

(3) A Fővárosi Önkormányzat által az (1) bekezdés szerint juttatott támogatási összeg - a 7. § (1) bekezdése szerinti kivétellel - kizárólag a 2. § szerinti díjtámogatás céljára használható fel, az Alapítványnak a díjtámogatás nyújtásával összefüggő semmilyen költsége abból nem fedezhető.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tárgyévi fővárosi önkormányzati támogatást a tárgyév március 30. és szeptember 30. napjáig két egyenlő részletben kell az Alapítványnak átadni.

(5) Az Alapítvány a tárgyévi támogatás összegével a Fővárosi Önkormányzat általi folyósítás évét követő 18. hónap végéig elszámol.

5. Záró rendelkezések

9. § A 8. § (4) bekezdésétől eltérve a 2020. évi támogatási összeget az Alapítvány részére 2020. július 31. napjáig, de legkorábban a 8. § (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötése után kell egy összegben megfizetni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére