Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 35/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a kulturális és sportcélú támogatásokról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) E rendelet határozza meg Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) által a kulturális vagy sportcélú tevékenységhez, illetve ilyen tevékenységet folytató szervezetek részére nyújtott támogatásra vonatkozó általános szabályokat.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat az éves költségvetésében a kulturális és sport támogatási keret címeken tervezett mindenkori előirányzatok (a továbbiakban: támogatási előirányzatok) terhére támogatást nyújt a kulturális szegénység mérséklését, a kulturális és sportolási lehetőségekre vonatkozó hozzáférés bővítését, a fővárosban élők közösségépítését, kulturális-művészeti jólétét, szellemi gazdagodását, továbbá az egészségkultúra és egészséges életmód fejlesztését, a fizikai- és szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését célul kitűző és elősegítő tevékenységek, projektek, programok megvalósításához, valamint az ilyen tevékenységet folytató szervezetek működéséhez.

2. Alapelvek

2. § (1) *  A támogatási előirányzatok felhasználásáról való döntések, így különösen a pályázati követelmények meghatározása, a támogatási döntések meghozatala során folyamatosan érvényesíteni kell:

a) az átláthatóság a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének folyamatos érvényesítése,

b) az egyenlő bánásmód követelményét, az önkényes megkülönböztetés tilalmát és a pártatlanság elvét.

(2) *  A támogatási előirányzatok felhasználásáról való döntések során figyelemmel kell lenni a Fővárosi Önkormányzat esélyegyenlőségi, kulturális- és sportszakmai, továbbá klímavédelmi, és a részvételiségre irányuló célkitűzéseire és elvárásaira.

3. A támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó általános szabályok * 

3. § (1) A Keret terhére támogatás az 1. §-ban meghatározott célkitűzések megvalósítását szolgáló, e rendelet szerinti tevékenység és szakmai program megvalósításához vagy ilyen tevékenységet folytató szervezet működéséhez adható.

(2) Támogatás pályázati úton vagy egyedi támogatás igénylés alapján hozott döntéssel nyújtható. Pályázati kérelemmel, illetve egyedi támogatási kérelemmel (a továbbiakban együtt: támogatási kérelem) bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet - ide nem értve az egyéni céget - élhet; természetes személy támogatást nem igényelhet.

(3) A Fővárosi Önkormányzat - a fenntartásában működő költségvetési szerveknek nyújtott támogatás kivételével - a támogatás folyósítására (a támogatás felhasználásának, elszámolásának, továbbá a fel nem használt támogatás visszafizetésének részletszabályait is tartalmazó) megállapodást köt.

4. Pályázati eljárás

4. § *  A támogatási előirányzatok felhasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat évente egy vagy több támogatási pályázatot hirdet meg.

5. § A tárgyévet megelőző év november 30. napjáig a Fővárosi Önkormányzat pályázati tervet fogad el, amely tartalmazza:

a) a támogatáspolitika tárgyévben tervezett prioritásait, az ezek érvényesítését szolgáló támogatási célkitűzéseket és a támogatás kedvezményezettjeinek tervezett körét;

b) a tárgyévben meghirdetni tervezett pályázati kiírás alapjául szolgáló, a Keret terhére a tárgyévet megelőzően lebonyolított és lezárt pályázatból származó szakmai és költségvetési tapasztalatok összefoglalását;

c) a tárgyévben meghirdetni tervezett pályázati felhívás(ok) közzétételének tervezett időpontját és tervezett támogatási keretösszegét.

6. § (1) *  A Fővárosi Önkormányzat a pályázatot a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi összevont költségvetésének hatálybalépését követő 90 napon belül hirdeti meg.

(2) A pályázati kiírást a Fővárosi Önkormányzat a hivatalos internetes oldalán teszi közzé.

(3) A pályázat keretében nyújtott támogatás esetén a támogatás feltételeit e rendelet és a pályázati kiírás együttesen, egymásra tekintettel határozza meg. A pályázati kiírás az e rendeletben foglaltakhoz képest további, részletes feltételeket határozhat meg.

7. § (1) Ha a beérkező pályázati kérelem nem tartalmazza az összes előírt adatot vagy ahhoz nem csatoltak minden szükséges iratot, hiánypótlás keretében a pályázótól legfeljebb 15 napos határidő tűzésével egy alkalommal további adatok, iratok szolgáltatása kérhető.

(2) Fővárosi Önkormányzat a benyújtott pályázatokról, a pályázatok benyújtási határidejét követő legfeljebb 45 napon belül dönt. E határidő - a pályázó előzetes értesítése mellett - egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

8. § (1) A működési célú pályázatok kivételével, a pályázat szakmai véleményezését a Fővárosi Önkormányzat által - pályázati kiírásonként - felkért szakmai testület végzi. A szakmai testület a döntéshozó részére döntési javaslatot fogalmaz meg.

(2) A szakmai testületnek legalább három olyan tagból kell állnia, aki az adott pályázat szerinti támogatási célhoz és szakterülethez igazodó szakértelemmel bíró elismert személy.

(3) A pályázatok véleményezésére felkért szakmai testület tagjainak névsorát a pályázati kiírásban ismertetni kell.

(4) Ha a döntéshozó a szakmai testület javaslatától eltérő tartalommal dönt a pályázatról, az eltérést a döntésben indokolni szükséges.

9. § A pályázat elbírálását követő 15 napon belül a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja a döntésről a pályázókat.

5. Egyedi támogatásra irányuló kérelemre nyújtott támogatás

10. § (1) Egyedi támogatásra irányuló kérelemre nyújtott támogatás (továbbiakban: egyedi támogatás) olyan célra nyújtható, amely a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi pályázati kiírásokban nem szerepel, és a kérelem kiemelt és innovatív kulturális vagy sport célra irányul.

(2) A kérelmező az egyedi támogatási igényét a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány megküldésével terjesztheti elő. Ha a beérkező támogatási igény nem tartalmazza az összes előírt adatot vagy ahhoz nem csatoltak minden szükséges iratot, a támogatást kérőtől legfeljebb 15 napos határidő tűzésével egy alkalommal további adatok, iratok szolgáltatása kérhető.

(3) Ha az igénylés nem a formanyomtatványon érkezik, vagy a támogatást kérő a szükséges adatokat vagy iratokat a hiánypótlásra felszólítást követően sem szolgáltatja, a támogatási igényt vissza kell utasítani, ennek hiányában arról érdemben dönteni szükséges.

(4) Egyedi támogatásra kulturális területen legfeljebb a Keret 8%-a, sport területen legfeljebb a Keret 7%-a használható fel. Működési célra egyedi támogatás nem adható.

II. Fejezet

A támogatási előirányzatokból támogatható feladatok * 

6. Kulturális feladatok

11. § A kultúra területén pályázati úton az alábbi támogatási célokra adható támogatás:

a) kulturális tevékenységet folytató szervezet működése;

b) kulturális tevékenységet folytató szervezet szakmai tevékenysége, kulturális program megvalósítása;

c) egyéb különösen kiemelkedő minőséget képviselő, innovatív kulturális tevékenység.

12. § A kultúra területén egyedi döntéssel a kulturális területen kiemelkedő tevékenység végzése, mintaprojekt, innovatív, eseti jellegű, az igénylő fő tevékenységétől eltérő kulturális szakmai program támogatható.

7. Sport feladatok

13. § (1) A sport területén pályázati úton az alábbi támogatási célokra adható támogatás:

a) a budapesti területi sportszövetségek alapvető működési feltételeinek biztosítása, és az általuk működtetett budapesti versenyrendszer fenntartása;

b) Budapest területén működő sportszakemberképzéssel foglalkozó sportszövetségek és sportegyesületek képzési és továbbképzési tevékenységének működtetése;

c) a budapesti sportági és iskolai versenyrendszerek kialakítása, vagy az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítása;

d) budapesti sportszakmai szervezet nemzetközi sportkapcsolatainak fejlesztése;

e) nemzetközi sportesemény Budapesten való megrendezése;

f) a sport és a mozgásgazdag életmód népszerűsítése;

g) a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítása Budapest területén; és

h) Budapest területén a szabadidősport népszerűsítésével foglalkozó sportszervezetek működésének támogatása.

(2) *  A sport területén egyedi döntéssel az (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott célra adható támogatás.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti célból nyújtott támogatásra vonatkozó pályázati feltételeket úgy kell meghatározni, hogy a támogatott szervezetek között a támogatás felosztása során megfelelően figyelembevételre kerüljenek az alábbi szempontok:

a) a sportszövetségi versenyrendszerben résztvevő igazolt versenyzőinek létszáma;

b) a sportszövetség által szervezett korosztályos bajnokságok száma;

c) a sportszövetség által szervezett, a bajnoki versenyrendszerén kívüli sportesemények száma;

d) a sportszövetség által megrendezett eseményeken résztvevők száma;

e) a sportszövetség kiemelt nemzetközi versenyeinek száma; és

f) a sportszövetségi eseményrendezés fajlagos költségigény a versenyrendezés sajátosságaira tekintettel.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § A 2020. évre irányuló pályázati kiírásokról a Fővárosi Önkormányzat a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül dönt.

16. § *  A Fővárosi Önkormányzat a 2021. évre pályázati tervet nem fogad el.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 35/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére