Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2021-ben

a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása

2. § (1) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat az 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 258 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből

a) az 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza,

b) az 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. melléklet 3. oszlopában ajánlott összegekben határozza meg,

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 450 000 ezer Ft összegben tervezett bevételből 243 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 207 000 ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg,

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A helyi adókhoz kapcsolódó kiadásokból 172 238 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg,

e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)-d) pontok együttes összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - az 1. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(3) Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett tervszinten 9000 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 4 860 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 4 140 ezer Ft összegben pedig a XVII-XVIII., valamint a XX-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

3. § Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2021-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően nem részesülnek.

3. Végrehajtási szabályok

4. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedésével kapcsolatos számlájára 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét átutalnia a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt.

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe, és annak levonását a 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2021. évi tényleges kiadások különbözetét a 2021. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

5. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2021. január 31-én lép hatályba.

7. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2021. évre


Önkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok a törvény szerint

Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó

Részesedési arány szerinti pótlék, bírság
Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege - egyszeri levonás - Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (3+4+5)
(%) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 1 830 399 3 193 -2 656 1 830 935
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 6 024 469 10 508 -8 743 6 026 233
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 8 576 102 14 958 -12 446 8 578 614
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 7 251 399 12 648 -10 524 7 253 523
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 1 671 206 2 915 -2 425 1 671 696
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 2 987 090 5 210 -4 335 2 987 965
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 3 939 017 6 870 -5 717 3 940 171
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 4 521 068 7 886 -6 561 4 522 392
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 4 295 809 7 493 -6 234 4 297 068
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 5 593 476 9 756 -8 118 5 595 114
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 8 645 978 15 080 -12 548 8 648 511
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 3 543 130 6 180 -5 142 3 544 168
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 7 203 272 12 564 -10 454 7 205 382
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 8 362 019 14 585 -12 136 8 364 468
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 6 088 129 10 619 -8 836 6 089 912
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 4 946 424 8 627 -7 179 4 947 873
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 5 624 921 9 811 -8 163 5 626 569
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 7 826 077 13 650 -11 358 7 828 370
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 4 127 797 7 200 -5 991 4 129 006
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 4 256 639 7 424 -6 178 4 257 885
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 5 798 710 10 114 -8 416 5 800 408
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 3 882 785 6 772 -5 635 3 883 923
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 1 684 084 2 937 -2 444 1 684 577
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 118 680 000 207 000 -172 238 118 714 762

2. melléklet a 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma
2021. évreÖnkormányzatok megnevezése
Részesedések a törvény szerinti arányban
(100 %-ra átszámítva)
Az idegenforgalmi adó megosztása a 2. oszlop szerinti arányban
(ajánlott tervszám)
(%) (E Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat
XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat
XVII. kerületi önkormányzat 19,34743283 801
XVIII. kerületi önkormányzat 26,91851304 1 114
XIX. kerületi önkormányzat
XX. kerületi önkormányzat 14,64109977 606
XXI. kerületi önkormányzat 19,94519628 826
XXII. kerületi önkormányzat 13,35519678 553
XXIII. kerületi önkormányzat 5,79256131 240
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 4 140

  Vissza az oldal tetejére