Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 12/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Ez a rendelet határozza meg a főváros területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet (a továbbiakban: civil szervezet) és Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közötti együttműködés tartalmi és formai kereteit annak érdekében, hogy a civil szervezetek véleménye a Fővárosi Önkormányzat döntéseinek előkészítése során megjelenhessen.

1. Munkacsoportok

2. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezetekkel történő szakmai együttműködés előmozdítása, hatékonyságának növelése, az egymás közti folyamatos konzultáció és tárgyalások biztosítása érdekében

a) a klíma- és zöldpolitikával, az épített és természeti értékek megőrzésével és teremtésével foglalkozó „Zöld Budapest” munkacsoportot,

b) az esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel, az egészséggel és a lakhatással foglalkozó „Esélyteremtő Budapest” munkacsoportot,

c) az állampolgári részvétellel, az átláthatósággal, az egyetemes, az európai, a közép-európai és a nemzeti kultúra értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, valamint az innovációval foglalkozó „Nyitott Budapest” munkacsoportot

működtet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkacsoportok a Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alkalmazásában a Fővárosi Közgyűlés által létrehozott véleményező és javaslattevő fórumnak minősülnek.

3. § A 2. § szerinti munkacsoport tagjai a feladatkörüket érintően

a) megvitatják a legfontosabb aktuális fővárosi eseményeket és kérdéseket, azokkal kapcsolatban szabályozási vagy cselekvési tervre irányuló javaslatot készíthetnek, intézkedéseket javasolhatnak;

b) nyomon követik és elemzik a Fővárosi Közgyűlés által megalkotott rendeleteknek és a Fővárosi Közgyűlés döntéshozó szervei által elfogadott határozatoknak a gyakorlati alkalmazását és érvényesülését;

c) véleményezik a Fővárosi Közgyűlés éves munkatervét, a Fővárosi Önkormányzat tevékenységét, stratégiáját, valamint a döntéseinek tervezetét.

4. § (1) A munkacsoportban tagként részt vehet minden olyan civil szervezet, amelynek székhelye vagy tényleges működési területe Budapest területén van, létesítő okiratában meghatározott célja az adott munkacsoport feladatköréhez kapcsolódik, és törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy legalább egy éve civil szervezetként igazolhatóan tényleges tevékenységet fejt ki.

(2) A civil szervezet a tagság (1) bekezdés szerinti feltételeinek igazolásával bármikor bejelentheti a munkacsoporthoz való csatlakozási szándékát a munkacsoport titkárságának, amely - ha a jelentkező megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek - erről értesíti a munkacsoport többi tagját. A munkacsoporti tagság az értesítéstől hatályos.

(3) A munkacsoport alakuló ülése előtt a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alakuló ülés összehívásának feltétele, hogy legalább tíz, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet a csatlakozási szándékát bejelentse.

(4) A Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője a munkacsoport megalakulásáról haladéktalanul tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés valamennyi olyan bizottságát, amelynek feladatkörét a munkacsoport működése érintheti.

(5) A civil szervezet munkacsoporti tagsága megszűnik, ha az a munkacsoport két egymást követő ülésén nem képviselteti magát. A munkacsoporti tagság megszűnését követően a civil szervezet a (2) bekezdésben foglaltak szerint bármikor ismételten bejelentheti a munkacsoportban való részvételi szándékát.

(6) Ha a munkacsoport működése során az abban résztvevő civil szervezetek száma a (3) bekezdésben meghatározott szám alá csökken, a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője mindaddig nem hívhatja össze a munkacsoport ülését, amíg a munkacsoportban részt vevő civil szervezetek száma ismételten el nem éri a (3) bekezdésben meghatározott számot.

(7) A munkacsoport munkájában a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselőjének meghívása alapján részt vehet az (1) bekezdés szerinti feltételeknek meg nem felelő civil szervezet vagy civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezet is, feltéve, hogy a szervezet a munkacsoport feladatkörébe tartozó területen releváns eredményeket ért el, valamint kellő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. A jelen bekezdés szerint meghívott tag jogállása az (1) bekezdés szerinti tag jogállásával egyezik meg.

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzatot a munkacsoport ülésén a főpolgármester vagy az általa megbízott főpolgármester-helyettes képviseli.

(2) A munkacsoportok munkáját titkárság segíti. A Főpolgármesteri Hivatal - a hivatali tevékenységgel és munkarenddel összhangban, a rendes hivatali működéssel összeegyeztethető mértékig, a munkacsoport tevékenységének szervezésére és adminisztratív támogatására kiterjedően - gondoskodik a titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

(3) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti képviselője a munkacsoport ülésére további személyeket hívhat meg.

6. § (1) A munkacsoport szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Más munkacsoport tevékenységét érintő tárgykörben a munkacsoportok együttesen is tarthatnak ülést.

(2) A munkacsoport ülését a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdés szerinti képviselője hívja össze és vezeti.

(3) Az ülés személyes jelenléttel, illetve kép- és hangátvitel valós idejű biztosítására alkalmas módon elektronikus hírközlő eszköz útján tartható. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő csatlakozás lehetősége esetén a csatlakozás feltételeiről és módjáról a budapest.hu honlapon a meghívó közzétételével egyidejűleg tájékoztatást kell adni.

(4) A munkacsoport ülése nyilvános.

7. § (1) A munkacsoport ülésének időpontját és helyszínét, valamint tervezett napirendjét a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdés szerinti képviselője legkésőbb az ülés napját megelőző tizenötödik napon teszi közzé a budapest.hu honlapon.

(2) A munkacsoport tagjai az ülés napját megelőző hetedik napig nyújthatják be a tervezett napirendet érintő módosítási - köztük új napirendi pont felvételére irányuló - javaslataikat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőben beérkezett javaslatok alapján a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője legkésőbb az ülést megelőző harmadik napon közzéteszi a budapest.hu honlapon a végleges napirendet tartalmazó meghívót.

(4) A munkacsoport titkársága a munkacsoport tagjait az (1) és (3) bekezdés szerinti közzétételről annak az általuk megadott elektronikus levelezési címre történő megküldésével tájékoztatja, egyúttal megküldi részükre a napirendi pontokhoz kapcsolódó munkaanyagokat is.

(5) A munkacsoport titkársága az ülést követő tizenöt napon belül gondoskodik az ülésről készített emlékeztetőnek a budapest.hu honlapon történő közzétételéről.

8. § (1) A munkacsoport ülésén a munkacsoport tagjai által a munkacsoport tevékenységével összefüggésben felvetett észrevételekre, kérdésekre, javaslatokra - ha az az ülésen nem lehetséges - a Fővárosi Önkormányzat az ülést követő 30 napon belül írásban, a munkacsoport minden tagja számára megismerhető módon, elektronikus levél útján válaszol.

(2) A főpolgármester vagy a megbízása alapján a feladatkörrel rendelkező főpolgármester-helyettes a civil szervezetekkel való együttműködés tapasztalatairól és az önkormányzati-civil partnerség helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről évente tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést.

2-3. * 

9-10. § * 

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

(2) A 2-3. alcím 2021. július 1. napján lép hatályba.

(3) * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére