Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az 1-9. § vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlésnek a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22-23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. § vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése „TRAMBULIN” Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj elnevezéssel ösztöndíjat alapít középfokú oktatásban részt vevő budapesti tanulók részére tanulmányi eredményük elismerésére, valamint tanulmányaik ösztönzésére és támogatására a rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) nyilvános pályázat útján nyerhető el. A nyertesek a megítélt ösztöndíjról kiállított oklevelet kapnak, az ösztöndíj keretében Budapest Fővárosi Önkormányzata a nyerteseket pénzbeli támogatásban részesíti. Évente legfeljebb 500 ösztöndíj adományozható úgy, hogy az ösztöndíjprogramban közreműködő oktatási intézmények mindegyikében legalább egy ösztöndíj megítélésre kerüljön.

(3) Budapest Főváros Önkormányzata a (2) bekezdés szerinti ösztöndíjprogram lebonyolításának megszervezése és eredményességének vizsgálata során együttműködik a Budapest Főváros közigazgatási területén működő, állami fenntartású középfokú köznevelési és szakképző intézményekkel, és megállapodást köt velük az ösztöndíjprogramban való közreműködésükről.

2. § (1) Ösztöndíjpályázat benyújtására az a tanuló jogosult, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) az ösztöndíjprogramban Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közreműködő középfokú köznevelési és szakképző intézmény (a továbbiakban: oktatási intézmény) 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyam tanulója;

c) a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi eredményének átlaga a magatartás és szorgalom jegyek beleszámítása nélkül eléri vagy meghaladja a 3,7-et; és

d) a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét nem haladja meg.

(2) Az elbírálásnál előnyt élvez az a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű diák, akinek a családjában a tehetséggondozás finanszírozása nehézséget okoz.

(3) A pályázat benyújtásához szaktanári ajánlás és a tanuló által írt motivációs levél szükséges. A motivációs levélnek tartalmaznia kell a tanuló saját elvárását a tanulmányi előmenetele szempontjából, illetve annak megjelölését, hogy mire kívánja fordítani az ösztöndíj összegét.

(4) Az ösztöndíjprogramban közreműködő oktatási intézményben koordináló tanár segíti a pályázatok benyújtását, figyelemmel kíséri az ösztöndíjat elnyert tanulók fejlődését és a pályázati időszakok végén beszámolót készít a résztvevők tanulmányi előmeneteléről.

(5) Ösztöndíjpályázat utolsó alkalommal az oktatási intézményben elvégzésre kerülő utolsó évfolyamot megelőző tanévben meghirdetett pályázat során nyújtható be.

3. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata az ösztöndíjprogram költségvetési forrásának rendelkezésre állása esetén meghirdeti az ösztöndíjpályázatot úgy, hogy a szeptembertől júniusig terjedő teljes tanévre szóló pályázat benyújtására minden év március 10. napjáig felhívást tesz közzé az ösztöndíjprogramban közreműködő oktatási intézményekben.

(2) A benyújtandó pályázat a pályázati felhívásban közzétett adatlapból áll, melyhez csatolni kell a tanulói jogviszony igazolást, a pályázó előző év végi és az aktuális félévi tanulmányi eredményét igazoló okirat oktatási intézmény által hitelesített másolatát, a pályázó által írt motivációs levelet, a szaktanári ajánlást, az elért versenyeredmények igazolását, és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító gyámhatósági határozat másolatát.

(3) A pályázó által összeállított - kiskorú pályázó esetén a törvényes képviselő által is aláírt - pályázati anyagot a koordináló tanár tölti fel az erre a célra szolgáló online felületre, és a feltöltött pályázati adatlap 1 eredeti példányát postai úton is megküldi a pályázati felhívásban szereplő címre.

4. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata a pályázati felhívásban foglalt határidőben bírálja el a benyújtott pályázatokat, és a nyertes tanulók számára a megítélt ösztöndíjjal járó pénzbeli támogatást az előző tanév végi és az aktuális félévi tanulmányi eredmény alapján állapítja meg a szeptember-június hónapokra terjedő teljes iskolai tanévre.

(2) Az ösztöndíjjal járó pénzbeli támogatás egy tanulóra jutó összegét - a Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat keretei között - a pályázat eredményéről való döntés állapítja meg, melynek mértéke nem lehet kevesebb havi 10 000 forintnál.

(3) A megítélt ösztöndíjjal járó pénzbeli támogatás folyósítása annak megállapítását követően szeptember -június hónapokra (összesen 10 hónapra) havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a tanuló vagy törvényes képviselője részére történik.

5. § Ha a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel megszűnik, úgy a megszűnés időpontját követő hónaptól a megítélt ösztöndíjjal járó pénzbeli támogatás folyósítása is megszűnik, kivéve, ha a tanuló az egy másik budapesti oktatási intézményben fennálló tanulói jogviszonyát a változást követő 15 napon belül Budapest Főváros Önkormányzata részére hitelt érdemlő módon igazolja.

6. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése az ösztöndíjprogram anyagi fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

(2) Az évente megítélhető ösztöndíjak maximális számát Budapest Főváros Önkormányzata - a rendelkezésre álló költségvetési forrástól és az ösztöndíjprogramban közreműködő oktatási intézmények számától függően - a pályázati felhívásban teszi közzé úgy, hogy az ösztöndíjprogramban közreműködő oktatási intézmények mindegyikében legalább egy ösztöndíj megítélésre kerüljön.

7. § Az ösztöndíjprogram megvalósítása során felmerülő adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat (így különösen az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az érintett jogait, jogorvoslati lehetőségeit) egyedi adatkezelési tájékoztató, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal ezzel összefüggő adatkezelésének általános szabályait pedig - a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok keretei között - a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal adatvédelméről, adatbiztonságáról és a közérdekű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló normatív utasítás tartalmazza, amelyek az önkormányzat honlapján bárki számára hozzáférhetők.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) A 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2021-ben első ízben a pályázati felhívás közzétételére 2021. május 31-ig kerül sor.

(2) A 3. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem szükséges a feltöltött pályázati adatlap 1 eredeti példányának postai úton történő megküldése a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet fennállása idején, ha a pályázati adatlapot egyébként sikeresen feltöltötték az erre a célra szolgáló online felületre.

10. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére