Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2023-ban

a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása

2. § A Fővárosi Közgyűlés a helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat az 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

3. § (1) A Fővárosi Közgyűlés az 503 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből

a) az 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza,

b) az 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását pedig az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. mellékletben található táblázat 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. mellékletben található táblázat 3. oszlopában ajánlott összegekben határozza meg.

(2) A Fővárosi Közgyűlés az 1 400 000 ezer Ft összegben tervezett késedelmi pótlék és bírság bevételből az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. mellékletben található táblázat 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.

(3) A helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó 2023. évi kiadási előleg összegeit az 1. mellékletben található táblázat 5. oszlopa határozza meg.

(4) A helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek együttes összegeit – mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait – az 1. mellékletben található táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

4. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett, tervszinten 15 632 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 8 441 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 7 191 ezer Ft összegben pedig a XVII–XVIII., valamint a XX–XXII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. mellékletben található táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(2) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2023-ban bevezetik az idegenforgalmi adót, a kerületi bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően már nem részesülnek a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből.

3. Végrehajtási szabályok

5. § (1) Befolyt bevételként – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fővárosi Önkormányzat adóbeszedési számláira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 145. § (5) bekezdés d) és e) pontjai szerinti műveletekkel csökkentett, pénzforgalmi úton 2023. január 1-től 2023. december 31-ig teljesült bevételt kell figyelembe venni.

(2) *  A 3. § (3) bekezdés szerinti kiadások felső korlátját jelentő késedelmi pótlék és bírság bevételként a Fővárosi Önkormányzat késedelmi pótlék és bírság számláira az Ávr. 145. § (5) bekezdés d) és e) pontjai szerinti műveletekkel csökkentett, pénzforgalmi úton 2023. január 1-től 2023. december 31-ig teljesült bevételt kell figyelembe venni.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a befolyt helyi iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket – a 3. § (1)–(2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a helyi idegenforgalmi adóból (ide nem értve a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezetett idegenforgalmi adóból) befolyt bevételt – a 4. § (1) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt idegenforgalmi adó bevételt úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,

b) a december hónapban befolyt idegenforgalmi adó bevételt úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

6. § A megosztandó iparűzési adóbevétel terhére az önkormányzatok írásbeli kérésére előleg folyósítható, amely az 5. § (3) bekezdés szerinti átutalásból levonandó. Előleg legfeljebb az önkormányzati kérés beérkezésének napját megelőző napon az iparűzési adó beszedési számlán rendelkezésre álló megosztandó összegből, az önkormányzatra jutó megosztási részarány mértékéig utalható.

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

7. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget 2023. évi kiadási előlegként veszi figyelembe, és annak levonását a 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2023. évi tényleges kiadások különbözetét a 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatályba lépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. január 31-én lép hatályba.

9. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2023. évre

Önkormányzatok megnevezése Részesedési arányok a forrásmegosztásról szóló törvény szerint Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó Részesedési arány szerinti pótlék, bírság Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege
– egyszeri levonás -
Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (3+4+5)
(%) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 3 568 568 9 932 –4 966 3 573 534
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 11 745 379 32 691 –16 345 11 761 724
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 16 720 075 46 537 –23 268 16 743 343
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 14 137 418 39 349 –19 674 14 157 093
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 3 258 204 9 069 –4 534 3 262 739
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 5 823 668 16 209 –8 105 5 831 773
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 7 679 556 21 375 –10 687 7 690 243
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 8 814 330 24 533 –12 266 8 826 597
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 8 375 163 23 311 –11 655 8 386 818
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 10 905 110 30 352 –15 176 10 920 286
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 16 856 306 46 916 –23 458 16 879 765
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 6 907 730 19 226 –9 613 6 917 343
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 14 043 589 39 088 –19 544 14 063 133
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 16 302 695 45 375 –22 688 16 325 383
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 11 869 492 33 036 –16 518 11 886 010
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 9 643 609 26 841 –13 421 9 657 030
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 10 966 416 30 523 –15 261 10 981 677
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 15 257 818 42 467 –21 234 15 279 051
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 8 047 604 22 399 –11 199 8 058 803
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 8 298 795 23 098 –11 549 8 310 344
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 11 305 237 31 466 –15 733 11 320 970
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 7 569 926 21 069 –10 535 7 580 461
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 3 283 311 9 138 –4 569 3 287 880
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 231 380 000 644 000 –322 000 231 702 000

2. melléklet a 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2023. évre

Önkormányzatok megnevezése Részesedések a forrásmegosztásról szóló törvény szerinti arányban (100%-ra átszámítva) Az idegenforgalmi adó megosztása a 2. oszlop szerinti arányban
(ajánlott tervszám)
(%) (e Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat
XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat
XVII. kerületi önkormányzat 20,53705429 1 477
XVIII. kerületi önkormányzat 28,57365980 2 055
XIX. kerületi önkormányzat
XX. kerületi önkormányzat 15,54134151 1 118
XXI. kerületi önkormányzat 21,17157260 1 522
XXII. kerületi önkormányzat 14,17637180 1 019
XXIII. kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 7 191