Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a fővárosi közösségi költségvetési program általános szabályairól

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–16. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 17. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 18. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában foglalt rendelkezésre

a következőket rendeli el:

1. A közösségi költségvetési programra vonatkozó általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közösségi költségvetési programot (a továbbiakban: közösségi költségvetés) működtet, amelynek keretében a rendelkezésére álló források egy meghatározott részét olyan beruházások és tevékenységek megvalósítására, illetve működtetésére használja fel, amelyet a fővárosban élők széles körű társadalmi egyeztetés keretében történő bevonásával választ ki (a továbbiakban együtt: közösségi költségvetési projektek).

(2) A Fővárosi Önkormányzat évente, legkésőbb a mindenkori éves költségvetésének elfogadásával egyidejűleg dönt arról a keretösszegről (a továbbiakban: közösségi költségvetési keretösszeg), amelyet az e rendelet szerinti közösségi költségvetés keretében, az e rendeletben előírt társadalmi egyeztetés eredményét figyelembe véve használ fel.

2. § A közösségi költségvetés keretében

a) nem lehet a főváros egyes területei, az e rendelet szerinti társadalmi egyeztetési folyamatokban részt venni kívánók között indokolatlanul különbséget tenni (egyenlő bánásmód elve),

b) biztosítani kell az e rendelet szerinti döntések során az alkalmazott mérlegelési szempontok nyilvánosságát (átláthatóság elve), és

c) az e rendeletben foglaltak szerint érvényesíteni kell a társadalmi részvételt (részvételiség elve).

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat minden naptári évben ötletpályázatot hirdet a közösségi költségvetési keretösszeg felhasználására (a továbbiakban: ötletpályázat).

(2) Az ötletpályázat kiírásában meg kell határozni

a) a közösségi költségvetési keretösszeg felhasználására irányuló javaslat (a továbbiakban: ötlet) benyújtására nyitva álló időszakot, amely nem lehet harminc napnál rövidebb, és

b) az egy ötletre fordítható legmagasabb összeget (a továbbiakban: projektértékhatár).

(3) Az ötletpályázat kiírásában az adott keretösszegre vonatkozóan a közösségi költségvetés e rendeletben nem szabályozott további feltétele is meghatározható, így különösen az ötletek meghatározott kategóriái és ezzel együtt a közösségi költségvetési keretösszegnek az egyes kategóriákra eső része (a továbbiakban: kategória-keretösszeg).

4. § A közösségi költségvetési projektek megvalósítása céljából ötletpályázatra benyújtott ötlet

a) a Fővárosi Önkormányzat valamely közfeladatának vagy önként vállalt feladatának ellátását kell, hogy szolgálja,

b) nem irányulhat kizárólag egy, az ötlet benyújtásának időpontjában meglévő tárgyi eszköz karbantartására, felújítására vagy egy meglévő szolgáltatás finanszírozására,

c) nem ütközhet jogszabályba,

d) nem állhat ellentétben a Fővárosi Önkormányzat településfejlesztési tervében, települési környezetvédelmi programjában, illetve fenntartható energia és klíma akciótervében foglalt célkitűzésekkel,

e) nem irányulhat olyan beruházásra, amely ellentétes már előkészítés alatt álló más fővárosi beruházással,

f) várható megvalósítási költsége nem haladhatja meg a projektértékhatárt,

g) nem térhet el az ötletpályázat további feltételeitől,

h) nem érinthet állami tulajdont és magántulajdont,

i) nem irányulhat kizárólag valamely tevékenység népszerűsítésére, szabályozására vagy szabályozásának megváltoztatására,

j) nem irányulhat valamely meghatározott művészeti alkotás létrehozására, és

k) nem sértheti az emberi méltóságot, nem irányulhat kirekesztésre és nem lehet erre alkalmas

(a továbbiakban együtt: ötletekre vonatkozó feltételek).

2. Az ötlet beadása

5. § (1) Ötletet adhat be minden ténylegesen Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló személy, aki a 14. életévét betöltötte és nyilatkozik ezen feltételek fennállásáról.

(2) A Fővárosi Önkormányzattal, a Főpolgármesteri Hivatallal, a Fővárosi Önkormányzat más költségvetési szervével vagy olyan jogi személlyel, melynek a Fővárosi Önkormányzat a tagja vagy az alapítója, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy nem nyújthat be olyan ötletet, amelynek értékelésében, előkészítésében vagy megvalósításában a munkaköri leírása szerinti munkaköre vagy feladatköre alapján részt venne vagy vehetne.

6. § (1) Ötletet az ötletpályázatban meghatározott időszak alatt a budapest.hu honlap erre a célra létrehozott tematikus aloldalán (a továbbiakban: honlap) lehet beadni. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa, hogy az ötlet beérkezéséről az ötletbeadó értesüljön. Az egy ötletbeadó által beadható ötletek száma nem korlátozható.

(2) Az ötletet és az ötletbeadó nevét a beérkezést követően a honlapon harminc napon belül közzé kell tenni, kivéve, ha az ötlet

a) egyáltalán nem tartalmaz javaslatot, vagy

b) nyilvánvalóan sérti az ötletekre vonatkozó feltételeket.

(3) A honlapon való közzétételről vagy annak mellőzéséről – mellőzés esetén annak rövid indoklásával és arra vonatkozó figyelemfelhívással, hogy az ötlet benyújtására nyitva álló időszak alatt új ötlet adható be – az ötletbeadót értesíteni kell.

(4) Az ötletbeadó az ötletet a 7. § (4) bekezdése szerinti határidőben visszavonhatja.

3. Az ötlet értékelése

7. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal érdemben megvizsgálja, hogy az ötlet megfelel-e az ötletekre vonatkozó feltételeknek, továbbá az ötlet tényleges műszaki tartalma alapján megállapítja annak várható megvalósítási költségét, viselőjét és forrását. E várható megvalósítási költséget úgy kell határozni, hogy az a megvalósítást követő 5 évre – rövidebb gazdasági élettartam esetén ennek megfelelő időtartamra – a várható üzemeltetési költségeket is fedezze.

(2) Az ötlet tartalma – az ötlet lényegének érdemi megváltoztatása nélkül, szükség szerint az ötletbeadóval történt konzultációt követően – módosítható, ha az ötletekre vonatkozó feltételeknek megfelelés ezzel biztosítható. A tartalmukban vagy helyszínükben egyező vagy lényegüket tekintve hasonló ötletek összevonhatók. Az ötletekre vonatkozó feltételeknek megfelelő ötlet szövegezését (a továbbiakban ötletleírás) a Fővárosi Önkormányzat az egységes és közérthető megfogalmazás követelményének figyelembevételével állapítja meg.

(3) Amennyiben az ötletekre vonatkozó feltételeknek megfelelés a (2) bekezdés szerint sem biztosítható, az elutasítás okának a honlapon való közzététele mellett az ötletet el kell elutasítani, és az elutasításról az ötletbeadót öt napon belül értesíteni kell.

(4) A (2) bekezdés alapján meghatározott ötletleírásról az ötletbeadót, összevonással érintett ötlet esetén mindegyik érintett ötletbeadót értesíteni kell, aki a szövegezésre tíz napon belül észrevételt tehet vagy visszavonhatja az ötletet.

(5) Az ötletekre vonatkozó feltételeknek megfelelő ötletek elutasítására csak a fővárosban élők véleményének az ötletpályázatban meghatározott módon való figyelembevételével kerülhet sor.

4. Szavazás az ötletekről

8. § (1) A 7. § szerinti, nem elutasított és nem visszavont ötleteket a Fővárosi Önkormányzat szavazásra bocsátja. Kerületi önkormányzati tulajdon érintettsége esetén az ötlet csak a kerületi önkormányzat írásbeli előzetes elvi hozzájárulása esetén bocsátható szavazásra.

(2) Az ötletekről való szavazás során szavazatot adhat le minden ténylegesen Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló olyan személy, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: szavazó) és nyilatkozik ezen feltételek fennállásáról.

(3) A szavazó – ha az ötletpályázat ettől eltérően nem rendelkezik – kategóriánként egy ötletre egyszer és egy darab szavazatot adhat le (a továbbiakban: rendelkezésre álló szavazatok). A szavazás feltételeinek meghatározása során biztosítani kell, hogy minden szavazónak egyenlő értékű szavazata legyen.

(4) A szavazásra nyitva álló időszak kezdete előtt legalább tizenöt nappal a nyilvánosságot tájékoztatni kell a szavazásra bocsátott ötletekről, a személyes szavazás helyszíneiről és időpontjairól, továbbá a szavazásra nyitva álló – legalább tizenöt nap hosszúságú – időszak kezdetéről és végéről.

9. § (1) Szavazni

a) online szavazás útján a szavazáshoz szükséges regisztrációt követően a szavazásra nyitva álló időszakban – mindaddig, amíg a szavazó a rendelkezésre álló szavazatokat ki nem merítette – a honlapon vagy

b) személyes szavazás útján egy alkalommal az urnába helyezett szavazólappal

lehet.

(2) Egy szavazó az online és a személyes szavazási mód közül csak az egyik módon szavazhat.

(3) Érvényesen szavazni legfeljebb a rendelkezésre álló szavazatoknak megfelelő számú ötletre lehet. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa, hogy a szavazat beérkezéséről a szavazó értesüljön. Személyes szavazás esetén érvényesen szavazni a hitelesített szavazólapon, az ötlet melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

(4) Az egyes ötletekre leadott szavazatok és az érvényesen szavazók számát a szavazási időszakot követő huszadik napig a honlapon nyilvánosságra kell hozni.

5. Döntés a közösségi költségvetés keretösszegének felhasználásáról

10. § (1) Az adott évi közösségi költségvetési keretösszegből elsődlegesen azoknak az ötleteknek a megvalósítására kerülhet sor, amelyek a szavazás során – ha kategóriák kerültek megállapításra, kategóriánként külön-külön – a legtöbb szavazatot kapták, és a közösségi költségvetési keretösszegből – kategóriák esetén az adott kategória-keretösszegből – még megvalósíthatók. Az adott évi közösségi költségvetési keretösszegből megvalósítandó ötletekről (a továbbiakban: nyertes ötletek) szóló döntést a szavazásra nyitva álló időszak végét követő tíz napon belül a honlapon nyilvánosságra kell hozni.

(2) A keretösszegnek a nyertes ötletek várható megvalósítási költségén túli fennmaradó részéből tartalékkeretet szükséges képezni, amely a nyertes ötletek megvalósítása során az esetlegesen felmerülő többletforrásigények biztosítására szolgál. A nyertes ötletek megvalósítása során fel nem használt összeggel az adott évi közösségi költségvetés tartalékkeretét kell megnövelni.

(3) A megvalósítás lehetetlenülése esetén az adott közösségi költségvetési projektet nem kell megvalósítani. A megvalósítás lehetetlenülés miatti mellőzéséről szóló döntést és annak indokait a döntés meghozatalától számított tíz napon belül a honlapon nyilvánosságra kell hozni.

11. § (1) A közösségi költségvetés céljára felhasználandó összeget a mindenkori éves költségvetési rendeletben elkülönítetten – évenként címkód és feladatonként ügyletkód szerinti bontásban – kell szerepeltetni a pénzforgalmi szempontú teljesítésekhez igazítva.

(2) A (1) bekezdésben szereplő összegen felül a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendelete tartalmazza az előző évek közösségi költségvetési keretösszegeiből megvalósítandó projektekhez kapcsolódó áthúzódó feladatok pénzügyi teljesítéséhez biztosítandó fedezetet is.

12. § (1) Az ötlet megvalósításában való részvételből az ötletbeadó – önmagában ezen minőségénél fogva – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nincs kizárva, de elsőbbséget nem élvez.

(2) Ha az ötlet megvalósításáról nyilvános konzultációra kerül sor, arra az ötletbeadót meg kell hívni.

(3) A közösségi költségvetési projektek igénybevételének lehetőségét – annak jellegéhez igazodóan – minden érintett számára hozzáférhetően kell biztosítani. Az igénybevétel legfeljebb a fenntartáshoz szükséges mértékű ellenérték megfizetéséhez köthető.

(4) A közösségi költségvetési projekt igénybe vevőit – a projekt jellegéhez igazodó módon, és gazdasági élettartama alatt folyamatosan – egyértelműen és jól láthatóan tájékoztatni kell arról, hogy az a közösségi költségvetésből valósult meg.

6. A Fővárosi Közgyűlés és a nyilvánosság tájékoztatása a közösségi költségvetésről

13. § (1) A Fővárosi Közgyűlést a nyertes ötletekről szóló döntést követő legkésőbb második rendes ülésén tájékoztatni kell a közösségi költségvetés lebonyolításáról, ideértve az ötletpályázat lényeges tartalmát és annak indokait, a beadott ötletek számát, a 9. § (4) bekezdése szerinti adatokat, a nyertes ötletekről szóló döntést és annak indokait, továbbá valamennyi, előző évek közösségi költségvetéseinek eredményeként nyertes, de még meg nem valósult projekt megvalósulásának állásáról. Ezt a tájékoztatót a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről szóló önkormányzati rendelet szerinti, az állampolgári részvétellel foglalkozó munkacsoport megtárgyalja.

(2) A közösségi költségvetésről a honlapon közérthető tájékoztatót kell közzétenni. Az ötletek megvalósítása érdekében meghozott döntést és megkötött szerződést a honlapon az adott ötlet közzétételi helyén is legalább negyedévente közzé kell tenni.

7. A közösségi költségvetéssel kapcsolatos adatkezelés

14. § (1) A Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal mint adatkezelő (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adatkezelő) kezeli

a) a regisztrációhoz, a kapcsolattartáshoz, továbbá az ötletbeadó nevének a honlapon való közzétételéhez, valamint annak megállapításához szükséges személyes adatokat, hogy az ötletbeadó ötletek beadására jogosult, a b) pontban foglaltak kivételével az ötletbeadó regisztrációjának törléséig,

b) az ötletbeadó által az ötletében megadott – az ötlet értékelése, szavazásra bocsátása és megvalósítása érdekében szükséges – személyes adatokat, az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) mellékletében meghatározott megőrzési ideig, kivéve, ha az ötletbeadó az ötletét visszavonja,

c) az ahhoz szükséges személyes adatokat, hogy az online szavazat beérkezéséről a szavazó értesítést kapjon, továbbá, hogy megállapítható legyen, hogy a szavazó szavazásra jogosult és legfeljebb a leadható szavazatok számával egyező számú szavazatot adott le, továbbá, hogy megállapítható legyen az online szavazás eredménye, a szavazás eredményének megállapítását követő legfeljebb hatvan napig,

d) az ahhoz szükséges személyes adatokat, hogy megállapítható legyen, hogy a személyesen szavazó szavazásra jogosult és legfeljebb a leadható szavazatok számával egyező számú szavazatot adott le, a szavazás eredményének megállapítását követő legfeljebb hatvan napig,

e) a közösségi költségvetéshez kapcsolódó konzultáción részt vevő személy hallható hangját és elhangzott véleményét – konzultációról készülő, a honlapon nyilvánosan is elérhető emlékeztető pontosságának biztosítása céljából – a konzultációt követő legfeljebb öt napig,

f) a közösségi költségvetéshez kapcsolódó konzultáción részt vevő személy – a konzultáción elhangzottak visszakereshetősége és az ötlet értékelésének és megvalósításának folyamatában felhasználása érdekében szükséges – személyes adatait, a miniszteri rendelet mellékletében meghatározott megőrzési ideig.

(2) Az adatkezelő – kivéve, ha az ötletbeadó az ötletet a 7. § (4) bekezdés szerint visszavonta – az ötletbeadó családi és utónevét a honlapon az adott ötlet közzétételi helyén közzéteszi a soron következő közösségi költségvetés ötletpályázatának meghirdetéséig. Az ötletbeadó családi és utóneve a honlap szavazófelületén és a szavazólapon nem jeleníthető meg.

(3) Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges.

(4) Az adatkezelés részletes szabályait, valamint az érintett adatkezeléssel összefüggő jogait és jogorvoslati lehetőségeit tartalmazó adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő a honlapon teszi közzé.

8. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

16. § 2023-ban a közösségi költségvetési keretösszegről a főpolgármester dönt.

17–18. § * 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 21/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez *