Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évben a helyi iparűzési adóból származó bevétel tervezett összege 562 000 000 000 Ft.

(2) A 2024. évben a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból, illetve bírságból származó bevétel tervezett összege 2 000 000 000 Ft.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott tervezett összegből a Fővárosi Önkormányzatot 303 480 000 000 Ft illeti meg.

(2) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott tervezett összegből a Fővárosi Önkormányzatot 1 080 000 000 Ft illeti meg.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott tervezett összegből az egyes kerületi önkormányzatokat a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Forrásmegosztási tv.) melléklete szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. mellékletben található táblázat B oszlopában meghatározott összeg illeti meg.

(2) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott tervezett összegből az egyes kerületi önkormányzatokat a Forrásmegosztási tv. melléklete szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. mellékletben található táblázat C oszlopa szerinti összeg illeti meg.

(3) A kerületi önkormányzatoktól levonandó, a helyi adóztatással kapcsolatos 2024. évi kiadások előlegének összegeit az 1. mellékletben található táblázat D oszlopa határozza meg.

(4) A kerületi önkormányzatoknak a helyi iparűzési-adó-bevételből történő részesedéseinek együttes összegeit – mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait – az 1. mellékletben található táblázat E oszlopa tartalmazza.

4. § (1) A 2024. évben a forrásmegosztással érintett idegenforgalmi adóból származó bevétel tervezett összege 12 410 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tervezett összegből a Fővárosi Önkormányzatot 6 701 400 Ft illeti meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tervezett összegből 5 708 600 Ft a XVII–XVIII., valamint a XXI–XXII. kerületi önkormányzatokat a 2. mellékletben található táblázat C oszlopa szerinti összeg illeti meg.

(4) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2024-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a kerületi bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – már nem részesülnek a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegen-forgalmiadó-bevételből.

(5) A 2023. december 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó, de 2024 januárjában esedékes, bevallott és megfizetett – tervszinten várható 550 000 Ft – idegenforgalmiadó-bevételből (a továbbiakban: 2024. januárra áthúzódó adórész) a kerületi önkormányzatok a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet [a továbbiakban: 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet] arányszámai alapján részesülnek a 2. mellékletben található táblázat E oszlopában meghatározottak szerint.

(6) A 2024. évben – az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül – korábbi adómegállapítási időszakra bevallott és megfizetett, az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó idegenforgalmiadó-bevételt az önkormányzatok között az érintett adómegállapítási időszak utolsó napján hatályos, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló önkormányzati rendeletnek az idegenforgalmiadó-bevételek megosztására meghatározott szabályai szerint kell megosztani, és a következő havi utalásnál elszámolni az ugyanazon önkormányzati rendeletben meghatározott arányok szerint.

5. § (1) Befolyt bevételként a Fővárosi Önkormányzat adóbeszedési számláira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 145. § (5) bekezdés d) és e) pontjai szerinti műveletekkel csökkentett, pénzforgalmi úton 2024. január 1-től 2024. december 31-ig teljesült bevételt kell figyelembe venni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a befolyt helyi iparűzésiadó-bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmipótlék- és bírságbevételeket – a 3. § (1)–(2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, azzal az eltéréssel, hogy december hónapban

a) a december 18-áig befolyt helyi iparűzésiadó-bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmipótlék- és bírságbevételeket december 19-én,

b) a december 18-ától befolyt helyi iparűzésiadó-bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmipótlék- és bírságbevételeket pedig 2025. január 10-éig

utalja át a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a helyi idegenforgalmi adóból (ide nem értve a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezetett idegenforgalmi adóból) befolyt bevételt – a 4. § (3), (5) és (6) bekezdésében szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

6. § Annak az önkormányzatnak, amelyik azt írásban kéri, a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül a megosztandó helyi iparűzésiadó-bevétel terhére – legfeljebb az önkormányzati kérés beérkezésének napját megelőző napon az iparűzésiadó-beszedési számlán rendelkezésre álló megosztandó összegből a Forrásmegosztási tv. szerint az adott önkormányzatra jutó megosztási részaránynak megfelelő összeg mértékéig – előleget kell folyósítani. A folyósított előleg elszámolására az 5. § (2) bekezdése szerint soron következő havi utalásnál kerül sor, és a folyósított előleg összegét az átutalandó összegből le kell vonni.

7. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget, csökkentve a 2023. évben a Fővárosi Önkormányzat késedelmi pótlék és bírság számláira befolyt bevétel 50%-át meghaladó összeggel, 2024. évi kiadási előlegként veszi figyelembe, és annak levonását a 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2024. évi tényleges kiadások különbözetét – a Forrásmegosztási tv. 2. § (6) bekezdése szerinti mértékre is figyelemmel – a 2024. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

8. § (1) A 2022. évre vonatkozó idegenforgalmi adó megosztásának a Forrásmegosztási tv. 6. § (2) bekezdése szerinti egyszeri jellegű korrekciójaként a 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott összegektől eltérve a 3. mellékletben megjelölt kerületeket az ott megjelölt eltérő összegben illeti meg a 2022. évre vonatkozó idegenforgalmiadó-bevétel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszeri korrekciót a helyi idegenforgalmi adó 2024. februári utalásánál kell az érintett kerületi önkormányzatok felé érvényesíteni.

9. § * 

10. § Ez a rendelet 2024. január 31-én 18 órakor lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A helyi iparűzésiadó-bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2024. évre

A B C D E
1 Kerületi önkormányzat Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó
(Ft)
Részesedési arány szerinti pótlék, bírság
(Ft)
Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege
egyszeri levonás
(Ft) –
Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (B+C+D)
(Ft)
2 I. kerület 3 987 147 497 14 189 137 –8 808 653 3 992 527 981
3 II. kerület 13 123 067 443 46 701 308 –28 992 293 13 140 776 458
4 III. kerület 18 681 276 113 66 481 410 –41 271 832 18 706 485 691
5 IV. kerület 15 795 684 146 56 212 399 –34 896 803 15 816 999 742
6 V. kerület 3 640 379 291 12 955 086 –8 042 551 3 645 291 826
7 VI. kerület 6 506 762 369 23 155 738 –14 375 142 6 515 542 965
8 VII. kerület 8 580 339 009 30 535 014 –18 956 216 8 591 917 807
9 VIII. kerület 9 848 218 086 35 047 039 –21 757 293 9 861 507 832
10 IX. kerület 9 357 538 078 33 300 847 –20 673 252 9 370 165 673
11 X. kerület 12 184 238 491 43 360 279 –26 918 174 12 200 680 596
12 XI. kerület 18 833 487 571 67 023 087 –41 608 107 18 858 902 551
13 XII. kerület 7 717 980 454 27 466 123 –17 051 040 7 728 395 536
14 XIII. kerület 15 690 848 857 55 839 320 –34 665 195 15 712 022 982
15 XIV. kerület 18 214 939 796 64 821 850 –40 241 573 18 239 520 073
16 XV. kerület 13 261 738 528 47 194 799 –29 298 654 13 279 634 673
17 XVI. kerület 10 774 768 010 38 344 370 –23 804 285 10 789 308 096
18 XVII. kerület 12 252 734 813 43 604 038 –27 069 500 12 269 269 351
19 XVIII. kerület 17 047 502 099 60 667 267 –37 662 397 17 070 506 969
20 XIX. kerület 8 991 557 311 31 998 425 –19 864 705 9 003 691 031
21 XX. kerület 9 272 212 725 32 997 198 –20 484 746 9 284 725 176
22 XXI. kerület 12 631 298 575 44 951 240 –27 905 847 12 648 343 968
23 XXII. kerület 8 457 849 984 30 099 110 –18 685 606 8 469 263 489
24 XXIII. kerület 3 668 430 753 13 054 914 –8 104 524 3 673 381 142
25 Kerületi önkormányzatok összesen 258 520 000 000 920 000 000 –571 138 390 258 868 861 610

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2024. évre

A B C D E F
1 Kerületi önkormányzat Részesedések a forrásmegosztásról szóló törvény szerinti arányban (100%-ra átszámítva)
(%)
Az idegen-
forgalmiadó-
bevétel megosztása a B. oszlop szerinti arányban
(Ft)
A 2/2023. (I. 30.) önkor-
mányzati rendelet szerinti arányszámok (100%-ra átszámítva)
(%)
2024. januárra áthúzódó adórészből származó bevétel
(Ft)
2024. évi idegen-
forgalmi-
adó-bevétel összesen
(ajánlott tervszám)
C+E
(Ft)
2 XVII. kerület 24,31610288 1 388 109 20,53705429 –20 784 1 367 325
3 XVIII. kerület 33,83153404 1 931 307 28,57365980 –28 919 1 902 388
4 XX. kerület 15,54134151 85 477 85 477
5 XXI. kerület 25,06737968 1 430 996 21,17157260 –21 426 1 409 570
6 XXII. kerület 16,78498340 958 188 14,17637180 –14 348 943 840
7 Kerületi önkormányzatok összesen: 100,00000000 5 708 600 100,00000000 0 5 708 600

3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi forrásmegosztási rendelet alapján, a 2022. decemberi bevallásokat alapul vevő 2023. januári idegenforgalmiadó-bevétel korrekciója

A B C D
1 Kerületi önkormányzat 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelet szerint 2023-ban megosztott idegenforgalmiadó-bevétel
(Ft)
A 2023. januárban megfizetett 2022. évre vonatkozó megosztandó idegenforgalmiadó-bevétel
(Ft)
Korrekció
(C–B)
(Ft)
2 XVII. kerület 139 753 131 658 –8 095
3 XVIII. kerület 194 442 183 179 –11 263
4 XX. kerület 105 758 99 632 –6 126
5 XXI. kerület 144 071 135 726 –8 345
6 XXII. kerület 96 469 90 881 –5 588
7 XXIII. kerület 39 417 39 417
8 Kerületek összesen 680 493 680 493 0